Het einde van de wereld & jéhovah’s getuigen

jéhovah’s getuigen mogen graag opscheppen over de enorme aantallen bijbels, boekjes, drukwerken, druksels, de vele wachttorens en ontwaaktblaadjes die de organisatie wekelijks van de drukpersen laat rollen. Met de nadruk op OPSCHEPPEN, ja dat kunnen de getuigen meer als de beste. Sederd 1874 prediken zij al het einde van de wereld en presenteren zij aan hun luisteraars het Armageddon Evangelie. “Kom wordt ook één van jéhovah’s getuigen” anders wordt u V E R N I E T I G D ! , klinkt het dreigend !!

Als dit een test zou zijn wat hun aantallen betreft, wat het niet is, dan zouden zij reeds lang geleden gefaald hebben.

In onderstaande video kunt u luisteren en zien dat de gepresenteerde aantallen van het Wachttoren en Tractaat Genootschap schril afsteken tegen de bijna 7 miljard aardbewoners. Waarvan het grootste aandeel Christenen behoord tot de door de jéhovah’s getuigen zo gehate drie eenheids denominaties.

Als het niet zo triest was zou men erom kunnen lachen :-/

In elk geval mocht het “Einde” komen dan is het wellicht verstandig om nog snel een Orthodox Christen te worden die met de mond belijd dat Jezus Christus Heer is tot eer van God de Vader !

Alle doomscenario’s overzichtelijk in één afbeelding

In onderstaande Engelstalige afbeelding zijn alle doom scenario’s van de afgelopen paar jaar nog eens keurig netjes bijeengebracht.

Voor de twijfelaars en ontkenners van de vele feiten het overdenken waard, voor hen die al meer en beter op de hoogte zijn nogmaals een bevestiging. Hoewel de in de afbeelding getoonde zaken verre van compleet zijn kan deze afbeelding gratis gekopieerd en verspreid worden. Vooral via email kunnen de diehard ontkenners nog eens met de neus op de feiten gedrukt worden. Voordat het te laat is, en deze mensen zonder het Evangelie van Jezus Christus de komende tijd der smarten in moeten gaan.

Vr. Gr. Pineut

 A brief history of doomsdays
Bron : LiveScience

Man in New York maakt al zijn spaargeld op i.v.m. 21 Mei Doemsdag

Een man in New York heeft al zijn spaargeld van $ 140.000 dollar opgemaakt aan advertenties voor zijn voorspelling dat de wereld eindigt op 21 Mei, volgens de New York Post afgelopen vrijdag.

Robert Fitzpatrick, een 60-jarige inwoner van Staten Island, zei dat hij minstens dit bedrag had besteed aan 1000 Metrowagon Affiches en advertenties op bushokjes, kiosken en metrowagens.

De advertenties vermelden “Wereldwijde Aardbeving ! de grootste ooit ! Oordeelsdag 21 Mei 2011”
In een zelf uitgebracht en gepubliceerd boek, “The Doomsday Code” zei Fitzpatrick “De bijbel bied bewijs die niet als onzin kan worden afgedaan.”

“De Dag des Oordeels zal de mensheid verrassen, we zullen er niet klaar voor zijn.” zei Fitzpatrick in een interview met de krant. “Een gigantische aardbeving zal de wereld onbewoonbaar maken.”

Als u een wekker zou willen instellen; de aardbeving zal net voor 6 uur ’s avonds lokale (amerikaanse) tijd plaatsvinden. (in Nederland is het dan klokslag 12 uur ’s middags)

“Gods volk zal worden opgewekt. Het is ook de dag dat God zal stoppen met het redden van mensen” zei hij.

Fitzpatrick hoopt dat hij één van de uitverkorenen is, maar hij is er niet zeker van.
“Er is maar weinig twijfel” zei hij. “De meeste kerken leren dat als je alleen gelooft, dat je dan bent behouden. Het is niet onze keuze. Het is Gods keuze”

Bron : Foxnews – Vertaling : Pineut

De komst van de anti-messias

Wat de wereld vandaag meemaakt is eeuwen geleden al door de Bijbelse profeten voorzegd. Gods profetische blauwdruk de Bijbel, geeft een prachtig inzicht hoe het er in de ‘laatste dagen’ zal toegaan. De Verenigde Naties, de Verenigde Staten, Europa en de politieke leiders van elk land hebben geen andere keus dan exact het profetische scenario voor de laatste dagen te vervullen.

Een scenario dat God op wonderbaarlijke wijze, al lang van tevoren, aan Zijn profeten heeft doorgegeven. Bijbelse profetieën onthullen dat de hachelijke eindfase van het huidige wereldbestel gekenmerkt zal worden door bedrog, leugens en verraad. Dat is precies waar de wereldbevolking vandaag mee geconfronteerd wordt.

Het grote antichristelijke wereldcomplot is volop in werking. Volgens het Bijbelboek Openbaring zal in een woelige tijd van ontreddering en beroering, een opmerkelijk leider met een onbeschrijflijke wreedheid op het wereldtoneel verschijnen. Hij zal alle andere megalomane schurken uit het verleden in de schaduw stellen. Hij zal zijn vuist opheffen en ‘grote woorden en godslasteringen’ spreken. Zoals chaos de weg bereidde voor de opkomst van Hitler, zo zal de komende chaos een nieuwe verwoester ten tonele voeren. Overal zal destabilisatie, ontbinding en ontwrichting heersen. Hitler propageerde zijn 1000 jarig rijk en de komende schurk zal een ‘eeuwig rijk’ propageren. De wereld bevindt zich in de tijd waarin de komst van deze alles vernietigende geweldenaar, de anti-messias zich aandient, de valse messias, die ook wel de antichrist genoemd wordt, de figuur die al de macht van satan zal bezitten. Het was Johannes die hem het eerst de antichrist noemde;

Johannes 2:18 en 2:22 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

Volgens (2 Tess. 2:4) zal de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de Tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij god is. Hij zal de grootste tegenstander van God zijn die ooit onder de mensen is verschenen. De wereld lijkt aan de vooravond te staan van de komst van deze figuur. Vanwege alle op dat moment heersende ellende zal de wereldbevolking hem als de grote redder omhelzen. In het Oude Testament worden een aantal duidelijke kenmerken gegeven van deze komende figuur. Hij zal over bovennatuurlijke gaven en capaciteiten beschikken en zich voordoen als de redder van een wereld die op het punt staat ten onder te gaan. Hij zal een eind weten te maken aan de chaos ten gevolge van oorlogen en economische malaise waarin de wereld zich op dat moment zal bevinden. Deze figuur zal zijn wreedheid door list verborgen houden, en praktisch alle natiën weten te verleiden en hem als een heiland zullen begroeten.

Hij is de verpersoonlijking van de duivel en zal de laatste fase in de menselijke geschiedenis inluiden. De komst van dit ‘Beest’ betekent voor de wereld een catastrofe zoals nooit eerder gezien is. De Bijbel maakt duidelijk dat hij de aarde zal overspoelen met misdaden en goddeloosheid maar uiteindelijk door de echte Verlosser worden overwonnen. Het is de laatste poging van de mens om buiten God om tot vrede en welstand te komen. Deze leider zal verschijnen in de periode voorafgaand aan het duizendjarige rijk. Hij is de tegenstander van God en een vijand van de mensen.

De profeet Daniël beschrijft de komende periode als een jaarweek (Daniël 9:27). Volgens de profetische tijdschaal van de Bijbel is een jaarweek een tijdperk van zeven jaar van 360 dagen elk- elke maand is 30 dagen lang. Uit Daniël 9:27 en Openbaring 11:2-3; 12:14; en 13:5 is het duidelijk dat de zeven jaar van de verdrukking in twee afzonderlijke periodes van 3½ jaar (m.a.w. 42 maanden of 1269 dagen) verdeeld is- elk met zijn bijzondere kenmerken. Volgens Daniël zal in deze fase van de wereldgeschiedenis een wereldleider verschijnen die grote woorden zal spreken tegen de Allerhoogste (Daniël 7:25). In de eerste 3½ jaar zal Israël een verbond met deze valse messias sluiten en zal het Joodse volk toestemming krijgen de oude tempeldienst te hervatten. Het zal echter een tijd van valse vrede zijn. Na afloop van de eerste 3½ jaar zal de antichrist zijn aanvankelijk met Israël gesloten verbond verbreken en de Tempel voor de resterende 3½ jaar tot aan de wederkomst van de Here Jezus misbruiken. Hij zal de herbouwde Tempel ontheiligen door het Allerheiligste ervan te betreden en zichzelf tot God te verklaren (2 Thess.2:4) en er een heiligschennend object in te plaatsen. Een gruwelijk beeld van hemzelf zal in de Tempel opgericht worden en de mensen zullen gedwongen worden dit beeld te aanbidden. (Openbaring 13:14-15). Daarop zal de eigenlijke Grote Verdrukking van 3½ jaar beginnen. Over deze tijd van verschrikking heeft de Here Jezus gezegd:

Matthéüs 24:15-21 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan- wie het leest geve er acht op- laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen…Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.

