Bezuiniging op Huurtoeslag 2017

Samsom_Rutte_bezuinigen_huurtoeslagen

Steeds meer huurders ontvangen huurtoeslag. Het kabinet raamt echter al jaren het overheidsbudget voor huurtoeslag te laag. Er dreigt een forse bezuiniging op de broodnodige ondersteuning voor huurders met de laagste inkomens. Aedes legde haar zorgen over de tekorten op de huurtoeslag in een brief (PDF) aan de Tweede Kamer voor. De Kamercommissie Wonen debatteerde 30 maart met minister Blok over de huurmarkt.

Meer gebruik huurtoeslag
Tussen 2010 en 2014 nam het aantal huurtoeslagontvangers met 21 procent toe. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau is het aantal mensen dat in langdurige armoede verkeert gestegen sinds de economische crisis en is deze ontwikkeling structureel. Mensen wonen vaker alleen en hebben vaker te maken met sterke inkomensschommelingen.

Telkens tekort op budget
Het budget voor huurtoeslag van het Rijk is de afgelopen jaren telkens overschreden. Uit voorlopige cijfers over 2014 blijkt een tekort van 380 miljoen euro op de begroting van bijna 3 miljard euro. Het kabinet trok echter nooit de conclusie dat het budget voor huurtoeslag structureel omhoog moet, maar loste de tekorten telkens eenmalig op.

Bezuiniging huurtoeslag dreigt
Voor 2017 staat zelfs een bezuiniging op het budget van een kwart miljard euro ingepland. Nog niet duidelijk is ten koste van welke huurders dat gaat. Als de stijging van het gebruik van de huurtoeslag doorzet, dan zal het tekort in 2017 echter nog veel groter zijn. Zodoende veroorzaakt het kabinet een volgend voorspelbaar tekort. Om dat op te lossen dreigt een grote bezuiniging over de hoofden van huurders.

Huurtoeslag effectief instrument
Aedes maakt zich zorgen om de betaalbaarheid voor huurders en sloot vorig jaar met de Woonbond een sociaal huurakkoord om de huren vanaf 2016 te matigen. Aedes vindt het daarom onbegrijpelijk dat het kabinet de huurtoeslag juist inperkt. Huurtoeslag richt zich op individuele huishoudens en is zodoende een zeer effectief middel om laagste inkomens goed te kunnen laten wonen en leven.

Minister wacht IBO af
Ook de Kamer maakt zich zorgen over de ramingen voor de huurtoeslag die al jaren te laag zijn, bleek tijdens het debat op 30 maart. De minister gaf aan dat hij de zorgen van de Kamer deelt maar wees erop dat dezelfde economische modellen worden gebruikt voor andere toeslagen. De minister wil het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) naar de huurtoeslag afwachten. Bij de voorjaarsnota bekijkt de minister hoe hij het gat in de begroting van de huurtoeslag gaat dichten.

Evaluatie verhuurderheffing
In het debat gaf de minister verder aan dat de evaluatie van de verhuurderheffing eind mei naar de Kamer komt, tegelijk met voorstellen om (vrijstellingen op) de heffing aan te passen.

Bron : AEDES

ISIS komt bij u thuis uw hoofd er afsnijden !

Volgens onderstaand bericht uit de Daily Express (bron) zijn er mensen in Zweden die een brief thuis hebben ontvangen waarin zij bedreigd worden door Jihadisten van ISIS. Als zij zich niet binnen drie dagen tot de Islam bekeren zullen zij in hun eigen huis worden onthoofdt.

Zweden is het eerste land dat inmiddels als verloren wordt beschouwd. Complete wijken en gebieden worden gedomineerd door agressieve moslim horden die bewoners dagelijks terorriseren. Google maar eens op Zweden en moslim terreur. Het is slechts een kwestie van tijd en dan zullen ook de andere landen in Europa met de terreur van ISIS te maken krijgen tot in hun privé huizen. Overigens komt dit volledig overeen met het profetische woord, er zal in de laatste dagen op Christenen jacht gemaakt worden en zij zullen worden onthoofdt.

Maar naast de Christenen zijn ook alle mensen die niet de Islam aanhangen in gevaar. ISIS heeft duidelijk gemaakt dat zij geen onderscheid maken en iedereen zullen doden als zij zich niet tot de Islam bekeren. (Feitelijk betekend dit dat men verplicht is om zich bij de sekte van ISIS aan te sluiten, alleen dan ben je kennelijk een “goede” moslim.)

ISIS_Jihadi_Plot

Bron : Daily Express

90.000 huishoudens financieel totaal aan de grond !

