Bizar “Elektronisch Betaalteken v/h BEEST” verhaal uit België !

W666KEA

“En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is wijsheid: wie verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is zes honderd zes en zestig.”
Openbaring 13:16-18

In België worden er momenteel massaal bankrekeningen geblokkeerd door ESSO na een tankbeurt.

In een eerder verschenen bericht op 20 Juni 2013 kondigde ESSO aan dat mensen die tanken en met een Elektronische kaart betalen een borg moeten betalen van € 330,– Euro.

Het systeem werkt als volgt, van de rekening van iemand die tankt en betaald met een elektronische betaalpas wordt automatisch € 330,– tijdelijk apart gezet.
ESSO doet dit om te zien of de persoon die tankt nog wel solvabel is om het getankte bedrag te kunnen betalen, zoniet dan blijft kennelijk die € 330,– in bezit van ESSO.

Momenteel ervaren steeds meer Belgen dat hun rekening is geblokkeerd, omdat er kennelijk naar het idee van ESSO, niet voldoende geld op de rekening staat en de klant dus kennelijk niet solvabel is om de rekening te betalen.

We zien hier overduidelijk een doorgeslagen elektronisch systeem waarbij mensen uiteindelijk dus het slachtoffer worden doordat men niet meer gebruik kan maken van de eigen rekening. In de nabije toekomst zullen we vast nog veel meer van dit soort bizarre zaken gaan aantreffen.

In elk geval heeft de Belgische Minister Vande Lanotte vragen gesteld over “ATOS,” (het elektronische systeem die dit mogelijk maakt) en om opheldering gevraagd. Tevens wil hij opheldering over de “waarborg” van € 330,– euro.

Beide artikelen in volgorde kunt u teruglezen op HLN.be

(1) Geen 330 euro op je rekening? Dan geen benzine bij Esso.
(2) Massaal bankrekeningen geblokkeerd na tankbeurt. (met video)

Contact Lens met “slimme Chip”

En (alweer) maakt Google een stap voorwaarts in het produceren van artikelen waarin een chip de dienst uitmaakt. Uiteraard brengen alle reguliere nieuwsmedia dit nieuws als iets heel erg positiefs. Wie ziet er nu niet alleen maar voordelen in allerlei handige hulpjes met ingebouwde chips die de dienst uitmaken. Prachtig toch ?

Ditmaal gaat het om een contact lens met ingebouwde microchip die voor medische doeleinden gebruikt kan worden, het eerste prototype scant via het traanvocht het bloedsuikerspiegel zodat dit mensen met diabetes kan helpen. Hier kan iedereen toch alleen maar voor zijn ?

Of zien we hier een ontwikkeling die wel eens een enorme duistere keerzijde kan gaan krijgen ?

 

En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig. (Openbaring 13:16-18 (Statenvertaling (Dutch))

EU-hof advies: Vingerafdruk in paspoort mag

Welke toekomst...

Vingerafdrukken in het Europees biometrisch paspoort zijn geen schending van de privacy. Dat concludeert een belangrijke adviseur van het Europees Hof van Justitie donderdag. Het is de eerste keer dat het EU-hof zich buigt over het Europees biometrisch paspoort, aldus een zegsman.

View original post 297 woorden meer

Een “duivels” bankbiljet

Klik op Afbeelding voor een vergroting.

Klik op Afbeelding voor een vergroting.

Aan de linkerzijde onderaan 6 schelpen waarvan één in de vorm van een omgekeerde 6, in het midden een vingerafdruk met specifieke biometrische kenmerken aangegeven door gele stippen. Aan de rechterzijde onder de hals van Koningin Elizabeth 8 zessen !

Vr. Gr. Pineut

VN en wereldmachten worstelen om controle internet

Volgens Gods Woord de Heilige Schrift zal binnenkort de gehele Wereldmacht in handen zijn van 1 Wereld Dictator inclusief de gehele Digitale Wereld. Openbaring 13-18

Volgens Gods Woord de Heilige Schrift zal binnenkort de gehele Wereldmacht in handen zijn van 1 Wereld Dictator inclusief de gehele Digitale Wereld.
Openbaring 13:18

De Verenigde Naties roepen steeds krachtiger dat het internet onder haar beheer moet komen. Washington, maar ook Brussel, zijn mordicus tegen.

