Boekbesprekingen

Prediker 12:12 – Wees gewaarschuwd Mijn Zoon ; er komt geen einde aan het maken van veel boeken en veel doorvorsen ervan is afmattend voor het lichaam ! (GNB)

De 13 Satanische Bloedlijnen – Wegbereiders van de Antichrist


de_13_satanische_bloedlijnen.jpgDit boek is gevaarlijk om meerdere redenen. Anders dan in populaire New age thrillers en romans voert Robin de Ruiter ons langs een diep verborgen spoor in de feitelijke geschiedenis van de wereld. Slechts weinig historici zijn hiervan op de hoogte. Daarmee herschrijft de auteur onze wereldgeschiedenis vanaf het vroege Christendom tot op de dag van vandaag. Het gaat niet zo goed met deze aarde. Het gaat ook niet zo goed met de mondiale verhoudingen tussen vele landen. Maar wat is de echte reden hiervan?

Bestsellers veroveren de wereld en leidden ons op een dwaalspoor naar een bloedlijn die ons regelrecht naar de Antichrist voert. Robin de Ruiter ontmaskert nauwkeurig deze occulte bloedlijn welke teruggaat tot de tijd van de Merovingers, de Sicambriërs, het Romeinse Rijk, de Grieken en de stam Dan. Vanaf de stamvader van de stam “Dan” uit het Oude Testament tot aan de huidige politieke wereldleiders, ontsluiert Robin de Ruiter de alomtegenwoordige macht van een kleine elite: de Illuminati.

Gelooft u in het bestaan van de duivel? Of denkt u dat de duivel slechts een product is van bijgeloof en menselijke fantasie? Bestaat er werkelijk een gepersonifieerde boze geest, die zich ‘Satan’ noemt? Wanneer u niet gelooft in het bestaan van de duivel, dan mag het u verbazen dat de dertien machtigste families van deze wereld dat wel doen. De leden van deze exclusieve familiedynastieën, ook wel de 13 satanische bloedlijnen genaamd, behoren tot de toonaangevende satanisten van onze wereld. Zij beschouwen de duivel als hun enige en ware ‘God’. De basis van deze satansgodsdienst is vanaf het begin van deze wereld tot op heden de overtuiging geweest dat de Satan op een dag de wereld openlijk regeren zal. Zolang wij dit dogma niet begrijpen, zullen wij nooit inzien waarom Satans volgelingen de gehele mensheid in een antichristelijke Wereldorde proberen te bewegen.

Zolang onze machtselite de duivel als hun god beschouwt en gelooft, dat het uiteindelijke doel van Satan het instellen van een dictatoriale wereldmacht is, ondervindt iedereen op aarde dagelijks de gevolgen hiervan. Deze geplande satanische werelddictatuur is het rijk van de in de Bijbel voorspelde heerschappij van de Antichrist.

De leden van de 13 satanische bloedlijnen zijn de wegbereiders van de Antichrist. Zij zijn experts op het gebied van satanisme en bouwen hun macht middels occulte praktijken en duivelse rituelen verder uit om uiteindelijk de hele wereld in een duivelse greep te krijgen. Met behulp van netwerken, geld en geweld heeft deze elitaire machtselite zich met list en bedrog in alle structuren van de macht weten binnen te dringen om van daaruit de wereldgeschiedenis te manipuleren.

De rebelse macht van de duivel beheerst en ontwricht de geschiedenis van de mensheid al vanaf het begin. Via politieke macht heeft Satan zijn invloed stevig over de hele wereld verankerd. Zijn heerschappij en macht kan de duivel echter niet zelf als ‘zichtbare persoon’ uitoefenen; voor dat doel heeft hij steeds weer zichtbare mensen nodig. Hij bedient zich bij voorkeur van invloedrijke mensen die zich in dienst van de zonde stellen. Met hun instelling en hulp weet Satan op grote schaal andere mensen te manipuleren en op deze wijze zijn onheilsscenario steeds verder uit te breiden. Zijn aanbidding speelt daarbij een grote rol en het maakt hem niet uit welke naam de mensen hem daarin geven: Horus, Leviathan, Abbadon. Baphomet, Seth of Lucifer, het is hem allemaal om het even.

