Het Kalifaat & de volgende “Holocaust”

In onderstaande video wordt de a.s. grote verdrukking, (komende tijd der grote smarten) vlak voor de wederkomst van Christus, gekoppeld aan het huidige herstelde Islamitische Kalifaat van IS. Er is inderdaad een plausibele korrelatie te leggen tussen de vervulling van de Bijbelse profetieën alswel de valse namaak profetieën v/d anti christelijke islam. De kans en realiteit dat het huidige IS kalifaat een vervulling zal worden van de aanstaande wereldwijde terreur wordt steeds groter. Hiernaast zullen er zeker nog andere partijen zijn die onderdeel gaan uitmaken aan de komende tijd der grote smarten. Het zal de volgende en laatste allergrootste Holocaust worden die deze wereld ooit heeft getroffen.

Ariel Sharon stervende, wordt de Kaduri profetie vervuld ?

Yitzhak Kaduri note messiah

De profetie van Kaduri een korte uitleg.

Kaduri was een Orthodoxe Joodse Rabbi/Leraar die de naam onthulde van de Messias. Hij verklaarde dat die naam Yashua was. In gewoon Nederlands had hij het over Jezus Christus die door de gehele Christelijke wereld wordt gezien als de Messias, de Zoon van God die spoedig zal wederkomen.”

“Kaduri deed in 2006 een voorspelling dat de wederkomst van Jezus ingeluid zou worden met de dood van Ariel Sharon. Nu Sharon op sterven ligt gonst het in de Christelijke wereld of deze profetie daadwerkelijk zal worden vervuld. Het enige aspect dat nog ontbreekt is hoe groot of klein de tijdsspanne zal zijn tussen het sterven van Sharon en de daadwerkelijke terugkeer van Jezus Christus.” (pas op voor de vele speculaties. Misleiding !!!)

In onderstaande video wordt deze profetie door 2 Evangelicals besproken.

Naschift Pineut : “Ondanks dat de wens de vader van de gedachte is, is ook hier enige voorzichtigheid geboden. Velen hebben maar al te vaak verkeerde voorspellingen gedaan ongeacht de goede bedoelingen. De Schrift is er erg helder over dat de vele tekenen en signalen een indicatie zijn van tijd en richting naar de wederkomst, hieraan kunnen oprechte Christenen herkennen hoe laat het is op Gods Profetische klok.”
“Wie goed oplet kan echter ook weten en zien dat er nog een aantal andere aspecten vervuld moeten worden en dat ondanks de hoop en verwachting van velen, de wederkomst op dit moment nog niet aan de orde is. De wederkomst zal plaatsvinden op het meest kritieke moment van Israël waarbij Israël zich volgens de schrift bevind in wat God noemt “Jakobs benauwdheid”. In deze benauwdheid bevind Israël zich op dit moment nog niet. Feit is wel dat haar benauwdheid voor de deur staat in de vorm van hordes agressieve islamieten om haar heen.”

In de Eindtijd zullen er 3 groepen zijn, Paulus maakt een duidelijk onderscheid in 3 groepen van mensen :
1. de Joden, 2. de natiën of de heidenen 3. de Gemeente.
“De termen Jakobs Benauwdheid en de Grote Verdrukking uit Mattheus 24 zijn welliswaar nauw met elkaar verbonden maar niet hetzelfde.
Wie beide termen, ten aanzien van Israël, en een steeds sneller vervallende Wereldmaatschappij, goed weten te onderscheiden zullen de vervulling v/d profetieën beter kunnen plaatsen.” (De Grote Verdrukking voor de Joden wordt ook wel de tijd van Jakobs benauwdheid genoemd. Zie hiervoor Jeremia 30:7 NBG)
Klik hier voor meer informatie over de 3 groepen in de “Eindtijd”

Referentie Artikel : Bekering of Verandering ?

“Maar de (Heilige) Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen” (1 Tim. 4:1). “Daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven” (2 Tess. 2:11).

Hedendaagse wonderen en tekenen

De bijbel laat zien dat er drie perioden zijn waarin God wonderen en tekenen deed. De grootste periodes uit de bijbel worden gekenmerkt door het feit dat er geen wonderen en tekenen gebeurden. Johannes de Doper, waarvan toch geprofeteerd is dat hij de bode zou zijn van de komende Messias, deed geen enkel teken.

