De Islamitische eschatologie.

Een beknopte uitleg :

De eschatologie (leer der eindtijd) van de moslims behelst een wereldomspannend islamitisch rijk (kalifaat), waarin alle ‘ongelovigen’ (dus ook Joden en christenen!) zullen omkomen of zich zullen onderwerpen aan Allah en de Koran (islam betekent ‘onderwerping’). Om dit wereldrijk te bereiken zal nog heel wat grondgebied moeten worden veroverd. Daarnaast heeft de islam zo haar eigen eschatologische uitleg voor wat betreft de wederkomst van “Jezus Christus” en de betekenis ten aanzien van de islam versus de rest van de wereld. Zo beweerd men dat de islamitische jezus pas terugkomt als de verborgen 12e Imam (Mahdi) is terugkeerd. Deze Mahdi zal samen met deze jezus dan de hele wereld die nog niet is onderworpen, gaan onderwerpen en wie zich niet onderwerpt, wel u voelt het al die zal worden gedood door het zwaard van de islam.

De Islam leert dat hun jezus (isa) een groot profeet is maar zeer zeker niet “de Zoon van God” daarnaast is de jezus van de islam een moslim (hij die zich onderworpen heeft) maar mohammed was groter. Moslims die beweren van jezus (isa) te houden hebben van hun jezus een arabier gemaakt (jezus was een palestijn) , de islamitische jezus is dus een moslim, en dat hebben ze moeten doen om überhaupt van hem te kunnen houden. (zij hebben de geschriften verdraaid tot hun eigen verderf ; Hand. 13:10, 2 Petrus 3:16) Maar de echte Jezus Christus was een Jood. Om precies te zijn : deze timmerman uit Nazareth werd gezien als een Joodse Rabbi (leraar). De jezus van de islam die de moslims dus verwachten is een geheel andere jezus als de Jezus die Christenen kennen. In elk geval is de rol voor deze jezus ook al toebedeeld, hij zal als luitenant van de komende Mahdi dienen en alle joden gaan vermoorden.(contra dicti in terminae)
(De Jood Jezus die alle Joden gaat vermoorden ??)

Ware Moslims :

Er is op de hele aarde geen plek te vinden waar de veroveringsdrang van de islam zich sterker op richt dan de stad Jeruzalem. Als je de eschatologie van de moslims nader wilt begrijpen, stuit je op de moeilijke vraag wie en wat nu de ‘ware’ moslims zijn. Zijn dat de gematigde moslims, die de islamitische terroristen graag afschilderen als ‘extremisten’ of van wie ze zelfs beweren dat het geen ‘echte’ moslims zijn ? Of zijn het juist de ‘extremisten’ , die niets anders doen dan naar de letter uitvoeren wat de Koran gebiedt, de ware moslims ?

Maar wat gebiedt de Koran dan wel ? Uit de Koran alleen strijdlustige verzen te citeren is net zo unfair als het veroordelen van Joden of Christenen op grond van teksten in de Torah die oproepen tot een meedogenloze strijd tegen de Kanaänieten. Er staat in de Koran immers ook geschreven : ‘Er is geen dwang in de godsdienst’ (2:256). Wie dan ook betoogt dat de moslims de islam verbreid hebben met het zwaard, zal ook moeten erkennen dat Karel de Grote, Wladimir de ‘Heilige’ en vele andere ‘christelijke’ leiders de onderworpen massa’ s dwangmatig het christendom hebben opgelegd. De Koran spreekt over vrijwillige bekering, met name waar het om Joden en Christenen gaat (bijv. 3:64).

