Video »» Bejaarde Britse Christen bespot door Moslims

Een gepensioneerde Britse man wordt, zoals te zien is in deze (Engelstalige) video opname, bespot door Moslims om zijn geloof in Jezus. Opvallend is hierbij het demonische gedrag v/d moslims, waarbij Jezus (en het getuigenis van Hem) uitgescholden wordt voor leugenaar.

Wie het verhaal leest van Jezus in discussie met de Farizeeërs & de Sadduceeërs kan een vergelijkbaar gedrag herkennen. Daar waar Jezus hen waarschuwde voor hun eeuwige verlorenheid, zo zien we hedentendage een zelfde verlorenheid in hen die Jezus belachelijk maken, ontkennen en/of uitmaken voor leugenaar. En wie anders is de vader v/d leugen dan de duivel de tegenstander die niet wil dat de mensen behouden worden maar voor eeuwig verloren gaan.
Allah is een demon, een leugengeest, de ongod Moloch die brandoffers & slachtoffers eist.

Wake Up – Boekbespreking

Laatste etappe

De Kerk is bezig aan haar laatste etappe, maar waarom hebben veel kerkgangers daar nog geen idee van ? In het Boek Wake Up ! worden bijzondere Bijbelse patronen besproken die in veel kerken eeuwenlang over het hoofd werden gezien, omdat de theologie in de tijd is losgeraakt van de oorspronkelijke wortels, met verstrekkende gevolgen voor het denken van de gelovigen van nu. Wake Up! gaat niet alleen over wakker worden voor de tijd waarin we leven, maar ook over een toekomstige bazuin.

Denkkaders

Wake Up! stelt theologische denkkaders hier en daar ter discussie en neemt je mee op een fascinerende tocht langs de NASA, de Bijbelse feesten, profetische tijdslijnen en zeer bijzondere patronen, die hoop en nieuw zicht op het Koninkrijk van Jezus Christus geven. Wake Up! is hoopgevend maar het haalt je soms ook even uit je comfortzone.

Boek_Wake-up

Meer informatie & Bestelinfo : http://www.wakeup.nu

Ariel Sharon stervende, wordt de Kaduri profetie vervuld ?

Yitzhak Kaduri note messiah

De profetie van Kaduri een korte uitleg.

Kaduri was een Orthodoxe Joodse Rabbi/Leraar die de naam onthulde van de Messias. Hij verklaarde dat die naam Yashua was. In gewoon Nederlands had hij het over Jezus Christus die door de gehele Christelijke wereld wordt gezien als de Messias, de Zoon van God die spoedig zal wederkomen.”

“Kaduri deed in 2006 een voorspelling dat de wederkomst van Jezus ingeluid zou worden met de dood van Ariel Sharon. Nu Sharon op sterven ligt gonst het in de Christelijke wereld of deze profetie daadwerkelijk zal worden vervuld. Het enige aspect dat nog ontbreekt is hoe groot of klein de tijdsspanne zal zijn tussen het sterven van Sharon en de daadwerkelijke terugkeer van Jezus Christus.” (pas op voor de vele speculaties. Misleiding !!!)

In onderstaande video wordt deze profetie door 2 Evangelicals besproken.

Naschift Pineut : “Ondanks dat de wens de vader van de gedachte is, is ook hier enige voorzichtigheid geboden. Velen hebben maar al te vaak verkeerde voorspellingen gedaan ongeacht de goede bedoelingen. De Schrift is er erg helder over dat de vele tekenen en signalen een indicatie zijn van tijd en richting naar de wederkomst, hieraan kunnen oprechte Christenen herkennen hoe laat het is op Gods Profetische klok.”
“Wie goed oplet kan echter ook weten en zien dat er nog een aantal andere aspecten vervuld moeten worden en dat ondanks de hoop en verwachting van velen, de wederkomst op dit moment nog niet aan de orde is. De wederkomst zal plaatsvinden op het meest kritieke moment van Israël waarbij Israël zich volgens de schrift bevind in wat God noemt “Jakobs benauwdheid”. In deze benauwdheid bevind Israël zich op dit moment nog niet. Feit is wel dat haar benauwdheid voor de deur staat in de vorm van hordes agressieve islamieten om haar heen.”

