Digitale Identiteit

Na een storm van kritiek werd deze website snel verwijderd. De website mag dan misschien wel weggehaald zijn. De gedachte en de geest ervan zijn springlevend, achter de schermen wordt hard gewerkt om een Digitale Identiteit zo snel als mogelijk is, in te kunnen voeren.

Opklikken voor vergroting

Bizar “Elektronisch Betaalteken v/h BEEST” verhaal uit België !

W666KEA

“En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is wijsheid: wie verstand heeft berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens en zijn getal is zes honderd zes en zestig.”
Openbaring 13:16-18

In België worden er momenteel massaal bankrekeningen geblokkeerd door ESSO na een tankbeurt.

In een eerder verschenen bericht op 20 Juni 2013 kondigde ESSO aan dat mensen die tanken en met een Elektronische kaart betalen een borg moeten betalen van € 330,– Euro.

Het systeem werkt als volgt, van de rekening van iemand die tankt en betaald met een elektronische betaalpas wordt automatisch € 330,– tijdelijk apart gezet.
ESSO doet dit om te zien of de persoon die tankt nog wel solvabel is om het getankte bedrag te kunnen betalen, zoniet dan blijft kennelijk die € 330,– in bezit van ESSO.

Momenteel ervaren steeds meer Belgen dat hun rekening is geblokkeerd, omdat er kennelijk naar het idee van ESSO, niet voldoende geld op de rekening staat en de klant dus kennelijk niet solvabel is om de rekening te betalen.

We zien hier overduidelijk een doorgeslagen elektronisch systeem waarbij mensen uiteindelijk dus het slachtoffer worden doordat men niet meer gebruik kan maken van de eigen rekening. In de nabije toekomst zullen we vast nog veel meer van dit soort bizarre zaken gaan aantreffen.

In elk geval heeft de Belgische Minister Vande Lanotte vragen gesteld over “ATOS,” (het elektronische systeem die dit mogelijk maakt) en om opheldering gevraagd. Tevens wil hij opheldering over de “waarborg” van € 330,– euro.

Beide artikelen in volgorde kunt u teruglezen op HLN.be

(1) Geen 330 euro op je rekening? Dan geen benzine bij Esso.
(2) Massaal bankrekeningen geblokkeerd na tankbeurt. (met video)

Contact Lens met “slimme Chip”

En (alweer) maakt Google een stap voorwaarts in het produceren van artikelen waarin een chip de dienst uitmaakt. Uiteraard brengen alle reguliere nieuwsmedia dit nieuws als iets heel erg positiefs. Wie ziet er nu niet alleen maar voordelen in allerlei handige hulpjes met ingebouwde chips die de dienst uitmaken. Prachtig toch ?

Ditmaal gaat het om een contact lens met ingebouwde microchip die voor medische doeleinden gebruikt kan worden, het eerste prototype scant via het traanvocht het bloedsuikerspiegel zodat dit mensen met diabetes kan helpen. Hier kan iedereen toch alleen maar voor zijn ?

Of zien we hier een ontwikkeling die wel eens een enorme duistere keerzijde kan gaan krijgen ?

 

En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig. (Openbaring 13:16-18 (Statenvertaling (Dutch))

EU-hof advies: Vingerafdruk in paspoort mag

Welke toekomst...

Vingerafdrukken in het Europees biometrisch paspoort zijn geen schending van de privacy. Dat concludeert een belangrijke adviseur van het Europees Hof van Justitie donderdag. Het is de eerste keer dat het EU-hof zich buigt over het Europees biometrisch paspoort, aldus een zegsman.

View original post 297 woorden meer

Een “duivels” bankbiljet

Klik op Afbeelding voor een vergroting.

Klik op Afbeelding voor een vergroting.

Aan de linkerzijde onderaan 6 schelpen waarvan één in de vorm van een omgekeerde 6, in het midden een vingerafdruk met specifieke biometrische kenmerken aangegeven door gele stippen. Aan de rechterzijde onder de hals van Koningin Elizabeth 8 zessen !

Vr. Gr. Pineut

VN en wereldmachten worstelen om controle internet

Volgens Gods Woord de Heilige Schrift zal binnenkort de gehele Wereldmacht in handen zijn van 1 Wereld Dictator inclusief de gehele Digitale Wereld. Openbaring 13-18

Volgens Gods Woord de Heilige Schrift zal binnenkort de gehele Wereldmacht in handen zijn van 1 Wereld Dictator inclusief de gehele Digitale Wereld.
Openbaring 13:18

De Verenigde Naties roepen steeds krachtiger dat het internet onder haar beheer moet komen. Washington, maar ook Brussel, zijn mordicus tegen.