Toch is dat niet het hele verhaal. In het zogenoemde ‘vers van het zwaard’ zegt de Koran (9:5): ‘doodt de genoten-gevers (de heidenen) waar gij hen aantreft, en grijpt hen en belemmert hen en bezet elke uitkijkpost tegen hen’ , tenzij zij zich laten islamiseren. Soera 48:16 zegt tot ‘gelovigen’ met betrekking tot bepaalde ‘ongelovigen’: ‘gij zult hen bestrijden, tenzij dat zij Overgave (islam) doen.’ En in vs. 28: ‘(Allah) is het, die Zijn Boodschapper (Mohammed) heeft uitgezonden met de rechte leiding en de wezenlijke godsdienst om haar de overhand te geven over alle godsdienst.’ Soera 3:85 zegt: ‘wie iets anders dan de Overgave (islam) tot godsdienst wenst, van hem zal (het) niet aangenomen worden en hij behoort in het latere leven tot de verliezers.’ En Soera 9: ‘Bestrijdt hen die niet geloven in Allah’ (vs. 29) en: ‘O gij, die gelooft, bestrijdt de ongelovigen, die u na staan, en laat hen strengheid in u vinden’ (vs.123).

Islam en vrede :

Volgens de letter van de Koran is vriendschap tussen moslim en niet-moslim dan ook principieel uitgesloten. Soera 5:51 zegt: ‘O gij, die gelooft, neemt u niet de Joden en de Christenen tot verbondenen; zij zijn elkanders verbondenen en wie Uwer met hen gemeenschap aangaat, die behoort tot hen.’ Soera 9:123 zegt: ‘O gij, die gelooft, bestrijdt de ongelovigen, die u na staan, en laat hen gestrengheid in u vinden.’ Dit vers en andere verzen worden vaak weggeëxegetiseerd door moslims die naar buiten toe een vriendelijk beeld willen afgeven. In werkelijkheid maken deze verzen duidelijk wat Dzjihad ten diepste is: het uiteindelijke doel van de islam is de hele wereld tot onderwerping aan de Koran te brengen, wat het ook moge kosten.

Voor de Franse televisie zei een Arabische sjeik openlijk : ‘Hoelang moeten wij jullie nog de islam prediken? De tijd zal komen dat wij jullie niet meer zullen waarschuwen, maar zullen onderwerpen (islamiseren).’

Vandaag is de wereld nog verdeeld in twee gebieden: de dar al-islam, het ‘huis van de islam’ , waarin de meerderheid van de bewoners moslim is, en de dar al-harb, het ‘huis van de oorlog’ , waarin de meerderheid van de bewoners nog geen moslim is.
Het eerste ‘huis’ moet het tweede ‘huis’ onderwerpen (islamiseren), zo mogelijk met vreedzame middelen of anders met geweld. Als tenslotte alle mensen moslims zijn geworden, zal de wereld dar al-salaam, ‘huis des vredes’ , zijn. Dit is de islamitische opvatting van ‘vrede’ : die bestaat daaruit dat alle opponenten geïslamiseerd (tot slaafse onderwerping gebracht) zijn. De islam heeft wat dat betreft veel geduld. President Hafez Assad van Syrië, de vader van de huidige Syrische president, zei na de Jom-Kippoeroorlog (1973) : ‘De Arabieren hebben vijf oorlogen tegen Israël verloren. Wij kunnen ons veroorloven 99 oorlogen te verliezen – we hebben alleen maar de honderdste nodig.’ En: ‘Wij Arabieren hebben tweehonderd jaar gewacht om de kruisvaarders uit het Heilige Land te schoppen. De Israëli’s zijn hier pas vijftig jaar geweest – dus we kunnen nog wel honderdvijftig jaar wachten.’ En : ‘Ieder die één inch Arabisch land opgeeft (Jeruzalem), zal als verrader beschouwd worden, en we weten allemaal wat het lot van verraders in de Arabische wereld is.’ Ook al zeggen gematigde Palestijnen wel dat zij met een verdeling van het land genoegen zouden nemen – een echte moslim kan dat nooit werkelijk menen. Land dat door de islam eenmaal voor Allah veroverd is, mag nimmer meer uit handen worden gegeven. Daarom is het ‘binnendringen’ van de Joden in islamitisch gebied voor moslims zo verschrikkelijk. Zij spreken ten aanzien van de staat Israël dan ook over ‘afkalving van het grondgebied van de islam’ – grondgebied dat al sinds de zevende eeuw deel uitmaakt van de dar al-islam!

