De Georgia Guidestones

(Onderstaande tekst is samengesteld van verschillende artikelen van diverse bronnen, gezien de huidige voortgang in het wereldgebeuren is het dringend noodzakelijk dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte worden gesteld van onderstaande informatie. Speciale Dank gaat uit naar allen die in de afgelopen jaren reeds meermalen aandacht hebben gegeven aan o.a. de Georgia Guide Stones, de komende Nieuwe Wereld Orde & de vervulling van Gods Heilige Woord, culminerend in de Wederkomst van Jezus Christus die deze wereld zal oordelen !)

10_Gerboden_Satan_Bilderberg

Boven op één van de hoogste heuvels in Elbert County in de Amerikaanse staat Georgia staat een reusachtig granieten monument – The Georgia Guidestones !

In acht verschillende talen zijn in vier stenen, elk met een hoogte van 5.80 meter, die een gemeenschappelijke dak-steen dragen, tien richtlijnen of geboden gegraveerd. Het monument wordt aangeduid als ‘De Wegwijzers van Georgia’ of ook wel als Het Amerikaanse Stonehenge. De oorsprong van het eigenaardige monument is in nevelen gehuld, want tot op de dag van vandaag weet niemand de echte identiteit van de man die opdracht heeft gegeven tot de bouw ervan. Wel is duidelijk dat de stenen in relatie staan tot de occulte hiërarchie, die de wereld waarin we leven, domineert.

In juni 1979 bezocht een onbekende vreemdeling het kantoor van de Elberton Granite Finishing Company en gaf de opdracht voor de bouw van dit monument met daarop een tekst in acht talen en een soort tien ‘geboden’om de mensheid een boodschap door te geven. De man identificeerde zichzelf als R.C. Christian, maar het werd al snel duidelijk dat dit niet zijn echte naam was. Hij zei dat hij een groep mensen vertegenwoordigde, die de mensheid iets wilde aanbieden dat zou dienen als wegwijzer voor de toekomst.

In de openbare bibliotheek van Elberton is een brochure gevonden geschreven door de man die zichzelf R.C. Christian noemt. In de brochure wordt uitgelegd dat de Georgia Guidestones zijn opgericht ter nagedachtenis van Thomas Paine en figuur met een zeer occulte achtergrond. De bedoeling van Paine was het Joods-Christelijke gedachtegoed, te vernietigen. Deze Paine heeft een boek geschreven met als titel ‘The Age of Reason’ (het tijdperk van de rede). De Wegwijzers van Georgia worden tot op vandaag gebruikt voor occulte ceremonies en mystieke vieringen.

De 10 geboden op de stenen zijn:

 1. Het aantal mensen op aarde dient onder de 500 000 000 (500 miljoen) te blijven, zodat een evenwicht met de natuur bereikt wordt.
 2. Stuur de voortplanting op een manier, zodat de gezondheid en diversiteit wordt verbeterd.
 3. Verenigt de mensheid onder een nieuwe levende taal.
 4. Beheers driften, geloof, traditie en alle dingen door een gematigde redelijkheid.
 5. Bescherm de landen en volken met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken.
 6. Laat alle volken hun eigen zaken regelen, maar laat ze hun onderlinge geschillen oplossen voor een wereldrechtbank
 7. Vermijd onnodige regels en onbruikbare ambtenaren
 8. Weeg persoonlijke rechten af tegen sociale plichten.
 9. Beloon waarheid, schoonheid en liefde, en zoek naar harmonie met het oneindige.
 10. Wees geen kankergezwel op deze aarde. Laat ruimte voor de natuur.

Het eerste ‘gebod’ is volledig in overstemming met het depopulatie plan van de Elite. Wanneer de bevolking van de aarde beperkt moet worden tot 500 miljoen,betekent dit dat er ruim 6 miljard mensen moeten verdwijnen. Op de Georgia Guidestones is sprake van de oprichting van een wereldrechtbank. Momenteel is men druk doende met het oprichten van een internationale criminele rechtbank en een wereldregering. De verwijzing naar de natuur grijpt vooruit op de milieubeweging van de jaren negentig en “het zoeken van harmonie met het oneindige” vindt zijn weerklank in de huidige inspanningen om het joods-christelijke geloof te vervangen door een nieuwe spiritualiteit.

De boodschap op de stenen loopt ook vooruit op het huidige streven naar duurzame ontwikkeling. Dit sluit weer aan bij de tekst van het Handvest voor de Aarde. Dit is samengesteld onder leiding van de voormalige Sovjet leider Michael Gorbatsjov en Maurice Strong. Ook hierin ligt de nadruk op dezelfde zaken: Beheersing van de voortplanting, wereldregering, het belang van de natuur en het milieu, en een nieuwe spiritualiteit.