De Verenigde Naties bereidt al enkele maanden een voorstel voor dat de regularisatie van het internet onder internationale vlag moet brengen. In de plaats van Amerikaanse organisaties als Icann zou dan de International Telecommunications Union (ITU) aan het roer komen, een minder bekend VN-gezantschap dat zich ontfermt over ICT.

Vanaf deze week wil de VN tijdens een telecomconferentie in Dubai sleutelen aan een nieuw verdrag dat het stokoude International Telecommunication Regulations (ITR) geschikt moet maken voor het moderne internetlandschap.

Via de klokkenluiderssite Wicileaks kwam destijds een Russisch voorstel naar buiten waarin stond dat het land wil dat de Verenigde Staten minder te zeggen krijgen over het beheer van het web.

Het voornemen van de volkerenorganisatie heeft in het verleden al geleid tot felle protesten van Amerikaanse politici en bedrijven als Google, maar nu begint het verzet een meer georganiseerde vorm aan te nemen.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden nam deze week een unanieme resolutie aan die de Obama-regering verplicht om de geplande overdracht te bestrijden. Het is zeldzaam dat de Amerikaanse volksvertegenwoordiging zo eensgezind stelling neemt tegen een lopende kwestie.

“We moeten de wereld een sterk signaal geven dat het internet is opgebloeid onder een gedecentraliseerd, bottom-up beheermodel met meerdere belanghebbenden”, zei de Republikeinse afgevaardigde Marsha Blackburn van de staat Tennessee.

Brussel roert zich
Maar ook aan de andere kant van de Atlantische oceaan is er groeiend verzet tegen de mogelijke inmenging van ITU bij het beheer van het web. Het Europese Parlement, zo schrijft de BBC, zegt dat het VN-bureau “niet het geschikte orgaan is” om zulke verantwoordelijkheid te nemen.

In augustus zei ook eurocommissaris Neelie Kroes al dat ze weinig zag in de Verenigde Naties als internetbeheerder.

De Verenigde Staten, zo blijkt goed uit dit artikel van CNN, zijn vooral bang dat het internet een speelbal wordt van autocratische regimes als die van China en Rusland.

Internetbelasting
Er bestaat daarnaast de vrees dat ontwikkelingslanden willen profiteren van een internationaal geleid wereldwijd web, waarbij bijvoorbeeld inkomensoverdracht van arm naar rijk zou moeten komen via internetbelastingen.

“Hoewel op internet gebaseerde technologie het leven van miljarden mensen over de hele wereld heeft verbeterd, voelen sommige regeringen zich buitengesloten en willen meer controle”, zei een commissaris van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) onlangs in de Wall Street Journal.

Vr. Gr. Pineut

Openbaring 13

1 Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien horens en zeven koppen; het had een kroon op elke horen, en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen.

2 Het beest dat ik zag leek op een panter, met poten als van een beer en een bek als de muil van een leeuw. De draak droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over.

3 Een van de koppen van het beest zag eruit alsof hij geslacht was; het was een dodelijke verwonding, maar de wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan.

4 Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze, met de woorden: ‘Wie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem opnemen?’

5 Het beest kon zijn bek gebruiken voor grootspraak en godslasteringen, en dat tweeënveertig maanden lang.

6 Het opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de hemel wonen.

7 Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal.

8 Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is.

9 Wie oren heeft, moet horen.

10 Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen.

11 Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak.

12 Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden.

13 Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde.

14 Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde.

15 Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden.

16 Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd.

17 Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.

18 Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig.

Obama de Namaak Messias

Ingezonden

Obama_de_namaak_Messias

Klik op afbeelding voor een vergroting

Sinds zijn komst op het politieke wereldtoneel in 2008 zijn de samenzweringstheorieën over Obama niet meer te tellen. Wie kan zich nog herinneren dat in 2008 de eerste filmpjes op youtube verschenen waarin de tekst “Yes we Can” achterstevoren werd afgespeeld en dat dit klonk als “Thank You Satan” ? De vele theorieën worden hier echter niet allemaal nogmaals besproken.

