Getuigen van jéhovah vervagen wereldwijd (video)

Jehovah’s Witnesses are leaving the Watchtower Society by the thousands every month. This religion will cease to exist within the next 5 years.
The Governing Body cannot control the mass exodus of followers who have realized the error of their beliefs. Hundreds of thousands of Jehovah’s Witnesses are realizing that no one cares about their religion, much less their failed end-time interpretations. For this reason, they are leaving and repairing their lives by getting formal educations, meaningful jobs and therapy to undo the decades of brainwashing they have suffered at the hands of the Governing Body which rules over the Jehovah’s Witnesses from their luxurious offices in Brooklyn, New York (known to JWs as Bethel). Whether you’re a baptized or nonbaptized publisher, one of the so-called anointed 144,000, an elder or disfellowshipped, you are finding out that the Jehovah’s Witnesses are fading away forever.

Hoe de Wachttoren angst gebruikt

Mensen die geworsteld hebben met fobieën weten hoe immuun zulke fobieën kunnen zijn voor verstandelijke analyse. Net als bij steeds terugkomende nachtmerries over gruwelijke monsters, lijkt het niet door te dringen dat monsters niet bestaan. De irrationele angsten blijven het slachtoffer steeds achtervolgen.

Daar waar nachtmerries voorbijgaan en vaak de volgende ochtend vergeten zijn, zijn andere angsten, dikwijls even sterk, ook overdags in het bewustzijn van mensen aanwezig. Regelmatig zijn mensen getraumatiseerd door hoogtevrees, angst voor honden, angst om in een kleine ruimte opgesloten te zijn, etc, wat hun manier van leven beïnvloedt.

Naar verhouding weinig aandacht wordt echter besteed aan religieuze angsten. Het is duidelijk dat manipulatieve personen de schriften eenvoudig kunnen verdraaien om gevoelens van angst, schuld, gewetensnood en zelfs hysterie los te maken. De volgelingen van Jim Jones en Ayatollah Khomeini zijn daar het bewijs van. Wat verrassend is, is dat de slachtoffers zich vaak van bewust zijn van hun paranoia, en weten dat het destructief is, maar zich machteloos voelen om het te overwinnen.

Dit is in het bijzonder het geval onder Jehovah’s Getuigen. Niet tevreden met de Schrift alleen heeft het Wachttoren Genootschap veel commentaar aan de bijbel toegevoegd, die een “Talmoed” van regels en verboden omvatten met betrekking tot roken, feestdagen, etc., wat onnodige angst voor ongehoorzaamheid, en uiteindelijk weer schuldgevoel veroorzaakt.

Waarom staat de Wachttoren er op om vrijwel elk gedragsaspect van hun volgelingen zorgvuldig te regelenv ? En verder, waarom onderwerpen Jehovah’s Getuigen zich aan al deze regels, zelfs als ze twijfels hebben of deze regels wel van God afkomstig zijn ?

Om de eerste vraag te kunnen beantwoorden moeten de motieven van de Wachttoren worden begrepen. Ze hebben geen kwaad in de zin voor hun volgelingen, maar geloven dat ze in hun belang het beste zoeken. Door het leven van zo’n vijf miljoen Getuigen langs duidelijk geformuleerde gedragsregels te sturen, geloven ze dat dit welgevallig is voor God en dat Hij ze eeuwig leven zal schenken. Wat de Wachttoren niet begrijpt is dat ze dezelfde houding en overtuigingen delen als de Farizeën in Jezus’ dagen deden. Jezus zei van hen:

“Zij binden zware lasten bijeen en leggen die op de schouders van de mensen, maar zelf willen zij ze met hun vinger niet verroeren.” (Matt. 23:4)

Dit houdt niet in dat ze hun eigen wetten niet hielden, maar betekent dat ze hun volgelingen een morele wet voorschreven terwijl ze zelf een verandering in hun harten naar barmhartigheid en recht vermeden. (Matt. 23:23). Jezus veroordeelde hen voor het niet tot inkeer komen (Joh. 5:39,40)

Evenals wetticisme, zijn angsten een vorm van manipulatie. Zoals de ouder die een kind dat in bed plast bang maakt met enge verhalen over wat er met kinderen die in bed plassen gebeurt, zo zijn er ook religieuze organisaties die vervallen tot indoctrinatie van angsten, in plaats van hun volgelingen door middel van liefde en barmhartigheid tot zich te trekken.

