JG Dossier

Opgedragen aan alle vrijgemaakte Christenen

Voorwoord

Naar aanleiding van het artikel over de “Internet trollen op Christelijke Blogs en Fora’s” voelde ik mij genoodzaakt een JG Dossier aan te leggen.

U zult in dit “Dossier” geen bijbelteksten of verwijzingen zien staan om de leesbaarheid ten goede te houden, dit “Dossier” is samengesteld voor Christenen die redelijk tot goed op de hoogte zijn van Het Woord van God.

Enkele belangrijke citaten uit de “wachttoren” lectuur van het Wachttoren Genootschap :

“Tenzij wij met dit door God gebruikte communicatiekanaal in contact staan, zullen wij geen vorderingen maken op de weg ten leven, ongeacht hoeveel wij in de bijbel lezen.” (De Wachttoren, 15 april 1982, blz. 27)

“Het zal echter niet iedereen worden toegestaan op de paradijs aarde te leven. Er zijn vereisten waaraan voldaan moet worden. (…) Een derde vereiste is dat wij met Gods kanaal verbonden zijn, met zijn organisatie. (…) Om eeuwig leven in het aards paradijs te ontvangen, moeten wij die organisatie identificeren en God dienen als deel ervan.” (De Wachttoren, 15 mei 1983, blz. 12)

“Vermijd een onafhankelijke denkwijze (…) Hoe treedt zo’n onafhankelijke denkwijze aan het licht ? Een veel voorkomende manier is dat men raad in twijfel trekt die door Gods zichtbare organisatie wordt veschaft” (De Wachttoren, 15 april 1983, blz. 22)

“(…) Dit is een onafhankelijke denkwijze. Waarom is zo’n instelling gevaarlijk ? Een dergelijke denkwijze vormt een bewijs van trots. (…) Als wij gaan denken dat wij het beter weten dan de organisatie, zouden wij ons moeten afvragen: “Waar hebben wij om te beginnen de bijbelse waarheid geleerd ? Zouden wij de weg der waarheid kennen indien wij geen leiding van de organisatie hadden ontvangen ? Kunnen wij het eigenlijk wel zonder de leiding van Gods organisatie stellen ?” Neen, dat kunnen wij niet !” (De Wachttoren, 15 april 1983, blz. 28)

“Maar als wij ons van Jehovah’s organisatie zouden verwijderen, zouden wij nergens anders terecht kunnen voor redding en ware vreugde. (Vergelijk Johannes 6:66-69.)” (De Wachttoren, 15 september 1993, blz. 22)

“Allen die de bijbel willen begrijpen, dienen in te zien dat de „rijkgevarieerde wijsheid van God” uitsluitend bekend kan worden via Jehovah’s communicatiekanaal, de getrouwe en beleidvolle slaaf. (De Wachttoren, 1 oktober 1994, blz. 8 )

“Natuurlijk dient bijbellezen niet in de plaats te komen van het gebruik dat u maakt van het voortreffelijke studiemateriaal dat via „de getrouwe en beleidvolle slaaf” beschikbaar is gesteld.” (De Wachttoren, 1 mei 1995, blz. 19)

“Een bericht uit een Europees land geeft te kennen dat er soms broeders en zusters in de Koninkrijkszaal aankomen met een adem die sterk naar alcohol ruikt. Dit heeft het geweten van anderen verontrust.” (De Wachttoren, 15 december 1996, blz. 29)

Internet

Het is noodzakelijk om aan te tonen dat zij door een dwaalleer ver af staan van de Waarheid van Christus.
Het Wachttoren Genootschap (verder aangeduid met WTG) en haar aanhangers (verder aangeduid als JG) hebben met de komst van het Internet er een groot probleem bij gekregen. Was het voorheen mogelijk om macht over mensen uit te oefenen door sociale controle alleen. Met een openbaar medium als het Internet is dat onmogelijk geworden. In plaats daarvan begeven enkele getuigen zich nu zelf op het internet en wars van enige wet en regelgeving denken zij dat zij boven de algehele Netiquette staan. Men deinst er niet voor terug om continue de WTG propanganda als volleerde trollen in Christelijke Blogs en Fora’s te moeten spammen. Wetteloos en normloos trekken zij zich in het geheel niets aan van de doelstellingen van de diverse “Christelijke” sites.

Anders dan in het echte leven moet een getuige eerst bij u aanbellen vooraleer u opendoet om hem/haar te woord te staan. Niet op het internet. Ongevraagd betreed men de diverse blogs en fora’s en bestookt men de aldaar lezende en postende Christenen op een bijna kwaadaardige manier met hun WTG propaganda. Net als in het echte leven zal een JG die bij u aan de deur komt echter niet door u overtuigd willen worden van wat u denkt, voelt en wat uw visie is. Het enige doel is om u te overtuigen van de denkwijze van het WTG en hun visie. Al het overige is irrelevant. JG zijn wat dat betreft te vergelijken met de Borg uit de befaamde Star Trek films.
Resistance is Futile, oftewel, weerstand is zinloos.
Vergis u niet, het WTG traint op een speciale manier haar aanhangers, drillen en pressen benadrukken nog niet eens de enorme gevaarlijke hersenspoel technieken waarmee deze mensen worden geinfecteerd met het vergif van een verdraaid en vals evangelie. Zoals gezegd, zij komen om u te overtuigen, niet om door u overtuigd te worden ! Voor mensen die dus met hen in discussie willen treden en niet zeer goed op de hoogte zijn hoe daar mee om te gaan is het onmogelijk om een zinvol gesprek met een JG te voeren. In bepaalde gevallen kan het zelfs gevaarlijk zijn.

UW GEESTELIJKE LEVEN IN CHRISTUS WORDT NAMELIJK AANGEVALLEN

Er is geen beweging waar het meest over geschreven is als de beweging van het WTG en haar aanhangers. Ik zal dan ook trachten zo kort en bondig als mogelijk te blijven in dit JG Dossier. Er is immers al genoeg op het internet te vinden en te lezen over deze beweging en ik wil hier dan ook alleen een aantal kernpunten en pijnpunten opsommen die Christelijke site beheerders en bezoekers zoal kunnen aantreffen. Om nog even te benadrukken : JG zijn net als u en ik veelal gewone mensen die misleid zijn en misbruikt worden, ook voor hen is Christus aan het Kruis gestorven. Naast informatie is het vooral noodzakelijk om voor deze mensen te bidden opdat ook zij de Genade en de Liefde van Christus mogen ontvangen.