Maar mensen vergeten snel, op Internet en zeker in de duistere krochten van de vele samenzwerings websites is men dit echter allerminst vergeten. Zo maakte destijds een kunstschilder een groot schilderij waarop Obama werd afgebeeld als een gekruisigde “Christus”. Het leidde tot veel ophef maar zo snel als de ophef kwam was deze ook weer verdwenen.

Klik op afbeelding voor een vergroting

De nieuwste en laatste ophef is een Televisie programma in Amerika waarin Obama als “Lord and Saviour” werd aangekondigd. Ja, ja Obama als Heer en Redder ? Anti Christelijker dan dit, zou men verwachten, kan je het niet krijgen.
Toch speelt hier een heel andere duistere psychologische strategie. De goddeloze geesten van deze wereld worden door dit soort zaken voorbereid en klaargestoomd om de aanstaande komst van de Anti-Messias te accepteren.

Christenen weten heel goed welke waarschuwingen er door God gegeven zijn om al dit soort kenmerken te kunnen onderscheiden en herkennen. Zodat zij zich voor kunnen bereiden om niet in de val te trappen die de vader van de leugen aan het opzetten is voor de mensheid. De mensheid raakt meer en meer van God los en daardoor zal het voor de vader van de leugen steeds makkelijker worden om hen allen te verleiden en om de mensheid zijn eigen versie van “God de Vader, God de Zoon & God de Heilige Geest” te laten accepteren.

De wereld zal dan zijn overgeleverd aan de onheilige drie eenheid, een exacte kopie van de vader van de leugen die hen allen ten verderve zal voeren. De mens die de Schrift de Anti Christ noemt, een mensen zoon die door de geest van het beest zal worden geleid. Het beest als vader, de mensenzoon als anti christ, geleid door de onheilige geest.

Aanvullende video waarin 14 van 16 Bijbelteksten worden gerelateerd aan Barack Hussein Obama als de “Anti Christ”

Vr. Gr. Pineut

De Pineut Voedsel Kaart

Joepie in België heb ik mijn eerste enige echte Belgische Electronische Voedselkaart bekomen met ingebouwde Chip met al mijn gegevens erop, binnenkort vanaf 1 Januari 2013 ook verkrijgbaar in Nederland. En u weet het, als u niet (meer) in het systeem past…………………………………………………GAME OVER

© 666 Het TEKEN van het Beest !

Referentie : 31 Signalen die er op wijzen dat de hele wereld wordt getransformeerd in een futuristische “Big Brother” gevangenis.

Prut Profeet

De prut profeet Mohammed (PissOnHim) van de islam heeft geen enkele positieve prestatie geleverd ten gunste en ten goede van de mensheid. Mohammed wekte geen doden op, Mohammed genas geen zieken, Mohammed liet de blinden niet zien, Mohammed liet de doven niet horen. In tegendeel Mohammed deed precies het tegenovergestelde !

Mohammed liet door hem vermoorde mensen op palen spiesen om hen ten toon te stellen om volkeren te vernederen. Mohammed vertrapte zieken als ware zij gevaarlijke insecten. Mohammed rukte de ogen uit van hen die konden zien. Mohammed doorboorde oren van hen die konden horen. De reden dat booslims niet willen dat deze verderfelijke prutprofeet wordt afgebeeld is éénvoudigweg omdat de gehele wereld dan spontaan moet braken om deze zoon des verderfs. Het is ook om die reden dat de booslims georganiseerd wereldwijd over hun nek gaan met als gevolg dat men niet anders kan dan toegeven aan de geest van vernietiging die in hen is. Slopen, vernielen en vernietigen is alles wat deze kinderen van het verderf kunnen omdat zij de duivel als vader hebben. Beste booslim uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.

