De Wederkomst van Jezus Christus

Vrees niet, Ik zal met u zijn tot de jongste dag !

(Dit artikel is een uitgebreide aanvulling op het artikel “50 redenen waarom wij in “De Eindtijd” leven.”)

Eén van de grootste mysteries uit de Bijbel is de terugkeer van Jezus Christus naar de aarde. Hoewel de Bijbel zegt dat niemand het uur of de dag weet wanneer de Heer terugkeerd, is Gods Woord gevuld met vele indicatoren, of tekenen, zoals de meer gangbare woordkeuze is van de meeste Christenen, waaraan we weldegelijk kunnen zien en weten dat we aan de vooravond staan van Zijn terugkeer.

Tegenstanders die beweren dat het al meer dan 2000 jaar duurt en dat er van de vele profetische voorspellingen uit de Bijbel maar niets terechtkomt, zijn juist die mensen die Gods Woord niet serieus nemen en/of van wie het geloof aan het verkoelen is. Juist in deze tijd is ook dit één van de vele opmerkelijke zaken die meer en meer opvallen, immers bij God is 1000 jaar als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. Dat wordt helaas veel te vaak onderschat. Hierdoor ontgaat het dan ook steeds meer mensen dat we weldegelijk dag aan dag dichter naderen naar de terugkeer van de Heer. Niemand kan in de toekomst kijken, en dat is maar goed ook, maar ongeduldige Christenen vertonen hierdoor steeds vaker symptomen van een verkoeling van hun geloof en neigen naar het terugvallen in de wereld. Hou Vast ! zegt de Heer, want Ik hou U vast ! Laat niet Los ! Geeft de moed en de hoop dus niet op. Klagers (en dat zijn we toch immers allemaal wel eens) denken dat God met het zo lang uitstellen de mensheid voor de gek houd. Maar voor wie Gods Woord kent en voor hen die Jezus kennen weten maar al te goed dat van uitstel geen enkele sprake is. Wel kunnen zaken in de wereld veranderen dat de Wederkomst nog heel even op zich moet laten wachten. Dat is echter geen uitstel maar hoort tot het reddings en Genade plan van God. Net zoals in de oudheid voordat God overging tot het daadwerkelijk uitvoeren van zijn vonnis over Sodom en Gomorra. Zo geld dit ook voor de terugkeer van Christus.

Hieronder volgen ter bemoediging van het geloof nog eens een flink aantal tekenen die weldegelijk aantonen dat God niet Liegt en dat iedereen kan weten dat God getrouw is. Zijn vraag aan ons is of wij dat ook aan Hem zullen zijn en blijven. Want als de Gemeente van Jezus is gehaald en God overgaat tot het uitvoeren van zijn Wil, zal de 7 jarige periode van de tijd der smarten aanbreken, zoals door Jezus is voorzegd. 7 jaren van pure horror en terreur zullen dan de achtergebleven mensheid teisteren…………………..

De eerste Discipelen vroegen al aan Jezus wat de tekenen zouden zijn en hieraan kunnen huidige Christenen dan ook herkenen of zij aan onderstaande teksten voldoen. In onze moderne tijd horen we namelijk wel veel over de Liefde van Jezus spreken en allerlei andere bijzaken, maar wat was ook alweer de Grote Opdracht ?

1: Het EVANGELIE zal over de hele wereld worden verkondigd vlak voor de fysieke terugkomst van Christus ten tijde van het zo gevreesde Armageddon. Ondanks enorme inspanningen wereldwijd door vele Christenen om dit voor elkaar te krijgen is dit tot nu toe echter nog niet vervuld.

Mattheus 24:14 Dit Evangelie van het Koninkrijk Gods zal over de gehele wereld worden verkondigd als een getuigenis voor allen en dan zal het einde komen

2: Er zal echter ook een mix zijn van ongelovigen en valse leerstellingen binnen de Gemeente van Jezus (Mattheus 13:24-30)

3: Er zullen spotters zijn ! (die zeggen, waar blijft de komst van Jezus nou ? nee hoor er gebeurd niks, in hun korte kortzichtige leventje, maar God laat niet met zich spotten, bij Hem is 1000 jaar nog altijd als één dag) (2 Petrus 3:3-4)

4: De mensheid zal in staat zijn om snel over de hele wereld te kunnen reizen en de kennis zal vermeerderen (Daniel 12:4)

5: Men zal ontkennen dat God ooit de aarde gestraft heeft door de zondvloed. (2Petrus 3:5-6) En zo zal de achtergebleven mensheid die Jezus ontkennen ook gestraft worden !