Krimpende_Economie_&_Armoede

De crisis heeft de financiële veerkracht van veel mensen weggeslagen. Het aantal mensen dat aan de grond zit, neemt fors toe.

Twee keer zoveel
Bijna 90.000 huishoudens zochten vorig jaar hulp om uit de schulden te komen. Dat is twee keer zoveel als aan het begin van de crisis. En er zijn tegenwoordig meer mensen  met een baan die zich tot de schuldhulpverlening richten. Ook het aantal ZZP’ers met geldproblemen neemt toe. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK).

De NVVK signaleert bovendien een toename van het aantal ‘multiprobleemgevallen’, mensen die door de financiële zorgen ook relatieproblemen en psychische of sociale problemen krijgen. Klik hier voor Grafiek

Dik 37.000 in het krijt
De gemiddelde schuld waarmee mensen zich melden bij de hulpverlening is ook toegenomen. Ging het in 2008 nog om gemiddeld 29.900 euro, in 2013 staan mensen gemiddeld 37.700 euro in het krijt.

Het aantal mensen met een uitkering dat een beroep doet op schuldhulpverlening daalt: van een krappe 60% in 2010 tot iets meer dan 40% nu. Meer dan de helft van de mensen die voor hulp komen, hebben een baan. dat was eerder nog zo’n 40%.

Bron : RTL-Nieuws

Veel gedwongen verhuizingen door sluiting AWBZ-locaties

Veel instellingen in de gehandicaptenzorg gaan reorganiseren. Onlangs deden Ieder(in), het Landelijk steunpunt medezeggenschap (LSR) en ouderorganisatie Kansplus een oproep aan cliënten(raden) en familie om hun ervaringen hiermee te melden. Hierop hebben 130 mensen gereageerd. Veel mensen melden gedwongen verhuizingen en  verschraling van het aanbod. Opvallend is dat slechts bij 25% van de reorganisaties de cliëntenraad betrokken is geweest.

Dit laatste is zeer opmerkelijk. Want reorganisatieplannen moeten altijd aan een cliëntenraad worden voorgelegd. De cliëntenraad heeft hierbij adviesrecht. Overigens melden cliëntenraden soms ook dat ze niet goed worden geïnformeerd, waardoor ze niet in staat zijn advies te geven.

Gedwongen verhuizing
52 mensen meldden de sluiting van een locatie, afdeling of woning. In bijna alle gevallen is daarbij sprake van de gedwongen verhuizing van cliënten. De impact hiervan op deze cliënten en hun familie is groot.

Gert Rebergen, directeur van Ieder(in): “Er zijn meldingen over meervoudig gehandicapte cliënten die hun huis kwijtraken, de vertrouwde dagbesteding, hun vrije tijdsbesteding én hun sociale contacten. Hun ouders – vaak al op leeftijd – zijn in paniek. Wat moet er van hun kind terecht komen na de verhuizing? Alles wat in de loop der tijd is opgebouwd komt op losse schroeven te staan. Bovendien zal mantelzorgen door de afstand veel moeilijker worden.”

Verminderde kwaliteit
Een derde van de meldingen betreft een verschraling van aanbod en een daling van de kwaliteit van zorg. Hierbij gaat het onder meer om grotere groepen op de dagbesteding, minder mogelijkheden om te logeren, minder personeel en dus ook minder begeleiding. Verder meldt één op de tien mensen dat de ambulante begeleiding dreigt te vervallen

Rol instellingen
Jasper Boele, directeur van de LSR, zegt dat de instellingen met de reorganisaties anticiperen op het overheidsbeleid voor de langdurige zorg. Minder mensen komen straks in aanmerking voor AWBZ-zorg. De budgetten krimpen en taken op het gebied van begeleiding worden overgeheveld naar de gemeenten. “Dit is echter geen excuus om de cliëntenraad te passeren, cliënten geen inspraak te geven en mensen te dwingen om te verhuizen. Het is allemaal faliekant in strijd met wat de overheid nastreeft: de participerende cliënt.”

Jo Terlouw, directeur van Kansplus, stelt daarom dat het van zeer groot belang is dat cliëntenraden en familie vroegtijdig worden geraadpleegd over voorgenomen reorganisaties. “Daarbij moet voorop staan dat een goede kwaliteit van leven blijft gegarandeerd. En de keuzes en afwegingen die gemaakt worden bij een voorgenomen reorganisatie, moeten expliciet verantwoord worden.”

Gert Rebergen vat het zo samen: “Cliënten mogen niet aan hun lot worden overgelaten. Ze moeten weten waar ze aan toe zijn en zoveel mogelijk zelf over hun leven kunnen beslissen.”