De Verenigde Naties bereidt al enkele maanden een voorstel voor dat de regularisatie van het internet onder internationale vlag moet brengen. In de plaats van Amerikaanse organisaties als Icann zou dan de International Telecommunications Union (ITU) aan het roer komen, een minder bekend VN-gezantschap dat zich ontfermt over ICT.

Vanaf deze week wil de VN tijdens een telecomconferentie in Dubai sleutelen aan een nieuw verdrag dat het stokoude International Telecommunication Regulations (ITR) geschikt moet maken voor het moderne internetlandschap.

Via de klokkenluiderssite Wicileaks kwam destijds een Russisch voorstel naar buiten waarin stond dat het land wil dat de Verenigde Staten minder te zeggen krijgen over het beheer van het web.

Het voornemen van de volkerenorganisatie heeft in het verleden al geleid tot felle protesten van Amerikaanse politici en bedrijven als Google, maar nu begint het verzet een meer georganiseerde vorm aan te nemen.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden nam deze week een unanieme resolutie aan die de Obama-regering verplicht om de geplande overdracht te bestrijden. Het is zeldzaam dat de Amerikaanse volksvertegenwoordiging zo eensgezind stelling neemt tegen een lopende kwestie.

“We moeten de wereld een sterk signaal geven dat het internet is opgebloeid onder een gedecentraliseerd, bottom-up beheermodel met meerdere belanghebbenden”, zei de Republikeinse afgevaardigde Marsha Blackburn van de staat Tennessee.

Brussel roert zich
Maar ook aan de andere kant van de Atlantische oceaan is er groeiend verzet tegen de mogelijke inmenging van ITU bij het beheer van het web. Het Europese Parlement, zo schrijft de BBC, zegt dat het VN-bureau “niet het geschikte orgaan is” om zulke verantwoordelijkheid te nemen.

In augustus zei ook eurocommissaris Neelie Kroes al dat ze weinig zag in de Verenigde Naties als internetbeheerder.

De Verenigde Staten, zo blijkt goed uit dit artikel van CNN, zijn vooral bang dat het internet een speelbal wordt van autocratische regimes als die van China en Rusland.

Internetbelasting
Er bestaat daarnaast de vrees dat ontwikkelingslanden willen profiteren van een internationaal geleid wereldwijd web, waarbij bijvoorbeeld inkomensoverdracht van arm naar rijk zou moeten komen via internetbelastingen.

“Hoewel op internet gebaseerde technologie het leven van miljarden mensen over de hele wereld heeft verbeterd, voelen sommige regeringen zich buitengesloten en willen meer controle”, zei een commissaris van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) onlangs in de Wall Street Journal.

Vr. Gr. Pineut

Openbaring 13

1 Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien horens en zeven koppen; het had een kroon op elke horen, en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen.

2 Het beest dat ik zag leek op een panter, met poten als van een beer en een bek als de muil van een leeuw. De draak droeg zijn kracht en heerschappij en gezag aan het beest over.

3 Een van de koppen van het beest zag eruit alsof hij geslacht was; het was een dodelijke verwonding, maar de wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan.

4 Iedereen aanbad de draak, omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze, met de woorden: ‘Wie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem opnemen?’

5 Het beest kon zijn bek gebruiken voor grootspraak en godslasteringen, en dat tweeënveertig maanden lang.

6 Het opende zijn bek en lasterde God, zijn naam en zijn woning en hen die in de hemel wonen.

7 Het mocht de strijd met de heiligen aanbinden en hen overwinnen. Ook kreeg het macht over alle landen en volken, over mensen van elke stam en taal.

8 Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is.

9 Wie oren heeft, moet horen.

10 Wie gevangenschap moet verduren, zal in gevangenschap gaan. En wie door het zwaard moet sterven, zal sterven door het zwaard. Hier komt het aan op de standvastigheid en trouw van de heiligen.

11 Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak.

12 Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden.

13 Het verrichtte indrukwekkende tekenen, het liet voor de ogen van de mensen zelfs vuur uit de hemel neerdalen op de aarde.

14 Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste beest kon verrichten. Het droeg hun op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwond toch leefde.

15 Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen, zodat het beeld van het beest ook kon spreken en ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad, gedood zou worden.

16 Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd.

17 Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen.

18 Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig.

Obama de Namaak Messias

Ingezonden

Obama_de_namaak_Messias

Klik op afbeelding voor een vergroting

Sinds zijn komst op het politieke wereldtoneel in 2008 zijn de samenzweringstheorieën over Obama niet meer te tellen. Wie kan zich nog herinneren dat in 2008 de eerste filmpjes op youtube verschenen waarin de tekst “Yes we Can” achterstevoren werd afgespeeld en dat dit klonk als “Thank You Satan” ? De vele theorieën worden hier echter niet allemaal nogmaals besproken.