In de Eindtijd zullen er 3 groepen zijn, Paulus maakt een duidelijk onderscheid in 3 groepen van mensen :
1. de Joden, 2. de natiën of de heidenen 3. de Gemeente.
“De termen Jakobs Benauwdheid en de Grote Verdrukking uit Mattheus 24 zijn welliswaar nauw met elkaar verbonden maar niet hetzelfde.
Wie beide termen, ten aanzien van Israël, en een steeds sneller vervallende Wereldmaatschappij, goed weten te onderscheiden zullen de vervulling v/d profetieën beter kunnen plaatsen.” (De Grote Verdrukking voor de Joden wordt ook wel de tijd van Jakobs benauwdheid genoemd. Zie hiervoor Jeremia 30:7 NBG)
Klik hier voor meer informatie over de 3 groepen in de “Eindtijd”

Referentie Artikel : Bekering of Verandering ?

“Maar de (Heilige) Geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen” (1 Tim. 4:1). “Daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven” (2 Tess. 2:11).

Evangelische crisis !

De evangelische beweging zit in een identiteitsdip. Althans, die indruk heb ik. En het is geen klein dipje. Want wie weet vandaag nog wat ‘evangelisch’ betekent? De wortels van de evangelische beweging liggen in de reformatie en de zendingsbeweging van de negentiende eeuw. Kenmerken waren: nadruk op persoonlijke bekering, een heldere geloofsleer. Geen dode letter, maar een geloof dat bruist van leven, liefde en sociale bewogenheid. Een evangelical als William Booth (oprichter van het Leger des Heils) leefde het voor in Londen en Jan de Liefde (oprichter van Tot Heil des Volks) in Amsterdam.

Maar in deze tijd? ‘Evangelisch’ kan nu van alles betekenen. Evangelisch in de ‘old fashioned way’, maar evengoed oecumenisch, vrijzinnig, happy clappy, humanistisch of domweg helemaal niets. Zo is samenwerking tussen de Evangelische Omroep (EO) en de vrijzinnige IKON vandaag geen probleem. Want de IKON verspreidt, aldus EO-directeur Arjan Lock, evengoed het ‘geluid van het Koninkrijk‘: ‘We willen zoeken naar wat bindt, niet naar wat scheidt.’ En als je niet weet wat je nou precies moet vinden van dit onverwachte huwelijk? Lock: ‘Wat mooi dat jullie dit doen, dat moet straks de reactie zijn.’

Goedgebekte ondernemer

In mijn mailbox landde pas een aankondiging van een inspiratiedag van Ark Mission: een stichting die zich al honderd jaar richt op Bijbelverspreiding en wereldwijd prachtig werk doet. In mijn ogen een club met een ‘evangelische’ missie. Dus verbaasde het mij dat theoloog Ruben van Zwieten de dag presenteert. Naar mijn oppervlakkige indruk is hij een sympathieke kerel die zeker wat te vertellen heeft, bijvoorbeeld over de waarde van het Oude Testament. Maar evangelisch kun je hem bepaald niet noemen. EO-Visie publiceerde een interview met hem, waarin ik las: ‘Van Zwieten veegt – als een goedgebekte nietsontziende ondernemer – binnen enkele minuten de vloer aan met christenen die geloven in “verlossing”. Op de vraag of Jezus volgens hem de enige Weg tot God is, leunt hij achterover en antwoordt ontkennend. “Ik heb niets met die evangelische manier van geloven. Vreselijk!”

Heil zonder Heiland

Verder komt op de dag van Ark Mission onder andere supermarktkenner Jan-Willem Grievink aan het woord over de ‘supermarkt van religie’. Antropoloog/theoloog Miranda Klaver gaat in op de vraag: Hoe bereiken we de smartphone generatie? Goeie vraag. Alleen veronderstelt deze vraag dat we het eens zijn over de vraag waarmee we die smartphone generatie willen bereiken – wat volgens mij niet meer het geval is binnen de evangelische beweging. Misschien moeten we deze waarschuwing van William Booth opnieuw serieus nemen: ‘De grootste gevaren voor de kerk van de twintigste eeuw zijn: religie zonder de Heilige Geest, hemel zonder hel, geloof zonder bekering, heil zonder Heiland en christendom zonder Christus.’

Bron : Habakuk.nu

Bekering of verandering ?

Afgelopen dagen staan de media bol van de protesten vooral tegen de banken, tegen een kleine schatrijke elite, tegen de verrijking, tegen de exorbitante bonussen, etc. etc. De lijst waartegen allemaal geprotesteerd wordt is bijna onuitputtelijk.

