90.000 huishoudens financieel totaal aan de grond !

Krimpende_Economie_&_Armoede

De crisis heeft de financiële veerkracht van veel mensen weggeslagen. Het aantal mensen dat aan de grond zit, neemt fors toe.

Twee keer zoveel
Bijna 90.000 huishoudens zochten vorig jaar hulp om uit de schulden te komen. Dat is twee keer zoveel als aan het begin van de crisis. En er zijn tegenwoordig meer mensen  met een baan die zich tot de schuldhulpverlening richten. Ook het aantal ZZP’ers met geldproblemen neemt toe. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK).

De NVVK signaleert bovendien een toename van het aantal ‘multiprobleemgevallen’, mensen die door de financiële zorgen ook relatieproblemen en psychische of sociale problemen krijgen. Klik hier voor Grafiek

Dik 37.000 in het krijt
De gemiddelde schuld waarmee mensen zich melden bij de hulpverlening is ook toegenomen. Ging het in 2008 nog om gemiddeld 29.900 euro, in 2013 staan mensen gemiddeld 37.700 euro in het krijt.

Het aantal mensen met een uitkering dat een beroep doet op schuldhulpverlening daalt: van een krappe 60% in 2010 tot iets meer dan 40% nu. Meer dan de helft van de mensen die voor hulp komen, hebben een baan. dat was eerder nog zo’n 40%.

Bron : RTL-Nieuws

NEDERLAND OP WEG NAAR DE STATUS VAN EEN DERDE WERELDLAND!

eunmask

Het Nederlandse volk moet binnenkort weer miljarden dokken!

Na Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en Cyprus moeten wij alweer miljarden in een bodemloze put van een corrupt land storten! Het aantal noodlijdende lidstaten worden onderhand groter dan de betalende landen, die hierdoor binnenkort zelf tot een “Derde wereldland” zullen behoren! Alleen is er dan geen enkel land meer over die ons zal kunnen steunen, laat staan redden!

vlagbankroet

Het Europees Parlement heeft donderdag een resolutie aangenomen waarin staat dat Oekraïne uitzicht moet hebben op toetreding tot de Europese Unie (EU). Ook moet er zo snel mogelijk financiële hulp naar het land.

De EU en internationale financiële organisaties moeten op korte termijn geld overmaken aan het land en er moet ook lange termijn financiering beschikbaar zijn, staat in de resolutie. Op die manier kan Oekraïne de ‘verslechterde economie stimuleren’ en de ‘nodige hervormingen doorvoeren’.
Volgens het Europees Parlement moet de EU…

View original post 223 woorden meer

Veel gedwongen verhuizingen door sluiting AWBZ-locaties

Veel instellingen in de gehandicaptenzorg gaan reorganiseren. Onlangs deden Ieder(in), het Landelijk steunpunt medezeggenschap (LSR) en ouderorganisatie Kansplus een oproep aan cliënten(raden) en familie om hun ervaringen hiermee te melden. Hierop hebben 130 mensen gereageerd. Veel mensen melden gedwongen verhuizingen en  verschraling van het aanbod. Opvallend is dat slechts bij 25% van de reorganisaties de cliëntenraad betrokken is geweest.

Dit laatste is zeer opmerkelijk. Want reorganisatieplannen moeten altijd aan een cliëntenraad worden voorgelegd. De cliëntenraad heeft hierbij adviesrecht. Overigens melden cliëntenraden soms ook dat ze niet goed worden geïnformeerd, waardoor ze niet in staat zijn advies te geven.

Gedwongen verhuizing
52 mensen meldden de sluiting van een locatie, afdeling of woning. In bijna alle gevallen is daarbij sprake van de gedwongen verhuizing van cliënten. De impact hiervan op deze cliënten en hun familie is groot.

