Nederlandse ngo’s die Israëlboycot steunen kunnen subsidies verliezen.

In de afgelopen vijf jaar heeft het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken minstens tien miljoen euro gegeven aan organisaties die een boycott van Israel steunen of aan organisaties die Israels bestaansrecht betwisten, zo wees een onderzoek van het Nederlandse CIDI, het Centrum informatie en Documentatie Israël, uit.

Het onderzoek, dat drie maanden geleden aangeboden werd aan de Minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal, toonde aan dat deze organisaties daarbovenop minstens vijf miljoen euro kregen van organisaties die door de Nederlandse overheid gefinancierd worden. Het gaat hierbij voornamelijk om Palestijnse en Nederlandse NGO’s, zoals NDC (NGO Development Center) op de Westoever en ICCO, Oxfam Novib, Cordaid en IKV Pax Christi in Nederland.

Rosenthal waardeerde het dat CIDI het probleem onder de aandacht van het ministerie bracht. “Laat ik voorop stellen dat ik uw zorgen omtrent de zogeheten ‘Boycott, Divestment and Sanctions’ (BDS) activiteiten deel,” schreef Rosenthal aan CIDI’s directeur Ronny Naftaniel in april. Hij voegde er aan toe dat de zaak besproken was met NDC en andere Palestijnse en Israelische partners, maar ook met functionarissen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

België

Ook in België is het fenomeen bekend maar hier is er voorlopig geen grootschalig onderzoek naar de praktijken en hebben de bevoegde ministers in het verleden gezegd dat ze zich niet wensen te mengen in het werk van de ngo’s zelfs al zouden sommige van hun acties niet het standpunt van de regering volgen.

Scherp voor ogen

Op 22 maart jl. sprak Ronny Naftaniel met ambtenaren van de afdeling Noord Afrika en Midden Oosten van het ministerie om de bevindingen van het rapport door te nemen. “Het departement, de Nederlandse ambassade in Tel Aviv en de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah hebben de politieke gevoeligheden die verbonden zijn aan de subsidiering van NGO’s die opereren in Israel en de Palestijnse Gebieden scherp voor ogen,” voegde Rosenthal daaraan toe. “Een zorgvuldige afweging van subsidieverzoeken blijft noodzakelijk. Indien blijkt dat organisaties handelen tegen het Nederlands buitenlands beleid in dan wordt direct geïntervenieerd”.

De laatste paar maanden is het CIDI opgevallen dat NGO’s die actief zijn in het Midden-Oosten in vergelijking tot voorgaande jaren steeds meer verantwoording afleggen over de besteding van subsidies. Deze trend, die zichtbaar werd in de weken die volgden op de verspreiding van het rapport, uitte zich door een korting van 42 procent op de fnanciering voor Cordaid. Op 24 februari kondigden Oxfam Novib en ICCO aan dat ook hun organisaties verwachtten dat hun subsidies gekort zouden worden.

Verantwoordingsplicht

Dit zijn natuurlijk ook bezuinigingen met economische oorzaken, die niet met het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken te maken hebben. CIDI heeft echter reden om aan te nemen dat de bezuinigingen in grote mate het gevolg zijn van de publieke discussies de afgelopen maanden over de afwezige verantwoordingsplicht van organisaties die actief zijn in de Palestijnse gebieden. CIDI merkt verder op dat ICCO’s weigering om zich te verantwoorden, die zij uitspraken in een persbericht van 13 januari, direct effect heeft gehad op de beslissingen van Nederlandse beleidsmakers.

Het vijftien pagina’s tellende CIDI rapport baseerde zich op rapporten van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse zaken en de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah en op de budgetrapportages van de organisaties zelf. Het CIDI rapport toonde onder andere aan dat een van de Palestijnse NGO’s, Badil, antisemitisme propageerde en aanmoedigde. Badil ontving $100.000 van een grotere Palestijnse NGO, genaamd NDC. NDC wordt zelf zwaar gesubsidieerd door de Nederlandse overheid: sinds 2008 heeft Den Haag niet minder dan acht miljoen dollar aan NDC gegeven. In het kader van een cartoonwedstrijd in mei 2010 gaf Badil, dat een Israel boycott voorstaat, $600 aan Ashraf Ahmad Ghareeb, de tekenaar van de antisemitische cartoon hierboven. Na de publicatie van het CIDI rapport, haalde Badil de cartoon van haar website.

Topje van de ijsberg

Vijfentwintig verschillende Palestijnse en Israelische organisaties die direct of indirect subsidie van de Nederlandse overheid ontvangen, werden in het rapport onder de loep genomen. Daarnaast werden de activiteiten bekeken van zes Nederlandse NGO’s die Nederlandse financiering ontvangen en daarmee pro-boycott groeperingen steunen. Omdat er weinig transparantie is bij de onderzochte NGO’s, vermoedt het CIDI dat de bevindingen slechts het topje van de ijsberg laten zien en dat er veel meer geld van de Nederlandse belastingbetaler gebruikt wordt voor activiteiten die in directe tegenstelling staan tot het beleid van de Nederlandse regering en die een vrede afwijzen die uitgaat van de erkenning van Israel als staat voor het Joodse volk.

Het CIDI rapport besteedde extra aandacht aan een Nederlands project met de misleidende naam Plant een Olijfboom. Het onderzoek toonde aan dat het project, dat gesubsidieerd wordt door Cordaid, ICCO en Pax Christi, in werkelijkheid geleid wordt door een Palestijnse organisatie met de naam JAI, dat meedoet aan het plannen van een boycott van Israel. Uit het onderzoek bleek dat ICCO niet alleen het kantoor van Plant een Olijfboom in Utrecht had opgezet, maar ook de website en mogelijk ook het salaris betaald van de coordinator, die actief betrokken is bij het promoten van een Israel boycott in Nederland.

Ook naar andere EU-landen

Het CIDI rapport heeft gebruik gemaakt van informatie van NGO Monitor en andere experts. Bij het opstellen van het rapport bleek dat door Nederland gesubsidieerde organisaties die een boycot van Israel voorstaan of zelfs Israels bestaansrecht betwisten, ook door andere Europese landen gefinancieerd worden. Het gaat hierbij voornamelijk om Noorwegen, Denemarken, Zweden en Zwitserland. Het CIDI zal daarom het onderzoek ook aanbieden aan functionarissen in die landen.

Bronnen : Joods Actueel | CIDI

Arabische Lente !

De radicale beweging Hizb ut-Tahrir demonstreert a.s. zaterdag in Amsterdam voor de opstandelingen in Syrië. De beweging kondigt op haar affiche aan dat mannen en vrouwen GESCHEIDEN zullen demonstreren.

Hizb ut-Tahrir  (vertaald: Bevrijdingspartij pleit voor het kalifaat ) streeft een wereldwijd kalifaat na.
De AIVD waarschuwt dat de organisatie bestaat uit moslimradicalen.
In Nederland folderde de beweging in 2007 tegen Wilders.

Bron : Nieuw Religieus Peil

Korte analyse Iraanse Mahdi Film

Sinds 28 Maart is de Iraanse film “The coming is upon us” op youtube verschenen.

