New York begint als 1e Staat met inbeslagname wapens

De staat New York heeft een brief aan haar inwoners gestuurd waarin te lezen is dat bepaalde type wapens in beslag zullen worden genomen. New York is de 1e staat in de Verenigde Staten die hiermee begint omdat volgens een Administratieve regel de betreffende wapens onrechtmatig zijn in New York.

Het vermoeden bestaat dat de rest van de Amerikaanse staten spoedig zullen volgen. E.e.a. past in de lijn van de ontwapenings politiek/tacktiek van de Obama Regering.

(Kennelijk uit angst voor de aanstaande burgeroorlog ?)

Bron : TruthAboutGuns

Noord Korea op Oorlogspad ?

North Korean leader Kim Jong-un looks at the latest combat and technical equipments, made by unit 1501 of the Korean People's Army, during his visit to the unit

Kim Jong Un inspecteerd een zogenaamde “Hyper Moderne” Legercomputer gemaakt door unit 1501 van het Noord Koreaanse Leger.

Met veel geschreeuw en weinig wol beheerst Noord Korea al langere tijd het wereldnieuws. Momenteel is het straatarme land weer even wereld nieuws vanwege de legeroefeningen van o.a. de VS waar Noord Korea met veel geblaat op reageerd. Op bovenstaande foto uit de Washington Post is echter te zien dat het Westen en de VS zich om dit straat arme land en haar vele oorlogs retoriek helemaal niet zo druk maakt.

Wie de foto goed bestudeerd ziet dat de omgeving alleen maar een sfeer ademt van oude infantiele troep. Op andere foto’s wordt welliswaar door Noord Korea gesuggereerd dat het land hypermodern en steenrijk is, maar wie een beetje oplet trapt natuurlijk allang niet meer in dit soort propaganda retoriek. Het land is straatarm, de beelden die het land graag wil laten zien zoals de vele parades met haar enorme arsenaal en grote leger, moeten deze illusie in stand houden. Maar het is allemaal verre van modern. Op de foto zien we bijv. Kim Jong Un zitten op een oude krakkemige stoel, ook de zogenaamde “moderne” legercomputer met Logitech muis uit het Windows 95 tijdperk is nu niet echt het toonbeeld van moderniteit. Kijk je langer naar de foto en details dan valt op dat de heren allemaal oude gedemotiveerde mannetjes zijn. Over de “moderne legercomputer” hoeft men al helemaal geen woorden vuil te maken, een dergelijke grote groene kast op oude Ikea wielen met een antenne erbovenop uit de jaren 70 maken het totaalbeeld volkomen lachwekkend.

Wie verder kijkt en oplet kan weten dat het gehele wapen arsenaal van Noord Korea verre van modern is, het meeste wapentuig is al jaren gedateerd en daar slaat Noord Korea nog geen deuk mee in een pakje boter. Ook haar enorme grote leger dat regelmatig in parades te zien is, is verre van modern, analisten menen zelfs dat het grootste deel van de mensen die moeten marcheren zwaar gedemotiveerd zijn maar Noord Korea wil natuurlijk als propaganda de schone schijn ophouden.

Het enige waar de VS en de direct omliggende landen zich vooral zorgen om maken is dat Noord Korea zich gedraagt als een “Rogue State” in bezit van raketten met een kernkop die zij mogelijk als een kat in het nauw op de direct omliggende landen zou kunnen afvuren. Raketten die o.a. met behulp van Iran, Rusland en andere partijen aan Noord Korea zijn geleverd zijn echter ook al jaren gedateerd en verre van modern. Noord Korea is een land dat bij wijze van spreken nog in een computertijdperk van Basic en MS Dos moet opereren tegenover een wereld die al decennia verder zijn ontwikkeld. Het is voor Amerika dan ook een absoluut ongelijke strijd wanneer zij haar hypermoderne B2 bommenwerpers zouden inzetten tegenover tanks en geschut dat nog dateerd uit het eind van de jaren 70. Noord Korea speelt een gevaarlijk spelletje Russische roulette waarbij het land op voorhand als absolute verliezer uit de bus zou komen.

Het enige waar het westen voor vreest is de eventuele schade die het land vooraf zou kunnen aanrichten voordat het zelf terug gebombardeerd wordt naar het stenen tijdperk. De enige slachtoffers die het land reeds telt is de gewone bevolking die al jaren in bittere armoede moet leven voor de megalomane en hoogmoedige levenswijze van haar leiders.

Meer info en enkele foto’s zijn te zien op de Washington Post
Referentie Artikel : Internet in Noord Korea
Noord Korea gaat wel degelijk een groot gevaar vormen
Moeten we Noord Korea serieus nemen ?