Aandachtspunten
Op grond van de meldingen geven de organisaties cliëntenraden en cliënten/familie een aantal punten mee waarop ze moeten letten.

Instellingen hebben een zorgplicht voor hun cliënten. Een reorganisatie maakt daar geen einde aan. Dus als een locatie dicht gaat, zal de instelling redelijke alternatieven moeten aandragen. Daarbij hoeft de cliënt niet zomaar het eerste de beste alternatief te accepteren. Kortom, het moet echt gaan om een zorgvuldig proces.
Zie voor meer informatie over de rol van de cliëntenraad Adviseren rond reorganisatie in de zorg voor mensen met een beperking. (PDF)

Voor familie en cliënten is het goed om te weten dat een gedwongen verhuizing altijd voor rekening is van de instelling. Verder is het zaak om altijd schriftelijk vast te leggen wat is overeengekomen: wat gaat wanneer gebeuren en wie draagt de kosten?

Blijf melden!
U kunt nog steeds uw meldingen over reorganisaties doorgeven aan het meldpunt van Ieder(in), LSR en Kansplus. Ga daarvoor naar de vragenlijst.

De meldingen nemen we mee in onze contacten met de Kamer en bewindslieden. Dit heeft er mede toe geleid dat de staatssecretaris twee weken geleden zelf nog eens heeft benadrukt dat reorganisaties niet ten koste mogen gaan van cliënten. En de Kamer heeft ook toegezegd dat ze hierop toe zal zien.

Verder brengt Ieder(in) de meldingen ook ter sprake bij de gesprekken die het ministerie voert met PG-organisaties over de veranderingen in de langdurige zorg.

Bron : Ieder(in)
Zie ook : “Congres over toegang tot AWBZ en Wmo” van 5 april 2013

Gemeenten schieten “Nieuwe Armen” vaker te hulp


De nieuwe armen worden ze wel genoemd. Huiseigenaren die niet meer kunnen aflossen of zzp’ers zonder opdrachten. Een toenemend aantal gemeenten schiet hen te hulp.

Noodfonds
Amersfoort is één van de gemeenten die extra geld uittrekt om de ‘nieuwe armen’ te ondersteunen. Er hangen posters in abri’s om mensen bewust te maken van het feit dat tegenwoordig iedereen zorgen kan hebben over geld. Ook is er een noodfonds van 1,5 miljoen om te investeren in armoedebestrijding maar ook bedoeld voor acute problemen en wil de gemeente in haar aanbestedingen meer gebruik maken van zzp’ers.

Geldloket
Daarnaast is er het Geldloket, onderdeel van de schuldhulpverlening maar met een eigen gezicht en een eigen doel: preventie. ‘Deze nieuwe groep mensen wil eigenlijk niet gezien worden bij de reguliere schuldhulp’, vertelt directeur Henk Kroon van het Geldloket. ‘Ze schamen zich daarvoor maar zitten door problemen als scheiden of baanverlies wel in de problemen. Bij het geldloket komen ze makkelijker binnen. We adviseren, laten mogelijkheden zien, leren ze budgetteren.’ Vorig jaar steeg het aantal mensen dat een beroep deed op de schuldhulp met 8 procent. ‘Allemaal mensen uit de groep nieuwe armen’, aldus Kroon.

Klijnsmageld
Krijgen mensen in de bijstand minder omdat de focus op de nieuwe armen gelegd wordt? ‘Nee’, zegt Kroon. ‘We hebben armoederegelingen waar mensen recht op hebben als ze in die situatie zitten. Voor bijstand en bijzondere bijstand. Daar tornen we niet aan.’ Door efficiënt te werken kan Amersfoort met het budget schuiven. Ook heeft de gemeente voor de komende twee jaar zo’n 1,2 miljoen extra gekregen van staatssecretaris Klijnsma voor het bestrijden van armoede.’

Boeit niet
Ook Almere heeft speciale maatregelen voor de ‘nieuwe armen’ in het leven geroepen. ‘Het boeit ons niet of iemand in de bijstand zit of niet’, luidt de klare taal van wethouder Ineke Smidt (PvdA) over de redenen. Zo is de schuldhulpverlening is op nieuwe leest geschoeid en toegankelijk voor iedereen. Ook heeft Almere samen met Lelystad een zelfstandigenloket voor zzp’ers en kleine ondernemers. Deze groep was via de bestaande schuldhulpkanalen niet te helpen. Die waren immers op particulieren gericht. ‘Daar wordt dan gekeken of de bedrijfsstrategie aangepast kan of de verplichtingen verlicht kunnen worden’, aldus Smidt. ‘Uiteindelijk kunnen deze mensen ook de schuldsanering in terwijl dat eerder niet kon.’ Almere betaalt de hulp aan de nieuwe groep uit het extra geld dat staatssecretaris Jetta Klijnsma toegekend heeft voor armoedebestrijding. Almere kreeg 1,1 miljoen euro uit die pot.