Alle doomscenario’s overzichtelijk in één afbeelding

In onderstaande Engelstalige afbeelding zijn alle doom scenario’s van de afgelopen paar jaar nog eens keurig netjes bijeengebracht.

Voor de twijfelaars en ontkenners van de vele feiten het overdenken waard, voor hen die al meer en beter op de hoogte zijn nogmaals een bevestiging. Hoewel de in de afbeelding getoonde zaken verre van compleet zijn kan deze afbeelding gratis gekopieerd en verspreid worden. Vooral via email kunnen de diehard ontkenners nog eens met de neus op de feiten gedrukt worden. Voordat het te laat is, en deze mensen zonder het Evangelie van Jezus Christus de komende tijd der smarten in moeten gaan.

Vr. Gr. Pineut

 A brief history of doomsdays
Bron : LiveScience

Haat conferentie Durban III in aantocht

Logo van het 3e Wereld Conferentie, let op het dubbele Ying Yang teken die samen drie zessen vormen !!

Uit het nieuws 24-08-2011 (Aflevering: 465)

Naast de komende stemming in de Verenigde Naties over een Palestijnse staat in september, vind op 22 september 2011 in navolging van Durban I en Durban II, ook de derde Wereld Conferentie (Durban III) plaats van de Verenigde Naties tegen racisme, rassendiscriminatie, en xenofobie.

Durban 1 vond plaats van 31 augustus tot 8 september 2001 onder voorzitterschap van de oud-president van Ierland Mary Robinson. Al tijdens de voorbereidingen klonk het antisemitisme en anti-Israël geschreeuw luid uit de monden van Arabische en Islamitische elementen en werd vastgesteld dat zionisme een vorm van racisme is en dat Joden sowieso niet deugen. Robinson staat al jaren bekend als een felle anti-Israël lobbyist en gebruikte haar positie als Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, om haar ranzige gevoelens ten aanzien van Israël uitvoerig te etaleren. Robinson werd al tijdens de conferentie gebrek aan leiderschap verweten waardoor de conferentie, waarbij 160 landen vertegenwoordigd waren, van het begin tot het eind ontaarde in een regelrecht anti-Semitisch haatfestijn, met verwijzingen naar Hitler en cartoons van Joden met haakneuzen en bloed dat van hun handen droop.

Aanwezige Joden werden gediscrimineerd en het zwijgen opgelegd en buiten moesten zij die keppeltjes droegen zich beschermen tegen de demonstranten die portretten omhoog hielden van Bin Laden en ander geboefte.  Deelnemers die hiertegen protesteerden werden onder meer uitgemaakt voor ‘Zionist pigs lovers’. Een beschamende gebeurtenis. Onder de anti-Semitische folders die vrijelijk op de conferentie werden uitgedeeld was er een met een  portret van Hitler en de tekst: “Wat zou er gebeurd zijn als ik had gewonnen ?
“Er zou geen Israël zijn en geen Palestijns bloedvergieten.” Het hoeft geen betoog dat veel anti-Israël lobbyisten van dit soort haatfestijnen een erg gelukkig gevoel overhouden.

Het jachtseizoen op Israël werd geopend door de voormalige baas van de Verenigde Naties Kofi Annan. Deze uitte zware kritiek op Israël en maande de Joodse staat op te houden de “Holocaust” als excuus te gebruiken voor zijn daden. Annan’s giftige brouwsels en uitspraken van andere Israël haters waaronder aartsterrorist Jasser Arafat, werden tijdens de conferentie met lang en luid applaus door de voltallige vergadering ontvangen. Op boekentafels in het conferentiecentrum werden anti-Semitische werken verkocht, waaronder de “Protocollen van de Wijzen van Zion”. Deze protocollen worden in diverse islamitische landen op scholen onderwezen als feitelijke beschrijving van wat de Joden van plan zijn met deze wereld. In verschillende Arabische landen staat dit meest smerige anti-Semitische geschrift aller tijden, praktisch continu in de top 10 van best verkochte non-fictie boeken. Het betreft de mythe van een Joodse samenzwering om van alle christenen slaven te maken of hen te verdelgen. Joden zouden bronnen vergiftigen om christenen uit te roeien. Allerlei verhalen waarin het spookbeeld van zo’n samenzwering wordt opgeroepen doen al jaren de ronde.

