Hoe de Wachttoren angst gebruikt

Mensen die geworsteld hebben met fobieën weten hoe immuun zulke fobieën kunnen zijn voor verstandelijke analyse. Net als bij steeds terugkomende nachtmerries over gruwelijke monsters, lijkt het niet door te dringen dat monsters niet bestaan. De irrationele angsten blijven het slachtoffer steeds achtervolgen.

Daar waar nachtmerries voorbijgaan en vaak de volgende ochtend vergeten zijn, zijn andere angsten, dikwijls even sterk, ook overdags in het bewustzijn van mensen aanwezig. Regelmatig zijn mensen getraumatiseerd door hoogtevrees, angst voor honden, angst om in een kleine ruimte opgesloten te zijn, etc, wat hun manier van leven beïnvloedt.

Naar verhouding weinig aandacht wordt echter besteed aan religieuze angsten. Het is duidelijk dat manipulatieve personen de schriften eenvoudig kunnen verdraaien om gevoelens van angst, schuld, gewetensnood en zelfs hysterie los te maken. De volgelingen van Jim Jones en Ayatollah Khomeini zijn daar het bewijs van. Wat verrassend is, is dat de slachtoffers zich vaak van bewust zijn van hun paranoia, en weten dat het destructief is, maar zich machteloos voelen om het te overwinnen.

Dit is in het bijzonder het geval onder Jehovah’s Getuigen. Niet tevreden met de Schrift alleen heeft het Wachttoren Genootschap veel commentaar aan de bijbel toegevoegd, die een “Talmoed” van regels en verboden omvatten met betrekking tot roken, feestdagen, etc., wat onnodige angst voor ongehoorzaamheid, en uiteindelijk weer schuldgevoel veroorzaakt.

Waarom staat de Wachttoren er op om vrijwel elk gedragsaspect van hun volgelingen zorgvuldig te regelenv ? En verder, waarom onderwerpen Jehovah’s Getuigen zich aan al deze regels, zelfs als ze twijfels hebben of deze regels wel van God afkomstig zijn ?

Om de eerste vraag te kunnen beantwoorden moeten de motieven van de Wachttoren worden begrepen. Ze hebben geen kwaad in de zin voor hun volgelingen, maar geloven dat ze in hun belang het beste zoeken. Door het leven van zo’n vijf miljoen Getuigen langs duidelijk geformuleerde gedragsregels te sturen, geloven ze dat dit welgevallig is voor God en dat Hij ze eeuwig leven zal schenken. Wat de Wachttoren niet begrijpt is dat ze dezelfde houding en overtuigingen delen als de Farizeën in Jezus’ dagen deden. Jezus zei van hen:

“Zij binden zware lasten bijeen en leggen die op de schouders van de mensen, maar zelf willen zij ze met hun vinger niet verroeren.” (Matt. 23:4)

Dit houdt niet in dat ze hun eigen wetten niet hielden, maar betekent dat ze hun volgelingen een morele wet voorschreven terwijl ze zelf een verandering in hun harten naar barmhartigheid en recht vermeden. (Matt. 23:23). Jezus veroordeelde hen voor het niet tot inkeer komen (Joh. 5:39,40)

Evenals wetticisme, zijn angsten een vorm van manipulatie. Zoals de ouder die een kind dat in bed plast bang maakt met enge verhalen over wat er met kinderen die in bed plassen gebeurt, zo zijn er ook religieuze organisaties die vervallen tot indoctrinatie van angsten, in plaats van hun volgelingen door middel van liefde en barmhartigheid tot zich te trekken.

Terwijl de motieven voor het gebruik van indoctrinatie van angsten voornamelijk verklaard kunnen worden uit een poging om de daden en het gedrag van anderen te beheersen, is het begrijpen van de wanhopige situatie van het slachtoffer ingewikkelder.

Vaak zijn zij die zich tot wettisistische religieuze groepen aangetrokken voelen het slachtoffer van angsten die al lang geleden in hun geest geplant zijn. Een kind dat door zijn ouders angst is bijgebracht voor het leven, voor mensen, huwelijk of succes, zal een toevlucht vinden in een religie die de ondergang verkondigt, en een vervolgingscomplex in haar aanhangers aanwakkert. Zoals iemand die uit afhankelijkheid steeds terug komt bij een partner die alcoholist is, zoekt hij niet wat hij nodig heeft om het patroon van misbruik te doorbreken, maar wat al vertrouwd is voor hem. Hoewel moeilijk te geloven, kunnen angsten en gedachtenbeheersing “aangenaam” zijn voor diegenen die er van afhankelijk zijn, vanwege de lange bekendheid ermee.

