EU-dictatuur plant interneringskampen voor andersdenkenden

Na jarenlange waarschuwingen ten aanzien v/d beruchte en omstreden FEMA kampen, komt het nu dan toch snel naderbij.

E.J. Bron

Screenshot_1

(Door: Marcello Dallapiccola – Vertaling: E.J. Bron)

We zijn al veel gewend van de volgzame helpers van het militair-industrieel complex, dit moreel verwaarloosde, fascistoïde conglomeraat van corrupte VS-vazallen in Brussel; maar een nieuw document, dat door het “EU-comité voor tolerantie” werd uitgewerkt, is werkelijk het toppunt! De inhoud van het twaalf pagina´s tellende document: Het einde van de vrijheid van meningsuiting en de vestiging van de dictatuur op alle niveaus.

View original post 747 woorden meer

The American Dream is een nachtmerrie !

Voor het eerst gepubliceerd op 28-09-2011,
Update 16-10-2013 : Zo Kwetsbaar is onze Samenleving
Voorwoord Pineut : Oud Alternatief Nieuws is nu Main Stream geworden !

De economische malaise slaat hard toe in de VS, juist ook in de middenklasse. Miljoenen Amerikaanse Henken en Ingrids hebben geen baan meer, geen huis en onvoldoende eten voor hun kinderen. ‘I am so ashamed.’

Eerst even wat cijfers. Dat hakt er lekker in.

46 miljoen Amerikanen leven onder de armoedegrens; 41 miljoen Amerikanen kunnen zichzelf en hun gezin niet voeden zonder gratis voedselbonnen; 30 miljoen basisschoolkinderen kunnen op school ontbijten dankzij het National Breakfast Program; 10 miljoen kinderen krijgen ook een gratis of goedkope lunch op school; 48 miljoen Amerikanen hebben geen ziektekostenverzekering; 38 miljoen Amerikanen zijn onderverzekerd voor ziekte of arbeidsongeschiktheid; 2 miljoen Amerikanen moesten dit jaar hun huis veilen; 5 miljoen huiseigenaren hangt dit boven het hoofd; 14 miljoen Amerikanen hebben volgens de officiële cijfers geen baan, deskundigen schatten het werkelijke cijfer op 25 miljoen werklozen.

The American Dream is voor miljoenen Amerikanen een Nightmare geworden. In de ‘rijkste’ natie ter wereld, dat land waar elke krantenjongen miljonair kan worden als hij maar echt wil en keihard werkt natuurlijk – in de goeie oude tijd – daar leeft nu één op de zeven mensen onder of op de armoedegrens. Sinds de poverty rate een halve eeuw geleden voor het eerst werd gemeten zijn niet zoveel Amerikanen arm geweest.

Middenklasse

En het zijn niet meer alleen de traditioneel zwakkere groepen, de zwarten, de ongeschoolden of de illegale immigranten die worden getroffen. Het is de backbone van de VS, de middenklasse, de ruggengraat van de economie die onderuitgaat. Ook jonge blanken en Aziaten, niet zelden goed opgeleid, ontkomen er niet meer aan. De economische malaise en de crisis op de huizenmarkt eisen in hoog tempo hun tol. Een gemiddeld middenklassegezin is de laatste tien jaar 7 procent armer geworden, de inkomens zijn terug op het niveau van 1996. ‘Amerika is het land waar elke volgende generatie het beter doet’, zegt Harvard-econoom Lawrence Katz. ‘Dit is een verloren decennium.’

In de zuidelijke staten, inclusief de twee bevolkingsrijkste en ‘witte’ ?staten Texas en Californië, redt 20 procent van de inwoners het niet zonder de foodstamps die de regering aan lage inkomens verstrekt om boodschappen te doen; gemiddeld 133 dollar per maand. Elke dag komen er landelijk 20.000 aanvragen bij.

Vooral de jongsten zijn het kind van de rekening: 22 procent van alle Amerikaanse kinderen (40 procent van de zwarte kinderen), is food-insecure, zoals dat sinds 2006 wordt genoemd. Hunger mag het in de VS niet meer officieel heten – honger, dat bestaat in de hoorn van Afrika, beelden van uitgemergelde kinderen zien we niet in de VS. En armoedegrens is ook een betrekkelijk begrip. Voor een gezin met twee kinderen ligt die in de VS bij een gezinsinkomen van 22.113 (dollar (16.460 euro), voor een alleenstaande rond de 8.000 euro. Maar het aantal huishoudens dat zijn kind met een lege maag naar school stuurt, neemt schrikbarend toe, en de voedselbanken kunnen het eten niet aanslepen. ‘De poverty rate zou nog veel hoger zijn als niet zoveel 25- tot 34-jarigen thuiswoonden’, zegt Timothy Smeeding, directeur van het Institute for the Research of Poverty van Wisconsin University.