Maar mensen vergeten snel, op Internet en zeker in de duistere krochten van de vele samenzwerings websites is men dit echter allerminst vergeten. Zo maakte destijds een kunstschilder een groot schilderij waarop Obama werd afgebeeld als een gekruisigde “Christus”. Het leidde tot veel ophef maar zo snel als de ophef kwam was deze ook weer verdwenen.

Klik op afbeelding voor een vergroting

De nieuwste en laatste ophef is een Televisie programma in Amerika waarin Obama als “Lord and Saviour” werd aangekondigd. Ja, ja Obama als Heer en Redder ? Anti Christelijker dan dit, zou men verwachten, kan je het niet krijgen.
Toch speelt hier een heel andere duistere psychologische strategie. De goddeloze geesten van deze wereld worden door dit soort zaken voorbereid en klaargestoomd om de aanstaande komst van de Anti-Messias te accepteren.

Christenen weten heel goed welke waarschuwingen er door God gegeven zijn om al dit soort kenmerken te kunnen onderscheiden en herkennen. Zodat zij zich voor kunnen bereiden om niet in de val te trappen die de vader van de leugen aan het opzetten is voor de mensheid. De mensheid raakt meer en meer van God los en daardoor zal het voor de vader van de leugen steeds makkelijker worden om hen allen te verleiden en om de mensheid zijn eigen versie van “God de Vader, God de Zoon & God de Heilige Geest” te laten accepteren.

De wereld zal dan zijn overgeleverd aan de onheilige drie eenheid, een exacte kopie van de vader van de leugen die hen allen ten verderve zal voeren. De mens die de Schrift de Anti Christ noemt, een mensen zoon die door de geest van het beest zal worden geleid. Het beest als vader, de mensenzoon als anti christ, geleid door de onheilige geest.

Aanvullende video waarin 14 van 16 Bijbelteksten worden gerelateerd aan Barack Hussein Obama als de “Anti Christ”

Vr. Gr. Pineut

De Pineut Voedsel Kaart

Joepie in België heb ik mijn eerste enige echte Belgische Electronische Voedselkaart bekomen met ingebouwde Chip met al mijn gegevens erop, binnenkort vanaf 1 Januari 2013 ook verkrijgbaar in Nederland. En u weet het, als u niet (meer) in het systeem past…………………………………………………GAME OVER

© 666 Het TEKEN van het Beest !

Referentie : 31 Signalen die er op wijzen dat de hele wereld wordt getransformeerd in een futuristische “Big Brother” gevangenis.

Prut Profeet

De prut profeet Mohammed (PissOnHim) van de islam heeft geen enkele positieve prestatie geleverd ten gunste en ten goede van de mensheid. Mohammed wekte geen doden op, Mohammed genas geen zieken, Mohammed liet de blinden niet zien, Mohammed liet de doven niet horen. In tegendeel Mohammed deed precies het tegenovergestelde !

Mohammed liet door hem vermoorde mensen op palen spiesen om hen ten toon te stellen om volkeren te vernederen. Mohammed vertrapte zieken als ware zij gevaarlijke insecten. Mohammed rukte de ogen uit van hen die konden zien. Mohammed doorboorde oren van hen die konden horen. De reden dat booslims niet willen dat deze verderfelijke prutprofeet wordt afgebeeld is éénvoudigweg omdat de gehele wereld dan spontaan moet braken om deze zoon des verderfs. Het is ook om die reden dat de booslims georganiseerd wereldwijd over hun nek gaan met als gevolg dat men niet anders kan dan toegeven aan de geest van vernietiging die in hen is. Slopen, vernielen en vernietigen is alles wat deze kinderen van het verderf kunnen omdat zij de duivel als vader hebben. Beste booslim uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf het begin een moordenaar geweest. Hij hoort niet bij de waarheid, omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een aartsleugenaar, de vader van de leugen.

Alle doomscenario’s overzichtelijk in één afbeelding

In onderstaande Engelstalige afbeelding zijn alle doom scenario’s van de afgelopen paar jaar nog eens keurig netjes bijeengebracht.

Voor de twijfelaars en ontkenners van de vele feiten het overdenken waard, voor hen die al meer en beter op de hoogte zijn nogmaals een bevestiging. Hoewel de in de afbeelding getoonde zaken verre van compleet zijn kan deze afbeelding gratis gekopieerd en verspreid worden. Vooral via email kunnen de diehard ontkenners nog eens met de neus op de feiten gedrukt worden. Voordat het te laat is, en deze mensen zonder het Evangelie van Jezus Christus de komende tijd der smarten in moeten gaan.

Vr. Gr. Pineut

 A brief history of doomsdays
Bron : LiveScience