Deze angsten kunnen succesvol behandeld worden, maar moeten herkend worden door het slachtoffer zelf, en in de meeste gevallen zal het slachtoffer hierbij hulp nodig hebben.

Welke angsten komen voor ?

Angst voor twijfel

Jehovah’s Getuigen ondergaan vaak een echte worsteling met twijfel in het begin, en moeten informatie die gericht is tegen de Wachttoren organisatie onderdrukken. Ze leren al snel de twijfels weg te stoppen, maar kunnen zelden de tegenstrijdigheden in hun gedachten oplossen. Daarom, als er iets is wat de twijfel opnieuw doet oplaaien, zullen ze bang worden. Het is eerder gebaseerd op doctrine dan op een relatie met God. Twijfel veroorzaakt extreme onrust en alles zal in het werk gesteld worden om situaties te vermijden waarin twijfel zou kunnen toeslaan.

Angst voor het verlaten van de organisatie

Dit is waarschijnlijk de grootste angst van alle onder Jehovah’s Getuigen vanwege de radicale verandering die het teweeg zal brengen in hun mentale en sociale welzijn. Niet alleen gaat de getuige er van uit dat hij onder extreme schuld, schaamte en zelfmoordneigingen zal lijden, maar hij weet ook dat hij al zijn vrienden onder de getuigen zal verliezen, en dat familie leden binnen de organisatie niet langer met hem zullen willen spreken. Zijn ergste wantrouwen tegenover zichzelf en zijn innerlijke slechtheid zullen bevestigd worden. Het is waarschijnlijk dat Armageddon zal komen terwijl hij uitgesloten is. De getuige is er van overtuigd dat hij nergens heen kan, en dat hij de rest van zijn leven eenzaam en ongelukkig zal doorbrengen.

Angst voor succes

Getuigen wordt voorgehouden dat een carrière in dit samenstel van dingen gevaarlijk is, omdat dit hen zal onderwerpen aan allerlei verleidingen, voornamelijk liefde voor geld. Vaak wordt hen een schuldgevoel aangepraat bij het volgen van een hogere opleiding, omdat ze hun tijd beter kunnen besteden aan het deur-tot-deur werk in “de korte tijd die nog rest” voor het einde van dit verdorven oude samenstel. Ten opzichte van hen die al geld of een goede opleiding hebben zijn twee reactie mogelijk, afhankelijk van de sfeer in de gemeente. Er wordt óf op ze neergekeken dat ze zo “materialistisch” zijn, óf ze worden gerespecteerd als een voorbeeld van iemand die aanzien heeft in de wereld en toch succesvol is in “de waarheid”, en naar verondersteld wordt ook een goede getuige naar anderen buiten de organisatie. Er is sprake van vele dubbele maatstaven.

Angst voor “wereldse mensen”

Omdat alleen “jehovah’s volk” zal worden gered, zullen alle anderen vernietigd worden bij Armageddon. Onafhankelijk van hoe religieus of Godvrezend buitenstaanders mogen lijken, ze zijn “werelds” voor je en “slechte omgang”. Ze zullen de goede morele standaarden van de getuige bederven, en ze zullen door de duivel gebruikt worden om twijfel te zaaien in de gedachten van de getuige over de organisatie, en ze zullen ertoe aanzetten nalatig te worden in het getuigeniswerk.

Angst voor leren

Getuigen worden gewaarschuwd niet “verder te gaan dan het geschrevene”, wat wordt uitgelegd als betekende het dat men niet moet denken wat het Besturend Lichaam van Jehovah’s Getuigen nog niet gedacht heeft, of gedachten die tegengesteld zijn aan Wachttoren doctrine of beleid. Methodes om zulke gedachten tegen te gaan worden gebruikt om dingen te denken die meer twijfel zouden brengen, of de innerlijke onrust van de getuige zouden vergroten.

De getuigen wordt geleerd dat hogere opleiding zal leiden tot “meer kritiek op de waarheden van de Wachttoren en een verwerping van het gezag van de Organisatie”. Het lezen van boeken die niet door de Wachttoren uitgegeven zijn brengt een persoon in gevaar beïnvloed te worden door de verkeerde overtuigingen van anderen, en zal leiden tot de vervuiling van de “zuivere taal” gesproken door Jehovah’s volk.

Angst voor de duivel

De duivel is degene die onverwachts Gods bedoelingen in de Hof van Eden probeerde te dwarsbomen, en is er in geslaagd God een uitdaging te bezorgen. God kan de duivel niet vernietigen, omdat de engelen bezorgd zouden zijn over Zijn motieven. Hij is dus gebonden, en moet de duivel toestaan zijn plan uit te voeren. Omdat God door de duivel beperkt wordt, wordt de duivel een zekere macht over de Jehovah’s Getuige toegeschreven, en wordt vaak gevreesd.