In het hele land kloppen Amerikanen ook aan voor huursubsidies of de herfinanciering van hun huis, hokken gezinsleden en vrienden bij elkaar om de lasten te delen, en dijt het aantal daklozen genadeloos uit. Met uitzondering van de gezondheidszorg worden er geen nieuwe banen gecreëerd in de VS. Er verdwijnen er wel veel, ook ‘veilige’ jobs. In en rond Washington DC zijn in een half jaar 39.000 overheidsbanen geschrapt. Mensen moeten vaak genoegen nemen met een parttime-contract.

Schaamte

‘Ik schaam me tegenover mijn tienerdochters’, zegt Steve (48) uit Minnetonka in Minnesota. Hij kwam met een gezinsinkomen van 50.000 dollar zonder veel zorgen rond tot hij zijn baan bij een expeditiebedrijf verloot. Ze leven van een kleine uitkering en steunen op Feeding America. ‘Ik doe alles om ze te beschermen tegen het stempel dat op werkloosheid drukt. Door ze zakgeld te geven bijvoorbeeld, dat ik eigenlijk niet heb.’

Bron : De Pers – Referenties : Veel meer armoede door hoge voedselprijzen | De komende Armoede golf | Slachtoffers hypotheekcrisis wonen in ‘Tent City’

GRIEP PANDEMIE een nieuwe (oude) Valse vlag in de maak !

Biohazard
Een recent vrijgekomen rapport van de Amerikaanse Regering heeft een zeer verontrustende inhoud. Volgens dit plan uit 2009 zou ongeveer 30% v/d Amerikaanse bevolking ziek kunnen worden bij een grootschalige Griep Epidemie. Met cijfers van 3 miljoen ziekenhuis opnames en 2 miljoen doden, terwijl standaard medische hulp en/of essentiele medische voorraden en leveringen kunnen stagneren.

Een vaccin op korte termijn tegen een nieuwe (oude) griep epidemie/pandemie zou niet eerder beschikbaar zijn dan enkele maanden. Hoewel de cijfers alleen spreken over een agressieve griep variant waarin dit zou kunnen gebeuren. Is de vraag niet langer of dit gebeurd maar wanneer. Bizar hierbij is dat het rapport rept over een globale oorlog en wereldwijde natuurrampen waar men een dergelijke griep pandemie toe rekent.

Wie tussen de lettertjes en regeltjes leest voelt de adem van een Nieuwe Wereld Orde in opkomst waarin via een apocalyptische opruiming van mensen een dergelijke pandemie eerder realistisch dan onzin is.

Met de huidige gang van zaken in de wereld, de vele rampen, overstromingen, crisis en eerder mislukte wereldwijde vaccinatie programma’s, is een wereldwijde pandemie van Griep om de weg vrij te maken voor een Nieuwe Wereld Orde zeer welkom voor bepaalde lieden.

Gehele Engelstalige Artikel op : Live Science

David Wilkerson – God waarschuwt, maar niemand lijkt gealarmeerd

Ingezonden door Jessica

De Amerikaanse pinksterpredikant David Wilkerson kwam in 2009 met een ‘dringende boodschap, namelijk dat er zich binnen niet al te lange tijd een ramp zou gaan voltrekken op aarde. Die boodschap trok ruime aandacht. Aanvankelijk volgde bijval, maar later kwam er ook kritiek. In bijgaand artikel laat Wilkerson, aan de hand van een aantal teksten uit het bijbelboek Amos, nogmaals een ernstige waarschuwing horen aan het adres van Amerika. Maar de boodschap is evenzeer van toepassing op Nederland, Europa en op veel westerse christenen.

Van al de profeten van het Oude Testament spreekt Amos het meest duidelijk tot onze tijd. De profetie die hij uitspreekt richt zich op onze generatie alsof deze van de koppen van hedendaagse kranten was afgescheurd. Inderdaad is de profetie van Amos tweeledig bedoeld. Hij was niet alleen voor God’s mensen in zijn tijd bedoeld, maar ook voor de kerk nu, in onze tijd. Amos beschreef God als een brullende leeuw die klaar stond om Israël te treffen met zijn oordeel: ‘De leeuw heeft gebruld, – wie zou niet vrezen? De Here HERE heeft gesproken, – wie zou niet profeteren?’ (Amos 3:8). De profeet verklaarde: ”God is opgestaan als een brullende leeuw, klaar om zijn prooi aan te vallen. En wanneer ik deze leeuw hoor brullen, moet ik waarschuwen.”