Maar er schuilt ook iets heel erg gevaarlijks in al die protesten en dan vooral geestelijk. Al met de start van de protesten in diverse Arabische landen, die vooral gingen over de enorme prijsstijgingen van voedsel, werkloosheid en diverse tekorten aldaar. Waren de protesten in de Arabische landen vooral ook gericht tegen de rijke elitaire dictators, de algehele oproep om te protesteren was vooral een roep om verandering.

Hieraan is gelijk al de geest van de New Age beweging en anti christelijke geesten te herkennen. Immers men roept en eist wel om verandering, maar het zijn vooral anderen die moeten veranderen. In wat voor opzicht en hoe men moet veranderen is verder volkomen onduidelijk en blijft in duisternis gehuld. In geen enkel protest was en is de oproep te horen dat men zich moet bekeren van de eigen goddeloze, liefdeloze en vooral ook egoistische zonden. De god dezer eeuw heeft de massa’s verblind, het is vooral de god van het geld, de Mammon, die de mensheid tegen elkaar opzet. Want met elke oproep tot verandering vergeet men er gemakshalve bij dat het vooral de eigen geldzucht is die de wortel is van al het kwaad. Een kwaad dat onherroepelijk in alle mensen aanwezig is.

Carel Brendel signaleerde met de laatste protesten in Nederland al dat er duistere politieke krachten aan het werk zijn en tevens constateerde hij dat de Zeitgeist New Age beweging sterk vertegenwoordigd was. Hoewel de protesten in eerste aanleg rustig verliepen, bleken protesten elders minder vreedzaam te verlopen. Zo waren er ook diverse posters te zien van de internationale socialisten die o.a. rondliepen met anti PVV posters, posters met Karl Marx (christen vervolger 1e klas) en posters van Che Guevara (socialistische moordenaar). Het toont aan dat er politieke krachten en geesten werkzaam zijn die de protesten gebruiken voor geheel andere doeleinden.

Het systeem moet veranderd worden, zegt men. Maar het zijn dan vooral anderen die moeten veranderen, van bekering van de eigen zonden is absoluut geen enkele sprake. Een communist als Karl Marx als je leids figuur laat er dan ook geen enkel misverstand over bestaan door welke geest deze mensen worden geleid. Het mag allemaal dan nog zo vreedzaam lijken, het is ten diepste levensgevaarlijk. Het voorbeeld kunnen we al zien in de Arabische wereld waar diverse duistere machten en krachten de mensen aldaar tegen elkaar uitspelen. De Arabische lente is inmiddels aan het verworden tot een duistere Arabische koude winter, een koude geestelijke winter dan wel te verstaan. De god dezer eeuw heeft hen allen verblind en massaal is men hard op weg naar de geestelijke afgrond. Verandering ? Ja er veranderd genoeg maar het is een verandering die de deur open zet tot een nieuw tijdperk waarin de Anti Christ korte tijd zal regeren.

Het is nog een korte tijd voor Christenen om mensen te kunnen oproepen om zich te bekeren van hun zonden. Jezus Christus is gestorven voor elke zonde. Alleen een diepe intense bekering en een verootmoediging en erkenning dat wij allen schuldig zijn en veranderd moeten worden naar zijn beeld en gelijkenis door bekering tot Hem is de enige weg waarop de mensheid zijn vertrouwen kan stellen. Op Jezus kunnen wij bouwen en vertrouwen. Daar kan geen enkele protest en oproep tot verandering iets aan veranderen als men wilt blijven leven in zonden.

Vr. Gr. Pineut

Watchmen video uitzending van 18 September 2011

Titel van de uitzending : “De vervloekte Kerk”

In deze uitzending gaat het over de misleiding en afval van de Christelijke kerken in het algemeen en de gevolgen van de valse leesrtellingen die menige kerk/gemeente zijn binnengeslopen. Ook de spirituele opkomst van de zogenaamde wereldkerk maakt dat we in het algemeen kunnen spreken over “de vervloekte kerk”. Zodra het Evangelie van Jezus wordt losgelaten en er allerlei bijzaken en diverse wind van leer tot hoofdzaak worden gemaakt toont dat aan dat we overduidelijk in de laatste fase van de eindtijd zijn aanbeland. Zal Jezus binnenkort het geloof nog vinden als Hij terugkomt ? Waar is de Liefde, de Genade en de Barmhartigheid gebleven ?