Robinson heeft met haar activiteiten de anti-Israëlische wereld die de Joodse staat het liefst van het wereldtoneel zien verdwijnen, een forse duw in de rug gegeven. De conferentie nam een antiracisme verklaring aan die zich uitsprak tegen Israël, maar waarin de genocide, racisme en discriminatie in Soedan, Saudi Arabië, Syrië en tientallen andere moslimlanden volkomen werd genegeerd. In haar hoedanigheid als president van Ierland, voorzag zij aartsterrorist Jasser Arafat van miljoenen dollars steun die werden gebruikt voor terroristische aanslagen op voornamelijk Israëlische burgerdoelen. Israël herinnert zich Mary Robinson nog als de dag van gisteren toen zij in 2002 Israël beschuldigde van oorlogsmisdaden toen zij aan het hoofd stond van een bijzondere onderzoekscommissie van de Verenigde Naties het “niet-bestaande bloedbad van Jenin”te onderzoeken.

Robinson maakt onder meer met de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter, Kofi Annan en de Zuid-Afrikaanse Anglicaanse aartsbisschop Desmond Tutu, die ook aanwezig was in Durban, deel uit van The Elders. Tutu, van wie zijn rol in de bestrijding van Zuid-Afrikaanse apartheid in 1984 hem de Nobelprijs voor de Vrede opleverde en hem wereldberoemd maakte, is wellicht één van de meest gerespecteerde figuren in de wereld, maar achter het vriendelijke gezicht van deze figuur gaat een felle antizionist schuil, geïnfecteerd met hetzelfde anti-Israël virus als zijn team genoten. In een interview in augustus 2009 met de Israëlische krant Ha’aretz zei hij dat het Westen is overladen met schuld betreffende de Holocaust.
‘Maar wie betaald de prijs? Aldus Tutu. ‘Dat zijn de Arabieren en de Palestijnen. Israël maakt een vergissing te denken dat vrede te bereiken is met het gebruik van geweld. De les die Israël moet leren van de Holocaust is dat het nooit veiligheid zal krijgen door versperringen, muren en geweren.’

Ook schroomt hij niet Israël te vergelijken met het voormalige apartheidsbewind in Zuid-Afrika en vergelijkt hij het lijden van de Palestijnen met wat de zwarten in Zuid-Afrika onder het blanke apartheidsregime hebben meegemaakt. Het zijn valse beschuldigingen want Israël is geen apartheidstaat omdat alle inwoners –Joden en Arabieren- gelijke rechten hebben. Israël kent geen apartheidswetten zoals destijds in Zuid-Afrika. Israël kent volledige, politieke, religieuze en andere mensenrechten voor de hele bevolking.
Ook is Tutu net als Jimmy Carter en Robinson een fan van de Palestijnse terreurbeweging Hamas en kan het goed vinden met terreurleider Haniyah.

Tutu is ook een groot voorstander van de activiteiten van de BDS (Boycott/Divest/Sanction) beweging. Deze reïncarnatie van de Nazi’s’ “Koop niet bij Joden” campagne maakt duidelijk waar Tutu staat als het om het vervloeken van Israël gaat.

De dag na de kerstdagen in 1989, stond Tutu te bidden in het Holocaust herdenkingscentrum Yad Vashem in Jeruzalem opgericht ter herdenking voor de miljoenen Joden die door de Nazi’s zijn vermoord, “Wij bidden voor wie dit mogelijk hebben gemaakt, help ons hen te vergeven en help ons dat wij niet dezelfde fout maken”. Dit, zei hij, is de “boodschap” aan de Israëlische kinderen en kleinkinderen over de dood”. Wat een gemene boosaardigheid, en ongehoorde brutaliteit om nazi moordenaars te vergeven en het volk van Israël te waarschuwen niet dezelfde fout te maken tegen de Palestijnen als de nazi’s tegen de Joden.