Mars van Tirannie

LINKS RECHTS MARS LINKS RECHTS MARS LINKS RECHTS MARS

Openbaring 17
(En ik zag en zie een Beest uit de Zee Herrijzen en zijn Naam is……………………)

1 En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren;
2 Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij.
3 En hij bracht mij weg in een woestijn, in den geest, en ik zag een vrouw, zittende op een scharlaken rood beest, dat vol was van namen der gods lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen.
4 En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij.
5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.
6 En ik zag, dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering.
7 En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen de verborgenheid der vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen.
8 Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit den afgrond, en ten verderve gaan; en die op de aarde wonen, zullen verwonderd zijn (welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is, hoewel het is.
9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit.
10 En het zijn ook zeven koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig tijds blijven.
11 En het beest, dat was en niet is, die is ook de achtste koning, en is uit de zeven en gaat ten verderve.
12 En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest.
13 Dezen hebben enerlei mening, en zullen hun kracht en macht het beest overgeven.
14 Dezen zullen tegen het Lam krijgen, en het Lam zal hen overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen), en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.
15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natien, en tongen.
16 En de tien hoornen, die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten, en zullen haar woest maken, en naakt; en zij zullen haar vlees eten, en zullen haar met vuur verbranden.
17 Want God heeft hun in hun harten gegeven, dat zij Zijn mening doen, en dat zij enerlei mening doen, en dat zij hun koninkrijk het beest geven, totdat de woorden Gods voleindigd zullen zijn.
18 En de vrouw, die gij gezien hebt, is de grote stad, die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde.

VN stoel nummer 666

Nog eventjes en dan zullen we weten of de Filistijnen een zetel zullen gaan krijgen in de VN. Zal deze zetel de gereserveerde stoel nummer 666 zijn ? Abbas als politiek anti christ ?

In de islamitische religie is het getal 666 een magisch en bijzonder getal. Voor Christenen is dit het getal van het beest en dus zijn zij meer dan anderen extra voorzichtig en alert als dit getal een opvallende rol gaat spelen. Helemaal doordat het volk van God er bij betrokken is.

Bronnen : Jesus is Savior | David Furlong

Geheime documenten geven onthutsend beeld van Palestijnse staat in wording.

Palestijnen maken een VN stoel voor Palestina

De Palestijnse Autoriteit zal over twee weken de VN gaan vragen om erkenning van een eigen staat.  Nu blijkt uit tot nu toe geheime documenten dat zelfs op het gebied van de eerste levensbehoefte water, de PA de opbouw van de eigen staat op de West-Bank frustreerde.

Uit die documenten, die in het bezit zijn van Missing Peace Informatie, blijkt verder dat de PA water gebruikte om de internationale opinie op te zetten tegen Israël.

De documenten bevatten o.a. notulen van de vergaderingen van de JWC (Joint Water Committee), het gezamenlijke Palestijns Israëlische orgaan, dat sinds het afsluiten van de Oslo akkoorden werkt aan verbetering van de waterinfrastructuur op de West Bank en in Gaza.

Onder de documenten bevinden zich ook briefwisselingen tussen het hoofd van de Palestijnse Water Autoriteit Dr Atilli en kolonel Avi Shalev van COGAT, het verantwoordelijke Israëlisch bureau voor de waterhuishouding op de West Bank

Uit die documenten blijkt dat de PA de opbouw van de infrastructuur op de West Bank bewust tegenwerkte en water gebruikt om de wereldopinie op te zetten tegen Israël.

Een aantal voorbeelden:

  • Talloze waterprojecten op de West Bank die tien jaar geleden al goedgekeurd waren en voorzien waren van alle benodigde vergunningen, werden niet uitgevoerd. Een groot ondergronds waterreservoir in het oostelijke gedeelte van de West Bank wordt daardoor vrijwel niet geëxploiteerd.
  • In 2009 bood de Israëlische regering aan om de aanleg van waterprojecten op de West Bank voor de PA te betalen. De PA heeft nooit gereageerd op dit aanbod. Waterzuiveringprojecten die werden goedgekeurd en waarvoor sponsors waren gevonden werden nooit uitgevoerd. Een door Israël gebouwde waterzuiveringsinstallatie nabij Hebron werd zelfs nooit door de PA in gebruik genomen.
  • De PA weigert om met Israël samen te werken om de grootscheepse waterdiefstal op de West Bank aan te pakken. Wanneer Israël actie onderneemt wordt er desinformatie campagne door de PA gestart, waarin Israel wordt beschuldigd van discriminatoire praktijken.