En velen kwamen naar Hem toe en zeiden: Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes over Deze Man zei, was waar.  En velen geloofden daar in Hem. Joh.10:41-42

De perioden van wonderen en tekenen die de bijbel beschrijft zijn de volgende drie, te weten. De tijd van Mozes en Jozua, Elia en Elisa en de tijd van de Here Jezus en Handelingen.

De wonderen en tekenen die in Handelingen plaatsvonden gebeurden door de apostelen.

En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. Hand 2:43

Of de tekenen en wonderen werden gedaan onder de leiding van de apostelen. Dit zie je bij Stefanus die door de apostelen bekrachtigt wordt om tekenen te verrichten.  (Hand.2:5-8)

Handelingen is het sluitstuk van de wonderen en tekenen. In Handelingen lezen we hoe Paulus door Jezus Zelf geroepen wordt en hoe hij wonderen en tekenen doet. De brieven die na het boek Handelingen in de bijbel staan zijn verslagen en brieven aan deze gemeentes. Dit betekend niet dat de handelingen die hij doet pas na het boek Handelingen komen. Het boek Handelingen is geschreven door Lucas en de brieven door Paulus.

Ook in de brieven van Paulus lees je over wonderen en tekenen, maar je ziet ook dat deze stoppen. Hij geneest Timotheüs niet, geeft hem advies voor zijn maag. Een andere medewerker moest hij ziek achterlaten. Dit geeft duidelijk weer dat de tijd van wonderen en tekenen voorbij is gegaan.

De tijd van wonderen en tekenen zal weer terug komen, na de opname als de twee getuigen zullen spreken in Jeruzalem.

Het feit dat wonderen en tekenen gedaan werden door de apostelen kunnen we ook opmaken uit de benaming van het bijbelboek Handelingen. De eigenlijke naam is Handelingen der Apostelen. Ook Paulus verdedigt zijn apostelschap door te wijzen op de wonderen en tekenen die hij deed.

Ik ben immers in niets minder geweest dan de apostelen bij uitstek, hoewel ik niets ben.  De tekenen van een apostel zijn onder u verricht, in al mijn volharding, in tekenen, wonderen en krachten.  2 Kor.12:11-12

In de huidige tijd is er een steeds groter wordende groep christenen die gelooft dat wonderen en tekenen ook voor vandaag zijn. Onder aanvoering van de bekende leraren uit de charismatische beweging is er een enorme toestroom gekomen van christenen die het basisgeloof aan de kant hebben geschoven en er een wonderen en tekenen geloof voor terug hebben gekregen. De meest aangehaalde tekst om te “bewijzen”dat wonderen en tekenen ook voor vandaag de dag zijn is Marcus 16. In dit hoofdstuk lezen we dat de gelovigen te herkennen zijn aan de wonderen en tekenen. Als we naar het laatste vers kijken dan zien we ook over wie er hier gesproken wordt. De discipelen.

De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God,  maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen. Mar.16:19-20

De bijbel roept ons op om te geloven, niet om wonderen en tekenen te zoeken. Dit terwijl juist vandaag de dag velen hiernaar op zoek zijn. Vooral vanuit de charismatische beweging komen vele dwalingen. Als men bijvoorbeeld niet in tongen spreekt dan ben je niet echt vervuld met de Heilige Geest want door tongentaal bouw je jezelf op. Dit terwijl tongentaal een teken is voor ongelovigen (1 Kor.14:22) , het ten teken was voor de Joden dat de heidenen dezelfde Geest hadden ontvangen als zij, nadat ze tot geloof waren gekomen. (Hand.10:44-47)

Als we eens kijken naar al de beweringen die gedaan worden door hedendaagse leraren en gelovigen dan blijken ze niet gefundeerd op de bijbel maar op de ervaring van mensen. Bevrijding, genezing, visioenen en profetieën. De ene getuigenis nog mooier dan de ander. Het bijbelse bewijs is echter niet te leveren. Het meest gehoorde argument is:”Ik heb het zelf ervaren”. Iemand schreef eens. Als men een ervaring heeft gehad, dan is het bijna onmogelijk om deze persoon van zijn ongelijk te overtuigen. Zo is het ook in deze tijd.

Kijk maar naar iemand als Tod Bentley. Bewezen dwaalleraar, toch door velen aanbeden en weer hersteld in zijn “geestelijke”ambt.

