De komst van de anti-messias

Wat de wereld vandaag meemaakt is eeuwen geleden al door de Bijbelse profeten voorzegd. Gods profetische blauwdruk de Bijbel, geeft een prachtig inzicht hoe het er in de ‘laatste dagen’ zal toegaan. De Verenigde Naties, de Verenigde Staten, Europa en de politieke leiders van elk land hebben geen andere keus dan exact het profetische scenario voor de laatste dagen te vervullen.

Een scenario dat God op wonderbaarlijke wijze, al lang van tevoren, aan Zijn profeten heeft doorgegeven. Bijbelse profetieën onthullen dat de hachelijke eindfase van het huidige wereldbestel gekenmerkt zal worden door bedrog, leugens en verraad. Dat is precies waar de wereldbevolking vandaag mee geconfronteerd wordt.

Het grote antichristelijke wereldcomplot is volop in werking. Volgens het Bijbelboek Openbaring zal in een woelige tijd van ontreddering en beroering, een opmerkelijk leider met een onbeschrijflijke wreedheid op het wereldtoneel verschijnen. Hij zal alle andere megalomane schurken uit het verleden in de schaduw stellen. Hij zal zijn vuist opheffen en ‘grote woorden en godslasteringen’ spreken. Zoals chaos de weg bereidde voor de opkomst van Hitler, zo zal de komende chaos een nieuwe verwoester ten tonele voeren. Overal zal destabilisatie, ontbinding en ontwrichting heersen. Hitler propageerde zijn 1000 jarig rijk en de komende schurk zal een ‘eeuwig rijk’ propageren. De wereld bevindt zich in de tijd waarin de komst van deze alles vernietigende geweldenaar, de anti-messias zich aandient, de valse messias, die ook wel de antichrist genoemd wordt, de figuur die al de macht van satan zal bezitten. Het was Johannes die hem het eerst de antichrist noemde;

Johannes 2:18 en 2:22 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

Volgens (2 Tess. 2:4) zal de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de Tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij god is. Hij zal de grootste tegenstander van God zijn die ooit onder de mensen is verschenen. De wereld lijkt aan de vooravond te staan van de komst van deze figuur. Vanwege alle op dat moment heersende ellende zal de wereldbevolking hem als de grote redder omhelzen. In het Oude Testament worden een aantal duidelijke kenmerken gegeven van deze komende figuur. Hij zal over bovennatuurlijke gaven en capaciteiten beschikken en zich voordoen als de redder van een wereld die op het punt staat ten onder te gaan. Hij zal een eind weten te maken aan de chaos ten gevolge van oorlogen en economische malaise waarin de wereld zich op dat moment zal bevinden. Deze figuur zal zijn wreedheid door list verborgen houden, en praktisch alle natiën weten te verleiden en hem als een heiland zullen begroeten.

Hij is de verpersoonlijking van de duivel en zal de laatste fase in de menselijke geschiedenis inluiden. De komst van dit ‘Beest’ betekent voor de wereld een catastrofe zoals nooit eerder gezien is. De Bijbel maakt duidelijk dat hij de aarde zal overspoelen met misdaden en goddeloosheid maar uiteindelijk door de echte Verlosser worden overwonnen. Het is de laatste poging van de mens om buiten God om tot vrede en welstand te komen. Deze leider zal verschijnen in de periode voorafgaand aan het duizendjarige rijk. Hij is de tegenstander van God en een vijand van de mensen.

De profeet Daniël beschrijft de komende periode als een jaarweek (Daniël 9:27). Volgens de profetische tijdschaal van de Bijbel is een jaarweek een tijdperk van zeven jaar van 360 dagen elk- elke maand is 30 dagen lang. Uit Daniël 9:27 en Openbaring 11:2-3; 12:14; en 13:5 is het duidelijk dat de zeven jaar van de verdrukking in twee afzonderlijke periodes van 3½ jaar (m.a.w. 42 maanden of 1269 dagen) verdeeld is- elk met zijn bijzondere kenmerken. Volgens Daniël zal in deze fase van de wereldgeschiedenis een wereldleider verschijnen die grote woorden zal spreken tegen de Allerhoogste (Daniël 7:25). In de eerste 3½ jaar zal Israël een verbond met deze valse messias sluiten en zal het Joodse volk toestemming krijgen de oude tempeldienst te hervatten. Het zal echter een tijd van valse vrede zijn. Na afloop van de eerste 3½ jaar zal de antichrist zijn aanvankelijk met Israël gesloten verbond verbreken en de Tempel voor de resterende 3½ jaar tot aan de wederkomst van de Here Jezus misbruiken. Hij zal de herbouwde Tempel ontheiligen door het Allerheiligste ervan te betreden en zichzelf tot God te verklaren (2 Thess.2:4) en er een heiligschennend object in te plaatsen. Een gruwelijk beeld van hemzelf zal in de Tempel opgericht worden en de mensen zullen gedwongen worden dit beeld te aanbidden. (Openbaring 13:14-15). Daarop zal de eigenlijke Grote Verdrukking van 3½ jaar beginnen. Over deze tijd van verschrikking heeft de Here Jezus gezegd:

Matthéüs 24:15-21 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan- wie het leest geve er acht op- laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen…Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.