Zie voor meer details:

http://missingpeace.eu/nl/2011/09/de-schokkende-waarheid-over-de-palestijnse-staatsvorming (Nederlands)

http://www.jpost.com/Opinion/Columnists/Article.aspx?id=235772 (Engels)

Voor meer Terrorisme nieuws zie : http://www.terrorism-info.org.il/malam_multimedia/English/eng_n/html/ipc_e225.htm

Filistijnse Reacties op het Palmer Rapport (pdf) (Engelstalig)

Haat conferentie Durban III in aantocht

Logo van het 3e Wereld Conferentie, let op het dubbele Ying Yang teken die samen drie zessen vormen !!

Uit het nieuws 24-08-2011 (Aflevering: 465)

Naast de komende stemming in de Verenigde Naties over een Palestijnse staat in september, vind op 22 september 2011 in navolging van Durban I en Durban II, ook de derde Wereld Conferentie (Durban III) plaats van de Verenigde Naties tegen racisme, rassendiscriminatie, en xenofobie.

Durban 1 vond plaats van 31 augustus tot 8 september 2001 onder voorzitterschap van de oud-president van Ierland Mary Robinson. Al tijdens de voorbereidingen klonk het antisemitisme en anti-Israël geschreeuw luid uit de monden van Arabische en Islamitische elementen en werd vastgesteld dat zionisme een vorm van racisme is en dat Joden sowieso niet deugen. Robinson staat al jaren bekend als een felle anti-Israël lobbyist en gebruikte haar positie als Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, om haar ranzige gevoelens ten aanzien van Israël uitvoerig te etaleren. Robinson werd al tijdens de conferentie gebrek aan leiderschap verweten waardoor de conferentie, waarbij 160 landen vertegenwoordigd waren, van het begin tot het eind ontaarde in een regelrecht anti-Semitisch haatfestijn, met verwijzingen naar Hitler en cartoons van Joden met haakneuzen en bloed dat van hun handen droop.

Aanwezige Joden werden gediscrimineerd en het zwijgen opgelegd en buiten moesten zij die keppeltjes droegen zich beschermen tegen de demonstranten die portretten omhoog hielden van Bin Laden en ander geboefte.  Deelnemers die hiertegen protesteerden werden onder meer uitgemaakt voor ‘Zionist pigs lovers’. Een beschamende gebeurtenis. Onder de anti-Semitische folders die vrijelijk op de conferentie werden uitgedeeld was er een met een  portret van Hitler en de tekst: “Wat zou er gebeurd zijn als ik had gewonnen ?
“Er zou geen Israël zijn en geen Palestijns bloedvergieten.” Het hoeft geen betoog dat veel anti-Israël lobbyisten van dit soort haatfestijnen een erg gelukkig gevoel overhouden.

Het jachtseizoen op Israël werd geopend door de voormalige baas van de Verenigde Naties Kofi Annan. Deze uitte zware kritiek op Israël en maande de Joodse staat op te houden de “Holocaust” als excuus te gebruiken voor zijn daden. Annan’s giftige brouwsels en uitspraken van andere Israël haters waaronder aartsterrorist Jasser Arafat, werden tijdens de conferentie met lang en luid applaus door de voltallige vergadering ontvangen. Op boekentafels in het conferentiecentrum werden anti-Semitische werken verkocht, waaronder de “Protocollen van de Wijzen van Zion”. Deze protocollen worden in diverse islamitische landen op scholen onderwezen als feitelijke beschrijving van wat de Joden van plan zijn met deze wereld. In verschillende Arabische landen staat dit meest smerige anti-Semitische geschrift aller tijden, praktisch continu in de top 10 van best verkochte non-fictie boeken. Het betreft de mythe van een Joodse samenzwering om van alle christenen slaven te maken of hen te verdelgen. Joden zouden bronnen vergiftigen om christenen uit te roeien. Allerlei verhalen waarin het spookbeeld van zo’n samenzwering wordt opgeroepen doen al jaren de ronde.

Robinson heeft met haar activiteiten de anti-Israëlische wereld die de Joodse staat het liefst van het wereldtoneel zien verdwijnen, een forse duw in de rug gegeven. De conferentie nam een antiracisme verklaring aan die zich uitsprak tegen Israël, maar waarin de genocide, racisme en discriminatie in Soedan, Saudi Arabië, Syrië en tientallen andere moslimlanden volkomen werd genegeerd. In haar hoedanigheid als president van Ierland, voorzag zij aartsterrorist Jasser Arafat van miljoenen dollars steun die werden gebruikt voor terroristische aanslagen op voornamelijk Israëlische burgerdoelen. Israël herinnert zich Mary Robinson nog als de dag van gisteren toen zij in 2002 Israël beschuldigde van oorlogsmisdaden toen zij aan het hoofd stond van een bijzondere onderzoekscommissie van de Verenigde Naties het “niet-bestaande bloedbad van Jenin”te onderzoeken.