Waarom gaan al deze mensen die claimen dat ze in de naam van Jezus wonderen en tekenen doen niet naar de ziekenhuizen en genezen mensen? Waarom worden er geen mensen genezen met het syndroom van down? Jezus genas iedereen, Paulus wekte iemand op uit de dood, de schaduw van Petrus bracht genezing. Waarom gebeurt dat nu dan niet meer als God wilt dat we wonderen en tekenen doen?

want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwing. 2 Kor.5:7

Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Rom.1:17

Tekenen zijn in deze dagen een hot item. Het is, misschien wel voor de meeste christenen, een bewijs van het christen zijn en iets wat we moeten doen. Ook de naderende wederkomst van Jezus wordt berekent. Allerlei onderzoeken worden er gedaan om maar vast te kunnen stellen wanneer Hij terug komt. Ook de geruchten van oorlogen, aardbevingen en dergelijke zijn aanleiding om naar de tekenen te kijken van de aanstaande opname van de gemeente. Ook dit is een onderdeel van de wereldwijde wonderen en tekenen bediening. Als we kijken naar de bijbel met betrekking tot de dag dat Jezus terug komt dan krijgen we één duidelijke opdracht.

We moeten omhoog kijken en de Heer verwachten.

Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen.Gal.5:5

Wonderen en tekenen zijn niet voor ons. Dit is ook geen noodzaak om te geloven. Je ziet het aan het volk Israël. Hoeveel wonderen en tekenen God ook deed, ze dwaalden steeds weer af. Zo is het nu nog steeds. Wonderen en tekenen geven geen garantie voor geloof. Enkel het vertrouwen op het offer van de Here Jezus rechtvaardigt ons en zal ons bevrijden.

Bron : Rejoice Now

Islamisten in Engeland willen Kerstfeest misbruiken

Islamisten in Engeland, onder aanvoering van de extremist Anjem Choudary, willen op 24 December (kerstavond) voor de St. Paul’s Kathedraal in London een ‘open debat’ houden over de moslim jezus.

Dat de islamisten al veel langer bezig zijn om het vrije westen te ontjoodsen en ontchristenen is voor velen al geen bijzonderheid meer. Maar dat men de brutaliteit heeft om op de dag voor Kerst te proclameren dat de Jood Jezus Christus een moslim is tart elke beschrijving.

Bijgaand de poster die men massaal rondstuurd, via social media en op straat ronddeeld.

Saillant detail : Aan de onderkant van de poster spreekt de geest van de anti christ die zegt dat Jezus Christus NIET de Zoon van God is !

Poster_AC

Het officiele persbericht : http://www.anjemchoudary.com/press-releases/public-debate-on-christmas-eve-about-the-true-message-of-jesus

De Islamitische Kerst Leugen !

Islamitische_Kerst_Leugen

Palestijnse leiders maken Jezus Christus los van zijn Joodse afkomst & noemen Hem ‘Palestijn’ & zelfs ‘Moslim’ !

De Here Jezus: Jood, Palestijn of Christen ?
De Here Jezus is geen Palestijn !

Leugens ! Leugens ! Leugens ! Leugens !
‘Jezus was een Palestijn – en waarom dat uitmaakt !
Denk er deze Kerst aan : ‘Jezus was een Palestijn’
Palestijnen houden vol: ‘Jezus was een Palestijn!’

Profetie in het Nieuws – De Mahdi komt (deel 2)

De Iraanse President, Mahmoud Ahmadinejad, gaf een ‘gepassioneerde speech’ (alweer) bij de Verenigde Nazi’s. Hij liet de wereld weten dat de islamitische verlosser, De Mahdi, binnenkort zal terugkeren, vergezeld van z’n slaafje de islamitische jezus christus. In onderstaande video (engelstalig) gaan Gary en Bob op onderzoek naar de islamitische theologie/eschatologie (eindtijdleer) en hoe het islamitische apocalyptische perspectief over het eind der tijden door hen rechtstreeks uit de Bijbel is gekaapt !

Bron : http://www.prophecyinthenews.com | HT : http://www.openbaring.org

Klik HIER voor alle artikelen inzake de Mahdi

Anti Semitisme groeit in “Occupy beweging”

Naar aanleiding van het vorige Artikel : Veiligheidsriemen vast ! Occupy beweging wordt steeds bozer en enger ! Ontving ik een reactie van het Tribulation Network uit Amerika. Bij deze een fragment van het volledige artikel op de website van Tribulation Network die er er geen misverstand over laat bestaan hoe erg het Anti Semitisme reeds is gevorderd binnen de Occupy beweging.