De toekomstige politieke- en godsdienstige wereldleider zal terreur, onderdrukking, wreedheid, oorlogen en ellende over de mensheid uitstorten. De gehele aarde in zijn macht gegeven worden (Daniël 7:23). Hij zal zijn eigen wetten aan de wereld opleggen. Zijn wereldtirannie zal zo verschrikkelijk zijn, dat Daniël er onvoorstelbaar van geschrokken is (Daniël 7:15,28). Hij zal zijn macht ontlenen aan de satan. Het is zeer opmerkelijk dat Daniël visies geeft op een voor hem verre toekomst die tot dusver al zo precies zijn uitgekomen. Zoals de engel tot Daniël zei; Ik ben gekomen om u te verstaan te geven wat uw volk in het laatst der dagen overkomen zal.

De anti-messias zal als een god aanbeden worden. Alle naties, godsdiensten en levensbeschouwingen zullen onder één dictatoriaal gezag geplaatst worden waar geen geloof meer zal worden toegestaan in de God van Israël. De ‘machten van de duisternis’ zullen over de aarde regeren. De duivel zal zich bedienen van menselijke medewerkers. Hij zal in korte tijd bijzonder veel macht verkrijgen dat voor een belangrijk deel te danken zal zijn aan de ontreddering en wanorde waarin de wereld zich bevinden zal. Mensen als Antiochus 4 Epiphanus, Nero, een aantal pausen en Hitler waren nog gematigde figuren in vergelijking met de komende antichrist. Tijdens een aanval van demonische razernij, woede en schizofrenie zou Hitler een visioen hebben gehad die bij hem dodelijke angst had veroorzaakt. Hij zou een beeld hebben gezien van de komende antichrist, angstaanjagender en vele malen gewelddadiger dan zijn eigen duivelse regiem. De Bijbel maakt duidelijk dat de komende antichrist volkomen van de duivel bezeten zal zijn en Hitler vele malen in wreedheid zal overtreffen.

Het Oude Testament maakt al snel duidelijk dat de mens rekening moet houden met de Macht der Duisternis; het gehoornde wezen “de heer der chaos”. Jezus, Zelf ontkende bij de “Verzoeking in de Woestijn” op geen enkele wijze Satans bevoegdheid, dat hij de koninkrijken van deze wereld zou kunnen geven, aan wie hij wil. Uit alle eindtijdprofetieën is op te maken, dat het Kwaad juist tegen de tijd van Jezus Wederkomst op aarde een bijzonder hoogtepunt zal bereiken tijdens het bewind van de antichrist. Hierbij is de Satan de grote inspirerende geest. Lang niet alles is even duidelijk over de laatste grote leider, aan wie de hele mensheid haar vertrouwen zal geven en die haar zal leiden tot de laatste opstand tegen de God van de Bijbel.

Een ernstige dwaling (2 Tessalonicenzen 2:11) zal over de mensen komen zodat ze gewillig de antichrist en zijn helper, de valse profeet zullen aanbidden. De mensen zullen verbaast zeggen: Openbaring 13:4 “Wie is aan het beest gelijk? En: Wie kan er oorlog tegen voeren?”Honderden miljoenen zullen dit ‘Beest’ aanbidding geven. Hij is ‘de mens der zonde’. De anti-messias vindt in de ongelovige, zondige mens, die met blindheid geslagen is, een gewillige handlanger om zijn streven te ondersteunen. Vandaag heeft de leugenaar van de beginne bijkans vrij spel.

De anti-messias zal volgens Daniël voortkomen uit “het vierde koninkrijk”. Deze vier koninkrijken zijn Babylonië, Perzië (eigenlijk de Meden en de Perzen samen), Griekenland en Rome. Het zijn vier koninkrijken die vanaf de tijd van Daniël “wereldmachten” waren en het volk Israël overheersten. Alle vier de koninkrijken hebben een tijd van grote bloei gehad en zijn daarna in verval geraakt. Opmerkelijk is echter, dat zij samen met Israël, in onze tijd weer een belangrijke rol spelen in het wereldgebeuren. Daniël vertelt, dat dit vierde rijk, een samengesteld rijk zal zijn. In hoofdstuk twee van zijn boek beschrijft hij het als de twee benen van het beeld waarvan Nebukadnezar gedroomd had.

De tijd dat de wereld zal schreeuwen om een macht die de straks in hoge nood verkerende wereld uit de ellende moet helpen, komt snel naderbij. Ergens loopt hij al rond, de ‘leider’ die zich zal voordoen als de grote verlosser en redder van een wereld die in chaos verkeerd. Hij zal een antwoord hebben op alle vraagstukken en de naties zullen hem volgen als ware hij de Messias.

Hoewel de persoonlijke macht van de anti-messias groot zal zijn, zal hij een assistent nodig hebben om de heerschappij over de hele wereld te winnen. Deze helper is de ‘valse profeet’. 

Openbaring 13:11-12-13 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam; en het sprak als een draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerdalen op de aarde ten aanschouwen van de mensen.

Deze duivelse figuur die zich in eerste instantie voordoet als een onschuldig lam zal uiteindelijk minstens zo gevaarlijk blijken te zijn als zijn ‘baas’. Er is veel discussie over de vraag uit welke kringen deze valse profeet komt en wie hij is. Eén van de sporen leidt naar Maitreya, die volgens zijn aardse woordvoerder Benjamin Creme de “Meester van alle Meesters” is.

Diverse onderzoekers menen echter dat het om Mohammed moet gaan. Zijn religie, de islam, heeft eeuwenlang de Bijbelse waarheid verduisterd en bestreden in grote delen van de wereld. De boodschap van de Bijbel is in praktisch geen enkel islamitisch land toegestaan, zelfs hier en daar op straffe van de dood. Mohammed laat in zijn boek, de Koran duidelijk weten hoe er gehandeld dient te worden met hen die zijn boodschap niet aanvaarden. In Bijbelse termen is hij daarom een valse profeet. Hij predikt moord en doodslag en zijn aanhangers volgen gaarne zijn bevelen op.

 De antichrist zal met zijn compagnon ‘de valse profeet’ de mensheid voorgaan in het dienen en aanbidden van Satan. De valse profeet zal allerlei wonderen en tekenen doen en mensen ertoe brengen het beest te aanbidden. De valse profeet zal hen er van overtuigen dat Christenen en Moslims dezelfde God aanbidden.  De Bijbel zegt dat het God Zelf is die hen in de leugens van de antichrist en de valse profeet laat geloven, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij behouden hadden kunnen worden’. (2 Tess. 2:10).

God Zelf zal de enige zijn, die aan het werk van de valse messias een einde kan maken. God Zelf zal dit ook doen (Daniël 7:26). …dan zal de vierschaar zich nederzetten, en men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde. Omdat hij niet in het woord van de Bijbel gelooft, bemerkt hij ook niet dat in de hemel het toneel voor zijn ondergang in gereedheid wordt gebracht. Daniël ziet hoe het met hem afloopt, hoe hij gedood wordt en zijn lichaam vernietigd en prijsgegeven aan het vuur. Nadat uiteindelijk de heerschappij over de aarde aan de volkeren ontnomen is ziet Daniël degene komen, aan wie de heerschappij over de aarde zal worden toevertrouwd. Daniël ziet Hem komen op de wolken des hemels. Hij zag de Verlosser komen, precies zoals Johannes hem eeuwen later ook zag en toen uitriep: “Ziet, Hij komt met de wolken”.

Het loslaten van de fundamenten van het geloof door de kerk is in onze tijd één van de duidelijkste signalen dat de komst van de antichrist nabij is. Petrus voorspelde al in zijn tweede brief dat er valse leraren zouden komen die vermomd als dienaren van God, verderfelijke ketterijen zouden gaan verkondigen. Zij zouden de Bijbelse waarheid belasteren en de profetische geschriften en de belofte van de wederkomst van Jezus ontkennen.