Terwijl de motieven voor het gebruik van indoctrinatie van angsten voornamelijk verklaard kunnen worden uit een poging om de daden en het gedrag van anderen te beheersen, is het begrijpen van de wanhopige situatie van het slachtoffer ingewikkelder.

Vaak zijn zij die zich tot wettisistische religieuze groepen aangetrokken voelen het slachtoffer van angsten die al lang geleden in hun geest geplant zijn. Een kind dat door zijn ouders angst is bijgebracht voor het leven, voor mensen, huwelijk of succes, zal een toevlucht vinden in een religie die de ondergang verkondigt, en een vervolgingscomplex in haar aanhangers aanwakkert. Zoals iemand die uit afhankelijkheid steeds terug komt bij een partner die alcoholist is, zoekt hij niet wat hij nodig heeft om het patroon van misbruik te doorbreken, maar wat al vertrouwd is voor hem. Hoewel moeilijk te geloven, kunnen angsten en gedachtenbeheersing “aangenaam” zijn voor diegenen die er van afhankelijk zijn, vanwege de lange bekendheid ermee.

Deze angsten kunnen succesvol behandeld worden, maar moeten herkend worden door het slachtoffer zelf, en in de meeste gevallen zal het slachtoffer hierbij hulp nodig hebben.

Welke angsten komen voor ?

Angst voor twijfel

Jehovah’s Getuigen ondergaan vaak een echte worsteling met twijfel in het begin, en moeten informatie die gericht is tegen de Wachttoren organisatie onderdrukken. Ze leren al snel de twijfels weg te stoppen, maar kunnen zelden de tegenstrijdigheden in hun gedachten oplossen. Daarom, als er iets is wat de twijfel opnieuw doet oplaaien, zullen ze bang worden. Het is eerder gebaseerd op doctrine dan op een relatie met God. Twijfel veroorzaakt extreme onrust en alles zal in het werk gesteld worden om situaties te vermijden waarin twijfel zou kunnen toeslaan.

Angst voor het verlaten van de organisatie

Dit is waarschijnlijk de grootste angst van alle onder Jehovah’s Getuigen vanwege de radicale verandering die het teweeg zal brengen in hun mentale en sociale welzijn. Niet alleen gaat de getuige er van uit dat hij onder extreme schuld, schaamte en zelfmoordneigingen zal lijden, maar hij weet ook dat hij al zijn vrienden onder de getuigen zal verliezen, en dat familie leden binnen de organisatie niet langer met hem zullen willen spreken. Zijn ergste wantrouwen tegenover zichzelf en zijn innerlijke slechtheid zullen bevestigd worden. Het is waarschijnlijk dat Armageddon zal komen terwijl hij uitgesloten is. De getuige is er van overtuigd dat hij nergens heen kan, en dat hij de rest van zijn leven eenzaam en ongelukkig zal doorbrengen.

Angst voor succes

Getuigen wordt voorgehouden dat een carrière in dit samenstel van dingen gevaarlijk is, omdat dit hen zal onderwerpen aan allerlei verleidingen, voornamelijk liefde voor geld. Vaak wordt hen een schuldgevoel aangepraat bij het volgen van een hogere opleiding, omdat ze hun tijd beter kunnen besteden aan het deur-tot-deur werk in “de korte tijd die nog rest” voor het einde van dit verdorven oude samenstel. Ten opzichte van hen die al geld of een goede opleiding hebben zijn twee reactie mogelijk, afhankelijk van de sfeer in de gemeente. Er wordt óf op ze neergekeken dat ze zo “materialistisch” zijn, óf ze worden gerespecteerd als een voorbeeld van iemand die aanzien heeft in de wereld en toch succesvol is in “de waarheid”, en naar verondersteld wordt ook een goede getuige naar anderen buiten de organisatie. Er is sprake van vele dubbele maatstaven.