In de loop der tijden heeft Satan zijn net over de gehele aarde gespannen en reiken zijn vangarmen tot in elk bereik van het menselijk bestaan. Zijn duivelse praktijken raken ieder van ons. Satan heeft een immense organisatie opgebouwd, waarin de mensheid met succes gemanipuleerd en voorbereid wordt op zijn op handen zijnde wereldheerschappij.

Op alle terreinen van het menselijk bestaan, waarin invloed uitgeoefend kan worden, is de satansmacht terug te vinden. Religie, politiek, opvoeding, de financiële wereld, de massamedia, ja zelfs de wetenschap ontkomt niet aan de macht van het Kwaad! De machthebbers van deze wereld oefenen hun gezag uit via bewust opgezette machts- en commandostructuren. Iedere dag geven ze hun bevelen aan verschillende groepen en personen door, zoals aan bijvoorbeeld politici, geheime diensten, religieuze sekten, kerken, huurmoordenaars en vele anderen. Daarnaast controleren zij o.a. de maffia, de Yakuza in Japan, de triades in China en de drugskartels in Zuid-Amerika. De macht van Satan reikt tot alle hoeken van de aarde!

Al gedurende vele tientallen jaren waarschuwen waakzame christenen ons voor het ontstaan van een wereldomvattende slavenstaat, waarin de tegenstander van God de heerserkroon zal dragen. Wat door velen van ons aanvankelijk als bedenksel en bijgeloof afgedaan werd, krijgt echter voor onze ogen steeds meer vorm. Alles, wat de Bijbel gezegd heeft over het einde der tijden, vervult zich overal om ons heen. In rap tempo zien wij de wereld en de maatschappij zoals we die altijd gekend hebben, om ons heen afbrokkelen. Met name na de aanslagen van 11 september 2001, danst het gehele mensengeslacht op de rand van de vulkaan! Binnen afzienbare tijd zal de gehele mensheid tot slavernij en ondergang gedoemd zijn! Wij zullen dan een tijdperk ingaan, waarin de massa van de mensheid uitsluitend nog als slaven van een satanische machtselite zal dienen.

Wie de Bijbel leest, ontdekt wat de oorzaken van de huidige chaos in de wereld zijn. De Bijbel is van essentieel belang omdat wij in de dringendste tijd van de menselijke geschiedenis leven. Een tijd vergelijkbaar met die van Noach (Mattheüs 24:37). De Bijbel spreekt over de tijd waarin wij leven als de tijd van het einde of de laatste dagen (Daniel 11:40; 2 Timótheüs 3:1).

Dit boek – uitgegeven in meer dan 40 landen – is een van de meest spraakmakende publicaties over de Antichrist en zijn duivelse organisatie, zijn doelen, zijn werkwijze en zijn herkomst.

Robin de Ruiter vergt veel van zijn lezers. De (h)erkenning van de feiten in De 13 Satanische Bloedlijnen – De Wegbereiders van de Antichrist zal niemand ooit vergeten. Gelukkig bestaat er een oplossing …

Paperback : 318 pagina’s
ISBN : 90-801623-4-5
Prijs : € 22,00

Ook verkrijgbaar in het Duits, Turks, Portugees, Spaans, Tsjechisch en Frans.