2 Petrus 2:10 Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheid te lasteren…..

In de tweede brief aan de Thessalonicenzen, waarschuwt Paulus ook voor deze figuren en in 2 Timotheüs is dat al niet anders.

1 Timotheüs 4:1-2 Maar de geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers.

De Bijbel voorspelt dat de kerk zal falen en dat allen, met uitzondering van de Bijbelgetrouwe gelovigen, de waarheid de rug zullen toekeren. De kerk zal naar buiten toe een beeld van godsvrucht ophouden, maar zal de macht ervan loochenen. Johannes waarschuwt de gemeente niet iedere geest te vertrouwen.

1 Johannes 4:1-5 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen.

Door het loslaten van de waarheid van Gods Woord, wordt de kerk klaargemaakt voor de acceptatie van de “schijnchristus”. Soms lijkt het alsof men met Jezus en Zijn werk te maken heeft, maar in wezen staat Hij er helemaal buiten.

Matthéüs 7:22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?

De massa wordt rijp gemaakt om straks als een soort gehypnotiseerde kudde achter de verlokkingen van de antichrist aan te gaan. In de dagen van het Oude Testament waren er valse profeten in overvloed. Deze mensen werden gedreven door hun demonische achtergrond. In de tijd dat de profeet Jeremia het volk van Israël waarschuwde voor dreigend gevaar verzekerden de valse profeten dat er niets aan de hand was.

Bron : Uit het Nieuws

70 metalen boeken gevonden in grot Jordanië

Een oude verzameling van 70 kleine boeken kan mogelijk de geheimen van het begin van het christendom ontsluiten.

Vele van de boeken zijn verzegeld wat ervoor heeft gezorgd dat academici onderling druk speculeren over de inhoud en de authenticiteit van de boeken.

Wanneer ze authentiek blijken zouden de boeken even cruciaal kunnen zijn als de ontdekking van de Dode Zee-rollen in 1947.

Op pagina’s die niet groter zijn dan een creditcard zijn afbeeldingen, symbolen en woorden te zien die lijken te refereren aan de Messias en mogelijk de kruisiging en wederopstanding.

De boeken werden vijf jaar geleden gevonden in een grot in een afgelegen deel van Jordanië, een gebied waar vluchtelingen na de val van Jeruzalem in 70 na Christus naartoe zijn gevlucht. Belangrijke documenten uit dezelfde periode zijn ook aangetroffen in het gebied.

Op basis van metallurgische tests zijn de boeken gedateerd op de eerste eeuw na Christus. De schatting is gebaseerd op de manier waarop de corrosie heeft plaatsgevonden. Experts zeggen dat dit onmogelijk is na te bootsen. Wanneer de datering blijkt te kloppen gaat het om enkele van de vroegst bekende christelijke documenten.

Philip Davies van de Universiteit van Sheffield zegt dat er duidelijk bewijs is dat de boeken gaan over het christendom en dat de stad Jeruzalem in afbeeldingen is terug te vinden. De boeken zijn nu in handen van een Israëliër die de boeken illegaal over de grens heeft gesmokkeld. De Jordaanse regering doet er momenteel alles aan om de collectie terug te krijgen en veilig te stellen.

Het Britse team is bezorgd dat de man de boeken op de zwarte markt verkoopt of vernietigd. De Israëlische man stelt zelf dat de boeken al 100 jaar familiebezit zijn.

“Door de gebruikte afbeeldingen is het goed mogelijk dat het gaat om Hebreeuws-christelijke boeken en wanneer dit zo blijkt te zijn kunnen deze codices nieuw licht schijnen op een zeer belangrijke maar nog weinig begrepen periode in onze geschiedenis,” zei professor Davies.

Bron : Dailymail.co.uk

Jezus Christus is de antichrist van de islam !

Onderstaand 2 engelstalige video’s uit 2007 en één uit 2010 die aantonen dat de wederkomst van Jezus Christus, zoals die door Christenen wordt verwacht, de islamitische antichrist (dajjal) is.

De verwarring begint inmiddels steeds grotere vormen aan te nemen en naarmate we verder in de laatste dagen, vlak voor de komst van Jezus komen, zal naast de verwarring ook de misleiding steeds groter en gevaarlijker worden. Satan speelt een ruineus en gevaarlijk spelletje met de mensen op deze wereld waardoor velen in de val van de eindtijd misleiding trappen.

Eén ding moet voor elke Christen echter heel duidelijk zijn, de komende islamitische verlosser is slechts een mens van vlees en bloed ! De islam noemt hem Mahdi zoals in voorgaande artikelen reeds is besproken. Maar ook de islam kent een antichrist, zij noemen hem dajjal. Wanneer Jezus zijn Gemeente haalt met grote kracht en heerlijkheid en met de roep van een aartsengel zal de islam dat moment aangrijpen om de rest van de wereld wijs te maken dat dit het teken van de islamitische antichrist is. Verwacht wordt dat men de illuminati/vrijmetselaars hier de schuld van zullen geven. Anderzijds verwachten moslims een éénogig persoon, of éénogig teken zoals we dat kennen van het alziend oog van de illuminati. Voor al deze zaken geld echter dat dit alles puur mensenwerk is.

Aangezien de kruisdood, opstanding en hemelvaart en ook de wederkomst van Jezus Christus door de islam wordt ontkend, dient de islam dit te vervangen voor menselijke redeneringen en personen van vlees en bloed. En wel zodanig dat het in de islamitische visie past. Naarmate de eindtijd vordert zal de verwarring en de misleiding steeds groter en moeilijker worden om te doorzien. Maar de komst van Jezus zal zijn als de bliksem, terwijl de komst van de islamitische verlosser, de Mahdi, niet gepaard zal gaan als de bliksem, maar slechts een naar voren geschoven menselijk persoon zal zijn die men grote macht, kennis en wijsheid toedicht. Dit mens van vlees en bloed zal velen verleiden en misleiden.

Naast de Mahdi kent de islam ook nog een eigen versie van Jezus, dat het hier niet gaat over Jezus Christus, Zoon van de Levende God, zou voor elke Christen heel duidelijk moeten zijn. Ook hierin zal de islam voorzien door een mens van vlees en bloed uit de eigen gelederen naar voren te schuiven alszijnde hun jezus, die zij kennen als isa.

Al deze menselijke figuren van vlees en bloed zullen trachten, in de grote komende eindstrijd, oorlog te voeren tegen Jezus Christus wanneer Hij terug komt.

Hoewel het kan lijken dat e.e.a. qua tijdsspanne elkaar overlapt moeten we er rekening mee houden dat de islam en haar leiders alle voorbereidingen al getroffen hebben. Er is slechts één wederkomst van Jezus en op precies datzelfde moment zullen alle zaken die de islam voor de wereld heeft voorbereid in één ondeelbaar tijdspunt samenkomen. De komst van de Mahdi en de valse jezus zullen echter naar de werking en komst van satan zijn.  Het enige probleem op dit moment binnen de islam zijn de vele schisma’s en verschillende zienswijzes over de islamitische eschatologie, dit geld niet alleen tussen de soennieten en sjiïeten maar ook voor de vele kleinere groeperingen die de islam rijk is.

De algemene gedachte is echter dat de Mahdi al deze moslims opnieuw zal samenbrengen onder één juk waarna de Mahdi zijn leger zal aansturen en gelijktijdig zal ook de islamitische versie van jezus ten tonele verschijnen. Voor al deze figuren geld echter dat het allemaal mensen van vlees en bloed zullen zijn. En allen zullen zij één van doel en zin zijn. Het hoeft geen betoog door welke geest al deze mensen geleid worden. Het is de geest van de verderver, in het Hebreeuws wordt hij genoemd Abaddon en in het Grieks Apollyon. Satan zelf zal bezit nemen, wanneer het zijn tijd is, van de menselijke persoon Mahdi en met zijn beperkte macht en kracht zal hij trachten krijg te voeren tegen het heilige volk.Referentie : Bijbelstudie Onheilige Drie eenheid

Korte analyse Iraanse Mahdi Film

Sinds 28 Maart is de Iraanse film “The coming is upon us” op youtube verschenen.