De timing van de beide bijeenkomsten in september 2011 is niet toevallig. Zowel de stemming over een soevereine en onafhankelijke Palestijnse Staat, als Durban III zijn gecoördineerde aanvallen op Israël. Enerzijds wil men Israëls aloude thuisland aan het Palestijns terreurbewind overhandigen en tijdens de conferentie Durban III wil men Israël nogmaals wegzetten als een racistische staat. Deze keer is het de islamitische staat Jemen die op deze bijeenkomst heeft aangedrongen. U weet wel, die staat waar in de afgelopen maanden honderden Jemenieten door het leger zijn vermoord! De resolutie van Jemen is goedgekeurd door 121 landen.
Negentien landen stemden tegen waaronder Canada, De Verenigde Staten,Italië en Nederland. 35 landen onthielden zich van stemming. Canada was trouwens het eerste land dat aankondigde dit “Feest van de Haat” te zullen boycotten. Canada leidde ook al de boycot van Durban II in Genève 2009, toen de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad door de VN vrij podium werd gegeven om Israël te verketteren en de Holocaust te ontkennen. De Iraanse dictator werd daarbij gesteund door een overvloed aan Niet Gouvermentele Organisaties (NGO’s). Deze organisaties waren ook al van de partij tijdens Durban 1.

De Canadese minister van immigratie Jason Kenney verklaarde 25 november 2010: “Onze regering heeft het vertrouwen verloren in het Durban proces. Wij willen geen onderdeel uitmaken van deze bijeenkomst dat racisme eerder promoot dan dat er wat tegen gedaan wordt.” Kenney noemde de conferentie een “schertsvertoning” en een “haatfeest”,  en zei dat het alleen gaat om Israël te bekritiseren. “De regering van Canada wil Canada’s goede naam niet te grabbel gooien door mee te doen aan een georganiseerde conferentie waar Israël het als zondebok moet ontgelden want dat is wat er gebeurt in het Durban proces.”

De Canadese Minister President, Stephen Harper zei zich verplicht te voelen om te komen tot de verdediging van de Joodse staat als deze wordt aangevallen door anderen. Hij benadrukte dat Israël het enige land in de wereld is waarvan het bestaan wordt aangevallen en de enige natie die opvallend consistent wordt uitgekozen voor veroordeling. Harper zei dat Canada zich moet verzetten tegen demonisering, dubbele moraal en de-legitimatie. De vele soorten van etnische en religieuze discriminatie die de wereld teisteren, bestaan niet volgens de verklaring van Durban. Er wordt met geen woord gerept over de duizenden bloedbaden om reden van iemands huidskleur of overtuiging. Zo neemt de christenvervolging schrikbare vormen aan waarvan veruit het merendeel in de islamitische wereld.  Maar dat is niet iets waar de VN noch de wereldleiders zich druk over maken.

Met uitzondering van de VN Veiligheidsraad is de VN in de loop der jaren volkomen in de greep gekomen van de machtige Organisatie van de Islamitische Conferentie, die daarbij gesteund wordt door linkse dictaturen en andere antiwesterse landen. Zo werd in 2010 het racistische
Saudi Arabië gekozen tot de VN Vrouwencommissie
, waar ook Libië zitting in heeft. Saoedi-Arabië waar het vrouwen onder meer verboden is om een auto te besturen en het voor niet-moslims verboden in het openbaar hun geloof uit te dragen. Dit voorjaar nog loofde de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties Moeammer Gaddafi voor het promoten van de mensenrechten En wat te denken van het feit dat het Iran van de middeleeuwse ayatollahs’ en de demagoog Mahmoud Ahmadinejad, officieel lid is van de VN-Commissie voor de Status van Vrouwen. De gekte voorbij noemen ze dat!.