Om te beginnen wil ik het dicht bij huis houden en zal het hier, voor zover mogelijk, uitsluitend hebben over de JG/WTG in Nederland en het aandeel van enkelen van hen op het internet. Als eerste maar over de aantallen, er zijn in Nederland maar zo’n kleine 30.000 JG actief, dat steekt schril af tegenover 16 miljoen inwoners. Een aantal van hen hebben inmiddels ook de weg op de digitale snelweg gevonden en net zoals zij bij u aan de deur proberen om u te overtuigen zo doen zij dat ook op de diverse Christelijke sites.

Er zijn sites die alleen al om die reden de reactie mogelijkheid hebben uitgeschakeld. Beheerders op andere sites zoals op de punt.nl sites zagen zich genoodzaakt de ip nummers van deze mensen permanent te blokkeren of zijn zelfs om die reden opgeheven. Toch keren zij steeds weer terug zodra er de mogelijkheid is om berichtjes te kunnen sturen. De thema’s zijn zoals gebruikelijk uitsluitend de wachttoren doctrines die zij keer op keer blijven posten. Aan volharding is dus van hun kant geen gebrek. Maar de boodschap is minder vrolijk, en eigenlijk zelfs gewoonweg duivels te noemen. En zo gedragen zij zich ook want wet en regelgeving van het internet, vinden zij van zichzelf, is op hen niet van toepassing. Je zou voor die volharding nog respect kunnen hebben maar niet voor hun schaamteloze en wetteloze handelswijze. Zou men nog gezellig mee discussiëren over de diverse onderwerpen dan is er niks aan de hand maar dat is niet hun doelstelling, zo reageren zij nooit inhoudelijk op de onderwerpen en antwoorden op kristische vragen worden nooit gegeven. Hier begint eigenlijk al direct de zinloosheid en de frustratie die vele Christenen op het internet ervaren zodra zij in aanraking komen met een JG op het net.

Groei – 1914 – 1975 – 2034

Nog maar even over hun aantallen, graag spreekt men over de enorme groei van hun beweging, maar er is van groei helemaal geen sprake. Het aantal JG van circa 30.000 is sederd 1975 vrijwel constant gebleven. Ook spreekt men niet graag over de vergrijzing binnen de beweging . Wat groei betreft valt het zelfs tegen, het is als een emmer met gaten, aan de bovenkant stromen er nieuwe leden in, aan de onderkant stromen ze er net zo hard weer uit. Afval noemen zij dat. Het zal je maar gezegd worden. U bent afval. Veel nieuwe jeugdigen komen er echter helemaal niet bij. Het aandeel jongeren wat er al is, is ingegroeide familie van de bestaande JG. Van buitenaf is het vele malen moeilijker om mensen, laat staan jonge mensen, voor hun beweging te interesseren.

Door of dankzij het internet ontdekken steeds meer mensen de Echte Waarheid van de geschiedenis van het WTG. Dat maakt het nog eens extra moeilijker om überhaupt nog iemand in te kunnen lijven. Over de diverse jaartallen die het WTG sederd 1874 over de wereld heeft uitgestort wil ik het niet eens hebben. Op Christelijke Fora’s komt echter nog steeds het jaartal 1914 naar voren. Dit zou zogenaamd het jaar zijn waarin Christus onzichtbaar en exclusief via het WTG over de aarde is gaan regeren. Ik zal u de ingewikkelde rekenmethodes besparen. Wat de individuele JG betreft willen zij inderdaad als volleerde dictators over anderen regeren. U dient ten alle tijde zwijgzaam naar hen te luisteren en zoniet dan brengen zij het evangelie van de vernietiging. Want als u in hun ogen recalcitrant bent (en dat zijn de meesten) dan wordt u gewoon vernietigd met Armageddon. Zo simpel is het.

Thans heeft het WTG 2034 als nieuw jaartal. Het debacle van 1975 achtervolgd hen echter nog steeds en dit zal ook nooit meer uit hun collectieve geheugen gewist kunnen worden. Maar over de periode voorafgaand aan 1975 en daarna spreekt men liever niet. Kennelijk wil men maar al te graag vergeten hoeveel getuigen huis en haard opgaven om zich op te maken voor Armageddon. En dat was niet de eerste keer, voordat 1914 aanbrak waren er ook al velen getuigen die huis en haard opgaven om zich klaar te maken voor Armageddon.

Over 1914 is ten aanzien van het nieuwe jaartal 2034 nog wel wat te zeggen, ook hier is een nieuwe rekenmethode op toegepast. Tot aan 1995 was in de colofon van het blaadje “de Ontwaakt” te lezen dat het geslacht van 1914 niet voorbij zou gaan voordat Armageddon zou komen. Na 1995 is dat uit de colofon geschrapt. De reden is vrij éénvoudig, het WTG wordt door de tijd ingehaald en haar voorspellingen komen niet uit. Van dat geslacht van 1914 waren er in 1995 al niet veel meer in leven en thans is het 2010 dus nog 4 jaar te gaan en er is 100 jaar verstreken. Zonder de komst van Armageddon uiteraard. In 1975 had overigens iedereen al vernietigd moeten zijn maar helaas voor het WTG, Christus kwam 2000 jaar geleden helemaal geen evangelie van vernietiging brengen dus ook in 1975 kwam er geen Armageddon. Nu heeft men 120 bij 1914 opgeteld en dat maakt 2034, dan komt vast Armageddon. (of niet natuurlijk). De berekening hiervoor is overigens vrij simpel. Noach werd 120 jaar en omdat Jezus heeft gezegd dat het in de Eindtijd zou zijn als de dagen van Noach heeft men maar voor het gemak deze 120 bij 1914 opgeteld.

De hele constructie hoe men ooit aan 1914 is gekomen verdwijnt hierdoor een beetje op de achtergrond, maar in de kern is dit nog steeds de foutieve en valse voorspelling van de stichter van het WTG. – Charles T. Russell. Zonder 1914 namelijk verliest het WTG volledig haar bestaansrecht. De ingewikkelde rekenconstructies zal ik u besparen, deze zijn wijd verspreid op het internet te vinden. Maar het zou elke JG aan het denken moeten zetten, helemaal het feit omdat de Bijbel geen Puzzelboek is !

Wie worden er eigenlijk nieuwe JG ?