In deze film wordt door Iran de komst van de islamitische messias aangekondigd maar ook wordt er uitgelegd wie de islamitische antichrist is en tevens wordt uitgelegd wie de Mahdi zal aankondigen. Binnen de islam heeft de antichrist de benaming dajjal en ziet men dit niet als één enkelvoudig persoon maar als een groep, terwijl andere islamieten nog altijd een éénogig persoon als dajjal verwachtten. Dit is dan ook de zogenaamde tweestrijd tussen de soennieten en de sjiïeten.

De Iraanse versie is de Sjiïetische versie en dat is dan ook de meest verontrustende.

De film is engelstalig ondertiteld en gesproken in Farsi, dit maakt het kijken en analyseren er niet makkelijk op. Maar de 3 belangrijkste elementen die Christenen kennen heb ik er uit gefilterd. Zoals bekend is de islam voornamelijk gebaseerd op de hadiths, de zogenaamde overleveringen, hieraan wordt naast de koran zeer veel waarde gehecht.
In de Hadiths staan veel profetieën, dat dit namaak profetieën zijn en puur mensen werk hoeft verder geen betoog. De profetieën maken melding van 3 sleutelfiguren met specifieke namen.

Om deze namaak profetieën letterlijk te kunnen doen uitkomen moet men er alles aan doen om echte bestaande figuren, die wij ook in het westen kennen, aan deze namen te koppelen.
Vooraleer de Mahdi zich aan de wereld kan openbaren dienen er 2 zaken te gebeuren, als eerste moet de koning van Saudie Arabië komen te overlijden en ten tweede moet Khamanei de Islam als het ware overgeven aan een persoon die dan aan de wereld zal worden gepresenteerd als de Mahdi.
Khamanei is de geestelijk leider van Iran en wordt gezien als de hoeder van de ware islam, President Ahmadinejad wordt gezien als woordvoerder cq. aankondiger van de Mahdi.

De 3 sleutelfiguren zoals de Sjiïetische uitleg luid zijn :

Nasrallah = Mahdi
Islamitische Anti Christ = De Illuminati/Vrijmetselaars
Aankondiger Mahdi = Ahmadinejad

Zoals gezegd dient men dwangmatig de namaak profetieën zo te draaien dat het in het perfecte islamitische plaatje past. Geoefende Christenen herkennen aan deze onheilige drie eenheid de tekst uit het bijbelboek Openbaring 16:13 waarin sprake is van de draak, het beest en de valse profeet. Opvallend detail in de video/film is dat deze onheilige drie eenheid Jerusalem willen veroveren. Dit zou eventueel overeen kunnen komen met de bijbeltekst die vermeld dat de anti christ, die Christenen verwachten, zich in de heilige plaats zal zetten om aan de wereld te laten zien dat hij god is. Zoals bekend is de naam voor de god van de islam allah en is hun kreet “allah ahkbar” de strijdkreet dat de islamitische god groter is dan de Levende God van Israel.

Als de dag aanbreekt waarop islamisten op de heilige plaats die strijdkreet aanheffen kan de wereld weten en herkennen dat de persoon die zij aanvoeren als verlosser van de wereld in werkelijkheid de verderver en Anti Christ is. De tijd zal het leren of men ook werkelijk in staat zal zijn deze islamitische namaak voorspellingen letterlijk in de praktijk kunnen brengen.

Referentie bron : A Time to Betray | Zie ook dit uitstekende Artikel op Xandernieuws

De Mahdi komt !!


De_Mahdi_de_Islamitische_Verlosser

Voorwoord,
Onderstaand artikel is een samenvoeging van 3 artikelen inzake de komst en islamitische eschatologie van en over de islamitische verlosser “De Mahdi”. Uiteraard staan alle bronnen onderaan vermeld. E.e.a. is op deze wijze echter wellicht interessanter voor u als lezer zodat u in één keer alle recente informatie kunt lezen.

 Iran en de chaos in het Midden-Oosten

Terwijl de chaos in het Midden-Oosten voortduurt en er in Israel sprake is van een nieuwe terreurcampagne, zijn er bepaalde lijnen en ontwikkelingen waar te nemen die duiden op Iraanse betrokkenheid. Een film die door het Iraanse regime werd gemaakt over de relatie tussen de Mahdi doctrine en de huidige chaos maakte onlangs schokkend duidelijk wat de doelen zijn van Iran ten aanzien van Israel, het Midden-Oosten en de wereld in zijn geheel.

Afgelopen week kwam naar buiten dat er binnen de Amerikaanse regering grote verdeeldheid heerst over de strategie in de diverse Arabische landen.

Als gevolg hiervan heeft minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton aangekondigd na de presidentsverkiezingen volgend jaar uit de politiek te stappen.

De coalitie die nu in Libië luchtacties uitvoert op pro Khadaffi troepen en doelen, is al evenzeer in verwarring over de doelen van die acties. Israëlische analisten wijzen voortdurend op het gebrek aan heldere strategie in Libië en denken dat de chaos alleen maar zal toenemen.

Slechts in Saoedi-Arabië lijkt het regime de situatie onder controle te hebben gekregen nadat de aangekondigde opstand van 11 maart was afgekocht met een pakket van 93 miljard dollar aan sociale maatregelen voor de bevolking.

In Syrië wordt in toenemende mate tegen het regime gedemonstreerd en vielen inmiddels 60 doden.

De doorzichtige poging om de aandacht af te leiden naar Israel, door “De Zionisten”de schuld te geven van het uitbreken van de opstanden werd klaarblijkelijk door de bevolking doorzien.

De door het regime gecontroleerde staatstelevisie beweerde dat Israel tienduizenden SMS berichten had verstuurd waarin de Syrische bevolking werd opgeroepen om te demonstreren voor de val van het Assad regime.

Een ooggetuige in Syrië maakte op BBC (Arabisch) melding van Farsi sprekende gewapende eenheden die in Dara’a die meehielpen om de opstand met geweld te onderdrukken.

Vanuit Egypte werden opnieuw incidenten gemeld waarbij Kopten het slachtoffer waren van geweld door Islamisten. In de stad Qena werd het oor van een Kopt afgesneden, in wat zich laat aanzien als het toepassen van de Sharia zonder vorm van proces.

De man zou zich schuldig hebben gemaakt aan ongeoorloofde relaties met vrouwen.

Egypt Air blijkt nu kaarten te hanteren waarop Israel niet meer voorkomt. Het grondgebied van Jordanie strekt zich op de nieuwe kaart uit tot de Middellandse Zee.

Terreur in Israel

De onrust en het geweld in het Midden-Oosten hebben Israel nu ook bereikt, zij het in een andere, meer bekende vorm.

Na de gruwelijke aanslag op het gezin Fogel in Itamar bijna twee weken terug is er sprake in een sterke stijging van terroristische aanslagen vanuit Gaza. Maar ook de aanslagen op bussen zijn weer terug. Een Egged autobus was op 23 maart het doel van een aanslag in Jeruzalem, waarbij een dode en tenminste 39 gewonden vielen.