Volgens de Iraanse Ayatollah Mesbah Yazdi is het martelen en verkrachten van gevangenen een legitieme daad. Mesbah bevestigde dat het martelen en verkrachten van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen geoorloofd is; ja zelfs een plicht is om hen tot bekentenissen te dwingen. Zowel vaginale als anale verkrachting is toegestaan, op voorwaarde dat de ondervragers die de verkrachtingen uitvoeren tijdens hun daad gebeden tot Allah uitspreken. En dit land is officieel lid van de VN-Commissie voor de Status van Vrouwen.

In juni 2010 werd het allemaal nog bonter toen Iran en Qatar tot de nieuwe leiders van de Algemene Vergadering van de VN werden gekozen. Ook werd Noord Korea de leiding gegeven over de VN-conferentie voor Ontwapening. En geloof het of niet, Libanon waar de terreurbeweging Hezbollah het praktisch geheel voor het zeggen heeft, is in september voorzitter van de VN-Veiligheidsraad!  De VN had het totale morele failliet en daarmee de volkomen overbodigheid van de eigen organisatie niet beter kunnen onderstrepen. Het gevolg van de islamitische overheersing van de VN is dat vrijwel alle pijlen op Israël worden gericht en de grove misstanden in tientallen andere landen, totaal worden genegeerd.

Het blijft moeilijk voor de Israëlhaters om te leven in de aanwezigheid van het Joodse volk. Het blijkt uitermate irritant en oncomfortabel voor de demonen van de Verenigde Naties en al die anderen die de Joodse staat het liefst zien verdwijnen. Ze willen er niet aan herinnerd worden dat het de Joden waren die de wereld Gods onfeilbare Woord hebben gegeven, welke vele volken prefereren te trotseren. De kinderen van Israël hebben de regels van de geschiedenis getart door in leven te blijven, in strijd met alle gezonde verstand en historische logica. Steeds opnieuw vindt de anti-Israël kliek een stok waarmee ze de Joden kunnen slaan. Israël mag zich niet verdedigen tegen de terroristen die uit zijn op hun vernietiging. Steeds opnieuw wordt het Joodse volk geconfronteerd met barbaarse aanslagen zoals op 18 augustus 2011 in de buurt van Eilat. Daar werd een Egged autobus vol met IDF soldaten aangevallen door terroristen uit Gaza die via de Sinaï (Egypte) naar de grens van Israël waren gekomen. Het was het begin van een meervoudige aanslag waarbij 8 doden vielen waaronder twee kinderen en meer dan 25 gewonden vielen. Diverse families in Israël treuren om de dood van hun dierbaren en anderen waken in ziekenhuizen bij de gewonden.

Daarnaast werden er vanaf donderdag 18 t/m 21 augustus ruim 100 raketten op Israël afgevuurd waarvan er 10 succesvol door Israëls Iron Dome anti-raket systeem zijn onderschept. Het Israëlische leger heeft twee van deze anti-raket systemen in bezit en zijn er nog twee in de maak. Het systeem is bijzonder duur, iedere onderschepping van een raket kost honderdduizend dollar. De wereldleiders zwijgen over de aanslagen in Eilat en over de regen van raketten uit Gaza, zoals ze ook  in het verleden altijd hebben gezwegen hebben wanneer onschuldige Israëlische burgers door Palestijnse terreurbendes worden vermoord. De wereldleiders reageren pas wanneer Israël zich verdedigd of een serie nieuwe huizen wil bouwen in het aloude thuisland.

De anti-Israël hersenspoeling van de met de terroristen heulende wereldleiders en de linkse media, maken dat zelfs fatsoenlijke weldenkende mensen Israël zijn gaan zien als een pariastaat waar mensenlevens niet tellen. In Israël ontwikkelen zich de voorwaarden, die met het Bijbelse scenario overeenstemmen. Wee hen die zich tegen de plannen van de Almachtige verzetten. Alle machtige heersers en wereldrijken uit het verleden zijn eraan ten onder gegaan en zo zal het ook gaan met de huidige heersers die zich tegen het bestaan van Israël verzetten. Zo staat het geschreven! Zo zal het gebeuren!

Jeremia 25:32-33 Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde, en zij die door de Here geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.

Bron : Franklin ter Horst