Gert Rebergen, directeur van Ieder(in): “Er zijn meldingen over meervoudig gehandicapte cliënten die hun huis kwijtraken, de vertrouwde dagbesteding, hun vrije tijdsbesteding én hun sociale contacten. Hun ouders – vaak al op leeftijd – zijn in paniek. Wat moet er van hun kind terecht komen na de verhuizing? Alles wat in de loop der tijd is opgebouwd komt op losse schroeven te staan. Bovendien zal mantelzorgen door de afstand veel moeilijker worden.”

Verminderde kwaliteit
Een derde van de meldingen betreft een verschraling van aanbod en een daling van de kwaliteit van zorg. Hierbij gaat het onder meer om grotere groepen op de dagbesteding, minder mogelijkheden om te logeren, minder personeel en dus ook minder begeleiding. Verder meldt één op de tien mensen dat de ambulante begeleiding dreigt te vervallen

Rol instellingen
Jasper Boele, directeur van de LSR, zegt dat de instellingen met de reorganisaties anticiperen op het overheidsbeleid voor de langdurige zorg. Minder mensen komen straks in aanmerking voor AWBZ-zorg. De budgetten krimpen en taken op het gebied van begeleiding worden overgeheveld naar de gemeenten. “Dit is echter geen excuus om de cliëntenraad te passeren, cliënten geen inspraak te geven en mensen te dwingen om te verhuizen. Het is allemaal faliekant in strijd met wat de overheid nastreeft: de participerende cliënt.”

Jo Terlouw, directeur van Kansplus, stelt daarom dat het van zeer groot belang is dat cliëntenraden en familie vroegtijdig worden geraadpleegd over voorgenomen reorganisaties. “Daarbij moet voorop staan dat een goede kwaliteit van leven blijft gegarandeerd. En de keuzes en afwegingen die gemaakt worden bij een voorgenomen reorganisatie, moeten expliciet verantwoord worden.”

Gert Rebergen vat het zo samen: “Cliënten mogen niet aan hun lot worden overgelaten. Ze moeten weten waar ze aan toe zijn en zoveel mogelijk zelf over hun leven kunnen beslissen.”

Aandachtspunten
Op grond van de meldingen geven de organisaties cliëntenraden en cliënten/familie een aantal punten mee waarop ze moeten letten.

Instellingen hebben een zorgplicht voor hun cliënten. Een reorganisatie maakt daar geen einde aan. Dus als een locatie dicht gaat, zal de instelling redelijke alternatieven moeten aandragen. Daarbij hoeft de cliënt niet zomaar het eerste de beste alternatief te accepteren. Kortom, het moet echt gaan om een zorgvuldig proces.
Zie voor meer informatie over de rol van de cliëntenraad Adviseren rond reorganisatie in de zorg voor mensen met een beperking. (PDF)

Voor familie en cliënten is het goed om te weten dat een gedwongen verhuizing altijd voor rekening is van de instelling. Verder is het zaak om altijd schriftelijk vast te leggen wat is overeengekomen: wat gaat wanneer gebeuren en wie draagt de kosten?

Blijf melden!
U kunt nog steeds uw meldingen over reorganisaties doorgeven aan het meldpunt van Ieder(in), LSR en Kansplus. Ga daarvoor naar de vragenlijst.

De meldingen nemen we mee in onze contacten met de Kamer en bewindslieden. Dit heeft er mede toe geleid dat de staatssecretaris twee weken geleden zelf nog eens heeft benadrukt dat reorganisaties niet ten koste mogen gaan van cliënten. En de Kamer heeft ook toegezegd dat ze hierop toe zal zien.

Verder brengt Ieder(in) de meldingen ook ter sprake bij de gesprekken die het ministerie voert met PG-organisaties over de veranderingen in de langdurige zorg.