Een bom ontplofte bij een bushalte op het moment dat de bus stopte.

De huidige explosie in terreur begon in feite met de lancering  van een Iraanse Grad raket op Beer Sheva door Hamas eind februari.

Daarna werd er bijna dagelijks nieuwe terroristische activiteit gemeld vanuit Gaza, waaronder de introductie van nieuwe wapens zoals geavanceerde Iraanse Hornet anti tank raketten.

Afgelopen weekend vond er een nieuwe escalatie plaats toen in korte tijd meer dan 50 mortiergranaten op Israel werden afgevuurd. Israel reageerde steeds door tunnels te bombarderen of door aanvallen op terroristen die soms opnieuw vanuit woonwijken opereerden.

Grote steden als Beersheva,Ashqelon en Ashdod zijn de laatste dagen opnieuw bestookt met raketten.

Iraanse activiteiten

Er zijn twee verklaringen voor de escalatie. Een aantal commentatoren wijst op de demonstraties voor nationale eenheid in Gaza waarbij Hamas geweld tegen de eigen bevolking en journalisten gebruikte in een poging om de rust te herstellen.

Om de onvrede met het regime af te leiden zou Hamas de aandacht willen verleggen naar de strijd met Israel.

Voor een andere- meer plausibele- verklaring dient men echter naar het Midden-Oosten als geheel kijken en in het bijzonder naar de Iraanse activiteiten gedurende de afgelopen periode.

Vorige week bijvoorbeeld, onderschepte Israel een grote zending wapens die voor Hamas bestemd waren. Dezelfde dag maakten ook Egypte en Turkije melding van onderschepping van Iraanse wapens.

Een Iraans vliegtuig werdvorige week in Turkije tot landen gedwongen nadat de VN de Turkse autoriteiten hadden getipt over mogelijke nucleaire materialen aan boord.

Egypte onderschepte een wapentransport bestemd voor Hamas nabij de grens met Soedan.

De route voor Iraanse wapenleveranties aan Hamas liep de laatste jaren via Soedan. De Israëlische onderschepping van het Duitse schip Victoria dat onder andere geavanceerde C-704 anti schip raketten vervoerde, maakte duidelijk dat er nu meer routes zijn.

De Iraanse wapens op de Victoria waren in Syrië geladen en zouden in Alexandrië worden ontscheept. Het is nog altijd niet duidelijk of de wapens afkomstig waren van de twee Iraanse oorlogsschepen die in dezelfde Syrische haven afmeerden vorige maand. Een van de twee Iraanse schepen, de Kharq, was een bevoorradingschip.

De passage van de Iraanse oorlogsschepen door het Suezkanaal werd door Israel toen als een provocatie gezien.

Naar het zich nu laat aanzien, betekende het echter ook een belangrijke strategische wijziging die te maken heeft met de revolutie in Egypte en de dramatische veranderingen in de Arabische wereld.

De onderschepping van de drie verschillende Iraanse wapenleveranties binnen één week, maakte verder duidelijk dat het Iraanse regime de strijd tegen Israel klaarblijkelijk wil escaleren. De escalatie van terreur door de aan Iran gelieerde islamistische bewegingen Hamas en Islamic Jihad, past ook in dit scenario.

Een Turkse journalist legde zelfs een link tussen de moorden in Itamar en Iran/Hizballah. Dit lijkt op het eerste gezicht vergezocht, maar de enige organisatie die verantwoordelijkheid voor de moorden heeft opgeëist is de Imad Mugniyeh brigade die onderdeel zou uitmaken van de Fatah El Aksa brigades.

Mugniyeh werd in 2008 in Damascus geliquideerd nadat hij jarenlang de meest gezochte terrorist ter wereld was. Hij was lid van Hizbollah en werkte mee aan vele Iraanse aanslagen op Westerse en Israëlische doelen. In februari dreigde Hizbollah opnieuw zijn dood te vergelden door een grote aanslag te plegen op Israëlische doelen.

Sommige Israëlische ambassades werden toen gesloten uit vrees voor aanslagen.

Shlomo Hariri een voormalige agent van de Israëlische veiligheidsdienst Shabak, verklaarde gisteren dat Islamic Jihad in Gaza nu over raketten beschikt die Jeruzalem kunnen bereiken. Hoewel Jeruzalem tot nu toe buiten schot bleef werd vandaag bewezen dat Hariri gelijk had.

Ashdod en zelfs Bat Yam, even ten zuiden van Tel Aviv, werden beschoten met raketten. Dit betekent dat de Palestijnen in Gaza beschikken over de Iraanse Fajr5- en mogelijk zelfs de Zalzel raket die ook Hizbollah gebruikte tijdens de Tweede Libanon Oorlog

Tweede Islamitische revolutie

Het Iraanse regime heeft de laatste maanden herhaaldelijk gezinspeeld op een tweede Islamitische revolutie in het Midden-Oosten en zelfs in de wereld als geheel.

De opstanden in de diverse Arabische landen worden door het regime opgevat als een zuiveringsproces waarbij corrupte dictators zullen worden vervangen door pure Islamistische regeringen.

In dat nieuwe Midden-Oosten is geen plaats voor Israel en de Westerse invloed.

Westers ingrijpen, zal de chaos alleen maar vergroten vertelde Achmadinejad deze week, hij gaf Afghanistan en Irak als voorbeeld. Hij verzuimde echter te vermelden dat Iran de chaos in die landen veroorzaakte door haar eigen interventie. Iran leverde de wapens en explosieven die Irak aan de rand van de afgrond brachten en levert ook wapens aan de Taliban.

Twee weken geleden postte een lid van de Iraanse oppositie een film op het internet die veel duidelijk maakte over de visie van de Iraanse regering op de huidige ontwikkelingen.

In de- door leden van de staf van Achmadinejad geproduceerde- film werd uitgelegd dat de Shiitische messiaanse visie van het regime op dit moment wordt vervuld.

Mahdi doctrine

De regering van Achmadinejad bestaat nu  voor een groot deel uit aanhangers van de Hojatieh gemeenschap. Dit zijn aanhangers van de Mahdi doctrine. Mahdi is de zogenaamde verborgen imam die in de 9e eeuw werd geboren en die op onverklaarbare manier verdween. De leden van de Hojatieh gemeenschap geloven dat de Mahdi de Messias zal zijn die zeer binnenkort terugkeert op aarde en een nieuwe wereldorde zal vestigen gebaseerd op Shia Islam.

Een van de aspecten van het Hojatieh messianisme is het geloof dat chaos en rampen in de wereld sterk zullen toenemen voorafgaand aan de komst van de Mahdi. Dit is voor de Hojatieh aanhangers in het Iraanse regime een proces dat beïnvloed moet worden door het Iraanse volk.

De Iraanse film met de titel “de komst (van de Mahdi) is afhankelijk van ons”, ging onder andere over de noodzaak van tumult in Jemen en het vermoorden van de Saoedische koning Fahd.

Een andere gebeurtenis die zal moeten plaatsvinden in dit tijdperk is de verwijdering van het ‘Zionistische regime’, wat de standaard Iraanse uitdrukking is voor Israel.