Angst voor “wereldse mensen”

Omdat alleen “jehovah’s volk” zal worden gered, zullen alle anderen vernietigd worden bij Armageddon. Onafhankelijk van hoe religieus of Godvrezend buitenstaanders mogen lijken, ze zijn “werelds” voor je en “slechte omgang”. Ze zullen de goede morele standaarden van de getuige bederven, en ze zullen door de duivel gebruikt worden om twijfel te zaaien in de gedachten van de getuige over de organisatie, en ze zullen ertoe aanzetten nalatig te worden in het getuigeniswerk.

Angst voor leren

Getuigen worden gewaarschuwd niet “verder te gaan dan het geschrevene”, wat wordt uitgelegd als betekende het dat men niet moet denken wat het Besturend Lichaam van Jehovah’s Getuigen nog niet gedacht heeft, of gedachten die tegengesteld zijn aan Wachttoren doctrine of beleid. Methodes om zulke gedachten tegen te gaan worden gebruikt om dingen te denken die meer twijfel zouden brengen, of de innerlijke onrust van de getuige zouden vergroten.

De getuigen wordt geleerd dat hogere opleiding zal leiden tot “meer kritiek op de waarheden van de Wachttoren en een verwerping van het gezag van de Organisatie”. Het lezen van boeken die niet door de Wachttoren uitgegeven zijn brengt een persoon in gevaar beïnvloed te worden door de verkeerde overtuigingen van anderen, en zal leiden tot de vervuiling van de “zuivere taal” gesproken door Jehovah’s volk.

Angst voor de duivel

De duivel is degene die onverwachts Gods bedoelingen in de Hof van Eden probeerde te dwarsbomen, en is er in geslaagd God een uitdaging te bezorgen. God kan de duivel niet vernietigen, omdat de engelen bezorgd zouden zijn over Zijn motieven. Hij is dus gebonden, en moet de duivel toestaan zijn plan uit te voeren. Omdat God door de duivel beperkt wordt, wordt de duivel een zekere macht over de Jehovah’s Getuige toegeschreven, en wordt vaak gevreesd.

Angst voor nauwe vriendschappen

Een triest kenmerk van betrekkingen bij Jehovah’s Getuigen is de aanmoediging door de leiding om elkaars broeders in de gaten te houden, en als iets is wat ongeoorloofd is in hun levens, moeten ze hiermee op aangesproken worden, of aangegeven worden bij de ouderlingen, of beide (meestal gebeurd dit tegelijkertijd) Er bestaat een “pikorde” binnen de organisatie, met het Besturend Lichaam van Jehovah’s Getuigen aan de top, gevolgd door Bethelwerkers en Kring- en District opzieners, dan de plaatselijke ouderlingen, dan de pioniers en bedienaars, en de “verkondigers” als laagsten (vrouwen worden het minst gewaardeerd). Omdat vertrouwelijkheden officïeel niet vertrouwelijk gehouden kunnen worden, en persoonlijke twijfel slechts toegegeven kan worden tegen het grote risico bestraft of “geadviseerd” te worden, kunnen getuigen hun eigen mensen niet vertrouwen, maar wenden ze zich, ironisch genoeg, tot niet-getuigen voor vertrouwen.