Stormwaarschuwing : Zeer strenge winter in aantocht !

U heeft het inmiddels wel begrepen na prinsjesdag, we gaan een zeer strenge winter tegemoet en een zeer zwaar en kil 2012, aldus Jan Kees de Jager. Hij gaf een Stormwaarschuwing ! Een stormwaarschuwing die reeds sedert 2007 door de voormalige website http://www.stormwaarschuwing.nl al was afgegeven.

Nu schrijven we het jaar des Heeren anno Dominus 2011 en begint de storm meer en meer aan te wakkeren en worden de in het verleden gegeven voorspellingen één voor één waarheid. De schrift stelt : “En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen; want de krachten der hemelen zullen bewogen worden” (Lukas 21:11)

Niet alleen financieel, economisch en moreel gaan we een strenge winter tegemoet. Ook op astronomisch en meteorologisch gebied gaan we een zeer strenge winter tegemoet. De vele tekenen en signalen die reeds aan de hemel zichbaar waren in de afgelopen jaren, waren voor hen die het wilden zien, duidelijke vervullingen van het Heilige Woord van God de Vader. Maar ook de vele tekenen van het weer en het dierenrijk baard velen grote zorgen en vrees.

Jan Kees de Jager zei het heel treffend ; “Er komt iets duisters op ons af, wat het precies is weten we niet, maar er komt iets op ons af” Een duidelijkere Stormwaarschuwing, via de mond van de ongelovige Jan Kees de Jager, door de Geest van de Almachtige God kon aan de mens in Nederland toch niet gegeven worden ? Maar velen geloven het niet, velen geloven niet in God, noch in Christus, noch in Zijn Woord en aldus zal ook in hen en door hen het Woord van God verder vervuld moeten worden.

Niet alleen Nederland, maar ook Europa en de rest van de wereld zal in het grote net verstrikt raken van zonde en ongerechtigheid en aldus zal de Toorn God’s zich over hen openbaren. Dan zullen de woorden van Lukas letterlijk in vervulling gaan “En den mensen het hart zal bezwijken van vrees en verwachting der dingen, die het aardrijk zullen overkomen”.

Volgens meteorologen in Engeland staat Engeland en een groot deel van Europa een zeer strenge winter te wachten die mogelijk al halverwege Oktober met veel sneeuwval en ijzige koude zal beginnen. Niet alleen begint het grote drama van de Stormwaarschuwing met een financieel Armageddon maar ook nog eens met een zeer donkere en ijzige koude lange winter periode die velen het hart zal doen bezwijken van grote vrees vanwege al deze dingen die over de bewoonde aarde gaan komen.

Voor allen die reeds geloven in Jezus Christus en Zijn Woord weten dat al deze zaken moeten geschieden, maar het einde is het nog niet. Zij weten en profeteerde reeds dat dit alles moet geschieden, de grote massa echter zullen ondanks en ongeacht de vele tekenen en signalen Jezus Christus en zijn gelovigen afwijzen als dwazen. Het is ook daarom dat de Toorn des Heeren zich zal moet openbaren over alle ongerechtigheid. Van sommigen nu zijn de zonden duidelijk openbaar maar allen hebben gezondigd en van hen worden de zonden ook openbaar, maar later.

Vr. Gr. Pineut

Aan hen die achterblijven !!!

Geliefde kinderen, familieleden en vrienden,

Wij verwachtten volgens het profetische Woord van onze Bijbel, dat de Gemeente van de Here Jezus Christus spoedig zou worden opgenomen. Allen, die de Here Jezus Christus waarachtig toebehoren, zullen in één ogenblik veranderd en van deze aarde worden weggenomen, ja, precies zoals de Here Jezus Christus naar de hemel voer.

Wanneer dit gebeurd is, zullen velen, o zo velen op aarde achter zijn gebleven, die niet in de Here Jezus Christus geloofden, die niet waarachtig zijn wedergeboren, die nooit helemaal ernst hebben gemaakt met het geloof in de Here Jezus Christus.
Wij wenden ons op deze manier tot jullie, achterblijvers, want nu kunnen wijzelf niet meer tot jullie spreken. Wij zeggen jullie : Op dit moment van de Opname is er iets geweldigs gebeurd : de Gemeente van de Here Jezus Christus is hemelwaarts gegaan om verbonden te worden met haar Heer, met Hem, Die het Hoofd van de Gemeente is. Waarover wij altijd hebben gesproken, is nu werkelijkheid geworden en jullie die ons hierin niet wilden geloven, zijn op aarde achtergebleven en gaan thans een verschrikkelijke tijd tegemoet, zoals er nog nooit geweest is en ook niet weer komen zal.