In deze film wordt door Iran de komst van de islamitische messias aangekondigd maar ook wordt er uitgelegd wie de islamitische antichrist is en tevens wordt uitgelegd wie de Mahdi zal aankondigen. Binnen de islam heeft de antichrist de benaming dajjal en ziet men dit niet als één enkelvoudig persoon maar als een groep, terwijl andere islamieten nog altijd een éénogig persoon als dajjal verwachtten. Dit is dan ook de zogenaamde tweestrijd tussen de soennieten en de sjiïeten.

De Iraanse versie is de Sjiïetische versie en dat is dan ook de meest verontrustende.

De film is engelstalig ondertiteld en gesproken in Farsi, dit maakt het kijken en analyseren er niet makkelijk op. Maar de 3 belangrijkste elementen die Christenen kennen heb ik er uit gefilterd. Zoals bekend is de islam voornamelijk gebaseerd op de hadiths, de zogenaamde overleveringen, hieraan wordt naast de koran zeer veel waarde gehecht.
In de Hadiths staan veel profetieën, dat dit namaak profetieën zijn en puur mensen werk hoeft verder geen betoog. De profetieën maken melding van 3 sleutelfiguren met specifieke namen.

Om deze namaak profetieën letterlijk te kunnen doen uitkomen moet men er alles aan doen om echte bestaande figuren, die wij ook in het westen kennen, aan deze namen te koppelen.
Vooraleer de Mahdi zich aan de wereld kan openbaren dienen er 2 zaken te gebeuren, als eerste moet de koning van Saudie Arabië komen te overlijden en ten tweede moet Khamanei de Islam als het ware overgeven aan een persoon die dan aan de wereld zal worden gepresenteerd als de Mahdi.
Khamanei is de geestelijk leider van Iran en wordt gezien als de hoeder van de ware islam, President Ahmadinejad wordt gezien als woordvoerder cq. aankondiger van de Mahdi.

De 3 sleutelfiguren zoals de Sjiïetische uitleg luid zijn :

Nasrallah = Mahdi
Islamitische Anti Christ = De Illuminati/Vrijmetselaars
Aankondiger Mahdi = Ahmadinejad

Zoals gezegd dient men dwangmatig de namaak profetieën zo te draaien dat het in het perfecte islamitische plaatje past. Geoefende Christenen herkennen aan deze onheilige drie eenheid de tekst uit het bijbelboek Openbaring 16:13 waarin sprake is van de draak, het beest en de valse profeet. Opvallend detail in de video/film is dat deze onheilige drie eenheid Jerusalem willen veroveren. Dit zou eventueel overeen kunnen komen met de bijbeltekst die vermeld dat de anti christ, die Christenen verwachten, zich in de heilige plaats zal zetten om aan de wereld te laten zien dat hij god is. Zoals bekend is de naam voor de god van de islam allah en is hun kreet “allah ahkbar” de strijdkreet dat de islamitische god groter is dan de Levende God van Israel.

Als de dag aanbreekt waarop islamisten op de heilige plaats die strijdkreet aanheffen kan de wereld weten en herkennen dat de persoon die zij aanvoeren als verlosser van de wereld in werkelijkheid de verderver en Anti Christ is. De tijd zal het leren of men ook werkelijk in staat zal zijn deze islamitische namaak voorspellingen letterlijk in de praktijk kunnen brengen.

Referentie bron : A Time to Betray | Zie ook dit uitstekende Artikel op Xandernieuws

De Mahdi komt !!


De_Mahdi_de_Islamitische_Verlosser

Voorwoord,
Onderstaand artikel is een samenvoeging van 3 artikelen inzake de komst en islamitische eschatologie van en over de islamitische verlosser “De Mahdi”. Uiteraard staan alle bronnen onderaan vermeld. E.e.a. is op deze wijze echter wellicht interessanter voor u als lezer zodat u in één keer alle recente informatie kunt lezen.

 Iran en de chaos in het Midden-Oosten

Terwijl de chaos in het Midden-Oosten voortduurt en er in Israel sprake is van een nieuwe terreurcampagne, zijn er bepaalde lijnen en ontwikkelingen waar te nemen die duiden op Iraanse betrokkenheid. Een film die door het Iraanse regime werd gemaakt over de relatie tussen de Mahdi doctrine en de huidige chaos maakte onlangs schokkend duidelijk wat de doelen zijn van Iran ten aanzien van Israel, het Midden-Oosten en de wereld in zijn geheel.

Afgelopen week kwam naar buiten dat er binnen de Amerikaanse regering grote verdeeldheid heerst over de strategie in de diverse Arabische landen.

Als gevolg hiervan heeft minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton aangekondigd na de presidentsverkiezingen volgend jaar uit de politiek te stappen.

De coalitie die nu in Libië luchtacties uitvoert op pro Khadaffi troepen en doelen, is al evenzeer in verwarring over de doelen van die acties. Israëlische analisten wijzen voortdurend op het gebrek aan heldere strategie in Libië en denken dat de chaos alleen maar zal toenemen.

Slechts in Saoedi-Arabië lijkt het regime de situatie onder controle te hebben gekregen nadat de aangekondigde opstand van 11 maart was afgekocht met een pakket van 93 miljard dollar aan sociale maatregelen voor de bevolking.

In Syrië wordt in toenemende mate tegen het regime gedemonstreerd en vielen inmiddels 60 doden.

De doorzichtige poging om de aandacht af te leiden naar Israel, door “De Zionisten”de schuld te geven van het uitbreken van de opstanden werd klaarblijkelijk door de bevolking doorzien.

De door het regime gecontroleerde staatstelevisie beweerde dat Israel tienduizenden SMS berichten had verstuurd waarin de Syrische bevolking werd opgeroepen om te demonstreren voor de val van het Assad regime.

Een ooggetuige in Syrië maakte op BBC (Arabisch) melding van Farsi sprekende gewapende eenheden die in Dara’a die meehielpen om de opstand met geweld te onderdrukken.

Vanuit Egypte werden opnieuw incidenten gemeld waarbij Kopten het slachtoffer waren van geweld door Islamisten. In de stad Qena werd het oor van een Kopt afgesneden, in wat zich laat aanzien als het toepassen van de Sharia zonder vorm van proces.

De man zou zich schuldig hebben gemaakt aan ongeoorloofde relaties met vrouwen.

Egypt Air blijkt nu kaarten te hanteren waarop Israel niet meer voorkomt. Het grondgebied van Jordanie strekt zich op de nieuwe kaart uit tot de Middellandse Zee.

Terreur in Israel

De onrust en het geweld in het Midden-Oosten hebben Israel nu ook bereikt, zij het in een andere, meer bekende vorm.

Na de gruwelijke aanslag op het gezin Fogel in Itamar bijna twee weken terug is er sprake in een sterke stijging van terroristische aanslagen vanuit Gaza. Maar ook de aanslagen op bussen zijn weer terug. Een Egged autobus was op 23 maart het doel van een aanslag in Jeruzalem, waarbij een dode en tenminste 39 gewonden vielen.

Een bom ontplofte bij een bushalte op het moment dat de bus stopte.

De huidige explosie in terreur begon in feite met de lancering  van een Iraanse Grad raket op Beer Sheva door Hamas eind februari.

Daarna werd er bijna dagelijks nieuwe terroristische activiteit gemeld vanuit Gaza, waaronder de introductie van nieuwe wapens zoals geavanceerde Iraanse Hornet anti tank raketten.

Afgelopen weekend vond er een nieuwe escalatie plaats toen in korte tijd meer dan 50 mortiergranaten op Israel werden afgevuurd. Israel reageerde steeds door tunnels te bombarderen of door aanvallen op terroristen die soms opnieuw vanuit woonwijken opereerden.

Grote steden als Beersheva,Ashqelon en Ashdod zijn de laatste dagen opnieuw bestookt met raketten.

Iraanse activiteiten

Er zijn twee verklaringen voor de escalatie. Een aantal commentatoren wijst op de demonstraties voor nationale eenheid in Gaza waarbij Hamas geweld tegen de eigen bevolking en journalisten gebruikte in een poging om de rust te herstellen.

Om de onvrede met het regime af te leiden zou Hamas de aandacht willen verleggen naar de strijd met Israel.

Voor een andere- meer plausibele- verklaring dient men echter naar het Midden-Oosten als geheel kijken en in het bijzonder naar de Iraanse activiteiten gedurende de afgelopen periode.