Luxe
In Enschede antwoordde wethouder Patrick Welman onlangs op raadsvragen dat zijn gemeente het onderscheid wél heel bewust maakt. ‘Die luxe heb ik niet’, licht Welman zijn standpunt toe dat ondersteuning alleen is voor mensen die met minder dan 110 procent van het bijstandsniveau moeten rondkomen. Weliswaar heeft Enschede ook zo’n 1,1 miljoen gekregen uit de extra armoedegelden van Klijnsma maar dat geld gaat op aan de ‘oude’ doelgroep. ‘We hebben dat geld hard nodig om het huidige beleid overeind te houden.’

Banken
Dat betekent niet dat Enschede niet doet voor ‘nieuwe armen’. Maar ondersteuning bij hypotheken, zoals in Almere, is er in Enschede niet. ‘Eerlijk gezegd vind ik dat ook een primaire verantwoordelijkheid voor de banken’, aldus Welman. ‘Die hebben de afgelopen jaren flink geprofiteerd en hun winsten zijn groot, dus die kunnen best iets doen, dat vind ik ook hun taak. Mensen kijken soms ook net even te snel naar de overheid.’

Bron : Binnenlands Bestuur

Armoede Explosie in Europa !!!

‘Wij vragen ons af of dit continent wel begrijpt
dat er hier iets serieus fout aan het gaan is’

Armoede

Oude tijden herleven met een ware explosie van Armoede en
Klasse verschil tussen enkele rijken en velen armen.

In Spanje waarschuwt  Caritas Catolica voor de gevolgen van de lange en diepe crisis die het land treft. Volgens de organisatie dreigt het verdwijnen van de familie als vangnet, omdat de toegang tot socialezekerheidsuitkeringen steeds moeilijker wordt.

– het aantal mensen die in grote armoede leven (met een inkomen van minder dan 307 euro per maand) is sinds het begin van de crisis verdubbeld tot 3 miljoen.

– Het aantal mensen dat beroep doet op Caritas is sinds het begin van de crisis verdriedubbeld tot 1,3 miljoen.

– Een op de drie mensen die steun hulp krijgen bij Caritas doet dat al langer dan drie jaar; een bewijs van de toegenomen langetermijnswerkloosheid en chronische armoede.

– Terwijl het gemiddelde inkomen 4% is gedaald zijn de prijzen sinds de start van de crisis met 10% gestegen.

– De 20% rijkste Spanjaarden bezitten 7,5 keer meer dan de 20% armste

Dit is slechts 1 voorbeeld uit 1 land v/d EU, bovenstaand fenomeen doet zich echter in alle landen van Europa voor waarbij het in het ene land sterker zichtbaar is dan in het andere land. Want naast de zichtbare armoede is er ook nog eens de enorme hoeveelheid onzichtbare armoede die zich afspeelt achter gesloten deuren.

Cijfers

Het Rode Kruis publiceerde in September 2013 een deprimerend rapport over armoede in Europa. Zo zouden 43 miljoen Europeanen dagelijks onvoldoende te eten hebben en nog eens 120 miljoen Europeanen onder de armoedegrens leven. Voedselbanken hebben 75% meer bezoekers dan drie jaar geleden !

„Terwijl in andere werelddelen succesvol de strijd wordt aangebonden met armoede, stijgt de armoede in Europa”, zo stellen de auteurs van het rapport, om er waarschuwend aan toe te voegen : “Wij vragen ons af of dit continent wel begrijpt dat er hier iets serieus fout aan het gaan is.”

Met serieus fout bedoelen ze dan vooral zaken als een verdubbeling in nog geen vijf jaar tijd van het aantal Europeanen dat moet overleven met behulp van voedselbanken. Of het feit dat alleen al in Duitsland er inmiddels ruim vijf miljoen middenklassegezinnen minder zijn dan vijftien jaar geleden.

Het aantal hulpvragen bij kerken en liefdadigheids instellingen is in 3 jaar tijd in Nederland met maar liefst 15% gestegen, waarbij deze instellingen vaak al lang en breed de grens hebben bereikt om aan de vele hulpvragen te kunnen voldoen. Steeds vaker zien kerken en liefdadigheids instellingen zich genoodzaakt om mensen door te moeten verwijzen naar andere instanties door te bemiddelen in de vraag naar hulp.

