Namaak Filistijnen willen rechtszaak tegen Engeland vanwege “creatie” Israël

The President of Palestine has announced plans to sue the British government for creating Israel and subjecting the Palestinian people to illegal occupation and brutality.

Geen_Palestijnse_Staat

Hopeloos, zinloos & kansloos!
Er zal nooit een “Palestijnse” staat komen.

Mahmoud Abbas says he will sue Great Britain over the 1917 Balfour Declaration in declaring Palestine a “Jewish national home”.

Lees het volledige Engelstalige artikel »» Gulfnews.com reports

Bijbelse Archeologie

Regelmatig worden er in Israël bijzondere vondsten gedaan. Dankzij het twitter medium kom je zo af en toe interessante berichten tegen zoals onderstaande.

Palestijnse geschiedsvervalsing in schoolboeken: Joods heiligdom wordt opeens moskee

Vlaamse Vrienden van Israël

In Palestijnse schoolboeken wordt de geschiedenis verdraaid en geherinterpreteerd. Dat zegt Shelley Ellkayam van de organisatie ‘Impact’, verbonden aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Hun wetenschappers hebben leerplannen en lesmateriaal onder de loep gelegd en kwamen tot ontstellende resultaten. Zo werd het Graf van Rachel, een oud Joods gedenkteken, plotseling een islamitische moskee.

View original post 370 woorden meer

Brief aan de Volkskrant: “Collignon en uw goede naam”

Collignon_Antisemitische_Spotprent_VK

Geachte redactie,

het is begrijpelijk dat een cartoonist de spot drijft met zijn prenten en lichtelijk op lange tenen trapt. Een hofnar kan zich beledigingen aan de vorst veroorloven die niemand kan, want een gulle lach is zo belangrijk, dat de gezagdrager er maar even onder moet lijden. Het wordt een andere zaak als een spotprent de vloer aanveegt met een machteloze minderheidsgroep. Als het niet meer het afreageren van machteloosheid is maar uiting van minachting jegens minderheden. Dat is niet grappig – dat is kwetsend en haatzaaiend. (In tegenstelling tot wat ras-antisemieten denken, zijn Joden in Nederland een machteloze groep en Joden in de VN ook. Ja, in Israël bestaat onrecht, maar dat heb je in elk land. Jodenhaters voelen echter een sterke aandrang om misstanden in Israël altijd weer breder uit te meten dan in elk ander land ook – ook als het in vele andere landen er veel erger aan toe gaat.)

Lees hele artikel bij E.J. Bron : Brief aan de Volkskrant: “Collignon en uw goede naam”.

Palestijnse erkenning in Verenigde Naties voorlopig van tafel

De toelatingscommissie van de VN-Veiligheidsraad heeft geen akkoord bereikt over het verzoek tot erkenning van Palestina als volwaardig lid van de Verenigde Naties. Zo eindigt voorlopig het Palestijnse offensief voor erkenning, maar de Palestijnen tonen zich vastberaden om hun slag alsnog thuis te halen.

De Palestijnse VN-gezant Riyad Mansour zei na afloop van de beraadslagingen van de toelatingscommissie dat de Palestijnse aanvraag is getorpedeerd door “een machtig land”. “Jammer genoeg is dit vandaag de realiteit, maar we laten ons niet afschrikken en zullen onze inspanningen voortzetten”, zo verklaarde hij.

De Verenigde Staten dreigden ermee een veto te gebruiken tegen de Palestijnse aanvraag indien het verzoek bij de 15-koppige Veiligheidsraad zou belanden. Dat zal echter niet gebeuren omdat de Palestijnen er niet in slaagden de noodzakelijke negen stemmen binnen te halen.

Volgens diplomaten kunnen de Palestijnen het nog steeds proberen via de algemene vergadering, waar ze een tweederdemeerderheid van de lidstaten voor hun verzoek zouden moeten winnen. Tegen beslissingen van de algemene vergadering kan geen veto worden uitgesproken.

In de algemene vergadering staan volgens Mansour 130 van de 193 lidstaten achter de erkenning van de Palestijnse staat als volwaardig lid van de Verenigde Naties. Volgens de ambassadeur zal de regering in Ramallah zich nu beraden over de volgende stappen.

Bron : HLN

Opnieuw boten onderweg naar de Gazastrook: Israël waarschuwt !

Opnieuw willen twee boten de Israëlische zeeblokkade van de Gazastrook doorbreken. De twee boten met in totaal 27 internationale activisten aan boord zijn uit Turkije vertrokken en zijn op de Middellandse Zee onderweg naar de Gazastrook. Dat deelde de pro-Palestijnse groep Free Gaza woensdag mee.

De actie “Golven van vrijheid voor Gaza” werd tot nog toe geheim gehouden om ze niet in gevaar te brengen. Een vroegere poging van de organisatie om de blokkade te doorbreken, was in juli mislukt. De Israëlische marine waarschuwde dat ze er is op voorbereid om schepen te verhinderen het gebied aan de Middellandse Zee te bereiken.