Inmiddels is het vervolg op dit boek klaar en verschijnt DV in Juli 2008
Titel : De oorzaak van veel ellende en kwaad op aarde, de erfenis van de 13 satanische bloedlijnen.
Luxe Gebonden Uitgave : 432 pagina’s
ISBN : 978-90-801623-9-6
Prijs : € 34.90

De Protocollen van de Wijzen van Sion Ontsluierd


de_protocollen_van_zion_ontsluierd.jpg Dit boek ontmaskert een van de meest controversiële geschriften uit de geschiedenis, die wij vandaag kennen onder de naam De Protocollen van de Wijzen van Sion. Volgens de extreemrechtse, revisionistische en antisemitische kringen handelen de Protocollen over een wereldwijde joodse samenzwering om de wereld te veroveren! Zij hebben als sofisme gediend een excuus te zijn om het joodse volk wereldwijd te vervolgen en te vermoorden. De Protocollen vormden de geestelijke munitie voor het Derde Rijk, waarmee de deur vaar de Holocaust werd geopend.

Volgens de heersende wereldopinie zijn de Protocollen een antisemitische vervalsing. De bewering echter dat de Protocollen antisemitisch zouden zijn, is absolute onzin. In werkelijkheid staat er in de Protocollen geen kwaad woord over of tegen het joodse volk. Iedereen die het de Protocollen gelezen heeft, weet dat! Wie het boek dan toch als zodanig bestempelt, heeft het óf niet goed gelezen óf is een naïef en gehersenspoeld kind van de tijdgeest.

Feit is dat in De Protocollen van de Wijzen van Sion met minachting over niet-joden wordt gesproken. Daarnaast beschrijven de Protocollen het plan om de bestaande overheden te vervangen door een supermacht, die middels een schrikbewind de gehele wereld zal regeren. In de Protocollen wordt zeer precies beschreven hoe vooraanstaande joodse leiders in het algemeen in zo veel mogelijk landen samenwerken, om de maatschappelijke orde in die landen te verzwakken en te ondergraven, om zo de wereld voor een joodse wereldheerschappij voor te bereiden. Velen die de Protocollen gelezen hebben, uiten dan ook de beschuldiging dat deze van joodse oorsprong zijn.

In dit boek rekent de auteur voor eens en altijd af met de beschuldigingen tegen de joden als zijnde de publicisten van de Protocollen. Het joodse volk heeft part noch deel aan het ontstaan van de Protocollen. Ook hebben zij zeer zeker niets met een joodse samenzwering te maken! Teksten die duiden op een joodse oorsprong of joodse samenzwering, kwamen niet voor in de oorspronkelijke tekst van de Protocollen. De oorspronkelijke tekst van de Protocollen is zodanig bewerkt om daarmee de lezers te doen geloven dat er een wereldwijde joodse samenzwering zou bestaan die ten doel heeft de wereldheerschappij te verwerven. Door het invoegen van bepaalde woorden en teksten werd de mogelijkheid gecreëerd om het joodse volk bloot te stellen aan de meest gruwelijke vervolgingen. Ook tegenwoordig worden de Protocollen nog steeds voor antisemitische doeleinden gebruikt!

Om de steeds weer opnieuw oplaaiende vervolgingen een halt toe te roepen hebben in de loop van de tijd veel joodse intellectuelen geprobeerd duidelijk te maken dat de Protocollen een mystificatie waren. In een poging de aandacht van het grote publiek van de Protocollen af te leiden, wordt steeds maar weer beweerd dat het hier om een vervalst geschrift gaat. Daarnaast spreekt men van een verfoeilijk antisemitisch werk en van plagiaat.

Al meer dan honderd jaar wordt geprobeerd de authenticiteit van de Protocollen te bestrijden en al die tijd is de strategie niet gewijzigd. Talloze liters inkt zijn inmiddels over ontelbare hoeveelheden papier gegoten om de zogenaamde vervalsing op alle fronten radicaal af te wijzen. De vaak irreële aantijgingen kunnen echter niet met waterdichte argumenten worden weerlegd. Dat ligt niet alleen aan de wetenschappelijk gezien weinig overtuigende bewijzen van de tegenstanders van de Protocollen, maar veel meer aan het feit dat de akelig nauwkeurig gedane voorspellingen in het geschrift omtrent het verloop van de wereldgeschiedenis van de twintigste eeuw grotendeels bewaarheid zijn geworden.