Palestina behoort met Saoedi-Arabië zelfs tot het hartland van de islam. Het handvest van de fundamentalistische Hamas-beweging, daterend van augustus 1988, zegt dan ook: ‘Palestina is islamitisch erfland van alle moslims tot aan het eind van de tijd. Geen deel daarvan mag worden prijsgegeven. Geen Arabisch land, geen koning, geen organisatie, Arabisch of Palestijns, is daartoe bevoegd. De enige oplossing van het probleem heet “heilige oorlog” . Deze brengt de bevrijding van geheel Palestina zonder compromissen.’ In dit licht bezien kan men begrijpen dat de joodse staat voor elke ware moslim een volstrekt onaanvaardbaar, ja, een afschuwelijk gegeven is. Deze staat, waar enkele miljoenen Joden – zij het met steun van het ‘christelijke’ Westen nog steeds standhouden tegen 300 miljoen Arabieren in de regio, is vernederend voor Allah en voor de internationale islamitische wereld.

Het is dan ook geen wonder dat, toen Osama bin Laden over de ‘vernederingen’ sprak die de islamitische wereld zijn aangedaan, hij allereerst de aanwezigheid van de joodse staat op ‘islamitisch’ grondgebied noemde! Als de wereldleiders niet het islamitisch standpunt ten aanzien van het Heilige Land proberen te begrijpen, zal het conflict in het Midden-Oosten alleen maar verder escaleren. Let wel: het probleem is niet zozeer dat er Joden wonen in Palestina. Het handvest van de PLO zegt dat zulke Joden eenvoudig ‘Palestijnen’ zijn, inwoners van Palestina. (Onder het Britse Mandaat hadden de Joden een ‘P’ in hun paspoort en werden zij inderdaad aangeduid als ‘Palestijnen’.) Er wonen al sinds dertien eeuwen honderdduizenden Joden in de islamitische wereld, die daar de dhimmi-status hadden. Dat houdt in dat hun wel sterk beperkende en vernederende bepalingen werden opgelegd, maar als ‘lieden der Schrift’ werden zij toch getolereerd.

In 1948 echter werden in Palestina na precies 1310 jaar de rollen omgedraaid: de dhimmi’s kregen de overhand, stichtten een eigen staat en onderwierpen daaraan ook de moslim-inwoners, die nu op hun beurt aan beperkende en vernederende bepalingen werden onderworpen. Dat is voor elke rechtgeaarde moslim absoluut onverdraaglijk en ontoelaatbaar. Maar ook komt voor zo’n moslim de vraag op: hoe heeft Allah dit ooit kunnen toestaan!? Het antwoord kan alleen luiden: omdat zoveel moslims de zuivere leer van de islam hebben losgelaten. De stichting van de staat Israël is dan ook onbedoeld een van de belangrijkste oorzaken van het herleefde islamfundamentalisme geweest. Immers, als de moslims terugkeren tot de zuivere islam, zal de staat Israël weer ten onder gaan.

Islam en Jodendom :

De islamitische wereld zal altijd weer proberen de joodse staat te vernietigen. Laat niemand denken dat deze dreiging alleen van ‘extreme’ moslims uitgaat. Reeds Mohammed zelf begon, toen bleek dat de Joden zijn boodschap niet wilden aannemen, hen te haten met een brandende haat. In mei 627 liet hij nagenoeg alle joodse mannen van Medina afslachten; de vrouwen en kinderen werden als slaven verkocht. In een vierjarige oorlog ( 624-628 ) versloeg Mohammed alle in Arabië wonende joodse stammen. Vele Joden werden gedood of verdreven, en de overigen werden geplunderd en schatplichtig gemaakt en vele bezittingen verwoest. In 640 verdreef kalief Omar de laatste Joden uit Arabië. Geen moslim kan de haat van Mohammed jegens de Joden vergeten. Ook al heeft de islam tijden gekend dat moslims en Joden redelijk vreedzaam tezamen leefden, daar waar Joden de islam weer in de weg staan, zoals thans in het Heilige Land, komt de oude haat weer boven. Als zelfs Mohammed het recht had Joden om het leven te brengen, dan hebben de huidige islamitische leiders dat ook.

Hoewel er in de vroege delen van de Koran ook welwillende woorden over de Joden staan, is de hoofdteneur de strenge veroordeling van de Joden: ‘gevloekt heeft Allah hen wegens hun ongeloof (2:88); hij is ‘vertoornd’ op hen (58:14) en heeft hen voor de hel bestemd (59:3).