Men wil echter de mogelijkheid bieden de lading in de haven van Ashdod in het zuiden van Israël te lossen. De activisten hebben dergelijke aanbiedingen in het verleden afgewezen. Wanneer de schepen in de buurt van de kust komen, is niet bekend. Het gaat om de Saoirse onder Ierse vlag. Daar zijn ook parlementsleden aan boord, aldus de organisatoren. De tweede boot is de Tahrir met vertegenwoordigers uit Canada, de Verenigde Staten, Australië en Palestina. De Israëlische marine beschuldigt de activisten ervan Israël “te willen provoceren, de veiligheidsblokkade van de Gazastrook te doorbreken en de veiligheid van Israël te ondermijnen”.

In mei 2010 werd het Turkse schip Mavi Marmara, dat samen met andere schepen de zeeblokkade van de Gazastrook probeerde te doorbreken om 10.000 ton hulpgoederen naar de Palestijnen te brengen, door commando’s en helikopters aangevallen. Daarbij werden negen activisten gedood en meer dan 50 anderen verwond.

Bron : MSN | Referenties : Anti-Israël activisten op weg naar Gaza | We con the World Reprise
Bron Afbeelding : TWITVB

De Godsspraak over Turkije

Ezechiël 38

Wijders geschiedde des HEEREN woord tot mij, zeggende:
Mensenkind! zet uw aangezicht tegen Gog, het land van Magog, den hoofdvorst van Mesech en Tubal; en profeteer tegen hem,
En zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik [wil] aan u, o Gog, gij hoofdvorst van Mesech en Tubal!
En Ik zal u omwenden, en haken in uw kaken leggen, en Ik zal u uitvoeren, mitsgaders uw ganse heir, paarden en ruiteren, die altemaal volkomen wel gekleed zijn, een grote vergadering, [met] rondas en schild, die altemaal zwaarden handelen;
Perzen, Moren en Puteers met hen, die altemaal schild en helm [voeren];
Gomer en al zijn benden, en het huis van Togarma, [aan] de zijden van het noorden, en al zijn benden; vele volken met u.
Zijt bereid en maakt u gereed, gij en uw ganse vergadering, die tot u vergaderd zijn; en wees gij hun tot een wacht.
Na vele dagen zult gij bezocht worden; in het laatste der jaren zult gij komen in het land, dat wedergebracht is van het zwaard, dat vergaderd is uit vele volken, op de bergen Israels, die steeds tot verwoesting geweest zijn; als hetzelve [land] uit de volken zal uitgevoerd zijn, en zij allemaal zeker zullen wonen.
Dan zult gij optrekken, gij zult aankomen als een onstuimige verwoesting, gij zult zijn als een wolk, om het land te bedekken; gij en al uw benden, en vele volken met u.
Alzo zegt de Heere HEERE: Te dien dage zal het ook geschieden, dat er raadslagen in uw hart zullen opkomen, en gij zult een kwade gedachte denken,
En zult zeggen: Ik zal optrekken naar [dat] dorpland, ik zal komen tot degenen, die in rust zijn, die zeker wonen, die altemaal wonen zonder muur, en grendel noch deuren hebben.
Om buit te buiten, en om roof te roven; om uw hand te wenden tegen de woeste plaatsen, die [nu] bewoond zijn, en tegen een volk, dat uit de heidenen verzameld is, dat vee en have verkregen heeft, wonende in het midden des lands.
Scheba, en Dedan, en de kooplieden van Tarsis, en alle hun jonge leeuwen zullen tot u zeggen: Komt gij, om buit te buiten? hebt gij uw vergadering vergaderd, om roof te roven? om zilver en goud weg te voeren, om vee en have weg te nemen, om een groten buit te buiten?
Daarom profeteer, o mensenkind! en zeg tot Gog: Zo zegt de Heere HEERE: Zult gij het, te dien dage, als Mijn volk Israel zeker woont, niet gewaar worden?
Gij zult dan komen uit uw plaats, uit de zijden van het noorden, gij en vele volken met u; die altemaal op paarden zullen rijden, een grote vergadering, en een machtig heir;
En gij zult optrekken tegen Mijn volk Israel, als een wolk, om het land te bedekken; in het laatste der dagen zal het geschieden; dan zal Ik u aanbrengen tegen Mijn land, opdat de heidenen Mij kennen, als Ik aan u, o Gog! voor hun ogen zal geheiligd worden.
Zo zegt de Heere HEERE: Zijt gij die, [van] welken Ik in verleden dagen gesproken heb, door den dienst Mijner knechten, de profeten Israels, die in die dagen geprofeteerd hebben, jaren [lang], dat Ik u tegen hen zou aanbrengen?
Maar het zal geschieden te dien dage, ten dage als Gog tegen het land Israels zal aankomen, spreekt de Heere HEERE, dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal opkomen.
Want Ik heb gesproken in Mijn ijver, in het vuur Mijner verbolgenheid: Zo er niet, te dien dage, een groot beven zal zijn in het land Israels!
Zodat van Mijn aangezicht beven zullen de vissen der zee, en het gevogelte des hemels, en het gedierte des velds, en al het kruipend gedierte, dat op het aardrijk kruipt, en alle mensen, die op den aardbodem zijn; en de bergen zullen nedergeworpen worden, en de steile plaatsen zullen nedervallen, en alle muren zullen ter aarde nedervallen.
Want Ik zal het zwaard over hem roepen op al Mijn bergen, spreekt de Heere HEERE; het zwaard van een ieder zal tegen zijn broeder zijn.
En Ik zal met hem rechten, door pestilentie en door bloed; en Ik zal een overstelpenden plasregen, en grote hagelstenen, vuur en zwavel regenen op hem, en op zijn benden, en op de vele volken, die met hem zullen zijn.
Alzo zal Ik Mij groot maken, en Mij heiligen, en bekend worden voor de ogen van vele heidenen; en zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben.