6: De aarde zal ondergedompeld zijn in een zee van geweld. (Lucas 17:26) (Genesis 6:11)

7: Er zal over de gehele aarde oorlog en strijd worden gevoerd (Markus 13:8)

8: De mensheid zal in staat zijn al het leven inclusief zichzelf volledig te vernietigen. (Mattheus 24:22)

9: Dodelijke (nieuwe) ziektes (en/of oude ziektes zoals nieuwe vormen van open TBC, Griep etc. die ongeneesbaar zullen zijn) zullen de wereld teisteren en de medische wereld zal hiervoor geen oplossingen meer hebben. Denk hierbij ook aan eenvoudige middelen die niet langer meer zullen helpen tegen verschillende vormen van ziektes zoals Penicilline en Anti Biotica. (Mattheus 24:7)

10: Hongersnood zal de wereld teisteren (en dan niet alleen in de voor het rijke westen bekende landen, nee OVER DE GEHELE WERELD, dit is nu gaande !!!) (Mattheus 24:7)

11: Aardbevingen zullen eveneens op wereldwijde schaal met toename in aantallen plaatsvinden. (is nu ook gaande) (Mattheus 24:7)

12: Extreem geweldadig weer zal ook in aantallen en hoeveelheid enorm toenemen. (is ook nu gaande) (Lucas 21:25)

13: Jongeren zullen ongehoorzaam zijn en rebelleren en in opstand komen. (2 Timotheus 3:2)

14: Christenen en Joden zullen worden gehaat voor hun geloof in Christus Jezus. (Lucas 21:17)

15: De mensheid zal globaal in een staat van moreel en geestelijk verval zijn. (denk hierbij aan de vele ontelbare schandalen, van kinderporno/misbruik, tot aan het misbruik van geld etc.) (2 Timotheus 3:2-5)

16: Explosieve toename van Sektes, Valse profeten, Valse/Verdraaide Evangelieën van Jezus. etc. (2 Petrus 2:1)

17: Opkomst van een Nieuwe Wereld Orde (denk hierbij o.a. aan de ontwikkeling van een Verenigde Staten van Europa, de nachtmerrie van een supermarkt, maar ook nog 9 andere superstaten die thans in ontwikkeling zijn, met straks 10 koningen/heersers die al hun bevoegdheden in handen van 1 man zullen gaan geven !) (Daniel 7:23 & 9:26)

18: De roep om Wereld Vrede ! (1 Thess. 5:3)

19: Wereldwijde communicatie. (Satelieten/Internet/Mobiele Telefoons) (Openbaring 11:9)

20: Gevallen Engelen zullen zich met mensen gaan vermengen. (Lucas 17:26 & Genesis 6:4)

21: Het geloof van veel Christenen zal verkoelen/afnemen. (Openbaring 3:15)

22: Toename van goeroes die claimen Jezus te zijn. (Mattheus 24:5)

23: Valse Jezus figuren en vele vele valse profeten zullen zeer effectief blijken te zijn in hun kunst van misleiding/verleiding en deceptie ! (Mattheus 24:24)

24: TEKENEN IN DE HEMEL (Zons en Maans verduisteringen, toename van Kometen etc.) (Lucas 21:25)

25: Spotters die een ander evangelie onderwijzen en die naar hun eigen begeerten wensen te leven zullen anderen Christen bespotten en haten die Godvruchtig wensen te leven. (Judas 1:18)

26: Afgoderij zal wereldwijd heel normaal en gewoon worden gevonden. (Denk hierbij aan o.a. i-pad verslaving/mobiele telefoonverslaving etc. dat alles is pure afgoderij) (Openbaring 9:20)

27: Vele Christenen en Kerk Disciplines zullen afvallen van het ware geloof. (1 Timoth. 4:1)

28: De staat van rebellie van de mensheid zal zulke groteske vormen hebben aangenomen dat de komst van Christus hen volledig zal verrassen (Lucas 21:35)

29: Homosexualiteit zal worden gepromoot en er zal mee worden gepronkt, zelfs onder Christenen zal men deze zonde goed praten. Maar in de ogen van God is elke zonde een zonde en dient te worden weggedaan door het Bloed van Jezus Christus in plaats van dat ze wordt goed gepraat. Deze behoren tot de lauwe kerk die in de eindtijd zal worden weggedaan. (Lucas 17:28-30)

30: Velen zullen zich verheugen in hun onrechtvaardigheid. (2 Thess. 2:12)

31: Aliyah zal plaatsvinden, dit is de letterlijke physieke terugkeer van het Joodse Volk, de kinderen van Israël naar het beloofde land, ZION. Helaas wordt dit door steeds meer zich christenen noemende mensen ontkend onder de term anti-zionisme. Hierbij suggereren ze niets tegen Joden te hebben en ook geen antisemiet te zijn maar ontkennen ze Gods plan en doel met Zijn Volk. Ook deze behoren tot de lauwe kerk die in de eindtijd zal worden weggedaan ! (Ezechiël 36:24)

32: Er zullen tekenen en signalen zijn dat de schepping zelf in gevaar is. (Ontbossing, massale diersterfte, vernietiging van diverse eco systemen) (Romeinen 8:21-23

33: Computertechnologie die in staat zal zijn de mens tot op de millimeter nauwkeurig te kunnen volgen ! (Openbaring 13:16-17)

34: Het zal mogelijk zijn een leger van 200 miljoen soldaten te kunnen vormen. De CIA heeft in 2004 berekend dat het leger van China uit 208.143.352 personen bestond, in 2006 was dat aantal opgelopen tot 281.240.272 (Openbaring 9:16)

35: Drugs en medicijn gebruik/misbruik zal wereld wijd de normaalste zaak v/d wereld zijn. (Openbaring 9:21) Het originele Griekse woord in deze tekst is {far-mak-i’-ah}. Dit betekend het toedienen of nemen van stoffen om zich door te laten betoveren/bedwelmen.