Angst voor nauwe vriendschappen

Een triest kenmerk van betrekkingen bij Jehovah’s Getuigen is de aanmoediging door de leiding om elkaars broeders in de gaten te houden, en als iets is wat ongeoorloofd is in hun levens, moeten ze hiermee op aangesproken worden, of aangegeven worden bij de ouderlingen, of beide (meestal gebeurd dit tegelijkertijd) Er bestaat een “pikorde” binnen de organisatie, met het Besturend Lichaam van Jehovah’s Getuigen aan de top, gevolgd door Bethelwerkers en Kring- en District opzieners, dan de plaatselijke ouderlingen, dan de pioniers en bedienaars, en de “verkondigers” als laagsten (vrouwen worden het minst gewaardeerd). Omdat vertrouwelijkheden officïeel niet vertrouwelijk gehouden kunnen worden, en persoonlijke twijfel slechts toegegeven kan worden tegen het grote risico bestraft of “geadviseerd” te worden, kunnen getuigen hun eigen mensen niet vertrouwen, maar wenden ze zich, ironisch genoeg, tot niet-getuigen voor vertrouwen.

Angst voor “afvalligen”

Zij die de organisatie verlaten hebben (om welke reden dan ook) worden beschreven in de meeste lage termen. Ze zijn “trots en zelfzuchtig, haten gezag, zijn leugenaars en misleiders en overspeligen” en worden over het algemeen gevreesd door Jehovah’s Getuigen. Ze zullen er alles aan doen om zelfs oogcontact met ex-getuigen te vermijden.

Angst voor God

De Wachttoren mag dan wel een vriendelijk beeld van God schetsen in de publicaties, maar in de praktijk is God streng en veeleisend wanneer men eenmaal gedoopt is. Redding is nooit zeker, en Jehovah’s Getuigen kunnen slechts op bepaalde momenten geloven dat ze gered zijn. Omdat een relatie met Christus niet wordt verkondigd, en het inwonen van de Heilige Geest niet wordt onderwezen, ontvangt de gelovige geen echte vreugde van een persoonlijke relatie met God. Trotsheid over persoonlijke en organisatorische verrichtingen en de geest van elitisme vullen de leegte.

Angst voor Armageddon

Hoewel de dood door de Wachttoren gezien wordt als vernietiging, zijn er wanneer het eind komt bijzondere onaangenaamheden te verwachten voor hen die zich niet volledig bezighouden met door de organisatie voorgeschreven activiteiten. Hun ogen zullen uit hun kassen rotten en ze zullen afslachting door de hand van God ondergaan. Armageddon wordt levendig in gedachten gehouden, door middel van platen zoals die welke zijn ontworpen om kleine kinderen van getuigen bang te maken zoals in de Engelse Wachttoren uitgave “From Paradise Lost to Paradise Regained”, 1958, pagina’s 208-09). Veel angst is gebaseerd op de intense schaamte en wanhoop die zeker zal worden beleefd als de getuige zijn vrienden ziet overleven terwijl zijzelf zullen sterven.

Angst voor andere religies

Alle andere religies zijn onderdeel van Babylon de Grote, het Wereld Rijk van Valse Religie. God zal binnenkort heel Babylon en haar aanbidders, dat zijn alle kerkgangers en sympathisanten, vernietigen. Alle religieuze voorwerpen of ceremonieën worden als demonisch gezien, en gevaarlijk, zodat alle contact met iets religieus moet worden vermeden. Jehovah’s Getuigen mogen geen bruiloften of begrafenis plechtigheden in kerken bijwonen, deelnemen aan traditionele feestdagen of zelfs kerstgeschenken geven. Andere vertalingen van de bijbel als de Nieuwe Wereld Vertaling worden beschouwd als aangetast door de geleerden van de Christenheid. De angst voor demonische aanvallen is altijd aanwezig wanneer een Jehovah’s Getuige in contact komt met andere religies en/of andere religieuze personen.

De bovenbeschreven angsten worden zorgvuldig gecultiveerd en aangewakkerd in de publicaties en toespraken. Totale gehoorzaamheid aan de organisatie wordt vereist, en angst is het middel om dit ook daadwerkelijk af te dwingen.