De toekomstige politieke- en godsdienstige wereldleider zal terreur, onderdrukking, wreedheid, oorlogen en ellende over de mensheid uitstorten. De gehele aarde in zijn macht gegeven worden (Daniël 7:23). Hij zal zijn eigen wetten aan de wereld opleggen. Zijn wereldtirannie zal zo verschrikkelijk zijn, dat Daniël er onvoorstelbaar van geschrokken is (Daniël 7:15,28). Hij zal zijn macht ontlenen aan de satan. Het is zeer opmerkelijk dat Daniël visies geeft op een voor hem verre toekomst die tot dusver al zo precies zijn uitgekomen. Zoals de engel tot Daniël zei; Ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal.

De anti-messias zal als een god aanbeden worden. Alle naties, godsdiensten en levensbeschouwingen zullen onder één dictatoriaal gezag geplaatst worden waar geen geloof meer zal worden toegestaan in de God van Israël. De ‘machten van de duisternis’ zullen over de aarde regeren. De duivel zal zich bedienen van menselijke medewerkers. Hij zal in korte tijd bijzonder veel macht verkrijgen dat voor een belangrijk deel te danken zal zijn aan de ontreddering en wanorde waarin de wereld zich bevinden zal. Mensen als Antiochus 4 Epiphanus, Nero, een aantal pausen en Hitler waren nog gematigde figuren in vergelijking met de komende antichrist. Tijdens een aanval van demonische razernij, woede en schizofrenie zou Hitler een visioen hebben gehad die bij hem dodelijke angst had veroorzaakt. Hij zou een beeld hebben gezien van de komende antichrist, angstaanjagender en vele malen gewelddadiger dan zijn eigen duivelse regiem. De Bijbel maakt duidelijk dat de komende antichrist volkomen van de duivel bezeten zal zijn en Hitler vele malen in wreedheid zal overtreffen.

Het Oude Testament maakt al snel duidelijk dat de mens rekening moet houden met de Macht der Duisternis; het gehoornde wezen “de heer der chaos”. Jezus, Zelf ontkende bij de “Verzoeking in de Woestijn” op geen enkele wijze Satans bevoegdheid, dat hij de koninkrijken van deze wereld zou kunnen geven, aan wie hij wil. Uit alle eindtijdprofetieën is op te maken, dat het Kwaad juist tegen de tijd van Jezus Wederkomst op aarde een bijzonder hoogtepunt zal bereiken tijdens het bewind van de antichrist. Hierbij is de Satan de grote inspirerende geest. Lang niet alles is even duidelijk over de laatste grote leider, aan wie de hele mensheid haar vertrouwen zal geven en die haar zal leiden tot de laatste opstand tegen de God van de Bijbel.

Een ernstige dwaling (2 Tessalonicenzen 2:11) zal over de mensen komen zodat ze gewillig de antichrist en zijn helper, de valse profeet zullen aanbidden. De mensen zullen verbaast zeggen: Openbaring 13:4 “Wie is aan het beest gelijk? En: Wie kan er oorlog tegen voeren?”Honderden miljoenen zullen dit ‘Beest’ aanbidding geven. Hij is ‘de mens der zonde’. De anti-messias vindt in de ongelovige, zondige mens, die met blindheid geslagen is, een gewillige handlanger om zijn streven te ondersteunen. Vandaag heeft de leugenaar van de beginne bijkans vrij spel.

De anti-messias zal volgens Daniël voortkomen uit “het vierde koninkrijk”. Deze vier koninkrijken zijn Babylonië, Perzië (eigenlijk de Meden en de Perzen samen), Griekenland en Rome. Het zijn vier koninkrijken die vanaf de tijd van Daniël “wereldmachten” waren en het volk Israël overheersten. Alle vier de koninkrijken hebben een tijd van grote bloei gehad en zijn daarna in verval geraakt. Opmerkelijk is echter, dat zij samen met Israël, in onze tijd weer een belangrijke rol spelen in het wereldgebeuren. Daniël vertelt, dat dit vierde rijk, een samengesteld rijk zal zijn. In hoofdstuk twee van zijn boek beschrijft hij het als de twee benen van het beeld waarvan Nebukadnezar gedroomd had.

De tijd dat de wereld zal schreeuwen om een macht die de straks in hoge nood verkerende wereld uit de ellende moet helpen, komt snel naderbij. Ergens loopt hij al rond, de ‘leider’ die zich zal voordoen als de grote verlosser en redder van een wereld die in chaos verkeerd. Hij zal een antwoord hebben op alle vraagstukken en de naties zullen hem volgen als ware hij de Messias.

Hoewel de persoonlijke macht van de anti-messias groot zal zijn, zal hij een assistent nodig hebben om de heerschappij over de hele wereld te winnen. Deze helper is de ‘valse profeet’. 

Openbaring 13:11-12-13 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam; en het sprak als een draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.