In 2012 klopten elke dag meer dan honderd mensen aan bij kerken, die dat jaar voor bijna 30 miljoen euro aan financiële hulp hebben gegeven. Vooral bij katholieke parochies was de vraag naar hulp groot. Het aantal hulpverzoeken steeg er in drie jaar tijd met ruim 35%. (PDF – Armoedesignaal 2012 – Handreiking voor lokale kerken en diaconale organisaties)

De explosieve toenames van kringloopwinkels in Europa en mensen die er een beroep op moeten doen om toch vooral maar netjes gekleed te blijven zijn in de vele onderzoeken niet meegenomen. Maar ook in deze branche ziet men al sinds het uitbreken van de crisis een kentering in aanbod van goedkope spulletjes.
Zie ook : http://www.armekant-eva.nl/projecten/armoedeonderzoek-2013.html

Zomaar een bericht uit 1 v/d duizenden blogs die Nederland rijk is !

Clint’s Geestelijke momenten

Het leven wordt onbetaalbaar

“Toen ik vier jaar geleden sprak over een te komen armoede in Nederland op mijn oude weblog, keken veel mensen vreemd op. Men kon het niet geloven. Nog altijd heb ik het idee dat veel mensen hun ogen sluiten voor de teruggang in de voorspoed, die Nederland jaren heeft genoten en een aanbreken van heel andere tijden. Dat de wederkomst ook tijden van honger zal inluiden is een minder geliefde boodschap. En toch ben in bang dat we aan de vooravond kunnen staan van de periode die de eindtijd wordt genoemd.

Een brood is nu al onbetaalbaar (ik betaal voor lekker brood zes euro de drie.) Dat waren wel ruim dertien Hollandse guldentjes. Voor vijf euro stukje visafval wat onder de naam kibbeling wordt gesleten op de markt, is amper genoeg om je maag mee te vullen. Als je een gezin hebt met drie kinderen, ben je ongeveer twintig euro aan kibbeling kwijt om samen van te eten (is ruim veertig Hollandse guldentjes.) Over de benzine wil ik niet eens praten, zo duur. Ben ik de enige die inziet dat het allemaal onbetaalbaar aan het worden is ? Ben ik de enige die meent dat de banken de massa in de greep hebben omdat de schulden torenhoog zijn opgelopen ? Ben ik de enige die beseft dat veel mensen naast een zondeschuld bij God een onaflosbare hypotheekschuld hebben bij de bank ? Het getal van het beest is 666, en niemand kan meer kopen of verkopen zonder het teken van het beest…”

Bron : Clint’s Geestelijke momenten

Updates :

Video – “Misdaad zonder Bloed”

De Nederlandstalige video “Misdaad Zonder Bloed” gaat in op de ingewikkelde kanten van uiteenlopende vormen van fraude. Aan het woord komen onder anderen slachtoffers van datingfraude en acquisitiefraude en een psycholoog over de impact van de frauduleuze praktijken op de slachtoffers.

The American Dream is een nachtmerrie !

Voor het eerst gepubliceerd op 28-09-2011,
Update 16-10-2013 : Zo Kwetsbaar is onze Samenleving
Voorwoord Pineut : Oud Alternatief Nieuws is nu Main Stream geworden !

De economische malaise slaat hard toe in de VS, juist ook in de middenklasse. Miljoenen Amerikaanse Henken en Ingrids hebben geen baan meer, geen huis en onvoldoende eten voor hun kinderen. ‘I am so ashamed.’

Eerst even wat cijfers. Dat hakt er lekker in.

46 miljoen Amerikanen leven onder de armoedegrens; 41 miljoen Amerikanen kunnen zichzelf en hun gezin niet voeden zonder gratis voedselbonnen; 30 miljoen basisschoolkinderen kunnen op school ontbijten dankzij het National Breakfast Program; 10 miljoen kinderen krijgen ook een gratis of goedkope lunch op school; 48 miljoen Amerikanen hebben geen ziektekostenverzekering; 38 miljoen Amerikanen zijn onderverzekerd voor ziekte of arbeidsongeschiktheid; 2 miljoen Amerikanen moesten dit jaar hun huis veilen; 5 miljoen huiseigenaren hangt dit boven het hoofd; 14 miljoen Amerikanen hebben volgens de officiële cijfers geen baan, deskundigen schatten het werkelijke cijfer op 25 miljoen werklozen.

The American Dream is voor miljoenen Amerikanen een Nightmare geworden. In de ‘rijkste’ natie ter wereld, dat land waar elke krantenjongen miljonair kan worden als hij maar echt wil en keihard werkt natuurlijk – in de goeie oude tijd – daar leeft nu één op de zeven mensen onder of op de armoedegrens. Sinds de poverty rate een halve eeuw geleden voor het eerst werd gemeten zijn niet zoveel Amerikanen arm geweest.