Vorige week bijvoorbeeld, onderschepte Israel een grote zending wapens die voor Hamas bestemd waren. Dezelfde dag maakten ook Egypte en Turkije melding van onderschepping van Iraanse wapens.

Een Iraans vliegtuig werdvorige week in Turkije tot landen gedwongen nadat de VN de Turkse autoriteiten hadden getipt over mogelijke nucleaire materialen aan boord.

Egypte onderschepte een wapentransport bestemd voor Hamas nabij de grens met Soedan.

De route voor Iraanse wapenleveranties aan Hamas liep de laatste jaren via Soedan. De Israëlische onderschepping van het Duitse schip Victoria dat onder andere geavanceerde C-704 anti schip raketten vervoerde, maakte duidelijk dat er nu meer routes zijn.

De Iraanse wapens op de Victoria waren in Syrië geladen en zouden in Alexandrië worden ontscheept. Het is nog altijd niet duidelijk of de wapens afkomstig waren van de twee Iraanse oorlogsschepen die in dezelfde Syrische haven afmeerden vorige maand. Een van de twee Iraanse schepen, de Kharq, was een bevoorradingschip.

De passage van de Iraanse oorlogsschepen door het Suezkanaal werd door Israel toen als een provocatie gezien.

Naar het zich nu laat aanzien, betekende het echter ook een belangrijke strategische wijziging die te maken heeft met de revolutie in Egypte en de dramatische veranderingen in de Arabische wereld.

De onderschepping van de drie verschillende Iraanse wapenleveranties binnen één week, maakte verder duidelijk dat het Iraanse regime de strijd tegen Israel klaarblijkelijk wil escaleren. De escalatie van terreur door de aan Iran gelieerde islamistische bewegingen Hamas en Islamic Jihad, past ook in dit scenario.

Een Turkse journalist legde zelfs een link tussen de moorden in Itamar en Iran/Hizballah. Dit lijkt op het eerste gezicht vergezocht, maar de enige organisatie die verantwoordelijkheid voor de moorden heeft opgeëist is de Imad Mugniyeh brigade die onderdeel zou uitmaken van de Fatah El Aksa brigades.

Mugniyeh werd in 2008 in Damascus geliquideerd nadat hij jarenlang de meest gezochte terrorist ter wereld was. Hij was lid van Hizbollah en werkte mee aan vele Iraanse aanslagen op Westerse en Israëlische doelen. In februari dreigde Hizbollah opnieuw zijn dood te vergelden door een grote aanslag te plegen op Israëlische doelen.

Sommige Israëlische ambassades werden toen gesloten uit vrees voor aanslagen.

Shlomo Hariri een voormalige agent van de Israëlische veiligheidsdienst Shabak, verklaarde gisteren dat Islamic Jihad in Gaza nu over raketten beschikt die Jeruzalem kunnen bereiken. Hoewel Jeruzalem tot nu toe buiten schot bleef werd vandaag bewezen dat Hariri gelijk had.

Ashdod en zelfs Bat Yam, even ten zuiden van Tel Aviv, werden beschoten met raketten. Dit betekent dat de Palestijnen in Gaza beschikken over de Iraanse Fajr5- en mogelijk zelfs de Zalzel raket die ook Hizbollah gebruikte tijdens de Tweede Libanon Oorlog

Tweede Islamitische revolutie

Het Iraanse regime heeft de laatste maanden herhaaldelijk gezinspeeld op een tweede Islamitische revolutie in het Midden-Oosten en zelfs in de wereld als geheel.

De opstanden in de diverse Arabische landen worden door het regime opgevat als een zuiveringsproces waarbij corrupte dictators zullen worden vervangen door pure Islamistische regeringen.

In dat nieuwe Midden-Oosten is geen plaats voor Israel en de Westerse invloed.

Westers ingrijpen, zal de chaos alleen maar vergroten vertelde Achmadinejad deze week, hij gaf Afghanistan en Irak als voorbeeld. Hij verzuimde echter te vermelden dat Iran de chaos in die landen veroorzaakte door haar eigen interventie. Iran leverde de wapens en explosieven die Irak aan de rand van de afgrond brachten en levert ook wapens aan de Taliban.

Twee weken geleden postte een lid van de Iraanse oppositie een film op het internet die veel duidelijk maakte over de visie van de Iraanse regering op de huidige ontwikkelingen.

In de- door leden van de staf van Achmadinejad geproduceerde- film werd uitgelegd dat de Shiitische messiaanse visie van het regime op dit moment wordt vervuld.

Mahdi doctrine

De regering van Achmadinejad bestaat nu  voor een groot deel uit aanhangers van de Hojatieh gemeenschap. Dit zijn aanhangers van de Mahdi doctrine. Mahdi is de zogenaamde verborgen imam die in de 9e eeuw werd geboren en die op onverklaarbare manier verdween. De leden van de Hojatieh gemeenschap geloven dat de Mahdi de Messias zal zijn die zeer binnenkort terugkeert op aarde en een nieuwe wereldorde zal vestigen gebaseerd op Shia Islam.

Een van de aspecten van het Hojatieh messianisme is het geloof dat chaos en rampen in de wereld sterk zullen toenemen voorafgaand aan de komst van de Mahdi. Dit is voor de Hojatieh aanhangers in het Iraanse regime een proces dat beïnvloed moet worden door het Iraanse volk.

De Iraanse film met de titel “de komst (van de Mahdi) is afhankelijk van ons”, ging onder andere over de noodzaak van tumult in Jemen en het vermoorden van de Saoedische koning Fahd.

Een andere gebeurtenis die zal moeten plaatsvinden in dit tijdperk is de verwijdering van het ‘Zionistische regime’, wat de standaard Iraanse uitdrukking is voor Israel.

De film, die ook door een select gezelschap in Nederland werd gezien, werd echter kort na publicatie verwijderd van het internet.

De Amerikaanse journalist Jeff Dunetz die de film van de Iraanse oppositie had gekregen, berichtte ons desgevraagd dat de verwijdering te maken had met bedreigingen.

Het versnellen van het proces van de komst van de Mahdi is een serieuze peiler onder het presidentschap van Achmadinejad. Al in 2005, na zijn verkiezing als president, zei hij dat het hoofddoel van zijn missie was om het verschijnen van de Mahdi te versnellen.

In het zelfde jaar vroeg hij tijdens een ontmoeting met drie EU ministers van buitenlandse zaken waarom er chaos in de wereld zou moeten komen. Het antwoord gaf hij zelf: “omdat we na chaos de grootheid van Allah zullen zien”.

Beïnvloeding onrust

Ook uit andere berichten gedurende de laatste weken blijkt dat het Iraanse regime probeert de loop van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten te beïnvloeden.

De onrust onder Sjiieten in Bahrein en het zuiden van Saoedi-Arabië wordt bijvoorbeeld vanuit Iran gevoed. De komst van Saoedische troepen naar Bahrein heeft de spanningen met Iran verder vergroot en werd een plot genoemd door de Iraanse regering.

De Iraanse opstelling ten opzichte van Bahrein is niet nieuw. In 2007 schreef de woordvoerder voor Ayatollah Khamenei in de Iraanse krant Kayhan dat ’ Bahrain deel uitmaakt van het Iraanse grondgebied’.

In Jemen is al jaren een oorlog aan de gang door zogenaamde al- Houthi rebellen tegen het regime van president Saleh. Dit zijn Zayidi Sjiieten die door Iran van wapens worden voorzien.

De val van Saleh zal zeer waarschijnlijk betekenen dat Jemen wordt overgenomen door Islamisten.

Het bezoek van de Jordaanse koning Abdullah aan Iran werd deze week geannuleerd omdat Iran niet langer geaffilieerd wil worden met de Jordaanse leider. In Jordanië komt de positie van de koning steeds verder onder druk te staan door de druk van de Islamistische oppositie.

De duidelijk tanende invloed van het Westen in de Arabische landen is een andere ontwikkeling die door het Iraanse regime is voorspeld en wordt toegejuicht.

Iraanse rol in Gazaoorlog

De nieuwe terreurcampagne tegen Israel lijkt een herhaling van de gebeurtenissen in 2007 en 2008 toen Iran controle kreeg over Hamas na de gewelddadige overname van de Gazastrook.

Volgens het vorig jaar, wegens corruptie, ontslagen hoofd van de PA veiligheidsdienst Tawrik Tirawi, was Iran de drijvende kracht achter de Hamas overname van de Gazastrook. Deze opvatting werd toen gedeeld door de Egyptische veiligheidsdienst en de toenmalige commandant van het Zuidelijke Israëlische hoofdkwartier, Yoav Galant.