Robinson maakt onder meer met de voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter, Kofi Annan en de Zuid-Afrikaanse Anglicaanse aartsbisschop Desmond Tutu, die ook aanwezig was in Durban, deel uit van The Elders. Tutu, van wie zijn rol in de bestrijding van Zuid-Afrikaanse apartheid in 1984 hem de Nobelprijs voor de Vrede opleverde en hem wereldberoemd maakte, is wellicht één van de meest gerespecteerde figuren in de wereld, maar achter het vriendelijke gezicht van deze figuur gaat een felle antizionist schuil, geïnfecteerd met hetzelfde anti-Israël virus als zijn team genoten. In een interview in augustus 2009 met de Israëlische krant Ha’aretz zei hij dat het Westen is overladen met schuld betreffende de Holocaust.
‘Maar wie betaald de prijs? Aldus Tutu. ‘Dat zijn de Arabieren en de Palestijnen. Israël maakt een vergissing te denken dat vrede te bereiken is met het gebruik van geweld. De les die Israël moet leren van de Holocaust is dat het nooit veiligheid zal krijgen door versperringen, muren en geweren.’

Ook schroomt hij niet Israël te vergelijken met het voormalige apartheidsbewind in Zuid-Afrika en vergelijkt hij het lijden van de Palestijnen met wat de zwarten in Zuid-Afrika onder het blanke apartheidsregime hebben meegemaakt. Het zijn valse beschuldigingen want Israël is geen apartheidstaat omdat alle inwoners –Joden en Arabieren- gelijke rechten hebben. Israël kent geen apartheidswetten zoals destijds in Zuid-Afrika. Israël kent volledige, politieke, religieuze en andere mensenrechten voor de hele bevolking.
Ook is Tutu net als Jimmy Carter en Robinson een fan van de Palestijnse terreurbeweging Hamas en kan het goed vinden met terreurleider Haniyah.

Tutu is ook een groot voorstander van de activiteiten van de BDS (Boycott/Divest/Sanction) beweging. Deze reïncarnatie van de Nazi’s’ “Koop niet bij Joden” campagne maakt duidelijk waar Tutu staat als het om het vervloeken van Israël gaat.

De dag na de kerstdagen in 1989, stond Tutu te bidden in het Holocaust herdenkingscentrum Yad Vashem in Jeruzalem opgericht ter herdenking voor de miljoenen Joden die door de Nazi’s zijn vermoord, “Wij bidden voor wie dit mogelijk hebben gemaakt, help ons hen te vergeven en help ons dat wij niet dezelfde fout maken”. Dit, zei hij, is de “boodschap” aan de Israëlische kinderen en kleinkinderen over de dood”. Wat een gemene boosaardigheid, en ongehoorde brutaliteit om nazi moordenaars te vergeven en het volk van Israël te waarschuwen niet dezelfde fout te maken tegen de Palestijnen als de nazi’s tegen de Joden.

De timing van de beide bijeenkomsten in september 2011 is niet toevallig. Zowel de stemming over een soevereine en onafhankelijke Palestijnse Staat, als Durban III zijn gecoördineerde aanvallen op Israël. Enerzijds wil men Israëls aloude thuisland aan het Palestijns terreurbewind overhandigen en tijdens de conferentie Durban III wil men Israël nogmaals wegzetten als een racistische staat. Deze keer is het de islamitische staat Jemen die op deze bijeenkomst heeft aangedrongen. U weet wel, die staat waar in de afgelopen maanden honderden Jemenieten door het leger zijn vermoord! De resolutie van Jemen is goedgekeurd door 121 landen.
Negentien landen stemden tegen waaronder Canada, De Verenigde Staten,Italië en Nederland. 35 landen onthielden zich van stemming. Canada was trouwens het eerste land dat aankondigde dit “Feest van de Haat” te zullen boycotten. Canada leidde ook al de boycot van Durban II in Genève 2009, toen de Iraanse president Mahmoud Ahmadinejad door de VN vrij podium werd gegeven om Israël te verketteren en de Holocaust te ontkennen. De Iraanse dictator werd daarbij gesteund door een overvloed aan Niet Gouvermentele Organisaties (NGO’s). Deze organisaties waren ook al van de partij tijdens Durban 1.

