Het visioen van Ezechiël vs de film Knowing

Ezechiel1

Het visioen van Ezechiël heeft voor vele theologen in afgelopen eeuwen voor vraagtekens gezorgd. Ook heden ten dage blijft dit visioen voor velen een groot vraagteken.

Er volgt dan ook geen theologische verhandeling over dit hoofdstuk maar de reactie mogelijkheid staat wel wagenwijd open voor iedereen zodat er door middel van speculaties en inzichten vanuit verschillende invalshoeken wellicht één en ander verduidelijkt of verhelderd kan worden.

De reden om dit artikel en bijbelhoofdstuk te plaatsen is omdat in het artikel “We willen het weten” de film “Knowing” uit 2009 ter sprake kwam met daarin vele bizarre scenes, één van die scenes is een afbeelding van Ezechiël Hoofdstuk 1. Het plot en eind van de film “Knowing” is dat de aarde door een enorme uitbarsting van de zon letterlijk verbrand wordt. Ook hier ziet de geoefende kijker die goed op de hoogte is van Gods Woord een verwijzing naar 2 Petrus 3-12 “U moet vol verwachting naar die dag toeleven en eraan meewerken dat hij gauw komt. Op die dag zal de hemel door vuur verteerd worden en zullen de elementen door de vlammen smelten.”
(klik hier voor een engelstalige review in verband met de verwijzing naar Ezechiël 1 in de film Knowing)

De vraag is, moeten bijbellezers dit vers letterlijk of figuurlijk nemen ? De makers van de film “Knowing” namen dit in elk geval letterlijk en aan het eind v/d film wordt de kijker dan ook getracteerd op een letterlijk verbranden van hemel en aarde. Door de vele vreemde scenes in de film en bijbelse verwijzingen is deze film sinds de olieramp in Mexico voer voor de wildste speculaties.

Is Hollywood en alle daaraan gelieerde corporaties, wetenschappers etc. op de hoogte van zaken die voor de buitenwereld verborgen wordt gehouden ? Het lijkt er verdacht veel op, dat men films maakt voor uitsluitend vermaak is sinds enige jaren niet langer meer aannemelijk aangezien er in vele films de meest vreemde en bizarre zaken aan bod komen. Vooral in de nieuwste films die uitgebracht zijn, of die nog moeten uitkomen, doen de makers in Hollywood, die overduidelijk door duistere machten en krachten worden beinvloed, er nog een schepje bovenop om vooral jonge argeloze kijkers en kijkertjes te bombarderen met special effects en de meest bizarre en extreme geweldadige scenes. Zie hiervoor ook de eerder geplaatste video “De Rode Draak”.

Hieronder volgt het 1e hoofdstuk uit Ezechiël 1 uit de Statenvertaling

1 In het dertigste jaar, in de vierde maand, op den vijfden derzelve maand, als ik in het midden der weggevoerden was bij de rivier Chebar, zo geschiedde het, dat de hemelen werden geopend, en ik gezichten Gods zag.

2 Op den vijfden derzelve maand (dit was het vijfde jaar van de wegvoering van den koning Jojachin),

3 Geschiedde het woord des HEEREN uitdrukkelijk tot Ezechiël, den zoon van Buzi, den priester, in het land der Chaldeeën, bij de rivier Chebar; en de hand des HEEREN was daar op hem.

4 Toen zag ik, en ziet, een stormwind kwam van het noorden af, een grote wolk, en een vuur daarin vervangen, en een glans was rondom die wolk; en uit het midden daarvan was als de verf van Hasmal, uit het midden des vuurs.

5 En uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van vier dieren; en dit was hun gedaante: zij hadden de gelijkenis van een mens;

6 En elkeen had vier aangezichten; insgelijks had elkeen van hen vier vleugelen.

7 En hun voeten waren rechte voeten, en hun voetplanten waren gelijk de voetplanten van een kalf, en glinsterden gelijk de verf van glad koper.

8 En mensenhanden waren onder hun vleugelen, aan hun vier zijden; en die vier hadden hun aangezichten en hun vleugelen.

9 Hun vleugelen waren samengevoegd, de een aan den ander; zij keerden zich niet om, als zij gingen; zij gingen elkeen recht uit voor zijn aangezicht henen.

10 De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht eens mensen, en het aangezicht eens leeuws hadden zij vier aan de rechterzijde; en ter linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht; ook hadden die vier eens arends aangezicht.

11 Ook waren hun aangezichten en hun vleugelen opwaarts verdeeld; elkeen had er twee samengevoegd aan de andere, en twee bedekten hun lichamen.

12 En zij gingen elkeen rechtuit voor zijn aangezicht henen; waarhenen de geest was om te gaan, gingen zij; zij keerden zich niet om, als zij gingen.