De film, die ook door een select gezelschap in Nederland werd gezien, werd echter kort na publicatie verwijderd van het internet.

De Amerikaanse journalist Jeff Dunetz die de film van de Iraanse oppositie had gekregen, berichtte ons desgevraagd dat de verwijdering te maken had met bedreigingen.

Het versnellen van het proces van de komst van de Mahdi is een serieuze peiler onder het presidentschap van Achmadinejad. Al in 2005, na zijn verkiezing als president, zei hij dat het hoofddoel van zijn missie was om het verschijnen van de Mahdi te versnellen.

In het zelfde jaar vroeg hij tijdens een ontmoeting met drie EU ministers van buitenlandse zaken waarom er chaos in de wereld zou moeten komen. Het antwoord gaf hij zelf: “omdat we na chaos de grootheid van Allah zullen zien”.

Beïnvloeding onrust

Ook uit andere berichten gedurende de laatste weken blijkt dat het Iraanse regime probeert de loop van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten te beïnvloeden.

De onrust onder Sjiieten in Bahrein en het zuiden van Saoedi-Arabië wordt bijvoorbeeld vanuit Iran gevoed. De komst van Saoedische troepen naar Bahrein heeft de spanningen met Iran verder vergroot en werd een plot genoemd door de Iraanse regering.

De Iraanse opstelling ten opzichte van Bahrein is niet nieuw. In 2007 schreef de woordvoerder voor Ayatollah Khamenei in de Iraanse krant Kayhan dat ’ Bahrain deel uitmaakt van het Iraanse grondgebied’.

In Jemen is al jaren een oorlog aan de gang door zogenaamde al- Houthi rebellen tegen het regime van president Saleh. Dit zijn Zayidi Sjiieten die door Iran van wapens worden voorzien.

De val van Saleh zal zeer waarschijnlijk betekenen dat Jemen wordt overgenomen door Islamisten.

Het bezoek van de Jordaanse koning Abdullah aan Iran werd deze week geannuleerd omdat Iran niet langer geaffilieerd wil worden met de Jordaanse leider. In Jordanië komt de positie van de koning steeds verder onder druk te staan door de druk van de Islamistische oppositie.

De duidelijk tanende invloed van het Westen in de Arabische landen is een andere ontwikkeling die door het Iraanse regime is voorspeld en wordt toegejuicht.

Iraanse rol in Gazaoorlog

De nieuwe terreurcampagne tegen Israel lijkt een herhaling van de gebeurtenissen in 2007 en 2008 toen Iran controle kreeg over Hamas na de gewelddadige overname van de Gazastrook.

Volgens het vorig jaar, wegens corruptie, ontslagen hoofd van de PA veiligheidsdienst Tawrik Tirawi, was Iran de drijvende kracht achter de Hamas overname van de Gazastrook. Deze opvatting werd toen gedeeld door de Egyptische veiligheidsdienst en de toenmalige commandant van het Zuidelijke Israëlische hoofdkwartier, Yoav Galant.

De Iraanse wapentoevoer naar Hamas nam daarna in omvang enorm toe en er werd melding gemaakt van training van Hamas terroristen door Hizbollah en Iraanse militairen.

Tegelijkertijd nam de financiele hulp van Iran aan Hamas drastisch toe. In december 2007 ontving de Hamas regering in Gaza bijvoorbeeld 250 miljoen dollar uit Teheran.

De oorlog die Hamas op 24 december 2008 tegen Israel begon onder de codenaam Olievlek en die toen werd ingeluid met 63 raketten en mortiergranaten, werd naar alle waarschijnlijkheid gecoördineerd met Iran.

Eerder gebeurde dat op 12 juli 2006 toen Hizbollah raketten afschoot op Noord Israel en 9 Israëlische militairen doodde tijdens een aanval op Israëlisch grondgebied. Die aanval mondde uit in de Tweede Libanon oorlog.

De Iraanse hoofdonderhandelaar Ali Larijani was die dag in Damascus, waar hij sprak met de Hizbollah leiding.

De huidige situatie lijkt op de aanloop naar deze twee oorlogen.

Terrorisme tegen Israel wordt in dat geval gebruikt om andere ontwikkelingen in het Midden-Oosten (die de Iraanse interesses dienen) te beïnvloeden.

Daarnaast wordt de druk op Israel opgevoerd met het doel om de positie van het land te ondermijnen en om de chaos in het Midden-Oosten te vergroten.

mahdi_intro

Iraanse film: Invasie in Israël zal de komst inluiden van de ‘moslim’ messias

Een documentaire over de huidige gebeurtenissen in het Midden-Oosten, legt verbanden met de spoedige komst van de islamitische messias, bekend als de Mahdi en is net uitgebracht in Iran. De video bevat een van de meest openlijke oproepen om een oorlog welke nog nooit is gezien in de Iraanse media, misschien wijst het op de angst en wanhoop van het huidige regime te midden van de vele regionale opstanden, waaronder die in eigen land.

In de documentaire beweert men dat deze is gemaakt door de Iraanse islamitische geleerden (oelema) die momenteel de controle over het land hebben, met inbegrip van de Iraanse Revolutionaire Garde.

De film mixt de verschillende islamitische heilige tradities (hadith) met een allegaartje van zang, passages uit de Koran en grafische beelden die de islamitische wereld portretteren als zijnde met een collectief verlangen naar de komst van de Mahdi om hen te bevrijden van de “onderdrukking” door de Verenigde Staten en Israël.

De documentaire begint met de woorden: “Gegroet zij de Mahdi, degene die alle wezens op aarde en in de hemel lief heeft zonder einde. Hier is degene met Allah’s ziel, de perfecte mens, de erfgenaam van alle profeten.”

Het verhaal gaat verder met de woorden van Imam Bahger, de vijfde islamitische imam in de islam, die wordt als volgt geciteerd: “De Messias [Mahdi] zal niet komen, tenzij angst, grote aardbevingen en opruiingen plaatsvinden.” Imam Bagher (vaak getranslitereerd als Baqir) wordt gezien als één van de “onfeilbare” imams in de sjiitische islam.

Het idee dat de wereld zich in een staat van ontreddering moet bevinden, is voortdurend onderwezen in de Islamitische heilige tradities. Met betrekking tot het al dan niet dat moslims tot deze wanorde of chaos moeten aanzetten, is een idee dat besproken wordt in een aantal groepen. Sommigen geloven dat president Mahmoud Ahmadinejad en de huidige Iraanse regime zich onder degenen scharen die dit geloven. In tegenstelling tot de orthodoxe christelijke eschatologie, die zowel passieve als defensieve is in haar geaardheid, de Islamitische eschatologie is zowel actief als agressief.

Vorig jaar, toen Iran een show maakte van de test-lancering van een raket met de woorden “Ya Mahdi” (yeah Mahdi!) geschreven op de raket, interpreteerden sommigen dit als een duidelijke indicatie dat de Iraanse leiders wel degelijk vasthouden aan deze actieve eschatologische gedachte.