Angst voor “afvalligen”

Zij die de organisatie verlaten hebben (om welke reden dan ook) worden beschreven in de meeste lage termen. Ze zijn “trots en zelfzuchtig, haten gezag, zijn leugenaars en misleiders en overspeligen” en worden over het algemeen gevreesd door Jehovah’s Getuigen. Ze zullen er alles aan doen om zelfs oogcontact met ex-getuigen te vermijden.

Angst voor God

De Wachttoren mag dan wel een vriendelijk beeld van God schetsen in de publicaties, maar in de praktijk is God streng en veeleisend wanneer men eenmaal gedoopt is. Redding is nooit zeker, en Jehovah’s Getuigen kunnen slechts op bepaalde momenten geloven dat ze gered zijn. Omdat een relatie met Christus niet wordt verkondigd, en het inwonen van de Heilige Geest niet wordt onderwezen, ontvangt de gelovige geen echte vreugde van een persoonlijke relatie met God. Trotsheid over persoonlijke en organisatorische verrichtingen en de geest van elitisme vullen de leegte.

Angst voor Armageddon

Hoewel de dood door de Wachttoren gezien wordt als vernietiging, zijn er wanneer het eind komt bijzondere onaangenaamheden te verwachten voor hen die zich niet volledig bezighouden met door de organisatie voorgeschreven activiteiten. Hun ogen zullen uit hun kassen rotten en ze zullen afslachting door de hand van God ondergaan. Armageddon wordt levendig in gedachten gehouden, door middel van platen zoals die welke zijn ontworpen om kleine kinderen van getuigen bang te maken zoals in de Engelse Wachttoren uitgave “From Paradise Lost to Paradise Regained”, 1958, pagina’s 208-09). Veel angst is gebaseerd op de intense schaamte en wanhoop die zeker zal worden beleefd als de getuige zijn vrienden ziet overleven terwijl zijzelf zullen sterven.

Angst voor andere religies

Alle andere religies zijn onderdeel van Babylon de Grote, het Wereld Rijk van Valse Religie. God zal binnenkort heel Babylon en haar aanbidders, dat zijn alle kerkgangers en sympathisanten, vernietigen. Alle religieuze voorwerpen of ceremonieën worden als demonisch gezien, en gevaarlijk, zodat alle contact met iets religieus moet worden vermeden. Jehovah’s Getuigen mogen geen bruiloften of begrafenis plechtigheden in kerken bijwonen, deelnemen aan traditionele feestdagen of zelfs kerstgeschenken geven. Andere vertalingen van de bijbel als de Nieuwe Wereld Vertaling worden beschouwd als aangetast door de geleerden van de Christenheid. De angst voor demonische aanvallen is altijd aanwezig wanneer een Jehovah’s Getuige in contact komt met andere religies en/of andere religieuze personen.

De bovenbeschreven angsten worden zorgvuldig gecultiveerd en aangewakkerd in de publicaties en toespraken. Totale gehoorzaamheid aan de organisatie wordt vereist, en angst is het middel om dit ook daadwerkelijk af te dwingen.

Bij Jehovah’s Getuigen vindt alles op zogenaamde “vrijwillige basis” plaats, van het geven van giften tot deelname aan het predikingswerk. De geestelijke strijd die het niet volgen in wat de organisatie verlangt met zich meebrengt, leidt echter tot vele complexen, stress, en soms zelfs zelfmoord. Een echte vrije keuze is er dan ook niet en van vrijwilligheid kan dus feitelijk geen sprake zijn.

Meer uitgebreide info in het “JG Dossier

Het Meest Gevaarlijke Boek ter wereld

Zult u een vreemdeling of advocaat vertrouwen zonder dat hij zijn naam of bekwaamheden aantoont ?
Het is belangrijk om te weten wie ons zal helpen. Het belangrijkste is te weten welke mensen het zijn waar we ons geestelijk leven aan toevertrouwen. Wie zijn zij ? Wat zijn hun bekwaamheden ? Wat zijn hun gaven ?