Middenklasse

En het zijn niet meer alleen de traditioneel zwakkere groepen, de zwarten, de ongeschoolden of de illegale immigranten die worden getroffen. Het is de backbone van de VS, de middenklasse, de ruggengraat van de economie die onderuitgaat. Ook jonge blanken en Aziaten, niet zelden goed opgeleid, ontkomen er niet meer aan. De economische malaise en de crisis op de huizenmarkt eisen in hoog tempo hun tol. Een gemiddeld middenklassegezin is de laatste tien jaar 7 procent armer geworden, de inkomens zijn terug op het niveau van 1996. ‘Amerika is het land waar elke volgende generatie het beter doet’, zegt Harvard-econoom Lawrence Katz. ‘Dit is een verloren decennium.’

In de zuidelijke staten, inclusief de twee bevolkingsrijkste en ‘witte’ ?staten Texas en Californië, redt 20 procent van de inwoners het niet zonder de foodstamps die de regering aan lage inkomens verstrekt om boodschappen te doen; gemiddeld 133 dollar per maand. Elke dag komen er landelijk 20.000 aanvragen bij.

Vooral de jongsten zijn het kind van de rekening: 22 procent van alle Amerikaanse kinderen (40 procent van de zwarte kinderen), is food-insecure, zoals dat sinds 2006 wordt genoemd. Hunger mag het in de VS niet meer officieel heten – honger, dat bestaat in de hoorn van Afrika, beelden van uitgemergelde kinderen zien we niet in de VS. En armoedegrens is ook een betrekkelijk begrip. Voor een gezin met twee kinderen ligt die in de VS bij een gezinsinkomen van 22.113 (dollar (16.460 euro), voor een alleenstaande rond de 8.000 euro. Maar het aantal huishoudens dat zijn kind met een lege maag naar school stuurt, neemt schrikbarend toe, en de voedselbanken kunnen het eten niet aanslepen. ‘De poverty rate zou nog veel hoger zijn als niet zoveel 25- tot 34-jarigen thuiswoonden’, zegt Timothy Smeeding, directeur van het Institute for the Research of Poverty van Wisconsin University.

In het hele land kloppen Amerikanen ook aan voor huursubsidies of de herfinanciering van hun huis, hokken gezinsleden en vrienden bij elkaar om de lasten te delen, en dijt het aantal daklozen genadeloos uit. Met uitzondering van de gezondheidszorg worden er geen nieuwe banen gecreëerd in de VS. Er verdwijnen er wel veel, ook ‘veilige’ jobs. In en rond Washington DC zijn in een half jaar 39.000 overheidsbanen geschrapt. Mensen moeten vaak genoegen nemen met een parttime-contract.

Schaamte

‘Ik schaam me tegenover mijn tienerdochters’, zegt Steve (48) uit Minnetonka in Minnesota. Hij kwam met een gezinsinkomen van 50.000 dollar zonder veel zorgen rond tot hij zijn baan bij een expeditiebedrijf verloot. Ze leven van een kleine uitkering en steunen op Feeding America. ‘Ik doe alles om ze te beschermen tegen het stempel dat op werkloosheid drukt. Door ze zakgeld te geven bijvoorbeeld, dat ik eigenlijk niet heb.’

Bron : De Pers – Referenties : Veel meer armoede door hoge voedselprijzen | De komende Armoede golf | Slachtoffers hypotheekcrisis wonen in ‘Tent City’

‘Miljoenen Europeanen met honger bedreigd’

Armoede

Armoede Circa 1830

Door de economische crisis hebben 43 miljoen mensen in Europa onvoldoende te eten. 120 miljoen mensen lopen het risico in armoede te vervallen.

Dat schrijft de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanorganisaties in een rapport dat donderdag in Rome en Genève is gepubliceerd.
Secretaris-general Bekele Geleta van de federatie zei dat Europa met de zwaarste humanitaire crisis in 60 jaar wordt geconfronteerd. Weliswaar gaat het in enkele Europese landen economisch beter, maar elders op het continent dreigen miljoenen mensen niet meer rond te kunnen komen.
Uit de studie blijkt dat de afgelopen 3 jaar het aantal mensen dat van voedselbanken van hulporganisaties afhankelijk is, in 22 Europese landen met 75% is gestegen.