36: Kwaadsprekers, verleiders en misleiders zullen van kwaad tot erger vervallen. (2 Tim.3:13)

37: Moeilijke tijden zullen aanbreken voor de mensheid (behoudens de middeleeuwen waarin men dacht in deze tijden te zitten, gebeurd dit alles nu op dit moment, tezamen met de vele andere tekenen tegelijkertijd) (2 Timotheus 3:1)

38: Wanneer gij dan al deze bovenstaande dingen ziet geschieden, weet dan dat het voor de deur staat, de Wederkomst van Jezus komt dag aan dag dichterbij. En wanneer ze geschieden kijk dan omhoog want uw verlossing genaakt. (Lucas 21:28)

Mocht u al deze zaken in de wereld zien en u kent Jezus nog niet keert u zich dan tot Hem zolang het nog kan, Hij heeft al uw zonden reeds weggedragen aan het Kruis van Golgotha.

Bron : Rapture Forums | Vertaling & Bewerking Pineut

2 reacties op “De Wederkomst van Jezus Christus

 1. Het merkteken van het beest systeem zal in het begin geïmplementeerd worden in de Europese Unie. Als de EU de wereldeconomieën in een neerwaartse spiraal terecht doet komen, dan zal het de EU zijn die zal moeten worden genezen om de naties in de wereld te genezen. De grote misleiding zal liggen in de valse waarheid dat het merkteken van het beest u zal redden van de ontrust en problematiek. De antichrist zal zijn macht niet verkrijgen door militaire kracht maar door sluwe economische kracht.

  De convenant van Daniël 9:27 is een mysterie want het vers zegt niet en nergens wat voor soort verbond het zal zijn. De meeste denken ten onrechte dat het een vrede verbond is, en dat dit verbond ook daadwerkelijk vrede zal bewerkstelligen maar dit is puur een veronderstelling. Het kan een convenant zijn om olie of water voor Europa en Israël veilig te stellen voor 7 jaar zijn of het kan een 7 jaar European Neigbourhood Policy ENPI zijn.

  We moeten kijken naar wat de Bijbel ons verteld wat er opeenvolgend zal gaan plaatsvinden. Volgens het boek van de Openbaring (Openbaring 6) zal de opkomst van de antichrist plaatsvinden (zegel #1), oorlog (zegel #2) hyperinflatie (zegel #3) ziekte (zegel #4) martelaarschap van Joden en Christenen (zegel #5, en catastrofale hemelse gebeurtenissen voordat de Heer komt om Zijn Gemeente weg te rukken van de aarde voordat Hij Zijn Toorn uitstort. Er komt dus volgens de Bijbel geen periode van 3 ½ jaar vrede.

  Like

 2. De enige keer dat de Schrift een zeven jarige tijdsperiode noemt met betrekking tot het einde der tijden, is wanneer de komende antichrist een “verbond met velen”bevestigd. Andere eindtijdpassages van de Schrift is sprake van een tijdsperiode van 3,5 jaar. Daniël 9:27 heeft het over een 7 jaar verbond, geen zeven jaar regering door een wereld heerser. Jezus zei Zelf in Openbaring dat de antichrist alleen de macht zal hebben voor 42 maanden. Hij zal een machtpositie hebben gehad ten tijde van Daniël 9:27, maar zal op een gegeven moment moeten zijn afgetreden, want de Schrift stelt dat “hem de eer van het koninkrijk niet gegeven werd” maar dat hij door “vleierijen” (weer) aan de macht zal komen. Dus in conclusie om een vers (tekst) als Daniël 9:27 te gebruiken als een bewijs dat de antichrist zal regeren voor 7 jaar, betekend het negeren van de andere verzen die duidelijk laten zien dat hij alleen de macht voor 42 maanden zal hebben

  de totale lengte van de Grote Verdrukking wordt nergens expliciet vermeld. Volgens mij vertelt de Schrift ons niet specifiek over dit detail, maar het **zou kunnen** dat de extra 30 en 45 daagse perioden impliceren, dat een extra 75 dagen worden toegevoegd aan een reeds “veronderstelde periode van 1.260 dagen. Dat de antichrist “autoriteit gegeven wordt” voor 42 maanden, impliceert niet dat de Grote Verdrukking óók 42 maanden zal duren! De totale lengte van de Grote Verdrukking wordt nergens expliciet vermeld! De Gruwel der Verwoesting omvat dus de 1.260 dagen van de grote verdrukking en de periode van 30 dagen tot 1.290 dagen – daarna de 45 dagen die worden genoemd (Daniël 12:11-12) en dit brengt het totaal op 1335 dagen en zal enige tijd beginnen na het tijdstip dat de komende antichrist “autoriteit” om te regeren is gegeven.

  Like

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s