Het Woord van God is waar.

Iedere belofte en iedere waarschuwing zal exact worden vervuld.”

Wat zal er dan plaatsgevonden hebben ?

De Here Jezus heeft hiervan geprofeteerd : “Ik kom weder” (Joh. 14:3). Hóe dit allemaal zal plaatsvinden, lezen wij heel nauwkeurig in het historisch verslag van deze belangrijke wereldgebeurtenis van de Opname in 1 Thess. 4:16-17: “De Here Zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.”

Wat wij nu hierboven hebben gelezen, is thans een feit geworden. Wij, die dit ogenblik van de Opname meemaakten en in de Here Jezus geloofden, zijn opgenomen, de Here tegemoet in de wolken. Ons lichaam is thans veranderd geworden en wel in minder dan geen tijd, zoals wij dit lezen in 1 Cor. 15:51-52: “Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden.” De Here heeft nu dit woord vervuld en op het moment dat jullie onze geestelijke nalatenschap lezen -zijn wij THUIS bij onze Heiland, Die ons heeft liefgehad en Die Zichzelf voor ons heeft gegeven. Wij leven nu in een vernieuwd lichaam en zullen met de Here Jezus Christus op Zijn troon zitten en eens deze aarde regeren. Maar nu komt op aarde de verschrikkelijke tijd van de onbeperkte heerschappij van satan. En dit is, wat ons bedroeft en wat wij van ganser harte betreuren, dat jullie, die niet in de Here Jezus geloofden, nu achtergebleven zijn. Deze dagen, waarin jullie nu leven, zijn zeer ernstig, want zij hebben op zo’n geweldige wijze de waarheid van Gods Woord geopenbaard. Ja, Zijn ‘Woord is werkelijk waar en – wij zeggen het nogmaals door dit schrijven dit Woord zal ook verder letterlijk worden vervuld!

Maar. . . Wat kunnen jullie nu verwachten ?

Dat staat te lezen in 2 Thess. 2:8-12: “Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem van Zijn mond en machteloos maken door Zijn verschijning, als Hij komt. Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. En daarom zendt God hen een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.”  Lees hierbij ook eens Openbaring 13 en dan ontstaat een duidelijk beeld van wat jullie te wachten staat. God wil aan satan gelegenheid geven, onbeperkt zijn boze natuur bot te vieren en dan wordt openbaar, wat zijn demonisch karakter in werkelijkheid is. Het zal een verschrikkelijke tijd zijn en jullie zullen vreselijk veel door moeten maken. Alles, wat we tot nu toe aan demonische invloeden hebben gezien, zal niets betekenen, wanneer wij dit gaan vergelijken met de tijd vol verschrikkingen, die nu aanbreekt. Het is vreselijk, om deze tijd mee te maken! Hoe anders zou het geweest zijn, wanneer ook jullie de Here Jezus Christus als jullie persoonlijke Heiland zouden hebben aangenomen!

Maar alles, is nog niet verloren!

Het voorrecht om tot de triomferende Gemeente van Christus te mogen behoren, die met Hem zal regeren, is aan jullie voorbijgegaan, want de tijd van de Gemeente van Christus op aarde is definitief voorbij. En toch is er nog een tijd van genade voor jullie! Ieder, die wil, kan vergeving van zonden ontvangen op grond van de losprijs, welke de Here Jezus Christus aan het kruis van Golgotha heeft betaald.
De grootste zonde, die men kan begaan, is die van het verwerpen van Gods genadeaanbod, wat de Here Jezus als volgt uitdrukte: “En als Hij (= de Heilige Geest)komt zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij (= de Here Jezus) niet geloven … ” (Joh. 16:8). Dit is de enige zonde, waardoor een mens voor eeuwig van God gescheiden, door Hem veroordeeld en verdoemd zal worden. In de Here Jezus niet geloven, betekent voor Hem een zware belediging. Dit is werkelijk de openbaring van een misplaatst wantrouwen, want : “Wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt.”
De eerste kans, de eerste gelegenheid hebben jullie door je ongeloof voorbij laten gaan. De Here heeft de deur toegesloten. Niemand kan meer tot de Bruiloft van het Lam worden toegelaten. Het woord van de Here luidt nu: “lk ken u niet” (Matt. 25:12).
Mis nu niet deze laatste kans, die je nog hebt. Er is nog een kans op de eeuwige zaligheid, wanneer je je nu voor God verootmoedigt en het offer van de Here Jezus Christus, dat hij ook voor uw zonden gestorven is, aanneemt. Ook nu geldt nog: “Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde” (1 Joh. 1:7).