De Canadese minister van immigratie Jason Kenney verklaarde 25 november 2010: “Onze regering heeft het vertrouwen verloren in het Durban proces. Wij willen geen onderdeel uitmaken van deze bijeenkomst dat racisme eerder promoot dan dat er wat tegen gedaan wordt.” Kenney noemde de conferentie een “schertsvertoning” en een “haatfeest”,  en zei dat het alleen gaat om Israël te bekritiseren. “De regering van Canada wil Canada’s goede naam niet te grabbel gooien door mee te doen aan een georganiseerde conferentie waar Israël het als zondebok moet ontgelden want dat is wat er gebeurt in het Durban proces.”

De Canadese Minister President, Stephen Harper zei zich verplicht te voelen om te komen tot de verdediging van de Joodse staat als deze wordt aangevallen door anderen. Hij benadrukte dat Israël het enige land in de wereld is waarvan het bestaan wordt aangevallen en de enige natie die opvallend consistent wordt uitgekozen voor veroordeling. Harper zei dat Canada zich moet verzetten tegen demonisering, dubbele moraal en de-legitimatie. De vele soorten van etnische en religieuze discriminatie die de wereld teisteren, bestaan niet volgens de verklaring van Durban. Er wordt met geen woord gerept over de duizenden bloedbaden om reden van iemands huidskleur of overtuiging. Zo neemt de christenvervolging schrikbare vormen aan waarvan veruit het merendeel in de islamitische wereld.  Maar dat is niet iets waar de VN noch de wereldleiders zich druk over maken.

Met uitzondering van de VN Veiligheidsraad is de VN in de loop der jaren volkomen in de greep gekomen van de machtige Organisatie van de Islamitische Conferentie, die daarbij gesteund wordt door linkse dictaturen en andere antiwesterse landen. Zo werd in 2010 het racistische
Saudi Arabië gekozen tot de VN Vrouwencommissie
, waar ook Libië zitting in heeft. Saoedi-Arabië waar het vrouwen onder meer verboden is om een auto te besturen en het voor niet-moslims verboden in het openbaar hun geloof uit te dragen. Dit voorjaar nog loofde de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties Moeammer Gaddafi voor het promoten van de mensenrechten En wat te denken van het feit dat het Iran van de middeleeuwse ayatollahs’ en de demagoog Mahmoud Ahmadinejad, officieel lid is van de VN-Commissie voor de Status van Vrouwen. De gekte voorbij noemen ze dat!.

Volgens de Iraanse Ayatollah Mesbah Yazdi is het martelen en verkrachten van gevangenen een legitieme daad. Mesbah bevestigde dat het martelen en verkrachten van zowel mannelijke als vrouwelijke gevangenen geoorloofd is; ja zelfs een plicht is om hen tot bekentenissen te dwingen. Zowel vaginale als anale verkrachting is toegestaan, op voorwaarde dat de ondervragers die de verkrachtingen uitvoeren tijdens hun daad gebeden tot Allah uitspreken. En dit land is officieel lid van de VN-Commissie voor de Status van Vrouwen.

In juni 2010 werd het allemaal nog bonter toen Iran en Qatar tot de nieuwe leiders van de Algemene Vergadering van de VN werden gekozen. Ook werd Noord Korea de leiding gegeven over de VN-conferentie voor Ontwapening. En geloof het of niet, Libanon waar de terreurbeweging Hezbollah het praktisch geheel voor het zeggen heeft, is in september voorzitter van de VN-Veiligheidsraad!  De VN had het totale morele failliet en daarmee de volkomen overbodigheid van de eigen organisatie niet beter kunnen onderstrepen. Het gevolg van de islamitische overheersing van de VN is dat vrijwel alle pijlen op Israël worden gericht en de grove misstanden in tientallen andere landen, totaal worden genegeerd.

Het blijft moeilijk voor de Israëlhaters om te leven in de aanwezigheid van het Joodse volk. Het blijkt uitermate irritant en oncomfortabel voor de demonen van de Verenigde Naties en al die anderen die de Joodse staat het liefst zien verdwijnen. Ze willen er niet aan herinnerd worden dat het de Joden waren die de wereld Gods onfeilbare Woord hebben gegeven, welke vele volken prefereren te trotseren. De kinderen van Israël hebben de regels van de geschiedenis getart door in leven te blijven, in strijd met alle gezonde verstand en historische logica. Steeds opnieuw vindt de anti-Israël kliek een stok waarmee ze de Joden kunnen slaan. Israël mag zich niet verdedigen tegen de terroristen die uit zijn op hun vernietiging. Steeds opnieuw wordt het Joodse volk geconfronteerd met barbaarse aanslagen zoals op 18 augustus 2011 in de buurt van Eilat. Daar werd een Egged autobus vol met IDF soldaten aangevallen door terroristen uit Gaza die via de Sinaï (Egypte) naar de grens van Israël waren gekomen. Het was het begin van een meervoudige aanslag waarbij 8 doden vielen waaronder twee kinderen en meer dan 25 gewonden vielen. Diverse families in Israël treuren om de dood van hun dierbaren en anderen waken in ziekenhuizen bij de gewonden.