Bron : Ieder(in)
Zie ook : “Congres over toegang tot AWBZ en Wmo” van 5 april 2013

Nieuw 20 Euro Biljet voortijdig uitgelekt

Nieuw_20_Euro_Biljet

Lukas 21:1-4

Het penningske der weduwe

En opziende, zag Hij de rijken hun gaven in de schatkist werpen.
En Hij zag ook een zekere arme weduwe twee kleine penningen daarin werpen.
En Hij zeide: Waarlijk, Ik zeg u, dat deze arme weduwe meer dan allen heeft ingeworpen.
Want die allen hebben van hun overvloed geworpen tot de gaven Gods; maar deze heeft van haar gebrek, al den leeftocht, dien zij had, daarin geworpen.

DE TOREN VAN BA”EU”BEL

E.J. Bron

Screenshot_36

(Door: Martha N.)

Er was eens een land dat bijna eendrachtig was in gedachten en waar alle mensen een gelijke taal spraken. De niet eendrachtigen verveelden zich en dachten, wat kunnen wij eens doen om onze verveling te verdrijven..? Wij willen meer… wij willen hogerop..! Zij begonnen na te denken, groepeerden zich, maakten plannen. En zo ging men tijdens streng geheime bijeenkomsten, die een naam kregen, beraadslagen hoe hun status en hierdoor inkomsten, te vergroten. Deze groep mensen dacht in “beelden” van geldtekens en het verhogen van vermogen. Bij “beelden” kan men denken aan beeld in de vorm van geld en bij “verhogen” denkt men aan een berg. Een zogenaamde “Bilder-berg”, zo kreeg de groep een naam.

View original post 1.059 woorden meer

Gemeenten raken failliet door kabinetsbeleid

Krimpende_Economie_&_Armoede
Het kabinet wil drie grote Rijkstaken overhevelen naar de gemeenten maar een deel van de Tweede Kamer verwacht dat gemeenten hierdoor failliet raken. Als de decentralisaties doorgaan, mét de bezuinigingen die het kabinet doorvoert, verwachten GroenLinks, D66 en de SP grote financiële problemen voor gemeenten. SP-Kamerlid Van Raak: ‘Over vijf jaar hebben we een parlementaire enquête én zijn alle gemeenten failliet.’ D66′er Schouw denkt dat het aantal gemeenten dat bij het Rijk zal aankloppen voor extra geld, zal stijgen, ‘zo krijgt het kabinet dit probleem gewoon terug op zijn bord.’

Kamerleden van de SP, GroenLinks en D66 missen bovendien een visie op de nieuwe taakverdeling van het kabinet en denken dat het motief van het kabinet alleen maar bezuinigen is. Op de vraag waarom de zorg voor arbeidsongeschikten, langdurige zorg en de jeugdzorg in handen van gemeenten moet komen, geeft het kabinet onvoldoende antwoord. Verder dan dat het een ‘modernisering’ is, en dat ‘zorg dicht bij burgers geregeld moet zijn’ komt de PvdA-minister van Binnenlandse Zaken Plasterk niet.

Er lijkt niet goed over nagedacht. Over de wet die gemeenten verantwoordelijk maakt voor mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn, bestaan vragen in het parlement. Zo ontbreekt volgens GroenLinks-Kamerlid Klaver goed toezicht. Wat kan het Rijk doen als het misgaat? Doorgaan zonder monitoring betekent over een paar jaar een parlementaire enquête, waarschuwde Klaver.

Ook de volgorde van de behandeling in de Tweede Kamer is vreemd. SP’er Van Raak: ‘We behandelen nú al die grote wetten, maar we spreken pas eind oktober een keertje met de verantwoordelijke minister die de overkoepelende visie zou moeten hebben. Dat vind ik genant.’

Naar aanleiding van de parlementaire enquete van de Eerste Kamer vorig jaar concludeerde de senaat dat de overheid weer ‘eenheid in de aanpak van de rijksdienst moet aanbrengen’. Nu de grote verschuiving van taken binnen de overheid speelt, van rijk naar gemeenten, vraagt de senaat om een overkoepelende visie op de inrichting van het landsbestuur. Als het enige motief geld is, is dat onvoldoende.