Hij zal jullie uit alle geweld van de duivel verlossen, ook dan wanneer de boze jullie in zijn haat tegen Christus ten bloede toe vervolgt, ja misschien wel doodt. Maar het is de moeite dubbel en dwars waard om het aardse leven te verliezen teneinde de eeuwige zaligheid te verwerven. De periode, waarin de duivel op aarde regeert, zal kort zijn, want Christus zal hem in de vurige poel werpen. Tegenover deze korte periode op aarde staat de eeuwigheid die zeer lang is! Denk er toch aan, dat dit jullie laatste kans is. Kom tot schuldbelijdenis!

Dan zullen wij jullie terugzien, als jullie tot de grote schare van martelaren behoren, die uit de Grote Verdrukking komen om dan óók voor de troon van het Lam te staan, want wij lezen in het laatste Bijbelboek, in Openbaring 7:9-10 en 13-17 :
“Daarnaast zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleerd met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. En zij riepen met luider stem en zeidden: de zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is en van het Lam! En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: Wie zijn dezen die bekleed zijn met de witte gewaden en vanwaar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Mijn heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de Grote Verdrukking en zij hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het Bloed des Lams. Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in Zijn tempel, en Hij, Die op de troon gezeten is, zal Zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet op hen vallen, noch enige hitte, want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar de waterbronnen des levens en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.”

Christendom in China groeit explosief.

Het christendom groeit en bloeit in China. Een Chinees echtpaar reist het uitgestrekte platteland af om het goede nieuws over Christus te delen met hun landgenoten. Ze laten zich niet tegenhouden om hun geloof te verkondigen in het communistische land. Evangelist Duan Huilai zei dat de opnamen van de door hem gemaakte beelden het bewijs zijn dat God aan het werk is in China. “Overal waar ik kom zie ik mensen hongerig zijn naar God en dat Hij aan hun behoeften voldoet.”

Huilai en zijn vrouw zijn sinds 2003 fulltime evangelisten. “God riep ons op ons te concentreren op het platteland, waar het leven vaak erg moeilijk is,” vertelt Lin Aimin, Huilai’s vrouw. Ondertussen laat Huilai foto’s zien van mensen die zijn gedoopt, nadat ze Christus hadden geaccepteerd. “Soms dopen we ze in een rivier, soms in de achterkant van een truck. Ook heb ik een paar keer mensen gedoopt in een douche. Heel vaak hoeven we alleen maar te improviseren.” Officieel is het in China verboden om het evangelie te delen. Daarom was Huilai in het verleden een aantal keer gearresteerd.

Explosieve groei
“Per dag keren massa’s mensen zich tot Christus op het platteland,” constateert Peter*, een man die decennia heeft samengewerkt met de zogeheten ondergrondse kerken en huiskerken. “De kerken worden in veel gevallen volwassen en bereiken met eenvoudige evangelisatie minderheden en onbereikte bevolkingsgroepen op het platteland.” CBN News merkt op dat het christendom in China een explosieve groei doormaakt. “Als de groei zich in het huidige tempo doorzet, denk ik dat China in de komende 30 of 40 jaar hetzelfde aantal christenen heeft als de Verenigde Staten en Brazilië,” zegt Fenggang Yang, directeur van Center of Religion and Chinese Society at Purdue University.

Zes maanden nadat Huilai zijn leven aan Jezus gaf werd hij in de Hongaarse hoofdstad Boedapest al aangevallen door een gewelddadige groep in. Hij heeft littekens op zijn rug, armen en buik. “Ik werd meer dan vijftig keer gestoken, maar ik weet dat God mij met een reden heeft gespaard. Die reden is de mogelijkheid om delen van een groot land te bereiken met een boodschap van hoop en redding in Christus. Ik heb veel gepreekt in ondergrondse en door de overheid gesanctioneerde kerken. In beide kerken zien we dat God aan het werk is,” aldus Huilai.

Bron : Cip