De documentaire doet pogingen om Iran te markeren als de leider van de komende Mahdistische wereldrevolutie en als de natie die daadwerkelijk ertoe zal bijdragen dat de Mahdi kan terug keren: “Een natie uit het Oosten zal opstijgen en de weg bereiden voor de komst van de Mahdi – Profeet Mohammed.”

Vorig jaar meldde ik op een Video, die verscheen op YouTube, waarin Al-Qaida en de Taliban dezelfde hadith gebruikte en andere soortgelijke, om te concluderen dat zij in feite de voorbode zijn van de komst van de Mahdi.

Ondanks de inspanningen van president Obama om in de gunst te komen van het Iraanse regime, is er een hadith waarin wordt verwezen dat “de slechtsten van de mens de leiders worden,” waarna een montage volgt waarin president George W. Bush, president Barack Hussein Obama, de Israëlische premier Netanyahu, Koning Abdullah van Jordanië en de Duitse bondskanselier Merkel worden getoond.

De video doet een doorzichtige inspanning om te beweren dat de gebeurtenissen in het Midden-Oosten alle eerder werden voorzien door de oprichters van de islam.

De documentaire gaat verder met Egypte, waar de video de claim doet: “De hadith is duidelijk over de gebeurtenissen in Egypte voorafgaand aan de Komst waarin de mensen van dit land in opstand komen tegen hun heerser, met het creëren van een chaotische sfeer.”

Een andere gebeurtenis waarop wordt gewezen als een teken van de spoedige komst van de Mahdi, is de oorlog in Irak, die naar verluidt “in detail wordt beschreven.”

In een minder subtiele pogingen om haar eigen politieke doelen in het licht van de profetie te gieten, richt de documentaire zich op de ondergang van de Saoedische monarchie. Gebaseerd op een reeks van islamitische profetische tradities, die naar verluidt beweren dat na de dood van koning Abdullah van Saoedi-Arabië de Mahdi daar binnenkort zal aankomen, kunnen we het volgende lezen:

Wie dan ook de dood van koning Abdullah van Saoedi-Arabië garandeert, ik garandeer de op handen zijnde terugkeer van de Mahdi. … Volgens de hadith, zal na de dood van een leider, genaamd Abdullah, het conflict en de strijd om de macht toenemen in Saoedi-Arabië en dit zal doorgaan tot de terugkeer van de laatste messias, de Mahdi. Het is belangrijk op te merken dat Saoedi-Arabië geen koning heeft gehad met de naam Abdullah in de afgelopen 100 jaar. Is niet de toestand van Koning Abdullah, met zijn ziekte en zijn onzekere toestand, geen verbijsterend nieuws voor degenen die angstig zijn voor het komende?

Zoals altijd, wordt het anti-semitische karakter van het Iraanse regime in het bijzonder benadrukt. De documentaire roept openlijk op tot de omringende Arabische landen om de handen ineen te slaan, om Israël binnen te vallen en Jeruzalem te veroveren.

Imam Ali beschrijft zeer duidelijk de rol en het lot van de Joden in het Midden-Oosten tijdens de tijd van de Komende. In de hadith staat dat Palestina het centrum zal zijn van verstoring en onveiligheid en een verstoring door de Joodse natie. Gedurende deze tijd, zullen de Arabieren en hun legers van elkaar zijn gescheiden en niet verenigd. … Ze vroegen Imam Ali, “Zal deze calamiteit lang duren?” Imam Ali antwoordde: Nee, tot op het moment dat de Arabieren zich zullen ontdoen van de invloed van anderen, en de controle terug nemen over hun zaken en wederom een sterke vastberadenheid tonen. Op dat moment, zullen zij het land van Palestina veroveren, en de Arabieren zullen zegevieren en verenigd zijn. … De vernietiging van het zionistische regime en de verovering van Beitul Maqdas (Jeruzalem) is een van de belangrijkste gebeurtenissen in de tijd van de Komende.

Na een uitgebreide oproep aan de Iraniërs die “Ruhollah (Khomeini)” volgen met “ijzeren harten,” wordt het Iraanse volk opgeroepen om hun zwaarden te trekken en onvermoeibaar de oorlog en dood te zoeken in de strijd als een “miljoenen tellend leger van welwillende martelaren.”

De documentaire stelt vervolgens dat “het duidelijk is” dat Hezbollah Hassan Nasrallah en opperste leider van Iran, ayatollah Ali Khamenei, “de coördinatie zullen hebben van de opstand tegen het kwaad.”

Ayatollah Khamenei wordt prominent weergegeven onder de vermelding van: “Ik kan u vertellen in het grootst mogelijke vertrouwen:. De belofte van Allah voor de komende [van de Mahdi] en de oprichting van een nieuwe islamitische beschaving is onderweg”

 

Wapens voor Gaza

Met alle middelen probeert Iran zijn invloedssfeer uit te breiden. Daarbij richt het zijn oog vooral op Irak, Jemen, Bahrein, Soedan, Eritrea, Afghanistan, Libanon en de Gazastrook, maar ook op andere zogenaamde “gematigde” Arabische landen.

Onder rechtstreekse controle van de Iranese leiding exporteert de Al-Quds-brigade van de Revolutionaire Gardes de Iranese revolutie. Via een wijd vertakt netwerk van technologische, agrarische, financiële, economische en politieke activiteit stroomt het geld, training, logistieke ondersteuning, ideologische scholing en vooral wapens. Voor het transport van het militaire materiaal gebruikt Iran internationale expeditiebedrijven, die op grond van vervalste papieren vaak helemaal niet op de hoogte zijn van het ware karakter van hun lading.

Daartegen verzet zich de joodse staat Israël – maar niet alleen hij. De strijd om de toekomst van het Nabije Oosten is in volle gang. Daarom leven deze dagen niet alleen Iranese atoomwetenschappers gevaarlijk. Merkwaardige internetwormen belemmeren een vlekkeloze werking van nucleaire installaties. Op open zee worden vrachtschepen gekaapt en hun lading bereikt slechts gedeeltelijk de plaats van bestemming.

Zo enterde vroeg in de ochtend van de 15e maart 2001 de elite-eenheid van de Israëlische marine “Schajetet 13” ongeveer 320 kilometer ten westen van de Israëlische kust in de Middellandse Zee het vrachtschip “Victoria”. Het Israëlische leger had aan de actie, waarvoor door de hoogste autoriteit toestemming was verleend, de codenaam “Operatie IJzeren Wet” gegeven.

Op grond van informatie van de geheime diensten hadden de Israëli´s de dringende verdenking dat de Victoria illegale wapens aan boord zou hebben. Het schip was op weg van de Turkse haven Mersin naar het Egyptische Alexandrië. Israëlische militairen maakten een toespeling op een samenhang met het bezoek van twee Iranese schepen aan een Syrische haven een maand daarvoor.