De Iraanse wapentoevoer naar Hamas nam daarna in omvang enorm toe en er werd melding gemaakt van training van Hamas terroristen door Hizbollah en Iraanse militairen.

Tegelijkertijd nam de financiele hulp van Iran aan Hamas drastisch toe. In december 2007 ontving de Hamas regering in Gaza bijvoorbeeld 250 miljoen dollar uit Teheran.

De oorlog die Hamas op 24 december 2008 tegen Israel begon onder de codenaam Olievlek en die toen werd ingeluid met 63 raketten en mortiergranaten, werd naar alle waarschijnlijkheid gecoördineerd met Iran.

Eerder gebeurde dat op 12 juli 2006 toen Hizbollah raketten afschoot op Noord Israel en 9 Israëlische militairen doodde tijdens een aanval op Israëlisch grondgebied. Die aanval mondde uit in de Tweede Libanon oorlog.

De Iraanse hoofdonderhandelaar Ali Larijani was die dag in Damascus, waar hij sprak met de Hizbollah leiding.

De huidige situatie lijkt op de aanloop naar deze twee oorlogen.

Terrorisme tegen Israel wordt in dat geval gebruikt om andere ontwikkelingen in het Midden-Oosten (die de Iraanse interesses dienen) te beïnvloeden.

Daarnaast wordt de druk op Israel opgevoerd met het doel om de positie van het land te ondermijnen en om de chaos in het Midden-Oosten te vergroten.

mahdi_intro

Iraanse film: Invasie in Israël zal de komst inluiden van de ‘moslim’ messias

Een documentaire over de huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten, legt verbanden met de spoedige komst van de islamitische messias, bekend als de Mahdi en is net uitgebracht in Iran. De video bevat een van de meest openlijke oproepen om een oorlog welke nog nooit is gezien in de Iraanse media, misschien wijst het op de angst en wanhoop van het huidige regime te midden van de vele regionale opstanden, waaronder die in eigen land.

In de documentaire beweert men dat deze is gemaakt door de Iraanse islamitische geleerden (oelema) die momenteel de controle over het land hebben, met inbegrip van de Iraanse Revolutionaire Garde.

De film mixt de verschillende islamitische heilige tradities (hadith) met een allegaartje van zang, passages uit de Koran en grafische beelden die de islamitische wereld portretteren als zijnde met een collectief verlangen naar de komst van de Mahdi om hen te bevrijden van de “onderdrukking” door de Verenigde Staten en Israël.

De documentaire begint met de woorden: “Gegroet zij de Mahdi, degene die alle wezens op aarde en in de hemel lief heeft zonder einde. Hier is degene met Allah’s ziel, de perfecte mens, de erfgenaam van alle profeten.”

Het verhaal gaat verder met de woorden van Imam Bahger, de vijfde islamitische imam in de islam, die wordt als volgt geciteerd: “De Messias [Mahdi] zal niet komen, tenzij angst, grote aardbevingen en opruiingen plaatsvinden.” Imam Bagher (vaak getranslitereerd als Baqir) wordt gezien als één van de “onfeilbare” imams in de sjiitische islam.

Het idee dat de wereld zich in een staat van ontreddering moet bevinden, is voortdurend onderwezen in de Islamitische heilige tradities. Met betrekking tot het al dan niet dat moslims tot deze wanorde of chaos moeten aanzetten, is een idee dat besproken wordt in een aantal groepen. Sommigen geloven dat president Mahmoud Ahmadinejad en de huidige Iraanse regime zich onder degenen scharen die dit geloven. In tegenstelling tot de orthodoxe christelijke eschatologie, die zowel passieve als defensieve is in haar geaardheid, de Islamitische eschatologie is zowel actief als agressief.

Vorig jaar, toen Iran een show maakte van de test-lancering van een raket met de woorden “Ya Mahdi” (yeah Mahdi!) geschreven op de raket, interpreteerden sommigen dit als een duidelijke indicatie dat de Iraanse leiders wel degelijk vasthouden aan deze actieve eschatologische gedachte.

De documentaire doet pogingen om Iran te markeren als de leider van de komende Mahdistische wereldrevolutie en als de natie die daadwerkelijk ertoe zal bijdragen dat de Mahdi kan terug keren: “Een natie uit het Oosten zal opstijgen en de weg bereiden voor de komst van de Mahdi – Profeet Mohammed.”

Vorig jaar meldde ik op een Video, die verscheen op YouTube, waarin Al-Qaida en de Taliban dezelfde hadith gebruikte en andere soortgelijke, om te concluderen dat zij in feite de voorbode zijn van de komst van de Mahdi.

Ondanks de inspanningen van president Obama om in de gunst te komen van het Iraanse regime, is er een hadith waarin wordt verwezen dat “de slechtsten van de mens de leiders worden,” waarna een montage volgt waarin president George W. Bush, president Barack Hussein Obama, de Israëlische premier Netanyahu, Koning Abdullah van Jordanië en de Duitse bondskanselier Merkel worden getoond.

De video doet een doorzichtige inspanning om te beweren dat de gebeurtenissen in het Midden-Oosten alle eerder werden voorzien door de oprichters van de islam.

De documentaire gaat verder met Egypte, waar de video de claim doet: “De hadith is duidelijk over de gebeurtenissen in Egypte voorafgaand aan de Komst waarin de mensen van dit land in opstand komen tegen hun heerser, met het creëren van een chaotische sfeer.”

Een andere gebeurtenis waarop wordt gewezen als een teken van de spoedige komst van de Mahdi, is de oorlog in Irak, die naar verluidt “in detail wordt beschreven.”

In een minder subtiele pogingen om haar eigen politieke doelen in het licht van de profetie te gieten, richt de documentaire zich op de ondergang van de Saoedische monarchie. Gebaseerd op een reeks van islamitische profetische tradities, die naar verluidt beweren dat na de dood van koning Abdullah van Saoedi-Arabië de Mahdi daar binnenkort zal aankomen, kunnen we het volgende lezen:

Wie dan ook de dood van koning Abdullah van Saoedi-Arabië garandeert, ik garandeer de op handen zijnde terugkeer van de Mahdi. … Volgens de hadith, zal na de dood van een leider, genaamd Abdullah, het conflict en de strijd om de macht toenemen in Saoedi-Arabië en dit zal doorgaan tot de terugkeer van de laatste messias, de Mahdi. Het is belangrijk op te merken dat Saoedi-Arabië geen koning heeft gehad met de naam Abdullah in de afgelopen 100 jaar. Is niet de toestand van Koning Abdullah, met zijn ziekte en zijn onzekere toestand, geen verbijsterend nieuws voor degenen die angstig zijn voor het komende?

Zoals altijd, wordt het anti-semitische karakter van het Iraanse regime in het bijzonder benadrukt. De documentaire roept openlijk op tot de omringende Arabische landen om de handen ineen te slaan, om Israël binnen te vallen en Jeruzalem te veroveren.

Imam Ali beschrijft zeer duidelijk de rol en het lot van de Joden in het Midden-Oosten tijdens de tijd van de Komende. In de hadith staat dat Palestina het centrum zal zijn van verstoring en onveiligheid en een verstoring door de Joodse natie. Gedurende deze tijd, zullen de Arabieren en hun legers van elkaar zijn gescheiden en niet verenigd. … Ze vroegen Imam Ali, “Zal deze calamiteit lang duren?” Imam Ali antwoordde: Nee, tot op het moment dat de Arabieren zich zullen ontdoen van de invloed van anderen, en de controle terug nemen over hun zaken en wederom een sterke vastberadenheid tonen. Op dat moment, zullen zij het land van Palestina veroveren, en de Arabieren zullen zegevieren en verenigd zijn. … De vernietiging van het zionistische regime en de verovering van Beitul Maqdas (Jeruzalem) is een van de belangrijkste gebeurtenissen in de tijd van de Komende.

Na een uitgebreide oproep aan de Iraniërs die “Ruhollah (Khomeini)” volgen met “ijzeren harten,” wordt het Iraanse volk opgeroepen om hun zwaarden te trekken en onvermoeibaar de oorlog en dood te zoeken in de strijd als een “miljoenen tellend leger van welwillende martelaren.”