De gelijkenis van de ideeën die zijn gegraveerd in de Georgia Guidestones, en de zaken die worden aangehangen in het Handvest voor de Aarde, duidt aan dat beide uit een gemeenschappelijke bron putten. De wereld gaat toe naar een wereld waarin het Beest de macht krijgt, Gods tegenstander die een beperkte tijd zal krijgen om te regeren.

De stenen van Georgia bevestigen dat een geheime groep mensen van plan is om :

 1. De wereldbevolking dramatisch in aantal terug te brengen. Men wil een leefbare aarde creëren door de aarde te ontvolken. Miljoenen slachtoffers tellen niet, want er zijn te veel mensen op aarde! Dit programma wordt door de Elite “Depopulating the Earth” genoemd.
 2. Het milieubewustzijn te promoten, (denk aan de rol die Bill Clinton thans op het wereldtoneel vervult)
 3. Een wereldregering op te zetten.
 4. Een nieuwe spiritualiteit te promoten (vernietiging van het joods-christelijke gedachtengoed)

De opdracht tot de bouw van de Wegwijzers van Georgia komt ongetwijfeld uit de hoek van de Nieuwe Wereld Orde. Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste Amerikanen nog nooit van de Georgia Guidestones en hun boodschap voor de mensheid hebben gehoord. Wat dat betreft kan de impact van de boodschap bestreden worden.

Door een gat dat werd geboord in de middelste steen, kan men hierdoor ten allen tijde de noordpoolster zien. Dit was één van de eisen die door R.C. Christian werd gesteld bij de bouw van het monument. De stand en de beweging van de hemellichamen nemen voor occultisten en diverse godsdiensten een belangrijke plaats in binnen hun religieuze ceremonies.

Het gaat volgens het NWO gedachtegoed om een revolutionaire wereldmacht, die kunstmatig in het leven is geroepen, en elkaar met bestrijdende ideologieën en via revoluties en oorlogen de wereldmacht wil bemachtigen. In alle ‘uitgelekte’ Illuminati-programma’s blijkt de verzwakking, resp. uitroeiing van het geloof in de Bijbelse Jezus, als een van de belangrijkste voorwaarden voor het slagen van het “Grote complot”. Dat ze daarbij de Bijbel en Jezus manipuleren past geheel in hun doelstelling. De door de Illuminati op touw gezette oorlogen zijn uiteindelijk bedoeld om de wereld te laten schreeuwen om vrede. Dat kan (zeggen zij) alleen maar onder gezag van een Wereldregering onder aanvoering van een Wereldleider. Het plan hiervoor ligt al geruime tijd klaar maar de wereld ‘schreeuwt’ nog niet om vrede dus zal er nog de nodige ellende ‘georganiseerd’ moeten worden.

De doelstelling van satan is het stichten van chaos en oorlogen overal op aarde om zodoende de weg te bereiden voor de opkomst van zijn grote man, het beest de antichrist. De doeleinden van de Illuminaten bestaan uit het opheffen van alle regeringen, de vernietiging van het Christendom en de stichting van een Wereldregering met Lucifer, de God der vestingen, op de wereldtroon. De samenzweerders zijn achter de schermen aan het werk om Jeruzalem tot het hoofdkwartier te maken van de NWO met hun Beest als God in de Tempel. Openbaring 17 laat zien dat er een satanisch religieus systeem zal heersen over alle rassen, volken, stammen en talen, en vol zal zijn van gruwelen en onreine dingen. Het zal een herleving zijn van de mysteriereligie van het oude Babylon.

De in Genesis 10 : vers 8-10 genoemde Nimrod was de eerste die na de zondvloed ‘een gewelddadig gezag en heerschappij vestigde, de eerste despoot, de grondlegger van alle koningschap en tirannie. In een groot aantal bijbelteksten in het Oude en Nieuwe Testament komt de naam Babel / Babylon voor. Babel is de weergave zoals die in het Oude Testament voorkomt; Babylon die van het Nieuwe Testament. Babel, wat in het Hebreeuws ‘Verwarring’ betekent, vormde het begin van de menselijke heerschappij op aarde, na de zondvloed. In de taal van Assur weergegeven, betekent Babel ‘Bab-ili’ wat betekent: poort van God. Dat geeft Babel als het ware een dubbele betekenis. Daar waar mensen menen God te dienen, worden ze door het misleidende van Babel verward en komen ze niet bij God terecht, maar blijkt juist Zijn tegenstander hen in hun macht te hebben. Reeds vanaf het begin is Babel bekend geworden als de stad die zich tegen alles verzette wat maar iets met God te maken had. Babel is het grote voorbeeld van de opstandigheid van de mens tegen God.