JG brengen het liefst alle mensen regelmatig een bezoekje, hoewel dit door de meeste niet wordt gewaardeerd. Al deze bezoekjes worden ook nog eens minitieus gerapporteerd. Van alles moet rapport op worden gemaakt, en dat gaat heel ver. Deze religie kent in Nederland een groei van nul tot hooguit één procent, veel effect heeft de predikingactiviteit van een JG dus helemaal niet. Wanneer men een van de grotere bijeenkomsten (congressen) van de JG bezoekt zal men merken dat er bij de doopplechtigheid altijd maar een paar doopkandidaten zijn. (Wanneer iemand zich laat dopen word men pas een echte JG). Als we kijken naar de doopkandidaten valt het op dat het een aantal jonge mensen zijn. Maar dat zijn dus de personen die zijn opgegroeid in een gezin van JG. De enkele volwassen personen die men tussen de doopkandidaten aantreft zijn de personen die positief hebben gereageerd op de predikings activiteit van de Getuigen van Jehovah. Zou men een kijkje nemen bij een grotere bijeenkomst van de JG in een andere taal dan ziet men dat daar meer volwassen doopkandidaten zijn. Ieder jaar komen er dus maar enkele verse JG bij, maar er zijn er ook veel die de religie van de JG verlaten. Daarom blijft het aantal Getuigen van Jehovah in Nederland ook stabiel rond de 30.000. Niet elke JG begint overigens ook even aan een cursus in een andere taal om meer leden te werven. Tegenwoordig zijn er maar zeer weinig JG die het lukt om een nieuw aspirant lid te vinden tijdens het prediking werk. Toch blijven zij maar druk bezig met het van deur tot deur gaan. Dit doen ze omdat ze door het WTG is (aan) geleerd (geindoctrineerd) dat dat dé opdracht is die in de bijbel word gegeven.

Kruis

JG zijn erg volhardend in het herhalen en ontkennen van het lijden en sterven van Christus aan het Kruis. Voor de JG is het kruis een vloek. Dat is voor hen ook de reden om het te ontkennen simpelweg omdat zij het zelf zijn die onder een vloek leven. In de bijbel staat duidelijk dat “éénieder die een ander evangelie brengt dan een Gekruisigde Jezus, die zij vervloekt” Een JG weigerd halstarrig ten allen tijde de diepte dimensie te erkennen en herkennen waarom Jezus überhaupt aan een Kruis moest sterven. Discussies erover voeren blijkt ook op internet voor vele Christenen vruchteloos en zinloos en vaak ook eindeloos. Het enige wat Christenen ervaren is dat ze achterblijven met een enorme frustratie. Dat is ook de opzet van de geest van de duisternis. Die wil immers niet dat De Waarheid boven tafel komt en dat het diepere inzicht geopenbaard wordt waarom het Kruis zo belangrijk is. Als God het niet belangrijk had gevonden dan had Jezus op duizenden andere manieren vermoord kunnen worden. De Romeinen waren daar zeer bedreven in.

Voor een JG echter staat er meer op het spel dan uitsluitend het ontkennen van het Kruis. De JG speelt met zijn eeuwige behoud en de geest der duisternis speelt een ruineus spelletje met deze mensen door de Waarheid van het Kruis te verduisteren. Het toont aan dat het WTG in het diepst demonisch geïnspireerd is omdat zij in plaats van het kruis een paal onderwijzen. En de veelal simpele getuige is hiervan de dupe. Mocht u al een discussie aangaan met een JG op het internet probeer dan kort en bondig te blijven en wijs de JG op het belang en de diepte dimensie van het Kruis van Golgotha alwaar het Gods gericht over de wereld werd voltrokken.

Wedergeboorte

JG geven in hun onderwijs aan een nieuwe bekeerling aan dat alleen de 144.000 uit het boek Openbaring wedergeboren Christenen zijn. Dat is volkomen in strijd met wat Jezus aan Nicodemus vertelde waarin staat dat niemand het Koninkrijk van God in kan gaan tenzij hij wordt wedergeboren. De wedergeboorte door de Heilige Geest van God is de noodzaak voor iedere zondaar om het Koninkrijk van God in te kunnen gaan. Dit kent een JG niet en dit wordt ook door hen ontkend. Het WTG onderwijst dat er verschillende klassen van mensen zijn, ook dat is volkomen in strijd met Jezus als persoon zelf. Jezus maakte geen enkel onderscheid, het WTG doet dat wel.

De gemiddelde gewone getuige is van mening dat hij gewoon in een lichaam van vlees en bloed na Armageddon voor eeuwig in een paradijs op aarde zal leven. Maar vlees en bloed kunnen dat paradijs helemaal niet beërven, eerst moet de zondaar worden wedergeboren uit Water en Geest en dan pas kan hij het Koninkrijk van God ingaan. Het zogenaamde paradijs van het WTG, wat ik ook wel eens het WTG pretpark noem , is het enige uitzicht wat een JG heeft en dan nog mag een JG daar alleen maar in leven onder het toeziend oog van het besturend lichaam die er streng op toe zal zien dat de JG keurig netjes binnen de haar gestelde regels blijft. Lukt dat niet dan wacht ook daar voor de JG de vernietiging.

Klassen

Het WTG kent vele verschillende types van klassen van mensen. Om er een paar te noemen : De Elia klasse, de Elisa klasse, de Jonadab klasse, de Johannes klasse. Deze klasseringen slaan allemaal terug op het theologisch systeem dat het WTG vanuit de hele bijbel in de loop der jaren op haar eigen beweging heeft toegepast. De gemiddelde JG weet dit niet eens en zij die het wel weten hebben dit klakkeloos en kritiekloos aangenomen maar het ontgaat hen dat Jezus al deze vormen van klasseringen juist hardgrondig afwees. Het WTG heeft deze klasseringen nodig om haar stellingen en bestaansrecht te kunnen bewijzen. Overigens zijn deze typeringen en klasseringen alleen bekend bij de gevorderde getuige die het besturend lichaam in Brooklyn New York, als belichaming van Christus orgaan op aarde, kritiekloos heeft aanvaard. Het meest bizarre voorbeeld hiervoor is de waanzinnige uitleg van het Bijbelboek Openbaring dat het WTG geheel op de eigen beweging heeft toegepast in het door het WTG uitgegeven boek : “De Openbaring, haar grootse climax is nabij!”