Deze duivelse figuur die zich in eerste instantie voordoet als een onschuldig lam zal uiteindelijk minstens zo gevaarlijk blijken te zijn als zijn ‘baas’. Er is veel discussie over de vraag uit welke kringen deze valse profeet komt en wie hij is. Eén van de sporen leidt naar Maitreya, die volgens zijn aardse woordvoerder Benjamin Creme de “Meester van alle Meesters” is.

Diverse onderzoekers menen echter dat het om Mohammed moet gaan. Zijn religie, de islam, heeft eeuwenlang de Bijbelse waarheid verduisterd en bestreden in grote delen van de wereld. De boodschap van de Bijbel is in praktisch geen enkel islamitisch land toegestaan, zelfs hier en daar op straffe van de dood. Mohammed laat in zijn boek, de Koran duidelijk weten hoe er gehandeld dient te worden met hen die zijn boodschap niet aanvaarden. In Bijbelse termen is hij daarom een valse profeet. Hij predikt moord en doodslag en zijn aanhangers volgen gaarne zijn bevelen op.

 De antichrist zal met zijn compagnon ‘de valse profeet’ de mensheid voorgaan in het dienen en aanbidden van Satan. De valse profeet zal allerlei wonderen en tekenen doen en mensen ertoe brengen het beest te aanbidden. De valse profeet zal hen er van overtuigen dat Christenen en Moslims dezelfde God aanbidden.  De Bijbel zegt dat het God Zelf is die hen in de leugens van de antichrist en de valse profeet laat geloven, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij behouden hadden kunnen worden’. (2 Tess. 2:10).

God Zelf zal de enige zijn, die aan het werk van de valse messias een einde kan maken. God Zelf zal dit ook doen (Daniël 7:26). …dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. Omdat hij niet in het woord van de Bijbel gelooft, bemerkt hij ook niet dat in de hemel het toneel voor zijn ondergang in gereedheid wordt gebracht. Daniël ziet hoe het met hem afloopt, hoe hij gedood wordt en zijn lichaam vernietigd en prijsgegeven aan het vuur. Nadat uiteindelijk de heerschappij over de aarde aan de volkeren ontnomen is ziet Daniël degene komen, aan wie de heerschappij over de aarde zal worden toevertrouwd. Daniël ziet Hem komen op de wolken des hemels. Hij zag de Verlosser komen, precies zoals Johannes hem eeuwen later ook zag en toen uitriep: “Ziet, Hij komt met de wolken”.

Het loslaten van de fundamenten van het geloof door de kerk is in onze tijd één van de duidelijkste signalen dat de komst van de antichrist nabij is. Petrus voorspelde al in zijn tweede brief dat er valse leraren zouden komen die vermomd als dienaren van God, verderfelijke ketterijen zouden gaan verkondigen. Zij zouden de Bijbelse waarheid belasteren en de profetische geschriften en de belofte van de wederkomst van Jezus ontkennen.

2 Petrus 2:10 Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheid te lasteren…..

In de tweede brief aan de Thessalonicenzen, waarschuwt Paulus ook voor deze figuren en in 2 Timotheüs is dat al niet anders.

1 Timotheüs 4:1-2 Maar de geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers.

De Bijbel voorspelt dat de kerk zal falen en dat allen, met uitzondering van de Bijbelgetrouwe gelovigen, de waarheid de rug zullen toekeren. De kerk zal naar buiten toe een beeld van godsvrucht ophouden, maar zal de macht ervan loochenen. Johannes waarschuwt de gemeente niet iedere geest te vertrouwen.

1 Johannes 4:1-5 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen.

Door het loslaten van de waarheid van Gods Woord, wordt de kerk klaargemaakt voor de acceptatie van de “schijnchristus”. Soms lijkt het alsof men met Jezus en Zijn werk te maken heeft, maar in wezen staat Hij er helemaal buiten.

Matthéüs 7:22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?

De massa wordt rijp gemaakt om straks als een soort gehypnotiseerde kudde achter de verlokkingen van de antichrist aan te gaan. In de dagen van het Oude Testament waren er valse profeten in overvloed. Deze mensen werden gedreven door hun demonische achtergrond. In de tijd dat de profeet Jeremia het volk van Israël waarschuwde voor dreigend gevaar verzekerden de valse profeten dat er niets aan de hand was.

Bron : Uit het Nieuws

Advertenties

2 reacties op “De komst van de anti-messias

 1. ja zeker er is veel aan de hand de wereld trekt samen in hun demonie.De antichrist is vol op bezig is en dat de mens die religie aanhangt het niet door heeft.
  De verblinders in de kerk slaan toe het is vreselijk hoe het er aan toe zal gaan.
  Ik geloof dat de geest van de antichrist vol op aan de gang is en dat de verblinden religieusen er blind in lopen. De alles maar acceptatie religie en het is dus reliegen.
  Het word tijd dat er een omkeer komt bij vele om tot heiliging over te gaan.
  Ik kots op de hypycfrisie die er heerst om te compromissen met de duisternis aan te gaan met het wereldse. de bijbelse waarheid. daar moeten we voor gaan . shalom klaas jacob

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s