Daarnaast werden er vanaf donderdag 18 t/m 21 augustus ruim 100 raketten op Israël afgevuurd waarvan er 10 succesvol door Israëls Iron Dome anti-raket systeem zijn onderschept. Het Israëlische leger heeft twee van deze anti-raket systemen in bezit en zijn er nog twee in de maak. Het systeem is bijzonder duur, iedere onderschepping van een raket kost honderdduizend dollar. De wereldleiders zwijgen over de aanslagen in Eilat en over de regen van raketten uit Gaza, zoals ze ook  in het verleden altijd hebben gezwegen hebben wanneer onschuldige Israëlische burgers door Palestijnse terreurbendes worden vermoord. De wereldleiders reageren pas wanneer Israël zich verdedigd of een serie nieuwe huizen wil bouwen in het aloude thuisland.

De anti-Israël hersenspoeling van de met de terroristen heulende wereldleiders en de linkse media, maken dat zelfs fatsoenlijke weldenkende mensen Israël zijn gaan zien als een pariastaat waar mensenlevens niet tellen. In Israël ontwikkelen zich de voorwaarden, die met het Bijbelse scenario overeenstemmen. Wee hen die zich tegen de plannen van de Almachtige verzetten. Alle machtige heersers en wereldrijken uit het verleden zijn eraan ten onder gegaan en zo zal het ook gaan met de huidige heersers die zich tegen het bestaan van Israël verzetten. Zo staat het geschreven! Zo zal het gebeuren!

Jeremia 25:32-33 Zie, rampspoed gaat van volk tot volk, een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde, en zij die door de Here geveld zijn, zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot het andere, zij zullen niet beklaagd, noch bijeengezameld, noch begraven worden; tot mest op de akker zullen zij wezen.

Bron : Franklin ter Horst

Alleen God kan Amerika nog redden !


Republikeinse kandidaten geloven dat het zonder hulp van boven niks meer wordt met Amerika.

“Oh Lord! Laat het banen regenen! O, heilige Vader, geef ons onze AAA terug! En florerende beurzen! Father, wij vragen U nederig, laat Amerika weer het machtigste land ter wereld worden! Lord, onze harten breken. We zien ruzie en onenigheid – in onze huizen en in de krochten van de regering. We zien angst op de financiële markten. Als natie zijn we vergeten wie ons heeft gemaakt, wie ons beschermt, wie ons zegent. Wij smeken om Uw vergiffenis!”

Geintje? O nee, Rick Perry, de huidige gouverneur van Texas en sinds dit weekend officeel Republikeins kandidaat voor de presidentsverkiezingen, is bloedserieus als het om hulp van boven gaat. Vorige week zaterdag nog riep hij zijn landgenoten op tot ‘nationaal gebed’ voor ‘deze natie in crisis.’ In het Reliant Stadion in Houston, met het hoofd gebogen en de ogen dicht, riep hij Jezus op om ‘de militaire en politieke leiders, en zij die het licht niet kunnen zien in deze duisternis’ te zegenen en te gidsen. ‘Lord, U bent de bron van al het goede’, zei hij te midden van maar liefst 30.000 devote Texanen, die ook geloven dat alleen God Amerika nog van de ondergang kan redden. Terwijl Hij ze toch maar mooi liet zitten, de vorige keer.

In april riep gouverneur Perry namelijk ook al drie dagen uit tot Days of Prayer for Rain in the State of Texas na wekenlange extreme droogte en ?800 bosbranden. ‘Ik spoor alle Texanen van alle geloven en tradities aan om te bidden voor de genezing en heropbouw van ons land, en het herstel van ons dagelijks leven.’ Misschien deden de Texanen onvoldoende hun best of kwam de boodschap niet duidelijk over. Want in Texas bleef het kurkdroog. Wel werd het zuiden van de VS drie dagen later getroffen door de ergste golf van tornado’s sinds 1925, met meer dan 340 doden. In Texas bleef het windstil.

Desondanks blijven Perry’s aanhangers hem trouw. ‘Ik geloof dat God Rick Perry heeft voorbereid op deze tijden’, zei Liz Lara uit Texas tegen The New York Times. ‘Ik geloof dat hij onze volgende president wordt.’