Syrië – De rijzende ster van de Islam (docu)

Jesaja 17:1-11

De Godsspraak over Damascus.

Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: het wordt een puinhoop, een bouwval. Verlaten liggen de steden van Aroër, zij zijn voor de kudden, die er legeren zonder dat iemand ze opschrikt. Dan verdwijnt de vesting uit Efraïm en het koningschap uit Damascus en de rest van Aram; het zal met hen gaan als met de heerlijkheid der Israëlieten, luidt het woord van de HERE der heerscharen. En het zal te dien dage geschieden, dat de heerlijkheid van Jakob gering zal worden, en dat het vet van zijn lichaam zal wegslinken. En het zal zijn zoals een maaier het staande koren samengrijpt en zijn arm de aren afsnijdt, ja, het zal zijn zoals iemand aren leest in het dal Refaïm. Doch een nalezing blijft ervan over zoals bij het afslaan van olijven, twee of drie vruchten boven in de top, vier of vijf aan de twijgen van de vruchtboom, luidt het woord van de HERE, de God van Israël. Te dien dage zal de mens de blik richten op zijn Maker en zijn ogen zullen zien naar de Heilige Israëls; hij zal de blik niet richten naar de altaren, het maaksel van zijn eigen handen; en hetgeen zijn eigen vingers gemaakt hebben, de gewijde palen en de wierookaltaren, zal hij niet aanzien. Te dien dage zullen zijn vestingsteden zijn als een verlaten gebied in het woud en op een bergtop, dat men vanwege de Israëlieten verlaten heeft, en het zal een woestenij wezen. Want gij hebt de God uws heils vergeten en aan de Rots, uw burcht, hebt gij niet gedacht. Daarom legt gij bekoorlijke aanplantingen aan en beplant die met vreemde stekken; op de dag dat gij plant, doet gij ze opschieten, en des morgens laat gij uw zaaisel bloeien – weg is de oogst op de dag van ziekte en ongeneeslijke smart!

Deze documentaire kan helaas alleen nog maar op Youtube worden bekeken want de eigenaar van het filmpje heeft het inbedden van deze docu in blogs en fora’s uitgeschakeld, (klik deze link om direct naar het filmpje te gaan).

Referentie Artikelen : Libanon haalt burgers weg van Israëlische Grens | Iran sees soon coming war between Israel and Syria

De Godsspraak tegen Gaza

Jeremia 47

1 Het woord des HEEREN, dat tot den profeet Jeremia geschiedde, tegen de Filistijnen; eer dat Farao Gaza sloeg.
2 Zo zegt de HEERE: Ziet, wateren komen op van het noorden, en zullen worden tot een overlopende beek, en overlopen het land en de volheid van hetzelve, de stad en die daarin wonen; en de mensen zullen schreeuwen, en al de inwoners des lands zullen huilen;
3 Vanwege het geluid van het geklater der hoeven zijner sterke paarden, vanwege het geraas zijner wagenen, en het bulderen zijner raderen; de vaders zien niet om naar de kinderen, vanwege de slappigheid der handen;
4 Vanwege den dag, die er komt om alle Filistijnen te verstoren, om Tyrus en Sidon allen overgeblevenen helper af te snijden; want de HEERE zal de Filistijnen, het overblijfsel des eilands van Kafthor, verstoren.
5 Kaalheid is op Gaza gekomen; Askelon is uitgeroeid, met het overblijfsel huns dals; hoe lang zult gij uzelven insnijdingen maken?
6 O wee, gij zwaard des HEEREN! Hoe lang zult gij niet stil houden? Vaar in uw schede, rust en wees stil!
7 Hoe zoudt gij stil houden? De HEERE heeft toch aan het zwaard bevel gegeven; tegen Askelon en tegen de zeehaven, aldaar heeft Hij het besteld.

Bron : Statenvertaling