Het Wachttoren bijbel en traktaatgenootschap heeft hierin gefaald op het meest cruciale punt. Zij weigeren om de namen en de bekwaamheden van het vertaalcommitee van hun bijbel te geven : de Nieuwe Wereldvertaling van de Heilige Schrift.

Waarom worden de namen van de vertalers van de NWV angstvallig verzwegen ? Zijn zij ‘vertalers’ zonder kwalificaties ?
Juist, dit is het ! Boven de Griekse grondtekst uit, plaatsen deze mensen een niet bestaande Griekse woordvorm om de tekst zodanig aan te passen dat de Heer Jezus Christus van Zijn schriftuurlijke plaats verwijderd wordt.

VOORBEELD Nr.1

In de uitgave van 1950, vertalen deze mensen EGO EIMI (Joh.8:58) met “ben Ik geweest”, zeggende dat dit vertaald werd in de ‘juiste verleden tijd’. Nadat het Wachttoren genootschap ontdekte dat er geen ‘juiste verleden tijd’ bestond, veranderde ze deze uitleg met de ‘perfecte aanwijzende vorm’… en faalden opnieuw ! Een eerstejaars student Grieks weet dat EGO EIMI in de tegenwoordige tijd correct vertaald is met ‘Ik ben’.

Velen zijn verontwaardigd door de Wachttoren vertaling die ontkend dat de Heer Jezus Christus de ‘Ik ben’ is.

Indien de Vader ‘nooit gehoord en gezien is’ Joh.5:37; Joh.6:46, wie was dan de Jehovah die door Abraham de voeten gewassen werd ? (Gen.18:1 15) Wie sprak van aangezicht tot aangezicht met Mozes ? Wie openbaarde zichzelf als de ‘Ik ben’ als Jehovah in Exodus 3:14; Num 12:6 8; Deut 34:10; Deut 5:24 26 ?
Israël wist dat ‘geen mens God kon zien en leven’. Toch had het volk Israël God gezien en gehoord en leefden. -(Deut.5:24 26; Exo.24:9 11; Exo.3:20).
Het mysterie werd opgelost door de Heer Jezus Christus. Hij zei: “Het was nooit de Vader (Joh.5:37) maar Ik” (Matth.23:37; Joh.8:24,58)! De Joden weigerden dit te geloven dat Christus de ‘Ik ben’ uit het Oude Testament was. Deze zeiden dan ook: “wij willen u stenigen omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt.” (Joh.10:33).

De Joodse godsdienst staat het niet toe dat er twee personen zouden zijn die de ‘ik ben’ natuur zouden hebben. Toch zijn de aardse dingen een afbeelding van de hemelse. “Laat ons mensen maken naar ‘Ons beeld’ en God (Het Woord) maakte man en vrouw”. Twee mensen op aarde delen één natuur: Vlees en bloed (1+1=1). In de hemel deelt het Woord de natuur van Zijn Vader, Godheid … Ik Ben… (1+1=1).

VOORBEELD Nr.2

Fillipenzen 2:9 “… de naam gegeven die boven elke andere naam is.” (NW) Hier hebben de vertalers de naam ‘andere’ in de tekst bijgevoegd. Volgens de Wachttorenleer kan de naam van Jezus alleen boven elke ‘andere’ naam staan, maar niet boven Jehovah. Daarom passen zij de Schrift aan ! Paulus weet dat de naam Jezus niet alleen betekend “Jehovah redt”, maar dat Hij JEHOVAH is, de Verlosser (Jes.43:11; 44:6), De Jehovah die verkocht is geworden voor 30 zilverstukken (Zach.11:13), Hij die zijn lichaam gaf als offer ter vergeving van zonden. Paulus wist dat God in de persoon van de Zoon, Jehovah de Verlosser is uit Jes.43:11 is en schreef ‘Jehovah redt’ (=Jezus) is de Naam boven alle naam. Paulus geloofde in EEN Jehovah. Hij wist dat TWEE personen de ENE IK BEN natuur en die ENE NAAM hebben. “… bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt,….” Joh.17:12.
Wanneer zal het Wachttoren genootschap inzien dat de naam van Jehovah (IK BEN) een naam is die zowel op God als op Jezus Christus wijst.