De documentaire stelt vervolgens dat “het duidelijk is” dat Hezbollah Hassan Nasrallah en opperste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, “de coördinatie zullen hebben van de opstand tegen het kwaad.”

Ayatollah Khamenei wordt prominent weergegeven onder de vermelding van: “Ik kan u vertellen in het grootst mogelijke vertrouwen:. De belofte van Allah voor de komende [van de Mahdi] en de oprichting van een nieuwe islamitische beschaving is onderweg”

 

Wapens voor Gaza

Met alle middelen probeert Iran zijn invloedssfeer uit te breiden. Daarbij richt het zijn oog vooral op Irak, Jemen, Bahrein, Soedan, Eritrea, Afghanistan, Libanon en de Gazastrook, maar ook op andere zogenaamde “gematigde” Arabische landen.

Onder rechtstreekse controle van de Iranese leiding exporteert de Al-Quds-brigade van de Revolutionaire Gardes de Iranese revolutie. Via een wijd vertakt netwerk van technologische, agrarische, financiële, economische en politieke activiteit stroomt het geld, training, logistieke ondersteuning, ideologische scholing en vooral wapens. Voor het transport van het militaire materiaal gebruikt Iran internationale expeditiebedrijven, die op grond van vervalste papieren vaak helemaal niet op de hoogte zijn van het ware karakter van hun lading.

Daartegen verzet zich de joodse staat Israël – maar niet alleen hij. De strijd om de toekomst van het Nabije Oosten is in volle gang. Daarom leven deze dagen niet alleen Iranese atoomwetenschappers gevaarlijk. Merkwaardige internetwormen belemmeren een vlekkeloze werking van nucleaire installaties. Op open zee worden vrachtschepen gekaapt en hun lading bereikt slechts gedeeltelijk de plaats van bestemming.

Zo enterde vroeg in de ochtend van de 15e maart 2001 de elite-eenheid van de Israëlische marine “Schajetet 13” ongeveer 320 kilometer ten westen van de Israëlische kust in de Middellandse Zee het vrachtschip “Victoria”. Het Israëlische leger had aan de actie, waarvoor door de hoogste autoriteit toestemming was verleend, de codenaam “Operatie IJzeren Wet” gegeven.

Op grond van informatie van de geheime diensten hadden de Israëli´s de dringende verdenking dat de Victoria illegale wapens aan boord zou hebben. Het schip was op weg van de Turkse haven Mersin naar het Egyptische Alexandrië. Israëlische militairen maakten een toespeling op een samenhang met het bezoek van twee Iranese schepen aan een Syrische haven een maand daarvoor.

De Akkoorden van Oslo verplichten Israël tot controle

Op de eis om zich te onderwerpen aan een inspectie door het Israëlische leger, bood de bemanning van de Victoria geen verzet. Eigenlijk maakte de actie deel uit van een routineklus om wapensmokkel tegen te gaan. Israel is volgens de Akkoorden van Oslo verplicht om de buitengrenzen van Israël en de Palestijnse Autoriteit te controleren en de smokkel van wapens tegen te gaan, die de stabiliteit van de regio in gevaar zouden kunnen brengen.

Een eerste blik in de vrachtdocumenten en de ondervraging van de bemanning leverde op, dat het schip zijn reis begonnen was in de Syrische haven van Latakia. De documenten bevatten geen enkele aanwijzing dat de lading wapens en militair materieel bevatte. Maar al tijdens de eerste controle viel het oog van de soldaten op containers met “ongebruikelijk veel sloten”. Op de “Bill of Loading” stonden katoen en linzen.

Toen de Israëli’s de containers openbraken, zagen ze eerst inderdaad alleen maar zakken met katoen en linzen. Maar daarachter zaten mortiergranaten van het kaliber 60 mm en 120 mm verstopt. Zo werd de Victoria voor nader onderzoek naar de haven van Ashdod begeleid. De bemanning was blijkbaar zelf verrast over wat er in de containers zat. Het was belangrijk voor de Israëli’s, dat noch Turkije noch Egypte in het voorval verwikkeld zou zijn. Ze stelden de Duitse autoriteiten echter op de hoogte van het voorval, omdat het schip in Duits bezit is; de Fransen, omdat het schip door een Franse rederij wordt geëxploiteerd; en de regering van Liberia, omdat het onder Liberiaanse vlag onderweg is.

Op de avond van de 16e maart maakte het Israëlische leger een voorlopige lijst met op de Victoria gevonden wapens bekend:

  • 220 mortiergranaten van het kaliber 120 mm
  • 2.270 mortiergranaten van het kaliber 60 mm
  • zes C-704 anti-scheepsraketten
  • twee radarsystemen uit Engeland
  • twee installaties om raketten af te vuren
  • twee hydraulische kranen om de radarsystemen op te bouwen
  • 66.960 kogels voor de Kalasjnikov van het kaliber 7,62 mm

Vooral de beide raketten van het type C-704 kregen veel aandacht. Hun gebruiksaanwijzingen waren geschreven in de Perzische taal en droegen het embleem van de Iranese regering. Schout-bij-nacht Rani Ben-Jehuda, plaatsvervangend commandant van de Israëlische marine, verklaarde dat deze Chinese raketten een reikwijdte van 35 km zouden hebben en een kop met 130 kg springstof zouden kunnen dragen. Op een van de C-704 raketten stond het woord “Nasr”. Zo noemen de Iraniërs deze raket.

Vermoedelijk was het militaire materiaal op de Vicoria bestemd voor de Gazastrook, misschien echter ook voor de Moslimbroederschap in Egypte. In ieder geval kennen de Israëli’s deze scheepslading een “strategische betekenis” toe. Als deze op de plaats van bestemming zou zijn aangekomen, aldus de militaire woordvoerder, zou het strategische evenwicht in het Nabije Oosten beslissend veranderd zijn. Tijdens de tweede Libanonoorlog in de zomer van 2006 schoot Hezbollah een C-802 raket op het schip INS Hanit af. Bij de aanval werden vier Israëlische soldaten gedood en werd het raketschip zwaar beschadigd.

Schout-bij-nacht Ben-Jehuda is bang dat Hamas zulke raketten ook op civiele schepen zou kunnen richten. Tijdens de Israëlische militaire operatie “Gegoten Lood” tijdens de jaarwisseling 2008/2009 bezat Hamas in de Gazastrook nog geen raketten die Tel Aviv zouden hebben kunnen bereiken. Nu heeft ze deze raketten wel. De woordvoerder van het Israëlische leger, brigadegeneraal Avi Benajahu, benadrukte dat “iedere raket die wij van dit schip hebben afgehaald niet op Israëlisch territorium zal vallen”.

Pogingen tot wapensmokkel in het verleden verijdeld

In het verleden hebben de geheime diensten van Israël en het leger al meerdere malen pogingen verijdeld om wapens naar de Palestijnse gebieden te smokkelen. Achteraf wordt er een duidelijk beeld van de samenwerking tussen Iran, Syrië, Hezbollah en Hamas duidelijk:

Op 7 mei 2011 werd de Santorini op weg van Libanon naar Gaza onderschept. Het schip had 40 ton wapens aan boord, waaronder pistolen, geweren, explosieven, granaten, mijnen, mortiergranaten, tankafweerraketten, artillerieraketten en Strela antiluchtdoel raketten. De kapitein, een wapensmokkelaar en twee van zijn familieleden aan boord waren bij de Israëli’s bekend vanwege eerdere pogingen om wapens te smokkelen voor Hezbollah en het “Volksfront voor de bevrijding van Palestina – Generaal Commando” (PFLP-GC).

Op 3 januari 2002 werd de “Karine A” op weg naar het Suezkanaal in de Rode Zee onderschept. Het had 80 waterdichte containers met 50 ton militair materiaal aan boord, waaronder tankafweerraketten, Iranese tankmijnen, 2200 kg hoog explosieve springstof, 735 handgranaten, verschillende handvuurwapens, automatische geweren, munitie en duikersuitrustingen. De containers hadden in de Middellandse Zee overboord gegooid moeten worden om daarna in de Gazastrook aan te spoelen of opgepikt te worden door kleinere vissersboten. Onder de bemanning bevonden zich medewerkers van de Palestijnse Autoriteit (PA). De Arafat-vertrouweling Fuad Schubaki was actief verwikkeld in de affaire. Arafat zelf gaf tenslotte toe dat de PA achter de wapensmokkel zat.