Wetenschappers

In discussies mogen JG graag allerlei wetenschappers en buiten bijbelse boeken aanhalen om hun stellingen en poneringen te bewijzen. En dan met nadruk op Bewijzen. Zo spreekt men bijv. lovend over de voormalig anaesthetist Professor Dr. B. Smalhout omdat hij eens een positief stukje over het WTG heeft geschreven en dan in casu over hun eigen bijbel, de Nieuwe Wereld Vertaling. De vraag die iedere Christen direct zou moeten stellen is ; sinds wanneer is Dr. Smalhout een gezaghebbend en gewezen Theoloog ? Dat is hij immers niet, ondanks zijn lovende woorden, zijn het loze woorden. Maar voor de JG maakt dat niet uit. Hij zegt het en dus is het bewijs geleverd dat het waar is. Maar elke gezaghebbende Theoloog en helemaal zij die gewezen kennis hebben van het Hebreeuws, Aramees en Oud Grieks wijzen de vertaling van het WTG pertinent af als een ordinaire vervalsing. Alleen die Theologen worden door het WTG en de JG liever niet geraadpleegd.

Samenstel van dingen – Organisatie

Het WTG heeft in haar geschiedenis veel verscheidene termen bedacht, zo wordt de getuigen geleerd dat de maatschappij waar wij met z’n allen, en dus ook de getuigen, in leven het samenstel van dingen is. Uiteraard wordt dat samenstel van dingen met Armageddon vernietigd met als enige uitzondering het WTG (en al haar verwante en aanverwante bezittingen) en alle JG. Door de enorme negatieve nadruk van de JG en het WTG op dat samenstel van dingen is het echter erg bizar dat men wel van mening is de geneugten van dat zelfde samenstel van dingen, wat zij zo verfoeien, tot zich te nemen. Zo zijn er behoorlijk wat JG in Nederland die welliswaar kotsen en spugen op onze maatschappij maar tegelijkertijd van die maatschappij wel een uitkering genieten. JG schijnen te vergeten dat ze nooit in de hand moeten bijten die hen voed want het kan zich zomaar tegen hen keren. Daar komt bij dat als men van mening is dat alles toch vernietigd gaat worden hoe men er toch zo zeker van kan zijn dat haar enorme drukpers fabrieken, congreshallen en diverse andere verwante en aanverwante bezittingen gespaard zullen blijven. Toont dat niet aan dat men nogal erg materialistisch is ingesteld voor wat betreft de WTG bezittingen als “organisatie” ?

Zoals gezegd huist het hoofdkwartier in Brooklyn NY opvallend daarbij is het reusachtige centrum en de gigantische drukkerijen incl. een enorm kantorencomplex. De vele bijkantoren en kantoortjes en congreshallen zullen we maar niet eens tellen. Hebben we hier niet gewoon te maken met een bedrijf dat zich bezig houd met zaken doen, is het niet gewoon big bussiness ? Nee zeggen zij een goede organisatie is nodig. Dat zal best maar als je als evangelie vernietiging predikt dan is het zakendoen als corporatie wat het WTG doet wel heel erg buitensporig. Zeker vreemd is het als je het ene leert en doet maar het andere nalaat te doen. Van enige “christelijke” bescheidenheid is in zake het WTG geen enkele sprake om over de verdere verstrengelingen van haar zakelijke corporatie met het verderfelijke samenstel van dingen nog maar te zwijgen.

Andere saillante gegevens die het vermelden waard zijn en wat het WTG dus nalaat te melden is haar enorme papierverspilling en dus meewerken aan het kappen van vele bossen om voor het papier van de vele wachttorens, blaadjes, brochures en de enorme berg aan druksels en studiematerialen te zorgen. Nu is verspilling één ding en daar mag je iedereen van beschuldigen, maar tegenover het onderwijs van het WTG is het wel heel erg tegenstrijdig. Over die belangenverstrengeling met het verderfelijke samenstel van dingen is nog wel wat meer te zeggen, zo stond het WTG ingeschreven als NGO bij de VN, inmiddels is dat welliswaar teruggedraaid maar wel algemeen bekend, het bewijst alleen maar dat het WTG precies het omgekeerde doet van datgene wat zij onderwijst.

Terminologie – Gemeente – Antichrist

In discussies mogen JG graag aangeven welke termen er niet in de bijbel voorkomen die algemeen aanvaard zijn binnen de “Christelijke” wereld. Zoals bijvoorbeeld de drieeenheid. Maar de vele terminologieën van het WTG kunnen wij in de originele Hebreeuwse en Oud Griekse teksten “helaas” ook niet terugvinden. En van die terminologieën zijn er velen te noemen. Nergens praat Jezus over opzieners, pioneers, hulppionneers, een besturend lichaam, koninkrijkszalen. etc. etc. etc. Het is teveel om op te noemen. Beschuldigd een JG u dus in een discussie ? Kaats dan de bal direct terug door te vermeldden dat Jezus nergens in de Schrift vermeld dat Zijn Gemeente meer dan 1900 jaar zou dwalen of verduisterd zou zijn om in 1874 ineens op aarde door ene Charles T Russell verlicht te worden of ten tonele te verschijnen. Niet alleen is dat Jezus de Titel ontnemen dat Hij het was die Het Licht in de Wereld kwam brengen omdat Jezus Christus Het Licht is. Maar tevens is dat een gevaarlijke antichristelijke houding van het aannemen van goddelijkheid via een aardse organisatie. In de bijbel staat het precies andersom : Niet dat de Gemeente 1900 jaar verduisterd zou zijn of zou dwalen, maar dat in de eindtijd er mensen op zouden treden die Jezus Christus van zijn Godheid zouden beroven en dit zelf opeisen. En dat iedereen hieraan de geest van de antichrist kan herkennen.

Het besturend lichaam – politiek

Het genootschap gaat er prat op dat stemmen op een politieke partij niet kan en mag, haar onderdanen de JG wordt dan ook voorgehouden dat zij zich hier verre van dienen te houden

Maar over stemmen op een politieke partij gesproken : ditzelfde Besturend Lichaam in Brooklyn New York wordt nota bene door 500 exclusieve JG door middel van “Democratische Verkiezingen” gekozen.

Alleen de leden van dat besturend lichaam hebben heilige geest de rest van de wereld moet het maar zonder doen.