Het echte bewijs omtrent de authenticiteit of vervalsing van de Protocollen ligt niet in datgene wat de tegenstanders van het geschrift beweren. Het werkelijk bewijs wordt geleverd door de inhoud van de Protocollen zelf en de dodelijke precisie van hun oekomstvoorspellingen. Een nauwkeurige bestudering van alle Protocollen toont aan dat de vraag naar de echtheid van het geschrift een absurde vraag is. Wanneer men namelijk het tijdsstip, waarop de Protocollen opgeschreven werden, in ogenschouw neemt, moet men, wanneer het om een vervalsing gaat, vaststellen dat de auteur een fout beroep gekozen had. Hij had dan namelijk profeet moeten worden.

De Protocollen bevatten een exact programma dat onverbiddelijk ten uitvoer is gekomen. De schrijver van de Protocollen moet een fantastische profeet geweest zijn die ruim een eeuw geleden de volgende gebeurtenissen intuïtief heeft zien aankomen: de Eerste Wereldoorlog, de val van de tronen in Rusland, Oostenrijk-Hongarije, Duitsland en Spanje, de oprichting van de Volkenbond, de economische wereldcrisis van 1929, de Tweede Wereldoorlog, het verdwijnen van veel Europese adel en monarchieën, de bewapeningswedloop en zelfs de oprichting van een internationale politiemacht (de Blauwhelmen).

Bedenk wel dat deze voorspellingen aan het eind van de 19e eeuw gedaan werden!
De onbekende auteur van de Protocollen voorspelde ook de volgende ontwikkelingen : toenemende jeugdcriminaliteit, de invoering van moreel verwerpelijke ideologieën zoals het liberalisme, een verder moreel verval, vergaande verseksualisering van de samenleving, de ontwikkeling van de pornografie welke inmiddels tot een grootschalige industrie is uitgegroeid, de zogenaamde hulp aan de Derde Wereld, de controle van de staat over de opvoeding en de daaruit voortvloeiende beperking voor particulier onderwijs, de legalisering van abortus, de manipulatie door de media en het feit dat in het dagelijks leven met terreur rekening dient te worden gehouden.

Wie zich werkelijk in de Protocollen verdiept, kan amper geloven dat de anonieme auteur ervan een vervalser was. Het lijkt er namelijk veel meer op dat we te maken hebben met iemand die goed op de hoogte was van allerlei geheime plannen. Een terugblik op de gebeurtenissen van de laatste honderd jaar laat zien dat nagenoeg alle plannen zoals vermeld in de Protocollen, op wonderbaarlijke, vaak schrikbarende wijze zijn uitgekomen. Leest men de Protocollen, dan wordt er een verbijsterende profetische waarheid geopenbaard.

Alleen met de waarheid kan men het antisemitisme bestrijden! Daarom is het van groot belang de werkelijke wortels van de Protocollen bloot te leggen.

Dat is dan ook het doel dat dit boek wil dienen: de strijd te ondersteunen tegen de valse beschuldiging dat de Protocollen van joodse oorsprong zouden zijn. Daarom is het een onvermijdelijkheid te bewijzen dat de voorspellingen van de Protocollen op grote schaal zijn uitgekomen. Door dit aan te tonen ontstaat de mogelijkheid de werkelijke machthebbers achter De Protocollen van de Wijzen van Sion te ontsluieren.

In dit boek wordt in de bijlage de Nederlandse vertaling van de Protocollen uit 1933 opgenomen.

Paperback : 316 pagina’s
ISBN 978-90-801623-7-2
Prijs : € 22,00

Overzicht van boeken van Robin de Ruiter | Meer informatie over Robin de Ruiter op Wikipedia

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s