“Anti-Semitisme en anti-Zionisme zijn inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden. De verontrustende beelden van de “Occupy Wall Street” protesten laten overduidelijk een anti-Semitische ondertoon zien, die niet eenvoudig weg afgedaan kan worden als een bijverschijnsel van een groeiend aantal demonstranten. Zij zien hebzucht en inhaligheid/gierigheid vooral als een standaard expressie van Anti Semitisme – De Joden en Israël zijn de hoofdschuldigen van de wereldwijde economische wanhoop.”

In bijgaande video is te zien hoe griezelig gevaarlijk een subtiele vorm van Joden haat en Israël haat ingang vind in wat gezien wordt als een vreedzame vorm van protest.

 

U kunt maar weer geinformeerd en gewaarschuwd zijn.

Vr. Gr. Pineut

Bron : The Tribulation Network

Veiligheidsriemen vast ! Occupy beweging wordt steeds bozer en enger !

De Occupy beweging die zich als een olievlek over de wereld heeft verspreid heeft overal flink wat veranderd. Maar wat we tot nu toe hebben gezien is nog maar slechts het begin.

Zoals eerder geschreven was het de Arabische wereld waar de protesten zich als eerste voordeden. En daar gingen de protesten als eerste vooral om de stijgende voedselprijzen, de tekorten eraan, werkloosheid e.d. Het grootste probleem van die Arabische wereld is nog niet eens zozeer dat het dictaturen zijn, alswel dat het geen (voedsel) producerende landen zijn. Het overgrote deel van de Arabische landen hebben naast de olie industrie vrij weinig aan hun bevolking te bieden juist omdat men in de woestijnen waar al deze landen zich bevinden verder vrij weinig geproduceerd kan worden.

De Arabische wereld valt of staat met over het algemeen geimporteerde zaken uit het door hen zo verfoeide westen. Daarentegen heeft het westen de olie hard nodig om door te kunnen gaan met produceren, we kunnen dus spreken van een delicate en uiterst fragiele balans die dit alles in evenwicht houd. Door de enorme prijsstijgingen van producten konden protesten van de over het algemeen arme bevolkingen daar dan ook niet lang uitblijven. Inmiddels hebben diverse dictators het veld moeten ruimen en bleek hoezeer zij zelf leefde in extreme weelde en luxe.

De Occupy beweging die nu gaande is in de wereld is een slap aftreksel van de opstanden van de Arabische opstanden. Men strijd welliswaar eveneens tegen stijgende voedsel prijzen en de exorbitante verrijking van banken e.d. Maar de situaties van zowel het westen als het oosten zijn volkomen onvergelijkbaar. In het westen is het meeste aan schulden vooral veroorzaakt doordat iedereen hard heeft meegedaan aan het grote pyramide spel van HEBZUCHT. Maar ook zijn veel mensen misleid en in combinatie met de hebzucht moest het gras natuurlijk altijd groener zijn als bij de buren en dus konden onbetaalbare torenhoge schulden niet uitblijven. In combinatie met het grote graaien van de bank en beurswereld zien we nu hoe het financiele kaartenhuis langzaam in elkaar stort.

Tot nu toe zijn de Occupy protesten vreedzaam verlopen, op wat enkele uitzonderingen na, die vooral te leken zijn aangestuurd door linkse extremisten, of mogelijk zelfs ingehuurde NWO agenten. Maar daar zal weldra verandering inkomen. Het spreekwoord luid: als er één schaap over de dam is volgen er meer. In Amerika begint de sfeer van de protesten door de boosheid van de demonstranten nu steeds grimmiger te worden, vooral nu de economie alsmaar verder achteruit gaat. Het wordt er, ondanks de protesten, niet beter op maar eerder steeds slechter. En dat geld niet alleen voor Amerika maar ook voor alle andere landen waar de Occupy beweging steeds groter en massaler wordt. Onderzoeks Journalist Carel Brendel schreef hier al over, waarbij het vooral opvallend was dat het in de eerste dagen de “Henken en Ingrids” waren die protesteerden. Maar de “Henken en Ingrids” hebben inmiddels plaatsgemaakt voor heel andere mensen met geheel andere motieven en achtergronden.