Bij deze de huidige 12 mannen op aarde die claimen exclusief heilige geest te hebben en die als enige op aarde de bijbel begrijpen. Dat begrip wordt door hen als absolute waarheid de wereld in gestuurd, dat is dus geen relatieve waarheid, maar de absolute waarheid. Kritiek hebben op deze 12 mannen is kritiek hebben op god zelf. Houd daarbij rekening dat op 1 man na dit besturend lichaam altijd bestaat uit 12 blanke amerikaanse mannen. Buitenstaanders uit andere landen zijn pertinent niet welkom noch gewenst. En dat is dubbel vreemd voor een organisatie die claimt uit vele landen en talen te bestaan.

Hart van het Evangelie – Ziekte – Sterfbed – Opstanding

In discussies is het verstandig om een JG te wijzen op het “Hart van het Evangelie”. En dat is de persoon Jezus Christus zelf, wat denkt een JG eigenlijk van Jezus ? Want door de leer van het WTG is er van het verzoenend werk en van de opstanding van Jezus niet veel overgebleven. Feitelijk kan men stellen : Het is er niet. Voor een JG is Jezus immers een schepsel en niet dat God in Jezus tot de mensen is gekomen om hen te behouden. Hiermee staat er heel wat op het spel voor een JG want wat voor Evangelie heeft een JG eigenlijk nog voor iemand die ernstig ziek is of op een sterfbed ligt ? Het WTG onderwijst immers dat Jezus niet lichamlijk is opgestaan maar dat Hij materialiseerde. Wat voor boodschap heeft een JG dan nog voor iemand die op sterven ligt en toch niet meer aan de colportage voorwaarden van het WTG kan voldoen ? Is dat niet een armzalig en rampzalig Evangelie geworden ? En dat alleen door bijvoorbeeld de foutieve punctuatie in de NWV in te stellen dat Jezus tegen de misdadiger naast Hem aan het Kruis zei : Heden zeg ik u, gij zult met mij in het paradijs zijn ? Wanneer had Jezus het dan moeten zeggen ? De volgende dag ? of Volgende week ? Volgens mij stierf Jezus vrijwel gelijktijdig met de misdadiger naast Hem en zei Hij : Ik zeg u : Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar die belofte kan een JG dus niet als Evangelie aan een stervende brengen. Een JG denkt immers dat de misdadiger aan het Kruis een tweede kans krijgt en dat hij die kans ook nog eens kan verspelen en dan wacht hem alsnog de vernietiging. Is dat dan de “blijde” boodschap die een JG heeft voor een stervende ? Een tweede kans ? Helaas dat is nergens in de bijbel te vinden, het klinkt wel erg aanlokkelijk maar het is allerminst bijbels. Het Woord van God is er klip en klaar over, het is elk mens gegeven éénmaal te sterven en daarna het oordeel.

Israël – Joden – Vervangingstheologie

JG zeggen dat zij het nieuwe Israël zijn en dat de Joden en het land Israël, zoals wij dat sederd 1948 kennen, niet langer meer een rol spelen. Als eerste geeft een JG hiermee aan tot de leer van de vervangingstheologie te behoren en ten tweede ontkent de JG dus automatisch dat de Joden Gods oogappel zijn die Zijn beloften met hen volledig ten uitvoer zal brengen. Een JG begaat hier niet alleen een kapitale denkfout en misvatting maar bewandeld ook heel langzaam de gevaarlijke weg van het anti semitisme. Nee zegt een JG, Israël zal gewoon met Armageddon vernietigd worden incl. de Joden die zich niet bij het WTG aansluiten. Het is erg jammer dat een JG zo denkt maar het opent wel de weg naar het anti semitisme dat hen via de WTG blaadjes als zogenaamd “voedsel ter rechter tijd” wordt opgedisd. In die blaadjes namelijk wordt met regelmaat en eigenwijs over de holocaust gesproken, maar denk maar niet dat het in die artikeltjes over de 6 miljoen vermoorde Joden gaat. Dat onderwerp wordt consequent en angstvallig vermeden, men praat uitsluitend over gevangen genomen getuigen. Als men al over de 6 miljoen Joden spreekt dan is dat slechts zijdelings. De Joden en Israël komen er maar bekaaid vanaf het gaat er het WTG vooral om de eigen beweging in een positief licht te plaatsen. Israël en de Joden spelen in de leer van het WTG verder geen enkele rol. Andersom vergeet het WTG dan weer wel te vertellen dat het toch de geallieerden soldaten waren die het handjevol getuigen uit de concentratiekampen heeft bevrijd. Omdat men radikaal tegen elke vorm van geweld is heeft het WTG kennelijk geen andere keus dan ook hier de echte feiten en de echte Waarheid te verduisteren.

Oude Testament vs Nieuwe Testament – Hebreeuwse Geschriften – Griekse Geschriften

In het jargon van het WTG spreekt men eigenwijs en hooghartig van en over Hebreeuwse Geschriften & Griekse Geschriften, men spreekt nooit over de gangbare termen Oude Testament en Nieuwe Testament. Dit is veelzeggen en ook zeer verstrekkend. In het woord Testament zit immers een Goddelijke verborgenheid die de JG onthouden wordt. Het is het Testament van God aan ons mensen. Het WTG heeft ook dat verduisterd en in de huis aan huis technieken en tegenwoordig dus ook op het internet is het opvallend hoe vaak men uit het OT citeerd. Daar komt bij dat een JG voor elk argument een pasklare bijbeltekst heeft. Dat alles heeft te maken met het geslepen onderwijs wat een JG ontvangt van het WTG. Men bestudeerd immers niet de bijbel maar de wachttoren blaadjes en diverse brochures en boekjes die door een elitaire raad van oude mannen wordt samengesteld. Het besturend lichaam. Het zelfstandig lezen van enig bijbel is elke JG door hen vakkundig afgeleerd en in plaats daarvan is het napraten van het besturend lichaam hen aangeleerd. Dat men opvallend vaak uit het OT citeerd heeft overigens te maken met dezelfde verduistering waarin de hele organisatie leeft. Het Licht van het NT is voor hen allen door het besturend lichaam vakkundig uitgedoofd.