Wakker schudden

De Heer gebruikte Amos om Israël wakker te schudden. Wat was zijn boodschap? God stond op het punt zijn volk te oordelen vanwege hun overweldigende slechtheid en corruptie.Natuurlijk oordeelt de Heer nooit een volk zonder eerst profetische stemmen op te wekken om hen te waarschuwen. ’Voorzeker, de Here HERE doet geen ding, of Hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten’ (Amos 3:7). Nu voelde Amos zich gedwongen te spreken omdat hij de wolk zag naderen van oordeel: ’Wordt de bazuin in een stad geblazen, zonder dat de inwoners opschrikken? Geschiedt er een ramp in een stad, zonder dat de HERE die bewerkt?’ (Amos 3:6). Van de boodschap van Amos hier krijgt men het koud: God heeft een boodschap van waarschuwing laten klinken aan zijn kinderen. Maar niemand is gealarmeerd.

Juist nu willen weinigen iets te maken hebben met een boodschap die over oordeel gaat. Onze natie ís al gevuld met angst. We verwachten dat een andere terrorist ieder moment zal toeslaan. En de economie ziet er magerder dan ooit uit. Mensen zeggen: ”Ik kan er niet nog meer bij hebben.” Maar de Heer spreekt wanneer Hij wil. En zijn Geest voorziet ons van kracht om zijn Woord te horen, zoals dat gesproken wordt door zijn gezalfde dienaren. Onze Heer zal trouw alle kracht geven aan zijn volk die zij nodig hebben om te kunnen verduren wat er ook maar zou kunnen gebeuren.

Heidenvolken

Toen Amos profeteerde, richtte hij zich tot de heidenvolken die Jeruzalem omringden. Zeker zouden deze heidenen onder God’s oordeel vallen. Zij waren bezig de grensstreken van Israël te stelen, oorlog met hen te voeren en hun kinderen te vermoorden. Toch zegt Amos nu: ’Hoort dit woord, dat de HERE over u spreekt, gij Israëlieten’ (Amos 3:1). Het gebrul van de leeuw was tegen Israël zelf. ’De leeuw heeft gebruld, – wie zou niet vrezen? De Here HERE heeft gesproken, – wie zou niet profeteren?’ (Amos 3:8).

God’s volk stond op het punt geoordeeld te worden omdat ze de zuivere aanbidding van de Heer vervuilden: ’U alleen heb Ik gekend uit alle geslachten van het aardrijk; daarom zal Ik al uw ongerechtigheden aan u bezoeken’ (Amos 3:2). Er is een goddelijke wet die zich door de Schriften heen doet echoën. Deze zegt, in wezen: ’Hoe groter de mate van genade die aan een volk is toegedeeld, hoe groter ook het oordeel dat zal vallen op dat volk, als God’s genade wordt veracht’. Als een volk veel waarheid is gegeven, zijn zij ook meer verantwoordelijk. En als ze die waarheid vervuilen, zal hun oordeel verdubbeld worden.

Juist nu is God zeker Amerika aan het oordelen vanwege zijn slechtheid. Ik denk aan al de manieren waarop onze natie Zijn naam heeft verwijderd uit het openbare leven. Toen ik opgroeide, leerde ik dat Amerika een christelijke natie was, gesticht door vrome mannen die vrijheid zochten om de Heer in waarheid te aanbidden. Natuurlijk, Zuid-Afrika en andere naties claimen van dezelfde oorsprong te zijn.

Amerika gezegend

Ik twijfel er niet aan dat God zekere naties zoals Amerika heeft gezegend om te helpen de wereld te evangeliseren. Toen deze natie in zijn kinderschoenen stond, zond het van alle volken de meeste zendelingen uit. Amerika zond herders, leraren en evangelisten uit over de hele aardbol. Ondertussen hield een heilig volk in de thuishaven de vloed van slechtheid tegen. Vrome leiders, toegewijde predikers en ijverige kerkelijke bijeenkomsten stonden op om de naam van de Heer te eren. Maar de slechtheid begon de overheid te krijgen. God’s naam werd bespot. En onze natie ging als een gek aan achter het najagen van plezier.

We keerden ons naar idolen van rijkdom, voorspoed, materiële winst. En we verloren snel onze ijver en medelijden voor de verlorenen. Nu zijn we niet langer een grote, zendelingen uitzendende natie. In plaats daarvan exporteren we nu een evangelie van welvaart en begeerte. In zijn grote liefde en wijsheid heeft de Heer geprobeerd onze natie te zuiveren met zeer harde kastijdingen. Hij heeft periodes toegestaan van droogte, overstromingen, financiële catastrofes, tornado’s, orkanen, drastische weersveranderingen. Hij laat de trompet luid klinken. Maar niemand is gealarmeerd. Vele brengers van het Woord claimen: ”God is niet zo. Hij staat niet achter enige van deze tragedies. Die zijn allemaal het werk van de duivel.”