De Akkoorden van Oslo verplichten Israël tot controle

Op de eis om zich te onderwerpen aan een inspectie door het Israëlische leger, bood de bemanning van de Victoria geen verzet. Eigenlijk maakte de actie deel uit van een routineklus om wapensmokkel tegen te gaan. Israel is volgens de Akkoorden van Oslo verplicht om de buitengrenzen van Israël en de Palestijnse Autoriteit te controleren en de smokkel van wapens tegen te gaan, die de stabiliteit van de regio in gevaar zouden kunnen brengen.

Een eerste blik in de vrachtdocumenten en de ondervraging van de bemanning leverde op, dat het schip zijn reis begonnen was in de Syrische haven van Latakia. De documenten bevatten geen enkele aanwijzing dat de lading wapens en militair materieel bevatte. Maar al tijdens de eerste controle viel het oog van de soldaten op containers met “ongebruikelijk veel sloten”. Op de “Bill of Loading” stonden katoen en linzen.

Toen de Israëli’s de containers openbraken, zagen ze eerst inderdaad alleen maar zakken met katoen en linzen. Maar daarachter zaten mortiergranaten van het kaliber 60 mm en 120 mm verstopt. Zo werd de Victoria voor nader onderzoek naar de haven van Ashdod begeleid. De bemanning was blijkbaar zelf verrast over wat er in de containers zat. Het was belangrijk voor de Israëli’s, dat noch Turkije noch Egypte in het voorval verwikkeld zou zijn. Ze stelden de Duitse autoriteiten echter op de hoogte van het voorval, omdat het schip in Duits bezit is; de Fransen, omdat het schip door een Franse rederij wordt geëxploiteerd; en de regering van Liberia, omdat het onder Liberiaanse vlag onderweg is.

Op de avond van de 16e maart maakte het Israëlische leger een voorlopige lijst met op de Victoria gevonden wapens bekend:

  • 220 mortiergranaten van het kaliber 120 mm
  • 2.270 mortiergranaten van het kaliber 60 mm
  • zes C-704 anti-scheepsraketten
  • twee radarsystemen uit Engeland
  • twee installaties om raketten af te vuren
  • twee hydraulische kranen om de radarsystemen op te bouwen
  • 66.960 kogels voor de Kalasjnikov van het kaliber 7,62 mm

Vooral de beide raketten van het type C-704 kregen veel aandacht. Hun gebruiksaanwijzingen waren geschreven in de Perzische taal en droegen het embleem van de Iranese regering. Schout-bij-nacht Rani Ben-Jehuda, plaatsvervangend commandant van de Israëlische marine, verklaarde dat deze Chinese raketten een reikwijdte van 35 km zouden hebben en een kop met 130 kg springstof zouden kunnen dragen. Op een van de C-704 raketten stond het woord “Nasr”. Zo noemen de Iraniërs deze raket.

Vermoedelijk was het militaire materiaal op de Vicoria bestemd voor de Gazastrook, misschien echter ook voor de Moslimbroederschap in Egypte. In ieder geval kennen de Israëli’s deze scheepslading een “strategische betekenis” toe. Als deze op de plaats van bestemming zou zijn aangekomen, aldus de militaire woordvoerder, zou het strategische evenwicht in het Nabije Oosten beslissend veranderd zijn. Tijdens de tweede Libanonoorlog in de zomer van 2006 schoot Hezbollah een C-802 raket op het schip INS Hanit af. Bij de aanval werden vier Israëlische soldaten gedood en werd het raketschip zwaar beschadigd.

Schout-bij-nacht Ben-Jehuda is bang dat Hamas zulke raketten ook op civiele schepen zou kunnen richten. Tijdens de Israëlische militaire operatie “Gegoten Lood” tijdens de jaarwisseling 2008/2009 bezat Hamas in de Gazastrook nog geen raketten die Tel Aviv zouden hebben kunnen bereiken. Nu heeft ze deze raketten wel. De woordvoerder van het Israëlische leger, brigadegeneraal Avi Benajahu, benadrukte dat “iedere raket die wij van dit schip hebben afgehaald niet op Israëlisch territorium zal vallen”.

Pogingen tot wapensmokkel in het verleden verijdeld

In het verleden hebben de geheime diensten van Israël en het leger al meerdere malen pogingen verijdeld om wapens naar de Palestijnse gebieden te smokkelen. Achteraf wordt er een duidelijk beeld van de samenwerking tussen Iran, Syrië, Hezbollah en Hamas duidelijk:

Op 7 mei 2011 werd de Santorini op weg van Libanon naar Gaza onderschept. Het schip had 40 ton wapens aan boord, waaronder pistolen, geweren, explosieven, granaten, mijnen, mortiergranaten, tankafweerraketten, artillerieraketten en Strela antiluchtdoel raketten. De kapitein, een wapensmokkelaar en twee van zijn familieleden aan boord waren bij de Israëli’s bekend vanwege eerdere pogingen om wapens te smokkelen voor Hezbollah en het “Volksfront voor de bevrijding van Palestina – Generaal Commando” (PFLP-GC).

Op 3 januari 2002 werd de “Karine A” op weg naar het Suezkanaal in de Rode Zee onderschept. Het had 80 waterdichte containers met 50 ton militair materiaal aan boord, waaronder tankafweerraketten, Iranese tankmijnen, 2200 kg hoog explosieve springstof, 735 handgranaten, verschillende handvuurwapens, automatische geweren, munitie en duikersuitrustingen. De containers hadden in de Middellandse Zee overboord gegooid moeten worden om daarna in de Gazastrook aan te spoelen of opgepikt te worden door kleinere vissersboten. Onder de bemanning bevonden zich medewerkers van de Palestijnse Autoriteit (PA). De Arafat-vertrouweling Fuad Schubaki was actief verwikkeld in de affaire. Arafat zelf gaf tenslotte toe dat de PA achter de wapensmokkel zat.

Op 23 november 2002 explodeerde een met explosieven beladen vissersboot in de buurt van een patrouilleboot van de Israëlische marine en op 7 januari 2003 werd op het strand ten noorden van de Gazastrook een reddingsvlot vol explosieven gevonden.

Op 21 mei 2003 werd de vissersboot “Abu Hasan” op weg van Libanon naar de Gazastrook ten westen van de Israëlische havenstad Haifa opgebracht. Op de boot werden afstandbedieningen voor bommen, Cd´s met gebruiksaanwijzingen voor zelfmoordaanslagen met bommen en raketontstekingen gevonden.

Humanitaire luchtbrug misbruikt

In de periode tussen december 2003 en januari 2004 leverde de hele wereld humanitaire hulpgoederen aan de slachtoffers van de aardbeving in Bam in het zuiden van Iran. De Iranese Revolutionaire Gardes maakten gebruik van deze luchtbrug om militair materiaal via Syrië aan Hezbollah te leveren.

In mei 2007 werd in Turkije een trein uit Iran ontdekt, volgeladen met mortiergranaten, lichte vuurwapens, raketwerpers en munitie voor Hezbollah.

In maart 2008 bracht het Iranese handelsschip “Iran Bagheri” van het Iranese expeditiebedrijf IRISL honderden tonnen militair materiaal vanuit Iran naar de Syrische havenstad Latakia. Bij het verlaten van het Suezkanaal ondervroeg een NAVO-eenheid de kapitein en eiste een inspectie. Na lang touwtrekken bereikte de vracht zonder inspectie de plaats van bestemming.