Bij Jehovah’s Getuigen vindt alles op zogenaamde “vrijwillige basis” plaats, van het geven van giften tot deelname aan het predikingswerk. De geestelijke strijd die het niet volgen in wat de organisatie verlangt met zich meebrengt, leidt echter tot vele complexen, stress, en soms zelfs zelfmoord. Een echte vrije keuze is er dan ook niet en van vrijwilligheid kan dus feitelijk geen sprake zijn.

Meer uitgebreide info in het “JG Dossier

Advertenties

10 reacties op “Hoe de Wachttoren angst gebruikt

 1. Jehovah’s Getuigen zijn vrijer dan je denkt!

  Ik ga lukraak even in op een paar punten.
  Een eerste vraag die bij me opkwam:”Heb je ook commentaar op katholieke geestelijke orden die zich volledig afzonderen,volgens zeer strenge regels leven?
  Honderdduizenden geestelijken die niet mogen trouwen?

  Is het wettisch wanneer Jehovah’s Getuigen niet roken?Zo te zien voeren regeringen wereldwijd dezelfde wetten in!

  De reden waarom wij niet roken is de volgende:

  (2 Korinthiërs 7:1) Daar wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten wij ons reinigen van elke verontreiniging van vlees en geest, en in de vrees voor God heiligheid vervolmaken.

  Met deze regel hebben wij al heel wat ziektes en mensenlevens gered!Zowel onder onszelf als onder onze evennaaste!

  Wij hanteren nog een wet,deze heb je vergeten te vermelden: Wij leren de oorlog niet en houden ons verre van de coflicten en oorlogen van deze wereld!
  Ja wettisch kan ook zijn voordelen hebben!
  Miljoenen katholieken en protestanten hebben elkaar broederlijk vermoord gedurende de wereldoorlogen,wellicht weet u als geen ander wat wij toen deden,misschien voer voor een volgend verslag!

  Like

 2. Eénieder die wil leven naar de Wet zal worden veroordeeld door de Wet. Christus is het einde van die Wet.

  Dat JG zichzelf opnieuw het juk van De Wet hebben laten opleggen moeten zij zelf weten. Maar zij hebben niet het recht dat juk aan anderen op te leggen, waarvan akte.

  Vr. Gr. Pineut

  Like

 3. Welke wet?
  De wet der liefde?
  In bepaalde wereldgodsdiensten lijkt het erop dat men volgens ‘de wet der verwarring leeft’.Welk oordeel halen die mensen over zich?

  Like

 4. Van die zogenaamde liefde komt anders in de praktijk helemaal niets terecht. Alles is opgelegde organisatie, heeft totaal niets met liefde te maken en het komt ook niet rechtstreeks uit het hart.
  Ook u kijkt en oordeelt over en naar anderen. Grote vraag is echter Leeft Christus in u of niet ? Bent u vrijgemaakt in Christus of niet ? Want wat heb ik met de wereldgodsdiensten te maken ? Helemaal niets. Indien Christus niet in uw hart woont is uw geloof dood en zijn uw werken waardeloos.

  Like

 5. Aimé, ik denk dat U zo gewend bent aan de wetten die Uw leven beheersen dat ze voor U de norm zijn geworden.

  Getuigen leven onder vele vele wetten, teveel om hier allemaal op te noemen maar hier toch een paar DO´s en DONT´s:

  DO
  velddienst
  pionieren
  economische bijdragen
  5 vergaderingen p week
  voorbereiding voor alle studies
  Kringvergadering
  congres
  werk aan-in- en rondom de zaal

  DONT
  stemmen
  bloed (trickey, je mag meer dan je denkt, onderzoek)
  vlag
  verjaardag
  alle feestdagen
  binnen het huwelijk:geen oraal sex
  met Uw uitgesloten familie omgaan al is het Uw eigen moeder
  zelfstandig denken
  vragen stellen aang de leer van het wtg
  vul de rest zelf maar in

  U wordt verteld dat U Uw redding moet verdienen, dat is echter niet wat de bijbel leert.

  In Efez. 2:8-9 staat het zo duidelijk:
  Ja door onverdiende goedheid zijt gij door middel van geloof gered,en dit hebt gij niet aan Uzelf te danken,het is God´d gave.Neen, het is niet aan werken te danken,opdat niemand reden tot roemen zou hebben.

  Ik zeg niet dat alle DO´s of DONT´s slecht zijn maar menige getuige zou een zucht van opluchting slaken als er krachtig werd uitgedund in de vele xtra wetten en regeltjes die nergens in de bijbel te lezen staan.