Bron : Europa Nu

Aanvulling Pineut : “Daarbij komt dan nog de voortgaande stijgende prijzen van voedsel. Niet te vergeten de vele mislukte oogsten door extreem weer wereldwijd. Het verkleinen van verpakkingen door voedsel producenten, waardoor consumenten nog minder waar krijgen voor hun geld. Oftewel minder voedingsmiddelen voor meer geld. En niet te vergeten het opkopen van goede oogsten door speculanten die deze door verkopen zodat zij er grof geld aan kunnen verdienen.”

Afbeelding

Profetie over Europa !

Profetie_over_Europa

De Bulgaarse en Roemeense sprinkhanenplaag
van Bijbelse Proporties komt er aan !

Origineel geplaatst op 13 mei 2013 op Voormalig Amsterdam Post

De grootste Bulgaarse en Roemeense sprinkhanenplaag moet nog komen !

Door: Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten (R.I.P.)

Per 1 januari 2014 mogen Bulgaren en Roemenen zich vrij in Nederland vestigen. Zij kunnen dan ook van ons sociaal vangnet gebruik maken. Het gezemel om die 100 miljoen aan fraude met toeslagen waar staatssecretaris Weekers nu door onder vuur ligt zal daarmee verbleken.

Deze armste landen van Europa zijn sinds 2007 lid van de Europese Unie. De afgelopen jaren heeft Nederland geprobeerd met strenge arbeidsmigratieregels een massale exodus vanuit die landen tegen te houden. Dat kan volgens de Europese regels dus per januari volgend jaar niet meer. Bulgaren en Roemenen konden zich dankzij het verdrag van Schengen nu al in Nederland vestigen als zij zich inschreven als ZZP-er. Dat gebeurt vaak met een Hongaars paspoort. Aanspraak op de gemeenschappelijke spaarpot van de Nederlanders maken konden ze echter nog niet. Deze instroom leidt nu al tot grote problemen meldde Nieuwsuur (Video vanaf 10 m 30 sec) op 16 maart j.l.
Op hun website vertelt het programma onder meer over de situatie in Duitsland:

In Duitsland, dat de afgelopen jaren al veel soepelere regels hanteerde, vestigden zich veel migranten uit Roemenië en Bulgarije. In 2007 waren dat 64.000 Roemenen en Bulgaren, in 2011 147.000, en in het eerste halfjaar van 2012 was er een stijging van 24 procent in vergelijking met een jaar eerder.
Duitsland zegt dat er in verschillende steden grote problemen zijn met Bulgaren en Roemenen. Wijken verpauperen en er is voor de nieuwkomers weinig kans op de arbeidsmarkt. Nieuwsuur bezoekt Duisburg dat zegt 19 miljoen euro uit te geven aan onderwijs- en integratiehulp ter bestrijding van de problemen.

In hetzelfde artikel/programma wordt de stadsdeelvoorzitter van Delfshaven, Carlos Conçalves (PvdA), aangehaald die zegt dat er in zijn wijk op dit moment al grote problemen zijn. Hij noemt “overbewoning en overlast”. De interviewer van het politiek correcte Nieuwsuur zegt in dat programma tegen Conçalves:”U waarschuwt voor de komst van Bulgaren en Roemenen…’t doet een beetje denken aan het Polenmeldpunt van Wilders”. Tsja, dat kan natuurlijk niet: zomaar de waarheid zeggen. Dan moet je wel fout zijn, niet? Conçalves moet dus via allerlei zijwegen afzwakken waarna Nieuwsuur de “geweldige” bijdrage van al die Bulgaarse en Roemeense arbeidsmigranten in aardbeienkassen laat zien. Geen enkele kritische opmerking van dat verhulde PvdA-tv-programma over dat juist deze mensen de arbeidsmarkt van de hier al aanwezige Turken verdringen door tegen nóg lagere lonen te werken. Die Turken wonen hier met één familie in één huis en daar zijn kosten aan verbonden en betaal je beter van een uitkering dan voor die paar centen die de blije kassen betalen. Hoe de Bulgaren en Roemenen dat doen leest u hierna.

Waaruit zou die overlast die Conçalves noemt dan bestaan en hoe ziet dat er in de praktijk uit in zo’n wijk? Want zeg nu zelf: het hek is nog niet eens van de dam en nu al zou men in zomaar een gemeente als Delfshaven mogen genieten van de zegeningen der Europese Unie? Ik vroeg het de heer Conçalves zelf terwijl er geen PvdA-camera mee draaide. Zijn antwoord op mijn vraag en de beschrijving van de situatie is veel erger dan u het van Nieuwsuur weten mag. Ronduit shockerend zelfs.