In Amsterdam viel het naast Carel Brendel inmiddels ook andere bloggers op dat de zogenaamde Occupy beweging inmiddels volledig is gepolitiseerd en gekaapt door o.a. de Internationale Socialisten en allerlei andere schimmige figuren van Links politieke schnit en vage New Age figuren. Voor wat de Internationaal Socialisten betreft zijn het vooral deze schimmige mensen die een waar rookgordijn hebben opgeworpen in de afgelopen jaren. Reeds in het verleden bleken zij de Kristallnacht herdenking meerdere malen te hebben gekaapt en banden te hebben met allerlei louche figuren uit alle lagen van de bevolking. Zo zijn er sterke banden met allerlei islamitische organisaties die heulen met Hamas en Hezbollah. De Kristallnacht herdenkingen zijn uiteindelijk geploft doordat dit alles door diverse bloggers en onderzoekers meerdere malen aan de kaak werd gesteld.

Ook nu is de Occupy beweging gepolitiseerd waardoor van de echte bedoelingen niet veel meer over blijft en mensen, zonder dat ze het door hebben, in een extreem linkse politieke richting worden gemanouvreerd waarbij uiteindelijk ook geweld om de hoek komt kijken. Via die linkse bewegingen en de vage New Age beweging van Zeitgeist worden de geesten langzaam voorbereid om te accepteren dat we te maken hebben met een groot zionistisch complot. Uiteindelijk zijn de ware schuldigen aan de wereldwijde crisis de Joden en Israël. Kortom het is het aloude liedje van onvervalst anti semitisme : “De Joden hebben het gedaan” Christenen zouden er heel goed aan doen zich heel ver te distantiëren van dit soort protesten en bewegingen juist omdat men door de vele misleidingen meegesleept zouden kunnen worden in wat uiteindelijk uitmond in niets anders dan virulente Joden en Israël haat en vuig anti semitisme. Opvallend voorbeeld in deze is dit artikel op de Christelijke site Habakuk die de Occupy beweging kennelijk wel ziet zitten, ook voor hen is het hoog tijd voor een diepgravend journalistiek onderzoek naar de werkelijke motieven en achtergronden van de diverse Occupy organisatoren. In elk geval wenst de VVD in Amsterdam dat er snel een einde komt aan de camping op het beursplein.

Voor de komende weken, maanden zoniet jaren verwacht men dat de protesten uiteindelijk kunnen uitmonden in wereldwijde burgeroorlogen. Voor wat de Arabische wereld betreft houd men het hart vast, zeker nu Libië gevallen is en ook daar de vele stammen hun eisen kracht zullen gaan bij zetten. Net als in de Arabische wereld zullen demonstranten niet langer genoegen nemen met slechts vreedzame protesten en het in tentjes zitten op de beurspleinen en “vredig” slaan op trommels. Die uiterlijke roep van vreedzaam protesteren en oproepen van “liefde” zijn allemaal maar schijn. De mens is nu éénmaal gewend aan voorspoed en welvaart en het is dat laatste wat hen allemaal drijft omdat dit de komende jaren allemaal zal gaan verdwijnen. Anders dan in Amsterdam is men in Amerika vooral erg huiverig dat daar de Occupy beweging van binnenuit door shills zal worden misbruikt om de demonstranten op te jutten om geweld te gebruiken. Het is vooral het geweld die de NWO agenten, en zij die daadwerkelijk aan de touwtjes trekken in de wereld, in de kaart zullen spelen.

Vrijheid ? Liefde ? Vreedzaam ? Het zullen allemaal loze en holle frasen blijken te zijn als men weldra het ware gezicht laat zien. Net zoals men in de Arabische wereld om democratie roept. Want wat democratie überhaupt is dat weet men daar helemaal niet, simpelweg omdat men dit nog nooit gehad heeft. Dit alles zal alleen maar leiden tot meer geweld en bloedvergieten en de zogenaamde roep om vrijheid zal dan niets anders blijken te zijn dan totale anarchie en wetteloosheid. Geheel los van god en gebod zal de zee der mensen opgezweept worden en verworden tot beesten. Het duidelijkste voorbeeld was wel de barbaarse afslachting van de voormalig leider van Libië. Hiermee heeft men reeds bewezen geen haar beter te zijn dan wat men beweerd te bestrijden.