Op 23 november 2002 explodeerde een met explosieven beladen vissersboot in de buurt van een patrouilleboot van de Israëlische marine en op 7 januari 2003 werd op het strand ten noorden van de Gazastrook een reddingsvlot vol explosieven gevonden.

Op 21 mei 2003 werd de vissersboot “Abu Hasan” op weg van Libanon naar de Gazastrook ten westen van de Israëlische havenstad Haifa opgebracht. Op de boot werden afstandbedieningen voor bommen, Cd´s met gebruiksaanwijzingen voor zelfmoordaanslagen met bommen en raketontstekingen gevonden.

Humanitaire luchtbrug misbruikt

In de periode tussen december 2003 en januari 2004 leverde de hele wereld humanitaire hulpgoederen aan de slachtoffers van de aardbeving in Bam in het zuiden van Iran. De Iranese Revolutionaire Gardes maakten gebruik van deze luchtbrug om militair materiaal via Syrië aan Hezbollah te leveren.

In mei 2007 werd in Turkije een trein uit Iran ontdekt, volgeladen met mortiergranaten, lichte vuurwapens, raketwerpers en munitie voor Hezbollah.

In maart 2008 bracht het Iranese handelsschip “Iran Bagheri” van het Iranese expeditiebedrijf IRISL honderden tonnen militair materiaal vanuit Iran naar de Syrische havenstad Latakia. Bij het verlaten van het Suezkanaal ondervroeg een NAVO-eenheid de kapitein en eiste een inspectie. Na lang touwtrekken bereikte de vracht zonder inspectie de plaats van bestemming.

Tegen het einde van datzelfde jaar rolden Egyptische veiligheidstroepen een netwerk van Hezbollah in de Sinaï op. De chef van Hezbollah, Hassan Nasrallah, gaf toe dat zijn organisatie betrokken was bij wapensmokkel in de Gazastrook. De aanvoerder van dit netwerk, Sami Schihab, ontsnapte tijdens de onlusten in Egypte uit de gevangenis en dook op 16 februari bij een manifestatie van Hezbollah in Beiroet op.

In januari 2009 werden op Cyprus op het Cypriotische vrachtschip “Monchegorsk”, dat door het Iranese expeditiebedrijf IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines) was gehuurd, 1300 ton tank-, artillerie- en mortiergranaten evenals ruw materiaal voor de bouw van raketten gevonden.

Konvooien in Soedan beschoten

Documenten van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken lieten zien dat de Soedanezen de Amerikanen beschuldigden van twee luchtaanvallen in het oosten van hun land: eentje in januari 2009, met 17 vernielde voertuigen en 43 doden; een andere op 20 februari 2009. Daarbij werden 14 voertuigen vernield en 45 mensen gedood.

In maart 2009 berichtten Amerikaanse en Arabische media over een Israëlische luchtaanval op een wapenkonvooi in Soedan. Volgens “Time-Magazine” zou het konvooi o.a. ver reikende Fadschar-raketten hebben getransporteerd, waarmee men vanuit de Gazastrook Tel Aviv zou kunnen bereiken.

Op 12 oktober 2009 werd de “Hansa India”, onder Duitse vlag onderweg van Iran naar Egypte met wapens en industrieel materiaal waarvan wapens kunnen worden gemaakt, op grond van een waarschuwing uit Duitsland niet in Egypte uitgeladen. Het vrachtschip zette zijn weg voort richting Malta en werd daar in beslag genomen. De bestemming van de lading was Syrië

Op 3 november 2009 kaapte de Israëlische marine voor de kust van Cyprus het Duitse vrachtschip “Francop” op weg van Iran naar Syrië. Aan boord bevond zich in 36 containers 500 ton militair materiaal: 9000 mortiergranaten, 3000 Katjoesja-raketten, 23000 granaten en een half miljoen kogels – alles verborgen achter zakken polyethyleen. Israëlische militairen zeiden dat dit materiaal Hezbollah “voor meerdere weken oorlog uitgerust” zou hebben.

Volgens WikiLeaks waarschuwden de VS Soedan, Oman, Saoedi-Arabië en Jemen in het jaar 2009 het transport van Iranese wapens via Soedanese luchtvaartmaatschappijen een ernstige overtreding van het VN-wapenembargo tegen Iran zou zijn. Vanuit Jordanië en Egypte werden de wapens door Bedoeïenen verder gesmokkeld naar de Gazastrook.

Eind augustus 2010 ontdekten de autoriteiten in de Zuid-Italiaanse havenstad Gioia Tauro zeven ton van de springstof RDX in zakken die als “melkpoeder” in de documenten stonden genoteerd. De Hezbollah gebruikt RDX voor haar raketkoppen. De container met springstof was afkomstig uit het Iranese Bandar en was op weg naar het Syrische Latakia. Het vrachtschip dat de container transporteerde, was de “M/V MSC Finland” van de Griekse rederij Hinter Marin SA, gecharterd door een Zwitsers-Italiaans expeditiebedrijf en varend onder Liberiaanse vlag.

Op 26 oktober 2010 maakten Nigeriaanse autoriteiten bekend dat ze op het vrachtschip “M/V Everest” 13 containers met wapens in beslag zouden hebben genomen, waaronder granaten en raketten. De Everest was op weg geweest van Iran naar Gambia. De Israëlische televisiezender “Channel 2 TV” berichtte dat de Nigerianen de wapenlevering op grond van informatie van de geheime dienst in beslag zouden hebben kunnen nemen. De Everest werd door het Franse expeditiebedrijf CMA-CGM geëxploiteerd en had de vlag van de Marshalleilanden in top. De vrachtdocumenten gaven bouwmateriaal als inhoud van de containers aan.

Praktisch tegelijkertijd met de “Operarie IJzeren Wet”, die de wapenlevering op de “Victoria” aan het licht bracht, berichtten de Egyptenaren over het in beslag nemen van vijf vrachtwagens aan hun zuidelijke grens. Ze moesten tankafweerraketten, mortiergranaten, geweren en springstof van Soedan naar de tunnels aan de Egyptische kant van de stad Rafah in de Sinaï brengen.

Een dag na de kaping van de Victoria dwong de Turkse luchtmacht een Iranees vrachtvliegtuig tot een landing om het te inspecteren. De Turken verdachten het vliegtuig ervan illegale wapens aan boord te hebben.

Iran en Hamas ontkennen verbinding tot de Victoria

Intussen benadrukte de commandeurgeneraal van het Iranese leger dat men niets te maken zou hebben met de wapens op de Victoria. Ook Hamas bezwoer dat de wapens niet voor de Gazastrook bestemd zouden zijn geweest. “De menukaart van het zionistische regime staat vol leugens, leugens en nog eens leugens”, zei de Iranese generaal Amir Ataollah Salehi: “Als Allah het wil, zullen ze naar de bodem van de Middellandse Zee zinken”.

Israëlische veiligheidskringen benadrukken, dat de in beslag genomen wapens hen niet bezorgd zouden maken, maar veelmeer al het materiaal dat onontdekt zijn plaats van bestemming zou bereiken. Daarbij is het voor alle partijen duidelijk dat de Israëli’s echt niet alle wapenleveringen aan Hamas kunnen onderscheppen. Het voorval met de Victoria maakt vanuit Israëlisch gezichtspunt duidelijk hoe kwetsbaar het evenwicht rondom de joodse staat is en het maakt de macht van de as Teheran-Damascus-Gaza duidelijk.

Bronnen : Het Vrije Volk | WeesWaakzaam | Artikel 7

Ufo filmpjes Tempelberg waarschijnlijk nep

De diverse filmpjes op youtube van een ufo die boven de Tempelberg zijn verschenen zijn hoogstwaarschijnlijk 100% nep, namaak, vals een hoax dus. Diverse CGI specialisten hebben inmiddels soorgelijke filmpjes gemaakt om aan te tonen dat mensen massaal voor de gek worden gehouden.

CGI is Computer Generated Images, oftwel in gewoon nederlands door de computer gegenereerde afbeeldingen. Voor de CGI specialisten was het al vaker en eerder duidelijk dat grappenmakers er kennelijk behoefte aan hebben om dergelijke filmpjes te maken. De humor en lol kan men er echter niet van inzien, dergelijke filmpjes scoren wel duizenden hits en schijnbaar is dat net als de virtuele duizenden nep vrienden op de sociale media kennelijk erg belangrijk ?

Bron : filmpje op youtube die aantoont dat e.e.a. dus gewoon onzin is.