  Hoogachtend,

  Like

 6. ik ben een getuige

  en veel dingen die ik hier heb gelezen heb ik zo niet meegemaakt

  dus hier ook allemaal bangmakerij

  je kan dus niet alles geloven wat je leest

  er is niets om angst voor te hebben, het is een fijne organisatie

  op een voetbalveld heb je toch ook regels waar je je aan moet houden om niet van het veld afgestuurd te worden ???

  ga gewoon maar eens een poosje vergaderingen bezoeken en trek dan je conclusie

  als JG het ware geloof niet hebben wie dan wel ?????

  Like

  • En bent u getuige van jéhovah of bent u een Getuige van Jezus Christus ? Daar zit namelijk een heel groot verschil in. Voor getuigen is Jezus namelijk alleen maar een middel en geen doel. Voor Christenen is Jezus Christus het doel dat is ook waarom er in elke bijbel staat te lezen dat elke knie op aarde zal moeten buigen voor de Naam die boven alle Naam is gegeven en dat is Jezus Christus. Dat het geschrevene in het artikel u persoonlijk niet zoveel zegt betekend nog niet dat u voor de vele miljoenen misleidde mensen kunt spreken die dat weldegelijk aan den lijve hebben ervaren. Ga maar eens op zoek naar de misbruikte mensen van de periode 1975 die have en goed opgaven voor het Genootschap. Nota bene een aardse organisatie waarin zij een blind vertrouwen hadden. Dat vertrouwen is na 1975 op een vreselijke manier beschaamd en het ergste nog wel is dat de organisatie de schuld daarvan ook nog eens in de schoenen van de betreffende mensen durfde te schuiven. Je moet maar durven.

   En het Genootschap gebruikt weldegelijk angst om mensen binnen de organisatie te houden, die angst heet : ARMAGEDDON. Het getuigenis van een getuige is niet : Bekeerd u, Geloof IN Jezus Christus en uw zonden zullen u vergeven worden. Maar het getuigenis van een getuige is : Dit samenstel van dingen komt ten einde, kom sluit u bij ons aan, want als een getuige binnen de organisatie is dan is de getuige veilig, buiten de organisatie wacht de mens immers VERNIETIGING.

   Overigens ontgaat mij de overeenkomst tussen een voetbalveld en de organisatie van het Genootschap volledig. In de bijbel is duidelijk te lezen dat God Zijn Wet in het hart van de mens zal leggen door zijn Heilige Geest. Een concept dat voor de getuige wordt onthouden door de organisatie want alleen het besturend lichaam heeft heilige geest, de rest van de getuigen op aarde moeten het maar zonder doen. Hiervoor heeft het genootschap dan ook de bijbel aan moeten passen en heeft men een eigen bijbel de Nieuwe Wereld Vertaling van de Heilige Schrift. Waarom is dat denkt u ?

   Na jarenlange vergaderingen in diverse Koninkrijkszalen, Congressen e.d. ben ik tot de conclusie gekomen dat de leer van het Genootschap mijlenver af staat van de Waarheid die in Jezus Christus is geopenbaard.
   JG denken dat zij het ware “geloof” hebben, maar de vraag is dan : Wat gelooft een getuige nu eigenlijk ? Een getuige gelooft namelijk niet IN Jezus Christus, een getuige denkt dat hij het juiste geloof heeft doordat een getuige binnen de organisatie van het genootschap is. Buiten het genootschap is er niets.
   Hiermee ontgaat elke getuige dat de Ware Gemeente van Jezus Christus universeel is en dat God niet woont in door mensen handen gemaakte tempels of organisaties zoals het genootschap. De Heilige Geest van God wenst in elk mens die oprecht zoekt naar Jezus Christus inwoning te doen. Geloof is een zaak van het hart, het is een Gave Gods, het is zeer zeker geen speciale en exclusieve gift die voorbehouden is aan een exclusief genootschap.

   Like

 7. ik weet uit eigen ervaring dat het pure bangmakerij is.Als je verstrikt in hun web zit ,wil je dat niet weten .Dan zeg je dat dat niet zo is.Heb ik ook jaren de gedaan.Maar zodra je los komt van de groep merk je dat het wel zo is,Heb zelf toen ik uit de groeop stapte last van die angst gehad.Tis een lange weg die je moet gaan om van die angst los te komen.

  Like

  • @astrid

   Wat bangmakerij betreft klopt dat zeer zeker, bij deze nog een filmpje met een collage van “Ontwaakt en Wachttoren” materiaal die dat nog eens onderstreept. Uit het zogenaamde “voedsel ter rechter tijd” komt duidelijk naar voren wat de god jéhovah uit Brooklyn New York voor 99% van de mensheid in petto heeft en dat is dan ook het magische stopwoordje geworden van elke belijdende getuige van jéhovah : A R M A G E D D O N

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s