Als het duistere plan van de Elite gaat slagen dan zal het komende beest de wereld niet eens hoeven te dwingen om zijn merkteken te aanvaarden. De mensheid zal er zelfs wanhopig naar verlangen omdat men onwetend is van het lot dat dit met zich meebrengt. Maar tegenover het duivelse plan van Satan staat de raad van God. God wil dat niemand verloren gaat.

Zijn woorden klinken na in Johannes 5 vers 24 ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.’

De macht die in werkelijkheid de aarde regeert, voert het huidige wereldbestel meedogenloos naar het einde. De werkelijke macht achter de Nieuwe Wereld Orde is nog vele malen erger dan vermoed wordt. Kerk en Staat spelen compleet onder een hoedje en zijn beide hoofdrolspelers in het uitvoeren van de plannen van de “Elite”. De wereld heeft een “nieuwe internationale orde” nodig om conflicten op te lossen en vrede te bereiken, zei de paus Johannes Paulus II begin januari 2004 tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. “Meer dan ooit tevoren hebben we een nieuwe internationale orde nodig die is gebaseerd op de ervaring en resultaten van de Verenigde Naties” aldus de rooms-katholieke kerkvorst tijdens een mis in de Sint Pieter in Rome. Alle spirituele bolwerken in de wereld worden geactiveerd om mensen af te leiden van wat ze achter de schermen bekokstoven. De hersenspoeling is zo gigantisch en effectief dat de mensen zelf het idee hebben dat er niets aan de hand is. Zonder het te beseffen is elk mens een gewillig slachtoffer van de Elite.

In zijn memorandum aan de National Security Counsel (NSC) stelt Henry Kissinger dat depopulatie de hoogste prioriteit moet zijn van de Amerikaanse buitenlandse politiek. De derde wereld depopulatie is sindsdien topprioriteit op de NSC agenda en op die van andere NWO organisaties waaronder de Club van Rome. Men noemt de groei van de wereldbevolking een grotere bedreiging voor de Verenigde Staten dan een eventuele nucleaire vernietiging. Deze politiek is ontwikkeld onder voormalig president Jimmy Carter, met hulp van Henry Kissinger en andere figuren die banden hebben naar David Rockefeller, de Bush familie, de Harriman familie, de Wall Street zakenpartners van Bush die Hitler hebben gefinancierd en de Rockefeller familie, allen behoren tot de Elite van het NWO denken. Ook de Britse prins Philip, een lid van de Bilderberg groep, is voorstander van depopulatie : “Wanneer ik na mijn dood terug op aarde reincarneer, hoop ik dat een killer virus voor een flinke depopulatie heeft gezorgd” aldus de prins in 1988.

Video Serie – Georgia Guidestones Updates

5 reacties op “De Georgia Guidestones

 1. Lees Inferno van Dan Brown misschien ook een opllossing !!! Overigens de populatie zeker in arme landen te controleren is geen slecht idee. Wat doet iemand met 5 kinderen als je ze niet kunt onderhouden ? Je neemt een kind om ze alle goeds te kunnen geven. Kan dat niet dan is er de pil en condoompjes en sterilisatie toch ?

  Like

 2. Ben niet onnadenkend en zeker niet liefdeloos maar ik denk na….. Ga jij al die kinderen onderhouden die niets hebben ? De overheid doet het zeker niet dus…… verstandfig zijn !

  Like

 3. Ik steun inderdaad een paar kinderen met voedselprojecten en kachelhout.. Ze hebben absoluut geen geld voor eten en kleding, laat staan voor condooms. En als ik meer geld had, steunde ik hele dorpen. Er is genoeg voor iedereen in deze wereld. Maar er zijn vele rijke stinkerds ie het liever zelf houden. Die bezitten zoveel, dat ze het nooit meer op krijgen.

  Like

 4. MW, Die kinderen die jij denkt te steunen die steun je niet want jouw geld gaat naar de graaiers daarom beter niet steunen (klinkt hard) weet ik ! Jouw geld komt niet terecht waar jij denkt dat het terecht komt ! Maar dat weten we toch al allemaal alles blijft hangen aan de graai stok . Jouw geld gaat echt niet naar die arme zielepieten dat is een utopie helaas Groetjes en denk a.u.b. niet dat is harteloos ben want dat is niet de zaak ! Ik denk na en zoek !

  Like

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s