De Bloedkwestie

Eén van de grootste controversen is die wel van de “bloedkwestie”. Nergens heeft het WTG zo rigide de baas gespeeld over het geweten van elke individuele JG alswel in deze kwestie. Hoewel men de laatste jaren de teugels wat heeft laten vieren en keuzes over bloedtransfusies nu tot op zekere hoogte aan het geweten van de individuele JG overlaat, is dit in het verleden wel eens geheel anders geweest. Nam je bloed dan werd je onherroepelijk uitgesloten. Maar ook nu kunnen JG die openlijk een bloedtransfusie nemen en daarmee dus het WTG voor schut zetten, uit de organisatie gezet worden. Als het even kan doet men het maar stiekem want dat is door de leiders van het WTG immers toch nooit te controleren. Overigens gebruikt het WTG maar wat graag medische argumenten in plaats van bijbelse argumenten om tegen bloedtransfusies te zijn. Dat zij daarmee allerlei andere bijbelse aspecten uit het oog heeft verloren maakt kennelijk niet uit. Middels het geslepen onderwijs luisteren en doen de meeste JG toch wel wat het WTG hen vanuit Brooklyn NY opdraagt.

Geloof – Werken

Er is tegenwoordig geen zendings quotum meer. Dat betekend dat een JG die actief één uur velddienst doet al gezien wordt als “in de waarheid”. JG die helemaal niets doen worden gezien als inactief maar niet uitgesloten. Toch doen de meeste JG wel meer veldwerk dan één uurtje, hoewel er vooral in de westers georienteerde landen weinig eer meer te behalen valt. De drijfveer om toch vooral langs de deuren te gaan is feitelijk het reddings systeem van de JG waarmee zijn/haar geloof valt of staat. En dat is werkheiligheid. Want zo redeneren zij. Als je gelooft, dan moet je daar ook voor werken, dat zegt immers de bijbel. Vanuit de verdraaide teksten van hun “Nieuwe Wereld Vertaling” beredeneerd is dat inderdaad zo. Maar het harde werken wat een JG doet of moet doen voor de organisatie geeft hem/haar helemaal geen garantie op eeuwig behoud. De JG denkt echter dat hoe meer en vaker hij langs de deuren gaat, des te zekerder hij zal zijn van een plaatsje in het paradijs. (Jezus heeft eens gezegd : zij verdraaien de schriften tot hun eigen verderf). En dat is dan ook wat de JG overkomt : Het WTG heeft de geschriften verdraaid en de JG ontvangen daardoor geestelijk verderf.

Mammon – Economie

Het WTG is schatrijk, dat is geen verzinsel maar een vaststaand feit. In elke koninkrijkszaal staat achterin een donatie bakje, (vergelijkbaar met het missie busje of de collectebus tot heil des volks) er wordt stilzwijgend verwacht dat elke JG daar braaf een gift in doet. In de loop der jaren en door het hoge aantal van koninkrijkszaaltjes wereldwijd heeft dat geresulteerd in een stilzwijgende, onzichtbare en ondoorzichtelijke miljoenenbusiness. Cijfers zijn er niet want het hele financiële vermogen van het WTG is geheim, er zijn geen register accountants die een jaarlijks financieel rapport opmaken, zoals we dat van andere Christelijke Gemeentes kennen. Het is dus volledig onduidelijk wat de inkomsten en uitgaven van het WTG zijn, maar gezien haar exorbitante papier fabrieken die allemaal draaien op vrijwilligerswerk, moeten haar cijfers door de giften van de vele gewone JG in de miljoenen lopen.

Elke JG moet het werk voor het WTG gratis verrichten. Men kan kost en inwoning krijgen maar dat is dan ook het enige. Voor de gewone JG zoals hier in NL is het echter erg lastig om naast een volle tijds prediker er ook nog eens een volledige betaalde baan op na te houden. Via de leer wordt de JG namelijk aangeleerd dat het beter en mooier is om gratis te werken voor het WTG dan te werken bij een baas in het verderfelijke samenstel van dingen. De grote contradictie zit ‘m er natuurlijk wel in dat naast de huur en de vaste maandelijkse rekeningen er ook allerlei andere kosten door de gewone JG gewoon betaald moeten worden. Daar komt bij dat er van elke JG verwacht wordt dat hij/zij een donatie doet. Men kan dus de vraag stellen op welke wijze een JG denkt zijn/haar geld te moeten verdienen om überhaupt aan al deze voorwaarden te kunnen voldoen.

Voor een deel is het antwoord al gegeven, de belastingbetaler betaald voor een groot deel hier indirect aan mee.
Maar het toont ook aan dat het WTG onder de maskerade van “gods kanaal op aarde” niets anders is als een multinational die via het stichtings principe een ondoorzichtig financieel zaken imperium is. Om het kort door de bocht te zeggen : het WTG zuigt haar onderdanen financieel helemaal leeg door hen voor te houden dat zij nederig dienen te zijn en af moeten zien van rijkdom maar zij verwacht van diezelfde onderdanen wel dat zij hun geld aan het WTG afstaan voor het goede predikingswerk op aarde.

Dat de elite er een weelderig leven op na kunnen houden van hun centen is voor de gewone JG volkomen onzichtbaar. Daar komt bij dat het ook nog eens volkomen onzichtbaar is in welke economische sectoren het WTG zich allemaal heeft ingekocht. Geld is immers macht en zeker in de USA, de thuisbasis van het WTG. Zonder dat de JG het door heeft, is hij niet alleen een slaaf van een wettisch systeem, opgelegd door het WTG in een vroom jasje, maar de JG is ook nog eens indirect een slaaf van de god van het geld voor het WTG. Het is extra bizar dat een JG zich geheel vrijwillig financieel door het WTG monster laat uitbuiten.

Thans met de heersende crisis kraken en piepen ook de economische radertjes van het financiele WTG systeem. Zo is men verplicht enkele drukkerijen te verhuizen en het WTG heeft ook enkele kleinere onderdelen moeten afstoten/verkopen. Wat voor consequenties de crisis voor een gewone JG in NL inhoud is voor de meesten geheel onduidelijk. Maar van enig hulp bij echte calamiteiten hoeft men echt niet op het WTG te rekenen, een koninkrijkszaal of wachttoren alleen vult de buik van een JG niet. Elke manier van zelfredzaamheid is de JG ontnomen, de JG is in alles volledig afhankelijk van het WTG.

Om een voorbeeld te geven : de bouw van Patterson (New Jersey) heeft tientallen miljoenen dollars gekost, en waarvoor ? (De waarde wordt geschat op $130 miljoen)! De terreinoppervlakte bedraagt 684 acre wat overeenkomt met 2,795,409.504 vierkante meter. Is dit nodig voor de opleiding van ten hoogste 100 zendelingen per jaar, 12 leden van het besturend lichaam, misschien enige tientallen leden van de dienst en het schrijverscomité, en een wisselend aantal district en kringopzieners (90) en een aantal broeders die toch het grootste gedeelte van het jaar op weg zijn om “lezingen” te houden en reeds verblijf houden in luxueuze hotels waar ook ter wereld ?