Tegen het einde van datzelfde jaar rolden Egyptische veiligheidstroepen een netwerk van Hezbollah in de Sinaï op. De chef van Hezbollah, Hassan Nasrallah, gaf toe dat zijn organisatie betrokken was bij wapensmokkel in de Gazastrook. De aanvoerder van dit netwerk, Sami Schihab, ontsnapte tijdens de onlusten in Egypte uit de gevangenis en dook op 16 februari bij een manifestatie van Hezbollah in Beiroet op.

In januari 2009 werden op Cyprus op het Cypriotische vrachtschip “Monchegorsk”, dat door het Iranese expeditiebedrijf IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines) was gehuurd, 1300 ton tank-, artillerie- en mortiergranaten evenals ruw materiaal voor de bouw van raketten gevonden.

Konvooien in Soedan beschoten

Documenten van het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken lieten zien dat de Soedanezen de Amerikanen beschuldigden van twee luchtaanvallen in het oosten van hun land: eentje in januari 2009, met 17 vernielde voertuigen en 43 doden; een andere op 20 februari 2009. Daarbij werden 14 voertuigen vernield en 45 mensen gedood.

In maart 2009 berichtten Amerikaanse en Arabische media over een Israëlische luchtaanval op een wapenkonvooi in Soedan. Volgens “Time-Magazine” zou het konvooi o.a. ver reikende Fadschar-raketten hebben getransporteerd, waarmee men vanuit de Gazastrook Tel Aviv zou kunnen bereiken.

Op 12 oktober 2009 werd de “Hansa India”, onder Duitse vlag onderweg van Iran naar Egypte met wapens en industrieel materiaal waarvan wapens kunnen worden gemaakt, op grond van een waarschuwing uit Duitsland niet in Egypte uitgeladen. Het vrachtschip zette zijn weg voort richting Malta en werd daar in beslag genomen. De bestemming van de lading was Syrië

Op 3 november 2009 kaapte de Israëlische marine voor de kust van Cyprus het Duitse vrachtschip “Francop” op weg van Iran naar Syrië. Aan boord bevond zich in 36 containers 500 ton militair materiaal: 9000 mortiergranaten, 3000 Katjoesja-raketten, 23000 granaten en een half miljoen kogels – alles verborgen achter zakken polyethyleen. Israëlische militairen zeiden dat dit materiaal Hezbollah “voor meerdere weken oorlog uitgerust” zou hebben.

Volgens WikiLeaks waarschuwden de VS Soedan, Oman, Saoedi-Arabië en Jemen in het jaar 2009 het transport van Iranese wapens via Soedanese luchtvaartmaatschappijen een ernstige overtreding van het VN-wapenembargo tegen Iran zou zijn. Vanuit Jordanië en Egypte werden de wapens door Bedoeïenen verder gesmokkeld naar de Gazastrook.

Eind augustus 2010 ontdekten de autoriteiten in de Zuid-Italiaanse havenstad Gioia Tauro zeven ton van de springstof RDX in zakken die als “melkpoeder” in de documenten stonden genoteerd. De Hezbollah gebruikt RDX voor haar raketkoppen. De container met springstof was afkomstig uit het Iranese Bandar en was op weg naar het Syrische Latakia. Het vrachtschip dat de container transporteerde, was de “M/V MSC Finland” van de Griekse rederij Hinter Marin SA, gecharterd door een Zwitsers-Italiaans expeditiebedrijf en varend onder Liberiaanse vlag.

Op 26 oktober 2010 maakten Nigeriaanse autoriteiten bekend dat ze op het vrachtschip “M/V Everest” 13 containers met wapens in beslag zouden hebben genomen, waaronder granaten en raketten. De Everest was op weg geweest van Iran naar Gambia. De Israëlische televisiezender “Channel 2 TV” berichtte dat de Nigerianen de wapenlevering op grond van informatie van de geheime dienst in beslag zouden hebben kunnen nemen. De Everest werd door het Franse expeditiebedrijf CMA-CGM geëxploiteerd en had de vlag van de Marshalleilanden in top. De vrachtdocumenten gaven bouwmateriaal als inhoud van de containers aan.

Praktisch tegelijkertijd met de “Operarie IJzeren Wet”, die de wapenlevering op de “Victoria” aan het licht bracht, berichtten de Egyptenaren over het in beslag nemen van vijf vrachtwagens aan hun zuidelijke grens. Ze moesten tankafweerraketten, mortiergranaten, geweren en springstof van Soedan naar de tunnels aan de Egyptische kant van de stad Rafah in de Sinaï brengen.

Een dag na de kaping van de Victoria dwong de Turkse luchtmacht een Iranees vrachtvliegtuig tot een landing om het te inspecteren. De Turken verdachten het vliegtuig ervan illegale wapens aan boord te hebben.

Iran en Hamas ontkennen verbinding tot de Victoria

Intussen benadrukte de commandeurgeneraal van het Iranese leger dat men niets te maken zou hebben met de wapens op de Victoria. Ook Hamas bezwoer dat de wapens niet voor de Gazastrook bestemd zouden zijn geweest. “De menukaart van het zionistische regime staat vol leugens, leugens en nog eens leugens”, zei de Iranese generaal Amir Ataollah Salehi: “Als Allah het wil, zullen ze naar de bodem van de Middellandse Zee zinken”.

Israëlische veiligheidskringen benadrukken, dat de in beslag genomen wapens hen niet bezorgd zouden maken, maar veelmeer al het materiaal dat onontdekt zijn plaats van bestemming zou bereiken. Daarbij is het voor alle partijen duidelijk dat de Israëli’s echt niet alle wapenleveringen aan Hamas kunnen onderscheppen. Het voorval met de Victoria maakt vanuit Israëlisch gezichtspunt duidelijk hoe kwetsbaar het evenwicht rondom de joodse staat is en het maakt de macht van de as Teheran-Damascus-Gaza duidelijk.

Bronnen : Het Vrije Volk | WeesWaakzaam | Artikel 7

Het sneue slachtofferisme van Dries van Agt

Oud-premier en voormalig CDA-voorman Dries van Agt was gisteravond te gast in het programma Pauw en Witteman. Gratis zendtijd voor een staaltje onvervalst slachtofferdenken en Israëlbashen. Van Agt heeft onlangs als voorman van het Rights Forum een bezoek aan de Westbank gebracht en onder meer gesproken met premier Fayyad van de Palestijnse Autoriteit. Hij heeft hierover een dagboek geschreven dat beschikbaar is op de website van Pauw en Witteman. In dit dagboek spuwt Van Agt zijn gebruikelijke gal tegen Israël.