Klokkenluider Wereldbank – “De Dollar is Waardeloos en staat op het punt van instorten”

WE_Untergang
Na eerdere berichten van de alternatieve nieuwsvoorziening die de instorting van het economische systeem aankondigden, is het nu Russia Today die met het nieuws naar buiten komt met Karen Hudes, een klokkenluidster van de Wereldbank, met de melding dat de Dollar volkomen waardeloos is en op het punt van de ondergang staat.

Zoals bekend is er in Amerika een Shutdown gaande die inmiddels al 2 weken duurt. De officiele mediakanalen vergelijken deze shutdown graag met eerdere shutdowns waarbij de illussie wordt gewekt dat ook deze shutdown opgelost zal gaan worden. Niets blijkt echter minder waar, de huidige shutdown in combinatie met de enorme schuldenberg en vele andere economische financiele problemen en daarbovenop het geeffecteerde Obamacare, zijn volkomen onvergelijkbaar.  Ondanks dat geld, en in casu de dollar, de wereldmarkt beheerst, en alles gewoon door lijkt te gaan zoals altijd is er veel meer aan de hand dan de gewone burgers weten. Vrijwel volkomen onzichtbaar voltrekt er zich een financieel drama waarbij de val van de dollar de gehele wereldeconomie in haar val zal meesleuren. Uiteraard met alle kwalijke gevolgen vandien. De aanstaande ondergang en economisch financiele klap zal zo desastreus zijn en de schok zo groot dat maar weinigen zich er een voorstelling van kunnen maken.

Bijna 750.000 Huishoudens onder Armoedegrens, maar we moeten stoppen met “somberen”

Geplaatst op 13 April 2013. Bijgewerkt op 02 Oktober 2013

Rutte_Geen_Hoop

Met de komende Ontslag Golf van 2013 & 2014
is Nederland hard op weg naar 1 Miljoen werklozen.

Onze premier en nationaal lachebekje Mark Rutte was deze week weer op dreef: ‘We moeten minder somberen!” Jawel, u leest het goed. Hij sprak de woorden bij de presentatie van het sociale akkoord dat was bereikt tussen werkgevers, werknemers en de regering.

Een akkoord dat bol staat van verregaande en ingrijpende maatregelen die ons land er bovenop moet helpen. Dat daar ook minder populaire maatregelen instaan is begrijpelijk en noodzakelijk, maar verkoop dat alsjeblieft niet met een positieve boodschap. Nederland kraakt en steunt onder de crisis. Het aantal werkelozen neemt sterk toe, ouderen worden zwaar getroffen en het aantal huishoudens dat leeft onder de armoedegrens is historisch hoog. Bij al die mensen komt de bodem van de portemonnee eerder in beeld dan het einde van de maand. Toch weet opperpositivo Rutte er nog een draai aan te geven: stop met somberen!

En daar sta je dan als AOW-er. Dertig euro in de hand om de week mee door te komen. Een nieuwe winterjas zat er dit jaar ook al niet in en je hoopt met alles wat je in je hebt dat de wasmachine die al een tijdje een raar geluid maakt het nog even redt tot je van je vakantiegeld een tweedehandsje op Marktplaats kunt kopen. Goddank is deze maand geen kleinkind of kind jarig, want een kadootje gaat ten koste van je weekbudget ad € 30,–. Maar niet somberen hoor!

Lachebekje_Marx_Rutte Of je hebt een lichamelijke beperking. Rot hoor, maar een baan zit er regulier al bijna niet in. Werkgevers kiezen tenslotte liever iemand die compleet gezond is. De plannen van staatssecretaris van Sociale Zaken Jette Klijnsma gaven je hoop. Zo werden werknemers wel gedwongen om je aan te nemen en dan zou je ze wel even laten zien dat iemand met een lichamelijke beperking misschien nog wel meer inzet toont dan iemand die die beperking niet heeft. Maar nee, binnen het sociale akkoord is er weer een slappe oplossing gekozen en wordt het aan de werkgevers overgelaten. Dat betekent dus voorlopig weer geen baan. Maar niet somberen hoor!