Hoeveel giften zijn geschonken en hoeveel arbeid is door de “gewone” broeder en zuster verricht om dit exorbitant comfortabele object te realiseren ? Is een bezetting van honderden Bethelieten op Selters of Emmen nodig om een paar drukpersen te laten draaien alleen om tijdschriften te distribueren ? Is een bouwwerk zoals Selters überhaupt nodig ? De bezittingen van het genootschap worden op vele biljoenen dollars geschat. Hoe kan het dan dat er vijftig gemeenten uit één stad (MAPUTO) in Mozambique, elk zonder Koninkrijkszaal zijn ? Waarom krijgen deze broeders en zusters geen donatie voor de bouw van een simpele vergaderplaats, terwijl er een paradijselijk onderkomen in Patterson wordt gecreëerd ?

Waarom moeten wij in Nederland spijkertjes en tweedehands gereedschap naar een zendelingenechtpaar opsturen in Afrika, zodat zij daar een koninkrijkszaal kunnen bouwen ? Jezus had geen plaats om zijn hoofd neer te leggen, maar het genootschap heeft in het Stanley Theater een kroonluchter hangen waarvan de waarde wordt geschat op $1,000,000. Een broeder merkte op toen de vraag werd gesteld waarom het genootschap deze waardevolle kroonluchter bezat ; “dat is toch om het theater te verlichten”!

Wereldwijd blijken steeds meer JG zich af te vragen waar de liefde “die voor Christenen kenmerkend zou moeten zijn”, gebleven is. Dit is niet alleen een verschijnsel wat zich in Nederland voordoet, maar overal ter wereld. Op (kring)vergaderingen en congressen wordt over vrijwel niets anders gesproken, dan hoe je zo effectief mogelijk in de velddienst moet zijn. Er wordt natuurlijk wel eens aangehaald dat JG ook voor de zieken en bejaarden moeten zorgen, maar daar komt in de praktijk vrijwel helemaal niets van terecht ? Bejaarden en zieken staan op een wissellijstje, zodat zij op basis van regelmaat bezocht moeten worden door ouderlingen en de broeders en zusters. Dit komt echter niet uit het hart maar is opgelegde organisatie!

Paulus sprak in 1 Kor 13:1-3 het volgende; “ Al spreek ik de talen van mensen en van engelen, maar heb geen Liefde, dan ben ik een klinkend stuk koper of een rinkelende cimbaal. Al heb ik de gave van profeteren en ben bekend met alle heilige geheimen en alle kennis, en al bezit ik al het geloof zodat ik bergen kan verzetten, maar heb geen Liefde, dan ben ik niets. En al geef ik al mijn bezittingen, en al geef ik mijn lichaam over om te kunnen roemen, maar heb geen Liefde, dan baat het mij in het geheel niet”.

Meer info over deze grootste financiële theologische fraude is te lezen op de engelstalige website : Six Screens of the Watchtower

Nieuw Licht

Klik op het plaatje voor een vergroting van het “Nieuwe Licht”

Dit artikel blijft in bewerking.

Geraadpleegde Literatuur :
Jehovah’s Getuigen – Bijbels of on-Bijbels ? uitgave St. Moria nr.359
J.G. Fijnvandraat – Jehovah’s Getuige mag ik ook wat zeggen ?
Ds. H. Veldhuizen – In gesprek met Jehovah’s Getuigen
A. Verhoeven – Jehovah’s Getuigen in het licht van de Bijbel
Brief aan een Jehovah’s Getuige – St. De Stem
Jehovah’s Getuigen ….. getuigen van God ? – Uitgeverij Medema

Internet :
Antwoorden voor Jehovah’s Getuigen
De Waarheid Kroniek
Marc Verhoeven
Wachttorenkijker

Engelstalig : Six Screens of the Watchtower (niet geschikt voor gevoelige lezers !)

Referentie Artikel : “Christelijke Internet Trolls

16 reacties op “JG Dossier

 1. Pingback: “Christelijke” Internet trolls « Bent u al de Pineut ?

 2. Hoi Pineut!

  Ik ben onder de indruk van het werk wat je hieraan hebt besteed. Ik zit al een tijdje op iets dergelijks te broeden, wellicht zal ik onder bonvermelding dankbaar gebruik maken van dit lijvige artikel.
  De handel & wandel van het WTG heeft al jaren mijn bijzondere interesse, en er is nmm te weinig gedegen informatie op het net, althans in het NL taalgebied.
  Daar moet wat aan gebeuren. Bedankt!

  Like

 3. @Verderkijker

  Qua werk valt het wel mee hoor, ik schrijf als ik tijd heb eerst in kladblok een puntsgewijs stukje en vul dan het artikel aan. Maar er is inderdaad op NL talig gebied niet zo heel veel en wat er wel is wordt vaak niet meer bijgehouden of is incompleet. Juist vanwege de huidige deelname van veel nieuwe mensen, en dus ook JG, op het net vond ik het echter verplicht om dit JG Dossier samen te stellen. Er komen dus nog een aantal punten in de loop der tijd bij waarvan ik hoop dat het nuttige informatie is voor “nieuwkomers” op het net.

  Vr. Gr. Pineut

  Like

 4. Pingback: Het Meest Gevaarlijke Boek ter wereld « Bent u al de Pineut ?

 5. Pingback: Hoe de Wachttoren angst gebruikt « Bent u al de Pineut ?

  • Als jij feiten haat noemt ben ik erg benieuwd wat het pseudoniem voor liefde is ? Bovendien lees ik nergens dat ik beweer dat ik een hekel heb aan JG laat staan dat ik ze haat. Met de Liefde van Christus die ik in mijn hart draag is dat voor mij ook onmogelijk. Kennelijk is de gegeven grondig onderzochte informatie over het Genootschap van de jéhovah getuigen voor veel JG te confronterend ?

   Like

 6. Hoi Pineut,

  Interessant artikel. Bekende verhalen nu eens gebundeld. Het blijft een vreemd fenomeen. Een vraag, 2034 nieuwe datum voor het einde dat niet komt. Waarop heb je die info gebaseerd? Ik kan er namelijk niets over vinden op de laatste WTG cd-rom (2009).