Het is de opmaat voor totale en globale anarchie en wetteloosheid, precies zoals het Woord van God heeft voorzegd dat dit dé tijd zal zijn waarin de wetteloze zich kan en zal openbaren.

Veiligheids Riemen vast ! Vr. Gr. Pineut

Referentie Artikel : Buckle up – the End of the American Dream

Bekering of verandering ?

Afgelopen dagen staan de media bol van de protesten vooral tegen de banken, tegen een kleine schatrijke elite, tegen de verrijking, tegen de exorbitante bonussen, etc. etc. De lijst waartegen allemaal geprotesteerd wordt is bijna onuitputtelijk.

Maar er schuilt ook iets heel erg gevaarlijks in al die protesten en dan vooral geestelijk. Al met de start van de protesten in diverse Arabische landen, die vooral gingen over de enorme prijsstijgingen van voedsel, werkloosheid en diverse tekorten aldaar. Waren de protesten in de Arabische landen vooral ook gericht tegen de rijke elitaire dictators, de algehele oproep om te protesteren was vooral een roep om verandering.

Hieraan is gelijk al de geest van de New Age beweging en anti christelijke geesten te herkennen. Immers men roept en eist wel om verandering, maar het zijn vooral anderen die moeten veranderen. In wat voor opzicht en hoe men moet veranderen is verder volkomen onduidelijk en blijft in duisternis gehuld. In geen enkel protest was en is de oproep te horen dat men zich moet bekeren van de eigen goddeloze, liefdeloze en vooral ook egoistische zonden. De god dezer eeuw heeft de massa’s verblind, het is vooral de god van het geld, de Mammon, die de mensheid tegen elkaar opzet. Want met elke oproep tot verandering vergeet men er gemakshalve bij dat het vooral de eigen geldzucht is die de wortel is van al het kwaad. Een kwaad dat onherroepelijk in alle mensen aanwezig is.

Carel Brendel signaleerde met de laatste protesten in Nederland al dat er duistere politieke krachten aan het werk zijn en tevens constateerde hij dat de Zeitgeist New Age beweging sterk vertegenwoordigd was. Hoewel de protesten in eerste aanleg rustig verliepen, bleken protesten elders minder vreedzaam te verlopen. Zo waren er ook diverse posters te zien van de internationale socialisten die o.a. rondliepen met anti PVV posters, posters met Karl Marx (christen vervolger 1e klas) en posters van Che Guevara (socialistische moordenaar). Het toont aan dat er politieke krachten en geesten werkzaam zijn die de protesten gebruiken voor geheel andere doeleinden.

Het systeem moet veranderd worden, zegt men. Maar het zijn dan vooral anderen die moeten veranderen, van bekering van de eigen zonden is absoluut geen enkele sprake. Een communist als Karl Marx als je leids figuur laat er dan ook geen enkel misverstand over bestaan door welke geest deze mensen worden geleid. Het mag allemaal dan nog zo vreedzaam lijken, het is ten diepste levensgevaarlijk. Het voorbeeld kunnen we al zien in de Arabische wereld waar diverse duistere machten en krachten de mensen aldaar tegen elkaar uitspelen. De Arabische lente is inmiddels aan het verworden tot een duistere Arabische koude winter, een koude geestelijke winter dan wel te verstaan. De god dezer eeuw heeft hen allen verblind en massaal is men hard op weg naar de geestelijke afgrond. Verandering ? Ja er veranderd genoeg maar het is een verandering die de deur open zet tot een nieuw tijdperk waarin de Anti Christ korte tijd zal regeren.

Het is nog een korte tijd voor Christenen om mensen te kunnen oproepen om zich te bekeren van hun zonden. Jezus Christus is gestorven voor elke zonde. Alleen een diepe intense bekering en een verootmoediging en erkenning dat wij allen schuldig zijn en veranderd moeten worden naar zijn beeld en gelijkenis door bekering tot Hem is de enige weg waarop de mensheid zijn vertrouwen kan stellen. Op Jezus kunnen wij bouwen en vertrouwen. Daar kan geen enkele protest en oproep tot verandering iets aan veranderen als men wilt blijven leven in zonden.

Vr. Gr. Pineut

“Het Koninkrijk MOET worden verkondigd”

jéhovahs getuigen mogen graag opscheppen over getallen en aantallen, in onderstaande video worden enkele van die “zogenaamde” aantallen (hoeveelheden en getallen) onder de loep genomen.