Ben je ontslagen vanwege de crisis en tegen de 50 jaar? Een baan zit er niet meer in. Van de afwijzingen van potentiele werkgevers kun je inmiddels een paar ordners prima vullen. Hoe je alles financieel rond moet breien weet je niet. Je zit samen met bijna 750.000 huishoudens (was +/- 600.000 in April 2013) in Nederland ook onder de armoedegrens. Vol schaamte meldt je je bij de voedselbank om je gezin in ieder geval van de basisbehoefte voedsel te voorzien. De hypotheek van je eenvoudige doorzonwoning in een vinexwijk kun je eigenlijk ook nog maar nauwelijks opbrengen, dus je kijkt per maand welke rekeningen je wel kunt laten liggen. Het water staat je tot aan de lippen. Een uitweg zie je eigenlijk niet. Maar niet somberen hoor!

Dus kom op senioren, lichamelijk beperkte en ontslagen werknemers: doe eens positief! Voor niets gaat de zon tenslotte op. Laat die euri’s die u niet heeft gewoon rollen en maak nationaal lachebekje Mark Rutte blij. Niet somberen!

Bron : Moeten We Niet Willen

FEMA Blackout Oefening

Op 13 November gaat FEMA een grote landelijke “Blackout” oefening houden ! Het gehele electriciteits net van Noord Amerika zal op die dag worden uitgeschakeld. (de tijdsduur v/d Blackout is op het moment van dit schrijven nog onbekend, tevens is onduidelijk of dit overdag ’s avonds of ’s nachts zal zijn.)

In elk geval heeft de term “Blackout” een meervoudige sinistere lading, al jaren kampt Amerika met enorme stroomstoringen door de privatisering van haar energie markt. Eveneens verwijst Blackout naar de enorme hype die er was ontstaan ten aanzien v/h jaar 2012. Inmiddels is het bijna 2014 en alle eerdere verwachtingen waren tot op dat moment niet uitgekomen. Dit betekend echter niet dat men het met 2012 aan het verkeerde eind had, verkeerde tellingen en het manipuleren van onze kalenders gebeurd al sinds de oudheid. De Heilige Schrift zegt “Hij zal zich tegen de Allerhoogste richten, de heiligen van de Allerhoogste mishandelen en hij is van plan feesttijden en wet te veranderen.” Daniël 7:25

Het veranderen van “feesttijden en wet” is al menigmaal door antichristelijke leiders toegepast en in de eindtijd zal dit nogmaals gebeuren.

WAARSCHUWING, SCHOKKENDE SINISTERE VIDEO !!

Ook de energiemarkt in Europa is geprivatiseerd dus is bovenstaand gebeuren v/d FEMA tevens een duister en sinister signaal voor wat de rest v/d wereld te wachten kan staan. Immers de energiemarkt en haar enorme consumptie van fossiele brandstoffen staan al jaren onder druk. Kennelijk is het noodzakelijk om het gewone volk alvast voor te bereiden op een periode van schaarste en duisternis ?

Als het licht uitgaat op 13 November in Amerika is onze geschiedenis nog wel de beste voorspeller v/d toekomst helemaal als we Gods Heilige Woord in ogenschouw nemen, waarin e.e.a. gesitueerd is rond Israël en Jeruzalem. De wereld leeft steeds meer in geestelijke duisternis en wellicht binnenkort ook in letterlijke duisternis. Wat dat betreft is de deken van geestelijke duisternis die nu nog over Israël ligt wellicht een mooi voorbeeld. Binnenkort zal God de Vader deze deken van geestelijke duisternis zelf weghalen en Israël zal dan tot haar ontsteltenis in een totale goddeloze wereld ontwaken. Ook hier geld dat we de voortgang van de profetieën via Israël en Jeruzalem beter kunnen verstaan, naarmate we de ontwikkelingen in de rest van een alsmaar godlozere wereld zien voortschrijden.