  Dank alvast voor je reactie.

  Groet,

  Apostata

  Like

  • In diverse publicaties wordt via een omweg suggestief gewezen op het jaartal 2034. Men durft het uiteraard niet aan om dit jaartal concreet te noemen, maar via studies in de wachttoren wordt toch het idee gewekt dat als je 120 bij 1914 opteld je uitkomt in het jaar 2034. Uiteraard heeft men een aantal argumenten hiervoor, zo is het in de organisatie zijn het moderne equivalent van de moderne Ark van Noach. Met andere woorden, als je in de organisatie zit dan ben je veilig in de moderne Ark van Noach voor het komende Armageddon. De referentie hiervoor is de bijbeltekst waarin Jezus zegt dat het in de eindtijd zal zijn als in de dagen van Noach. En Noach werd 120 jaar dus dan is de rekensom met 1914 snel gemaakt.

   Enige links (allemaal engelstalig) :

   http://www.jwfiles.com/2034.htm
   http://www.quotes-watchtower.co.uk/2034.html
   http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20080218141216AA6DBFh

   Preek van Theodore Jaracz (besturend lichaam) kondigd Armageddon aan in 2034.

   Quote :”Mr. theodore Jaracz, member of the Governing body, known as the faithful and discreet slave, who provides with spiritual meat to the domestics in due time, announces the Armageddon date for the year 2034, publishing it, underhandedly, in the Watchtower magazine, dated December 15, 2003, pages 14-15.”

   Bij deze nog 2 printscreens uit de Engelstalige WTG CDROM 2008. (klik op plaatjes voor vergroting)


   Like

 7. Hallo Pineut,

  Waarom schrijft u dat de bijbel van JH g. verdraaid is?hoe komt u daarbij?

  Uit bijbels van andere religies is juist gods naam weggelaten terwijl god ook een naam heeft toch??

  Mvgroeten,

  Renee

  Like

  • Blijft u dan maar lekker “geloof oefenen” tot u er bij neervalt. En dan is een JG er nog geen seconde van overtuigd dat hij/zij voor eeuwig gered is. Zelfs de illuminati/vrijmetselaars gebruiken de naam jéhovah alias jahbulon die door rechter Rutherford in 1931 werd ingesteld om de exclusiviteit van het Wachttoren en Tractaat Genootschap te benadrukken. En wat de verdere geschiedenis van de “Nieuwe Wereld Vertaling” betreft, na een grote rechtszaak bleek maar al te zeer dat Charles Taze Russell geen enkele kennis van het Oud Grieks, Oud Hebreeuws en Aramees bezat. Hij viel enorm door de mand toen hem gevraagd werd 1 regel Oud Grieks op te lezen, hij faalde jammerlijk. Ook het ONBEKENDE commitee van zogenaamde wijze en toegewijdde mannen is zeer discutabel gebleken. Als u van mening bent dat stiekem gedrag in een vroom jasje best wel ok is, dan heeft u van de Waarheid maar bitter weinig begrepen.

   Misschien stemt het tot nadenken waarom er zoveel referenties zijn aan een komend Theocratische Nieuwe Wereld Orde met een Nieuwe Wereld Vertaling waarin en waardoor mensen en de Organisatie zichzelf in de plaats hebben gesteld van Jezus Christus. JG leren immers dat God niet door zijn Almacht een Nieuwe Aarde en Nieuwe Hemelen zal maken maar dat zij door eigen menselijk handelen een aards paradijs moeten maken. Frappant dat de voorstanders van de Nieuwe Wereld Orde excact dezelfde doelstelling hebben en hiervoor de richtlijnen van de 10 geboden van de Georgia Guide Stones, gelegd door R.C. Christian, volgen. Die richtlijn bepaald dat 99% van de wereldbevolking zal moeten verdwijnen, dit komt excact overeen met het “Armageddon” evangelie van het Wachttoren en Tractaat Genootschap.

   Vr. Gr. Pineut

   Like

 8. Hier wil ik ook nog wel even op reageren nu het over de ‘bijbel’ van JG’s gaat, en bijvoorbeeld een statenvertaling. Opmerkingen van JG’s die gemaakt worden betreffen vaak dat de statenvertaling slecht vertaald is etc. Hierdoor ben ik zelf de oudgriekse teksten gaan lezen en de waarheid is, dat de Statenvertaling gewoon erg goed vertaald is en hier heel goed mee overeenkomt.
  Het is een héél goede Bijbel, de Statenvertaling, héél goed vertaald. Dat is de werkelijkheid.

  Like

 9. Nog even inhakend op de “getuigen”. De plaatselijke “koninkrijkszaal” hier ter plaatse is opgedoekt. Het gebouw is verkocht aan de Geref. kerk. Wat moet dat een afgang zijn. Het WTG op de terugtocht, capituleert voor een kerk van de verfoeide christenheid…. Nu moeten de plaatselijke getuigen 10 km reizen voor de dichtstbijzijnde gemeente. Best érg he?

  Wat de bijbel betreft kan ik kort zijn. Wie de “Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures” uitg. WTG in bezit heeft, kan zelf checken dat de “nieuwe wereldvertaling” een verdraaing van de eerste orde is. Er zin allerlei woorden veranderd en ingevoegd, ook zonder dit tussen haken of cursief te vermelden.
  Bovengenoemd werk is te bekomen via een “getuige”. Zo ben ik er althans aan gekomen. Een aanrader!

  Like

 10. he die “bijbel” ook gezien , niet gelezen want het ging bij vers 1 van gen 1 al fout , k had er gelijk genoeg van
  over hun onderlijnge “broederlijke liefde” :
  een kennis van mij zat ook in hun netten maar is eruitgeflikkert, hield zich niet aan de regels
  zat eigenlijk diep in de strond en had hulp nodig
  nou dat kon ie van zn broeders fijn vergeten
  hij mocht wegwezen
  toen dit mij ter ore kwam heb ik hem van harte gefeliciteerd en uiteraard mijn hulp wel aangeboden
  er zijn hopelijk wel een paar schellen van zn ogen gevallen
  hij was zelf ook helemaal verbouwereerd …

  Like

 11. Pingback: Valse Voorspellingen « Bent u al de Pineut ?

 12. Pingback: De nieuwe “Wachttoren Rel” « Bent u al de Pineut ?

Reacties zijn gesloten.