Alleen al eind negentiende eeuw zijn er dan ook in de hele moslimwereld duizenden Joden vermoord, alleen omdat zij Joden waren. In de periode in en rond de Tweede Wereldoorlog zijn in moslimlanden nog eens meer dan duizend Joden vermoord bij anti-joodse rellen.

Vrede tussen Joden en moslims is dan ook principieel ondenkbaar; het tolereren van joodse dhimmi’s onder moslimbestuur is het maximaal haalbare, en zelfs dat is er vaak niet van gekomen. Maar vrede tussen een joodse staat (op voormalig islamitisch terrein) en zijn moslim-buurstaten is uitgesloten. Alleen naïeve westerlingen, die de religieuze dieptedimensie van het conflict miskennen, kunnen daaraan geloven.

Leestip : Psalm 83

8 reacties op “De Islamitische eschatologie.

 1. Pingback: Man van zonden (antichrist) geopenbaard in deze video « Bent u al de Pineut ?

 2. Pingback: 8 Jarige “Mahdi” preekt haat in de moskee in Iran « Bent u al de Pineut ?

 3. hallo,

  Lol ben een beetje verward. Er staan hier vooral véél dingen die vreemd zijn en absoluut niet waar zijn. Wat wil je met deze tekst bereiken? Mensen bang maken voor de islam? Nederlanders zijn toch al overal bang voor, waarom wil je meer angst veroorzaken? Of moet ik nu joden haten omdat ze ze de islam weer in de weg staan?

  Ik zie dat een enorm gebrek aan informatie hebt, wacht je op een reactie met de antwoorden op de vragen die je niet stelt?

  Like

 4. Iedereen weet dat een leven na de dood mogelijk is en dat dit er ook zeker zou zijn! Zelfs als je echt hier over moest nadenken, mensen kunnen niet alles weten. Alles is mogelijk in deze enorme universum, en wat bevind zich buiten deze universum: niks? Hoe ziet niks er dan uit? Bovendien weten wetenschapper nog niet eens zeker of er leven is op mars is laat staan dat een mens kan bewijzen dat er leven na de dood is. Wacht daarom niet op bewijs en denk zelf een beetje na, kan het zo zijn dat we niet alleen moeten genieten in onze leven?

  Er is zoveel angst, verdriet, pijn, jaloezie, haat, gierigheid etc. in het leven…
  Waarom zijn er dan toch mensen die leven en niet geloven in een god/iets in de richting van een leven na de dood? Leven ze dan voor vrienden, familie? Maar die zullen toch ook eindigen in niks? Of is het leven juist zo mooi voor hen; na je dood zal je toch alles vergeten? Als je zo denkt dan is een mensen leve niks waard.

  Like

 5. hallo,
  daar was ik weer…

  *zucht* kan iemand op z’n minst antwoord proberen te geven op de vele vragen die een 12 jarige jongetje heeft? en het liefst een antwoord van niet moslims joden of christelijke? Schrijf er anders bij wat voor geloof je hebt

  Like

 6. Pingback: De Islamitische eschatologie | Weeswaakzaam

 7. Karel de Grote, Wladimir de ‘Heilige’ en vele andere ‘christelijke’ leiders de onderworpen massa’ s dwangmatig het christendom hebben opgelegd?…ha,ha,wat een onzin!…Het christendom wordt alleen door vreedzame verkondiging verspreid.De Kruistochten begonnen echter pas na vijf eeuwen van islamitische Jihad, waarbij meer dan tweederde van wat voorheen de christelijke wereld was geweest, was veroverd, vernietigd of tot bekering gedwongen.En de Kruistochten er in ieder geval voor gezorgd hebben dat de expansionistische en imperialistische Islam een gevoelige slag werd toegebracht en de opmars van de Islam richting Europa in ieder geval tijdelijk tot stilstand werd gebracht. Gaandeweg heroverden de christelijke ridders gebieden als Corsica, Sicilië, Malta, Cyprus en brachten deze opnieuw onder christelijke invloed tot op de dag van vandaag……

  Like

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s