Op vele punten wordt er overigens al wereldwijd rekening gehouden met diverse blackout varianten, wat te denken van de Internet Kill Switch bijv. Of een Banken Blackout met als ultiem wapen een Bank Holiday. Opdat men niet langer meer kan kopen en verkopen, alsdan dat men het Teken v/h Beest zal aannemen.

Op 13 November zullen we in elk geval weten hoe de FEMA oefening zal gaan verlopen en wat er uit voortvloeit. Ondanks dat we meer en meer in de duisternis van het rijk van lucifer in worden getrokken, mogen we blijven uitzien naar het Eeuwige Licht dat alle mensen verlicht. Jezus Christus !

Vr. Gr. Pineut

Artikel gebaseerd op : The Common Sense Show – When the lights go out on November 13

Referenties
Youtube : FEMA Preparing For Disaster By October 1st – h/t Openbaring.org

De “Blackout” komt !

Afbeelding

Profetie over Europa !

Profetie_over_Europa

De Bulgaarse en Roemeense sprinkhanenplaag
van Bijbelse Proporties komt er aan !

Origineel geplaatst op 13 mei 2013 op Voormalig Amsterdam Post

De grootste Bulgaarse en Roemeense sprinkhanenplaag moet nog komen !

Door: Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten (R.I.P.)

Per 1 januari 2014 mogen Bulgaren en Roemenen zich vrij in Nederland vestigen. Zij kunnen dan ook van ons sociaal vangnet gebruik maken. Het gezemel om die 100 miljoen aan fraude met toeslagen waar staatssecretaris Weekers nu door onder vuur ligt zal daarmee verbleken.

Deze armste landen van Europa zijn sinds 2007 lid van de Europese Unie. De afgelopen jaren heeft Nederland geprobeerd met strenge arbeidsmigratieregels een massale exodus vanuit die landen tegen te houden. Dat kan volgens de Europese regels dus per januari volgend jaar niet meer. Bulgaren en Roemenen konden zich dankzij het verdrag van Schengen nu al in Nederland vestigen als zij zich inschreven als ZZP-er. Dat gebeurt vaak met een Hongaars paspoort. Aanspraak op de gemeenschappelijke spaarpot van de Nederlanders maken konden ze echter nog niet. Deze instroom leidt nu al tot grote problemen meldde Nieuwsuur (Video vanaf 10 m 30 sec) op 16 maart j.l.
Op hun website vertelt het programma onder meer over de situatie in Duitsland:

In Duitsland, dat de afgelopen jaren al veel soepelere regels hanteerde, vestigden zich veel migranten uit Roemenië en Bulgarije. In 2007 waren dat 64.000 Roemenen en Bulgaren, in 2011 147.000, en in het eerste halfjaar van 2012 was er een stijging van 24 procent in vergelijking met een jaar eerder.
Duitsland zegt dat er in verschillende steden grote problemen zijn met Bulgaren en Roemenen. Wijken verpauperen en er is voor de nieuwkomers weinig kans op de arbeidsmarkt. Nieuwsuur bezoekt Duisburg dat zegt 19 miljoen euro uit te geven aan onderwijs- en integratiehulp ter bestrijding van de problemen.

In hetzelfde artikel/programma wordt de stadsdeelvoorzitter van Delfshaven, Carlos Conçalves (PvdA), aangehaald die zegt dat er in zijn wijk op dit moment al grote problemen zijn. Hij noemt “overbewoning en overlast”. De interviewer van het politiek correcte Nieuwsuur zegt in dat programma tegen Conçalves:”U waarschuwt voor de komst van Bulgaren en Roemenen…’t doet een beetje denken aan het Polenmeldpunt van Wilders”. Tsja, dat kan natuurlijk niet: zomaar de waarheid zeggen. Dan moet je wel fout zijn, niet? Conçalves moet dus via allerlei zijwegen afzwakken waarna Nieuwsuur de “geweldige” bijdrage van al die Bulgaarse en Roemeense arbeidsmigranten in aardbeienkassen laat zien. Geen enkele kritische opmerking van dat verhulde PvdA-tv-programma over dat juist deze mensen de arbeidsmarkt van de hier al aanwezige Turken verdringen door tegen nóg lagere lonen te werken. Die Turken wonen hier met één familie in één huis en daar zijn kosten aan verbonden en betaal je beter van een uitkering dan voor die paar centen die de blije kassen betalen. Hoe de Bulgaren en Roemenen dat doen leest u hierna.