Als Barack Obama (of een serieuze Democratische uitdager) volgend jaar niet wordt herkozen en Amerika een Republikeinse president zou kiezen, is de kans groot dat de Bijbel weer een prominentere rol krijgt in het Witte Huis. En ook als dat niet gebeurt, zal God de komende maanden in de verkiezingscampagnes een rol spelen. Barack Obama, die de reputatie heeft niet erg gelovig te zijn en als eerste president ooit in zijn inaugurele rede refereerde aan Amerikaanse non-believers (wat tot grote opwinding bij het oerconservatieve Fox News leidde) voelt de bui al hangen. Onlangs verzekerde hij bij een tv-interview de kijkers dat hij elke dag bidt. ‘Vlak voor het slapen gaan.’

Mormonen

Bij de Republikeinse kandidaten is niet alleen de 61-jarige Perry zwaar religieus. Jon Huntsman (51), ex-gouverneur van Utah en Mitt Romney (64), de ex-gouverneur van Massachusetts die voor de tweede keer kandidaat is, zijn mormonen. Volgens hun wetten bidden ze twee maal daags en drinken en roken ze niet. Mormonen zijn tegen homoseksualiteit, vreemdgaan en abortus – maar Romney staat bekend als tamelijk tolerant tegenover homo’s en abortus.

Romney richt zich nadrukkelijk op economisch herstel en werkgelegenheid en onthoudt zich van religieuze praatjes; veel kiezers moeten hem vanwege zijn lidmaatschap van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen niet.

En laten we Congreswoman Michele Bachmann (55), aanhangster van de Tea Party, ook niet vergeten. Ze is anti-homohuwelijk en pro-life, zelfs zozeer dat zij vroeger regelmatig bij abortusklinieken stond te demonstreren. Zij is zeer Godlievend en -vrezend. En daarom, zo vertelde ze onlangs op tv, wist ze wat ze moest doen toen Hij haar het antwoord had gegeven. Run for president. Hij leidt de weg.

Bron : De Pers

FEMA wil in noodgevallen beslag leggen op voedsel uit privé moestuintjes !!

Dat overheden heel ver kunnen en willen gaan wisten de meeste lezertjes al.

In Amerika wil de Federale FEMA daar nog een schepje bovenop doen door, in geval van nood, van lokale boerderijen beslag te laten leggen op de privé moestuintjes.
In eerdere berichten werd de gesloten Amish gemeenschap ook al lastig gevallen door de bemoei zieke overheid. Omdat de overheid van mening is dat zij in noodgevallen boven de wet staat, omdat zij de wet vertegenwoordigen, vinden zij het kennelijk heel normaal om privé zaken in beslag te nemen. Dat zij daarbij zelfs zover durft te gaan om zelfs een gesloten geloofs gemeenschap als de Amish, die nog immer in de 19e eeuw leven, lastig te vallen is wel heel erg extreem.

Bron : Natural News

Lampedusa – Tsunami van immigranten uit Noord Afrika

Terwijl vandaag de meesten in ons land naast de gebruikelijke voetbalzorgen, het vieren van Moederdag en de BBQ geen problemen kennen, is er afgelopen nacht bij en voor het Italiaanse eiland Lampedusa een ware tsunami aan vluchtelingen binnen gekomen. En let wel : het gaat voornamelijk om vluchteling uit SUB SAHARA landen. Waarom SUB SAHARA in grote letters ? Omdat het niet gaat om Noord Afrikaanse vluchtelingen maar om doodeenvoudige economische gelukszoekers uit landen ten zuiden van de Sahara, zoals Mali, Guinee, Togo enz.

Maar wij beginnen met een video ter beschikking gesteld door onze ( inmiddels) collega’s van  de Italiaanse krant La Repuplica , overigens een van de weinig overgebleven Italiaanse kranten die niet aan Silvio Berlusconi toebehoort of door hem wordt gecontroleert.

Wat gebeurde er ? Een boot met 400 vluchtelingen aan boord is tegen 4 uur afgelopen nacht vlak voor de haven van Lampedusa vergaan. Aan boord zaten o.a 22 vrouwen die in verwachting zijn. De Italiaanse Guardia di Finanza, die o.a. de kust bewaakt was al op zee om een ander schip met 838 vluchtelingen in veiligheid te brengen, dat tegen middernacht in de buurt van het eiland aankwamen. Voor de kust van Libië ter hoogte van Tripoli verging ook nog een schip met 400 vluchtelingen die de overtocht naar het in hun ogen veilige Italiaanse eiland wilde maken. Een defect roer maakte een voortijdig einde aan deze vlucht. Een zusterschip met 635 vluchtelingen aan boord, haalde de reis wel, zodat Lampedusa nu weer zit opgescheept met bijna 2000 vluchtelingen in een tijdsbestel van 24 uur.