13 Aangaande de gelijkenis der dieren, hun gedaante was als brandende kolen des vuurs, als de gedaante der fakkelen; datzelve vuur ging steeds tussen die dieren; en het vuur had een glans, en uit het vuur kwam een bliksem voort.

14 De dieren nu liepen en keerden weder als de gedaante van een weerlicht.

15 Als ik die dieren zag, ziet, zo was er een rad op de aarde bij die dieren, naar vier aangezichten van hetzelve.

16 De gedaante der raderen en derzelver maaksel was als de verf van een turkoois; en die vier hadden enerlei gelijkenis; daartoe was hun gedaante, en hun maaksel, alsof het ware een rad in het midden van een rad.

17 Als zij gingen, zij gingen op hun vier zijden; zij keerden zich niet om, als zij gingen.

18 En hun velgen, die waren zo hoog, dat zij vreselijk waren; en hun velgen waren vol ogen rondom aan die vier raderen.

19 Als nu de dieren gingen, gingen de raderen bij hen; en als de dieren van de aarde opgeheven werden, werden de raderen opgeheven.

20 Waarhenen de geest was om te gaan, gingen zij, waarhenen de geest was om te gaan; en de raderen werden tegenover hen opgeheven; want de geest der dieren was in de raderen.

21 Als die gingen, gingen deze; en als die stonden, stonden zij; en als die van de aarde opgeheven werden, werden de raderen tegenover hen opgeheven; want de geest der dieren was in de raderen.

22 En over de hoofden der dieren was de gelijkenis eens uitspansels, gelijk de verf van het vreselijke kristal, van boven af over hun hoofden uitgespreid.

23 En onder dat uitspansel waren hun vleugelen rechtop, de een aan den ander; ieder had er twee, die herwaarts hun lichamen bedekten, en ieder had er twee, die ze derwaarts bedekten.

24 En als zij gingen, hoorde ik een geruis hunner vleugelen, als het geruis van vele wateren, als de stem des Almachtigen, als de stem eens geroeps, als het gedreun eens heirlegers; als zij stonden, zo lieten zij hun vleugelen neder.

25 En er geschiedde een stem van boven het uitspansel, hetwelk boven hun hoofden was, als zij stonden, en hun vleugelen nedergelaten hadden.

26 En boven het uitspansel, hetwelk was boven hun hoofden, was de gelijkenis eens troons, als de gedaante van een saffiersteen; en op de gelijkenis des troons was de gelijkenis als de gedaante eens mensen, daarboven op zijnde.

27 En ik zag als de verf van Hasmal, als de gedaante van vuur rondom daarbinnen, van de gedaante Zijner lenden en opwaarts; en van de gedaante Zijner lenden en nederwaarts, zag ik als de gedaante van vuur, en glans aan Hem rondom.

28 Gelijk de gedaante van den boog, die in de wolk is ten dage des plasregens, alzo was de gedaante van den glans rondom; dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des HEEREN; en als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht, en ik hoorde een stem van Een, Die sprak.

Lees hier Hoofdstuk 2

Advertenties

5 reacties op “Het visioen van Ezechiël vs de film Knowing

 1. Er is toch ook iets bijzonders gaande met de zon?
  Vorig jaar was ie “dood” zei de wetenschap.
  En nu zijn er alweer diverse heftige uitbarstingen/zonnestormen geweest.
  Voor de mogelijke gevolgen ervan wordt zoals bekend ook reeds lang gewaarschuwd.

  Volgende teksten zijn het overwegen waard:

  Lukas 21:26 En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

  Openbaring 16:8 En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur.
  9 En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven.

  Heftig hoor!

  Like

 2. Interessant. Maar ik zie geen verband. Weet dan wel dat heel veel Hollywoodfilms vaak een misvormde beeld vormen. Denk maar aan de films “Samson and Deliah” en “King Solomon.” Deze films stemmen niet overeen met de Bijbel. De Bijbelse waarheid wordt in Hollywood vaak verdraaid. Dat moeten we niet vergeten. Ik geloof ook niet dat de aarde door de enorme zonnevlam verbrand zou worden. Wel een gedeeltelijk. Lees goed dat ‘de aarde en de werken daarop gevonden zullen worden.’ II Petrus 3:10b. Ik heb echter geen boodschap aan de film Knowing. Je weet toch wel dat veel Hollywoodfilms geheime boodschappen voor de Illuminati bevatten.
  Toch een interessante artikel!

  Like

 3. Dat geleuter over de zon; deze is helemaal niet actief en blijft ver achter bij het verloop in energetische zin van de afgelopen 3 cycli – het lijkt vooralsnog steeds meer te gaan te gaan om een herhaling van cyclus 5 en de daarop vplgenden uit de tijd van Napoleon. Graag studeren en niet beweren.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s