“De situatie die zich voor doet is als volgt: momenteel vindt er een toenemende mate instroom van Turks sprekende Bulgaarse Roma en in mindere mate Roemenen plaats in Delfshaven. Een groot deel van de wijken waarin dit plaats vindt zijn de kwetsbare wijken.

In de wijk Tussendijken is de instroom het grootst en meest zichtbaar. Tegelijkertijd is dit ook de meest kwetsbare wijk (scoort laag op veiligheid en sociale index) in Delfshaven. Bulgarije en Roemenië  zijn de armste landen van Europa en de Roma doelgroep is de groep met de grootste sociaal maatschappelijke achterstanden in beiden landen.

Kortom de kwetsbaarste wijken komen nog meer onder druk, door instroom van grote groepen mensen, die vele malen meer achterstand hebben dan de huidige bewoners die ook al achterstanden hebben. Er ontstaan concentraties zeer kwetsbare bewoners in wijken die al jaren kwetsbaar zijn. De voorzieningen om deze mensen te helpen worden door bezuinigingen afgebouwd. De huidige bewoners klagen, er is sprake van overbewoning en spanningen. In een eengezinshuis zitten soms vier gezinnen en soms meer. Dit veroorzaakt geluidsoverlast in de veelal oude huizen (houten vloer).”

“De meeste hebben geen inkomen uit werk en ontwikkelen andere overlevingsstrategieën variërend van koper- en ijzerhandel tot inbreker of zakenroller, winkeldiefstal, oplichting, babbeltruc, toeslagfraude, wiettoppen knippen.
Verder is de groep luidruchtig op straat aanwezig, soms tot diep in de nacht luidruchtig praten en lachen, ze staan als groep voor winkels komen intimiderend over. Op zoek naar oud ijzer of koper halen ze vuilniszakken uit containers, nemen ze mee om te doorzoeken en later dumpen ze het vuil op straat. Dit doen ze ook met grof vuil (oude bankstellen, matrassen, etc), zijn door taalgebrek niet aanspreekbaar.”

Alstublieft! En dan hebben we het nog maar over Delfshaven waar een paar avonturiers zijn neergestreken. Nederland, maak uw borst maar nat want volgend jaar gaan de sluizen naar de Hollandse vleespotten pas echt open en komen écht niet de raketgeleerden uit Bulgarije en Roemenië naar Nederland maar de rest van de arme onderklasse en de overige georganiseerde misdaad. Om als een oudtestamentische plaag dit land verder kaal te vreten. En dan heeft de heer Conçalves nog niet eens mijn vraag beantwoord waarop hij de kosten schat die de gemeente nu al maakt om deze overlast te beperken. Met de hartelijke complimenten van Mark Rutte, Diederik Samsom, de rest van eurofiel Den Haag en de Europese Unie.

Zie ook Artikel uit 2010 : Gratis geld halen in Nederland

Armoede zit overal (ook in België)

Armoede

Hoewel armoede vaak vooral wordt gezien als een stedelijk fenomeen, krijgen ook veel gezinnen op het platteland ermee te maken. Het aandeel arme huishoudens ligt daar zelfs hoger dan in heel wat andere gebieden, blijkt uit het onderzoek ‘Armoede in de stad en op het platteland’, een studie van de KU Leuven en de ULB die tot stand kwam op vraag van het Steunpunt Armoedebestrijding en het Federaal Wetenschapsbeleid.

Volgens die studie ligt het armoedecijfer het hoogst in de dichtbebouwde stedelijke gebieden (22,8 procent), maar meteen daarna volgen het afgelegen platteland (15,9 procent) en het platteland (12,7 procent). Pas daarna komen de niet-dichtbebouwde stedelijken gebieden (11,4 procent) en de tussenliggende gebieden (8,8 procent).De armoede blijkt op het platteland wel minder ‘diep’ te zijn: de tien procent armste huishoudens zijn daar minder vertegenwoordigd. Maar de groep die net daarna volgt (tussen de tien en vijftien procent armsten), is dan weer oververtegenwoordigd op het platteland.

Uiting
Opvallend is ook dat de armoede niet overal op dezelfde manier tot uiting komt. Zo blijken arme gezinnen die in dichtbebouwde stedelijke kernen wonen eerder een neiging tot onderconsumptie dan tot schuldenopbouw te hebben: ze beschikken minder vaak over telefoon, gsm, computer, internet of een auto. De arme gezinnen op het platteland zijn vaker in het bezit daarvan, maar in het algemeen is hun financiële situatie minder goed.

Voorts brengt het onderzoek naar voren dat onder meer bij alleenstaanden, eenoudergezinnen en 65-plussers het armoedecijfer hoger ligt op het platteland dan in de stad.

Bron : HLN