Dries van Agt is voorzitter van het Rights Forum dat zich inzet voor “een rechtvaardig Midden-Oosten beleid” en een “duurzame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict”. Bestuursleden van deze club zijn nauw zijn geliëerd aan Een Ander Joods Geluid, het Nederlands Palestina Komitee en de pro-Palestijnse Vrienden van Sabeel. Deze organisaties zijn actief betrokken bij de voorbereiding van de Freedom Flotilla II die binnenkort een schip met hulpgoederen naar Gaza moet gaan brengen. Gretta Duisenbergs huidige prestigeproject. En daarmee hebben we gelijk de link te pakken met Stop De Bezetting en de Internationale Socialisten. Kortom, Van Agt bevindt zich met zijn Rights Forum in goed gezelschap.

Van Agt heeft zich tijdens zijn bezoek aan de Westbank volledig laten inpakken door de Palestijnse Autoriteit. Deze had onder meer de kopstukken Fayyad en Hanan Ashrawi in stelling gebracht om het verhaal van de Palestijnse kommer en kwel en de Israëlische staatsterreur nog maar eens af te draaien. De analyse van Van Agt is simpel: Israël is de meedogenloze onderdrukker, de Palestijnen zijn het weerloze slachtoffer. Dader-slachtoffer-denken in 24-karaats kwaliteit. Met die bril kijkt Van Agt naar de werkelijkheid in Israël en de Palestijnse gebieden. Die bril gaat nooit af.

Niet alleen Israël is de schurk, er zijn ook andere criminelen. Wie deugen er volgens Van Agt allemaal niet? Het Franse vervoersbedrijf Veolia deugt niet, want dat heeft meegewerkt aan de bouw van de tramlijn die West-Jeruzalem met de nederzettingen in Oost-Jeruzalem verbindt. De Israëlische politie deugt niet, want die heeft zijn hoofdkwartier gevestigd in Oost-Jeruzalem. Europol deugt niet, want die organisatie werkt aan een samenwerkingsovereenkomst met de Israëlische politie.

President Obama en de Amerikaanse regering deugen niet vanwege het recente Amerikaanse veto in de Veiligheidsraad over een resolutie tegen het Israëlische nederzettingenbeleid. De Joodse kolonisten deugen niet want die plegen terreuraanslagen met molotovcocktails op onschuldige Palestijnse burgers. De internationale gemeenschap deugt niet want die heeft het arme Hamas na “democratische en vrije parlementsverkiezingen in 2006” geprobeerd “rigide voorwaarden” op te leggen en daarna zomaar geboycot. Waardoor Hamas is geradicaliseerd. Allemaal de schuld van de boycot door het Westen.

Het Binnenhof leeft volgens Van Agt in de waan dat Israël een democratische staat is. Het CDA deugt niet omdat deze partij de “kwetsbare en getergde” Palestijnen aan hun lot overlaat. De Nederlandse regering deugt niet, want die is alleen maar activistisch pro-Israël. Uri Rosenthal zou zich moeten schamen. Het ergste is nog de opstelling van de PVV die de Palestijnen uit Israël wil verjagen.

De veiligheidsmuur deugt niet omdat die in werkelijkheid door het Israëlische leger wordt gebruikt om Palestijns land, water en ruimte in te pikken. En dat Israëlische leger deugt ook voor geen meter, want dat test stinkend traangas op Palestijnse proefkonijnen, treedt buitensporig gewelddadig op bij vreedzame protesten (zoals elke vrijdag in Bili’in) en traumatiseert Palestijnse burgers en hun kinderen.

Interessanter nog dan deze litanie van onrecht is datgene waar Van Agt niet over sprak. Hij sprak niet over de raketten die nog steeds vrijwel dagelijks vanuit Gaza door of met toestemming van Hamas op Israël worden afgevuurd. Hij sprak niet over de grote stroom wapens die nog steeds dagelijks vanuit Egypte in tunnels naar Gaza worden gesmokkeld. Hij sprak niet over de systematische wapenleveranties door Iran aan Hezbollah in Libanon, over de in dat land opgebouwde enorme raketarsenalen, noch over het nauwe pact tussen Hezbollah en Hamas.

Hij sprak niet over het feit dat de veiligheidsmuur effectieve bescherming blijkt te bieden tegen terreuraanslagen. Sinds de bouw van de muur en de afgrendeling van Gaza zijn er immers geen zelfmoordaanslagen meer in Israël gepleegd. Van Agt herleidt alle problemen eenvoudigweg tot het Israëlische optreden. Israël veroorzaakt zijn eigen ellende. De categorie “eigen schuld, dikke bult”.

Van Agt sprak niet over de ontwijkmanoeuvres van de Palestijnse machthebbers die iedere mogelijkheid van een reëel onderhandelingsproces met Israël uit de weg gaan uit angst voor de reacties van de eigen bevolking en van de Arabische wereld. Hij sprak niet over de veiligheidsdiensten van de Palestijnse Autoriteit en van Hamas die er alles aan doen om de absolute macht van hun leiders te beschermen en elk oppositiegeluid meedogenloos de kop in te drukken. Van Agt sprak niet over de corruptie van de Palestijnse elites die enorme kapitalen hebben vergaard uit gelden bedoeld voor ontwikkelingshulp. Geldstromen die ooit waren bedoeld voor het Palestijnse volk, voor onderwijs, infrastructuur en sociaaleconomische projecten, maar grotendeels zijn omgeleid naar Zwitserse bankrekeningen.

Het lijkt alsof Van Agt deze zaken niet belangrijk vindt. Dat Israël misschien toch een reëel veiligheidsprobleem heeft waartegen de staat zich mag beschermen, gaat er bij hem niet in. Dat kan volgens hem gewoon niet bij een land dat het tweede sterkste leger ter wereld heeft en de vierde sterkste luchtmacht. De Palestijnen zijn zonder uitzondering vreedzaam en plegen hoogstens geweldloos verzet. Israël is dus veilig en gebruikt de vermeende Palestijnse dreiging als alibi om een volk te kunnen onderdrukken. Macht om de macht, niets meer en niets minder. Staatsterreur die door het Westen wordt gelegitimeerd.

Jammer dat de oud-politicus Dries Van Agt oprecht van mening lijkt te zijn dat hij met zijn Rights Forum vanuit slachtofferdenken en zwart-wit-analyse de oplossing voor het Israëlisch-Palestijns conflict kan brengen. Jammer dat een eens zo behendige politicus het zicht op de politieke werkelijkheid zo dramatisch is kwijtgeraakt. Het meest jammer is nog dat er nog zovelen zijn die zich door zijn misvattingen laten meeslepen.

Bron : Ashers Ongenoegen | Referentie Artikel : Dries van Agt in de ban van de Leugen
Hattip : http://twitter.com/#!/LoorSchrijft

Antizionisme ?

Anti Zionisten gebruiken 1001 woorden om
maar geen Anti Semiet genoemd te worden.

Het is als het omschrijven met 1001 woorden
hoe een hoop stront eruit ziet en ruikt,
daarmee willen zij de illusie wekken dat
zij zelf die hoop stront niet zijn.

Maar als het er uit ziet als stront,
als het ruikt naar stront, ja zelfs als het
smaakt naar stront, dan is het gewoon stront.

En al deze stront zijn gewoon
ordinaire Joden Haters !

Beste Anti Zionist : Laten uw woorden maar zoet zijn als honing, de vliegen zullen u verslinden !