VOORBEELD Nr.3

In Joh.1:1 staat ” … en het Woord was bij God en het Woord was God.” De Wachttoren zegt dat dit onredelijk is, want “hoe kan het woord bij God zijn en terzelfder tijd God zijn?”
(Blz.1158/59 W.T.Kingdom Interlinear). Daarom lezen zij Joh.1:1 … “en het Woord was een god.” Het toevoegen van het woordje ‘een’ trachten zij zodanig te verklaren dat het Griekse naamwoord Theos (God) geen lidwoord kent. Waarom vertaalt het Wachttoren genootschap dan ook niet de verzen 6,12 13 van Johannes 1 met ‘een god’, hier staat dezelfde Theos, en hier vertalen zij deze met ‘God’? Omdat zij leren dat het Woord ‘Gods eerstgeschapene is’, ‘een god’, niet de ‘Ik Ben’ missen zij de openbaring die we vinden in Johannes 1. Johannes toont ons TWEE personen in EEN natuur.

WAT DENKEN NU DESKUNDIGEN OVER DEZE VERTALING VAN JOH.1:1 ?

Dr.J.R.Mantey (die aangehaald wordt in de Kingdom Interlineare vertaling op Blz.1158/59)
“Een schokkende vertaling”. Het is verkeerd, het is ongegrond en niet juist om Joh.1:1 te vertalen dat het Woord een god is.

Dr.Bruce M.Metzer (professor in de Nieuw Testamentische talen te Princeton) “Een gevreesde verkeerde vertaling. Indien de Jehovah’s Getuigen deze vertaling voor ‘waar’ nemen dan zijn zij meergoden dienaars.”

Dr.B.F.Westcott (zijn Griekse tekst niet de Engelse is gebruikt in de Kingdom Interlineare vertaling) “Geen enkele uitdrukking geeft de mogelijkheid om te denken dat hier de juiste vertaling gebruikt is. Volgens de vorm en de tijd van de zin is het beter om te vertalen dat “Het Woord” God is en niet een god. Het Woord wordt hier als God erkend en aangeduid.”

Dr.Paul L.Kaufman “De Jehovah’s Getuigen tonen de bewijzen wanneer men de basisregels van het vertalen verandert. Hun Griekse uitspraken zijn in tegenspraak met hun Engelse vertalingen.”

Dr.Charles L.Feinberg “Ik kan u bevestigen dat de vertaling van de Jehovah’s Getuigen van Joh.1:1 door geen enkele respectabele vertaler zal aanvaard worden.”

Beste Jehovah’s Getuige,

U hebt gelezen wat Griekse vertalers van de Nieuwe Wereldvertaling denken. Waarom wordt het vertaalkommitee niet openbaargemaakt ? Was het niet omdat N.Knorr, F.W.Franz, A.D.Schroeder, G.D.Gangas en M.Henchel (het vertaalcommitee) niet voldoende kwalificaties op tafel konden brengen. F.W.Franz was de enige die een beetje Grieks en Hebreeuws kon, maar voor een schotse rechtbank in 1954 was hij niet in staat om de simpelste zin in Genesis te vertalen. Deze zin kan elke eerstejaars student Hebreeuws vertalen. Laat mij toe u te vertellen wat er echt gebeurd is. Het vertaalcommitee heeft de Engelse tekst aangepast aan de leerstellingen van het Wachttoren genootschap. Zij hebben het woord van God veranderd naar eigen goeddunken. Mogen we daarom aan de vertaling van het Wachttoren genootschap waarde hechten. Hier dient u zelf het antwoord op te geven.

Meer uitgebreide info in het “JG Dossier