Waaruit zou die overlast die Conçalves noemt dan bestaan en hoe ziet dat er in de praktijk uit in zo’n wijk? Want zeg nu zelf: het hek is nog niet eens van de dam en nu al zou men in zomaar een gemeente als Delfshaven mogen genieten van de zegeningen der Europese Unie? Ik vroeg het de heer Conçalves zelf terwijl er geen PvdA-camera mee draaide. Zijn antwoord op mijn vraag en de beschrijving van de situatie is veel erger dan u het van Nieuwsuur weten mag. Ronduit shockerend zelfs.

“De situatie die zich voor doet is als volgt: momenteel vindt er een toenemende mate instroom van Turks sprekende Bulgaarse Roma en in mindere mate Roemenen plaats in Delfshaven. Een groot deel van de wijken waarin dit plaats vindt zijn de kwetsbare wijken.

In de wijk Tussendijken is de instroom het grootst en meest zichtbaar. Tegelijkertijd is dit ook de meest kwetsbare wijk (scoort laag op veiligheid en sociale index) in Delfshaven. Bulgarije en Roemenië  zijn de armste landen van Europa en de Roma doelgroep is de groep met de grootste sociaal maatschappelijke achterstanden in beiden landen.

Kortom de kwetsbaarste wijken komen nog meer onder druk, door instroom van grote groepen mensen, die vele malen meer achterstand hebben dan de huidige bewoners die ook al achterstanden hebben. Er ontstaan concentraties zeer kwetsbare bewoners in wijken die al jaren kwetsbaar zijn. De voorzieningen om deze mensen te helpen worden door bezuinigingen afgebouwd. De huidige bewoners klagen, er is sprake van overbewoning en spanningen. In een eengezinshuis zitten soms vier gezinnen en soms meer. Dit veroorzaakt geluidsoverlast in de veelal oude huizen (houten vloer).”

“De meeste hebben geen inkomen uit werk en ontwikkelen andere overlevingsstrategieën variërend van koper- en ijzerhandel tot inbreker of zakenroller, winkeldiefstal, oplichting, babbeltruc, toeslagfraude, wiettoppen knippen.
Verder is de groep luidruchtig op straat aanwezig, soms tot diep in de nacht luidruchtig praten en lachen, ze staan als groep voor winkels komen intimiderend over. Op zoek naar oud ijzer of koper halen ze vuilniszakken uit containers, nemen ze mee om te doorzoeken en later dumpen ze het vuil op straat. Dit doen ze ook met grof vuil (oude bankstellen, matrassen, etc), zijn door taalgebrek niet aanspreekbaar.”

Alstublieft! En dan hebben we het nog maar over Delfshaven waar een paar avonturiers zijn neergestreken. Nederland, maak uw borst maar nat want volgend jaar gaan de sluizen naar de Hollandse vleespotten pas echt open en komen écht niet de raketgeleerden uit Bulgarije en Roemenië naar Nederland maar de rest van de arme onderklasse en de overige georganiseerde misdaad. Om als een oudtestamentische plaag dit land verder kaal te vreten. En dan heeft de heer Conçalves nog niet eens mijn vraag beantwoord waarop hij de kosten schat die de gemeente nu al maakt om deze overlast te beperken. Met de hartelijke complimenten van Mark Rutte, Diederik Samsom, de rest van eurofiel Den Haag en de Europese Unie.

Zie ook Artikel uit 2010 : Gratis geld halen in Nederland