Bekijk en oordeel zelf of een organizatie, die slechts uit hooguit 10% v/d wereldbevolking bestaat, zoals zijzelf claimen, ook daadwerkelijk een vervulling zijn van het Heilige Woord van God. (Hetzij in positieve zin, hetzij in negatieve zin.) Of dat het één van de vele bewijzen is dat we hier te maken hebben met een signaal v/d Eindtijd. Veel kijkplezier.

Deze video is nog “leuker” hierin is te zien dat het genootschap van de jéhovah getuigen vuistdiep in de Hedge Funds zitten. Waarom zou een “christelijke organizatie” zich nou bezig moeten houden met Hedge Funds ? (overigens Hedge Funds betekend gokken met geld van een ander) Dus het Wachttoren Genootschap gokt met het geld dat door al haar leden is bijeengebracht. En dat geld gaat echt niet naar goede doelen of andere mensen maar zit in Onroerend Goed !

Van, u raad het al, De O R G A N I Z A T I E

Lees ook de nieuwste Fraude rel van christelijk Nederland, Hilarisch Schandalig !

Naschrift van Zeeuws Meisje : Geen cent teveel hoor !!!!

Stormwaarschuwing : Zeer strenge winter in aantocht !

U heeft het inmiddels wel begrepen na prinsjesdag, we gaan een zeer strenge winter tegemoet en een zeer zwaar en kil 2012, aldus Jan Kees de Jager. Hij gaf een Stormwaarschuwing ! Een stormwaarschuwing die reeds sedert 2007 door de voormalige website http://www.stormwaarschuwing.nl al was afgegeven.

Nu schrijven we het jaar des Heeren anno Dominus 2011 en begint de storm meer en meer aan te wakkeren en worden de in het verleden gegeven voorspellingen één voor één waarheid. De schrift stelt : “En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden” (Lukas 21:11)

Niet alleen financieel, economisch en moreel gaan we een strenge winter tegemoet. Ook op astronomisch en meteorologisch gebied gaan we een zeer strenge winter tegemoet. De vele tekenen en signalen die reeds aan de hemel zichbaar waren in de afgelopen jaren, waren voor hen die het wilden zien, duidelijke vervullingen van het Heilige Woord van God de Vader. Maar ook de vele tekenen van het weer en het dierenrijk baard velen grote zorgen en vrees.

Jan Kees de Jager zei het heel treffend ; “Er komt iets duisters op ons af, wat het precies is weten we niet, maar er komt iets op ons af” Een duidelijkere Stormwaarschuwing, via de mond van de ongelovige Jan Kees de Jager, door de Geest van de Almachtige God kon aan de mens in Nederland toch niet gegeven worden ? Maar velen geloven het niet, velen geloven niet in God, noch in Christus, noch in Zijn Woord en aldus zal ook in hen en door hen het Woord van God verder vervuld moeten worden.

Niet alleen Nederland, maar ook Europa en de rest van de wereld zal in het grote net verstrikt raken van zonde en ongerechtigheid en aldus zal de Toorn God’s zich over hen openbaren. Dan zullen de woorden van Lukas letterlijk in vervulling gaan “En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen”.

Volgens meteorologen in Engeland staat Engeland en een groot deel van Europa een zeer strenge winter te wachten die mogelijk al halverwege Oktober met veel sneeuwval en ijzige koude zal beginnen. Niet alleen begint het grote drama van de Stormwaarschuwing met een financieel Armageddon maar ook nog eens met een zeer donkere en ijzige koude lange winter periode die velen het hart zal doen bezwijken van grote vrees vanwege al deze dingen die over de bewoonde aarde gaan komen.

Voor allen die reeds geloven in Jezus Christus en Zijn Woord weten dat al deze zaken moeten geschieden, maar het einde is het nog niet. Zij weten en profeteerde reeds dat dit alles moet geschieden, de grote massa echter zullen ondanks en ongeacht de vele tekenen en signalen Jezus Christus en zijn gelovigen afwijzen als dwazen. Het is ook daarom dat de Toorn des Heeren zich zal moet openbaren over alle ongerechtigheid. Van sommigen nu zijn de zonden duidelijk openbaar maar allen hebben gezondigd en van hen worden de zonden ook openbaar, maar later.

Vr. Gr. Pineut