Wat nu ? De Italiaanse regering, die van mening is dat het vluchtelingen probleem een probleem is van ALLE EU landen, overweegt om de mensen door te laten stromen, d.w.z. dat zij een 6 maanden geldig Laissez Passer krijgen, waarmee zij mits zij voldoende geld hebben voor levensonderhoud door mogen reizen naar de andere EU landen. U begrijpt dat dit niet Bulgarije, Roemenië, Polen en noem er nog maar een paar , zullen zijn, maar dat ook dorpjes in ons land, waar tot een jaar geleden een gekleurde medemens een rariteit was, en die binnenkort een multi culturele invloed zullen krijgen.

Van een van onze regelmatige lezers hoorden wij, dat b.v. in de Achterhoek hoe langer hoe meer donkere mannen en vrouwen al dan niet met hoofddoeken gesignaleerd worden , die zeker met het mooie weer winkel in en winkel uit lopen, waarbij het verschijnsel “proletarisch winkelen” inmiddels een bekend begrip is. De lokale supermarkten zitten vanwege de leegloop van de dorpen te springen om Zaterdag personeel, vakenvullers enz., maar dat is kennelijk te goed voor deze medelanders die dankzij een riante door o.a. de PvdA bedachte opvangregeling minachtend neerkijken op mensen die nog voor hun geld gaan werken. De politie zegt er niets aan te kunnen doen, bang om zich aan dit soort inmiddels gevoelig liggende zaken te branden.

En minister Leers maar “boos” kijken. De politiek, die altijd zo snel is met het bedenken van zeer doorzichtige excuses als het gaat om zich zelf te bevoordelen, laat het in deze weer eens volledig afweten, want, en wij kunnen het niet vaak genoeg schrijven, verwacht van het huidige kabinet ( laat staan de vorige) geen soelaas. Men zit op het pluche, is alle beloftes vergeten en dat is het dan.

Ook , en velen van u zullen het er niet mee eens zijn, Geert Wilders en de PVV. Wij zullen de eersten zijn, die toegeven, dat Wilders met zijn PVV een prima aftrap gegeven heeft een poging te doen veranderingen in ons land tot stand te brengen. De PVV heeft echter net als alle andere partijnen in dit versnipperde land te maken met zo veel belangengroepjes en -stromingen dat een bepaald doel te verwezenlijken praktisch onuitvoerbaar is. Daar komt bij, dat er bij de PVV nog minder dan bij de andere partijen sprake is van enige maatschappelijke deskundigheid en het niveau van de partijleden op 2e kamer- en provinciaal niveau naar onze mening een mager vijfje haalt. Niet dat andere partijen er zo boven uitspringen, maar de ervaring van al jarenlang mogen verkwisten en eigen belangen najagen speelt wel een rol. Tel daarbij op, dat wij zien dat de PVV redelijk snel haar eerder ingenomen standpunten wijzigt en/of aanpast, iets dat de politiek typeert, maar uiteindelijk niet tot die echte resultaten leidt, waarvoor veel van u op de PVV gestemd hebben. Wij denken dat met de PVV de minst kwade van alle kwaden gekozen wordt, maar maken ons wel zorgen over het zeer eenzijdige karakter van de partij ondanks wat er allemaal voor moois te lezen was in het partijprogramma.

Maar veel ernstiger is het feit dat onze Haags Cabaretgezelschap het land volledig onbestuurbaar laat, geen actie onderneemt om ons te behouden voor een hard aan de grond lopen van het schip Nederland en waarbij wij nu al durven zeggen, dat indien wij aan de grond lopen, de kapitein en bemanning in tegenstelling tot wat er wordt verwacht, als eersten het zinkende schip zullen verlaten, u achterlatend met de schamele restanten.

Bronnen : Geen Nieuws | La Republica

Arabische Lente !

De radicale beweging Hizb ut-Tahrir demonstreert a.s. zaterdag in Amsterdam voor de opstandelingen in Syrië. De beweging kondigt op haar affiche aan dat mannen en vrouwen GESCHEIDEN zullen demonstreren.

Hizb ut-Tahrir  (vertaald: Bevrijdingspartij pleit voor het kalifaat ) streeft een wereldwijd kalifaat na.
De AIVD waarschuwt dat de organisatie bestaat uit moslimradicalen.
In Nederland folderde de beweging in 2007 tegen Wilders.

Bron : Nieuw Religieus Peil