Ze vermoeien mij

Ik kan u niet vertellen hoezeer deze predikers mij vermoeien. Zij kennen hun Bijbel niet. Kijkt u eens naar het volgende woord van Amos: ’Ik echter, Ik heb u gegeven reinheid van tanden in al uw steden en broodgebrek in al uw woonplaatsen’ (Amos 4:6). God vertelt zijn volk duidelijk dat Hij op het punt staat een economische klap toe te dienen in hun midden: ’En Ik, Ik heb u de regen onthouden, toen het nog drie maanden vóór de oogst was; en Ik liet het regenen op de ene stad, maar op de andere stad liet Ik het niet regenen; de ene akker werd beregend, en de andere, waarop geen regen viel, droogde uit’ (Amos 4:7). De Heer heeft duidelijk de controle over iedere weersomstandigheid, goed of slecht.

’En twee, drie steden wankelden naar één stad om water te drinken, maar zij werden niet verzadigd’ (Amos 4:8). God heeft de controle over periodes van droogte. En op dit ogenblik moeten gehele staten water rantsoeneren, dankzij ernstige tekorten. ’Ik heb u geslagen met brandkoren en met honigdauw, uw hoven en wijngaarden heb Ik doen verdorren; uw vijgebomen en olijfbomen vrat de sprinkhaan op’ (Amos 4:9. In de afgelopen maanden is er in New York een invasie geweest van Japanse kevers. Dit ongedierte doet bomen in Central Park afsterven en vernielt zeer grote landerijen van bos in het noorden van de staat.

’Ik heb u gesmeten’ (4:9). Wie is er verantwoordelijk voor al deze dingen? God wil dat het absoluut duidelijk wordt in onze gedachten: Hij staat hier allemaal achter. ’Ik heb onder u de pest gezonden, zoals in Egypte. Ik heb uw jonge manschappen met het zwaard gedood bij het buitmaken van uw paarden. En de stank van uw legerplaats deed Ik opstijgen in uw neus. Toch hebt gij u niet tot Mij bekeerd, luidt het woord des HEREN’ (Amos 4:10).

Zoetsappige grootvader

U kunt me niet vertellen dat de Heer niet achter al de oordelen staat die we verwachten. Vele brengers van God’s Woord stellen God voor als een vriendelijke, zoetsappige grootvader. Natuurlijk, God is vol genade en goedheid. Maar wat deze herders niet begrijpen is dat God’s oordelen juist zijn genade en goedheid zijn. Hij zegt: ’Keer terug naar mij. Ik moest deze kastijdingen zenden om uw natie te zuiveren en om uw aandacht te trekken. U heeft diep gezondigd, u hebt uzelf laten verblinden. Nu is oordeel de enige taal die u zult begrijpen. Dit gaat allemaal om mijn liefde voor u.’

Amos spreekt over God’s oordelen als ’het grote tumult in zijn midden’ (Amos 3:9). Het woord tumult betekent een toestand van verwarring. Met andere woorden, de natie zou veranderen in chaos en wantoestand door grote aanvallen van geweld en verschrikking. ’Ja, zij weten niet van recht doen, luidt het woord des HEREN, zij, die geweld en onderdrukking opstapelen in hun burchten’ (Amos 3:10). Wat bedoelt Amos hier wanneer hij spreekt over burchten? Hij spreekt over wat wij zouden noemen grote ondernemingen of zeer grote corporaties.

Denk eens aan de gebeurtenissen die zich op dit ogenblik in onze natie afspelen. Grote aantallen van de meest gerespecteerde ondernemingen in de geschiedenis worden ontmaskerd vanwege ’diefstal in hun burchten’. Directeuren van ondernemingen waarin iedereen vertrouwen had, hebben hun aandeelhouders bedrogen door leugenachtige boekhoudpraktijken. Zij hebben duizenden werknemers ontslagen. Ondertussen hebben zij kolossale nest-eieren voor henzelf opgebouwd. Zelfs terwijl zij bezig waren anderen te verarmen, waren zij voor hun eigen ontsnapping rijkdom aan het wegleggen.

Leeggeplunderd

Amos verklaart: ’uw burchten worden leeggeplunderd’ (Amos 3:11). Deze eens onwrikbare corporaties gaan nu bankroet. Wall Street schut op zijn grondvesten. Maar als allerergste voorspelt Amos een plaag van angst, vanwege aanvallen van terreur van kust tot kust: ’Daarom, zo zegt de Here HERE: De vijand! En rondom het land! Uw sterkte haalt hij van u neer!’ (3:11). Zou het woord van de profeet nog beter getimed kunnen zijn? Hij waarschuwt: ’Een vijand gaat uw kronen van praal naar beneden halen. Die burchten van macht en rijkdom waar jullie zo trots op waren, zullen neergehaald worden’.

Na dit alles zal een economische leeuw verschijnen, die de rijkdom en de voorspoed van hen zal verslinden die rijk zijn geworden door hun diefstal: ’Zo zegt de HERE: Zoals een herder uit de muil van een leeuw twee schenkels redt of een lapje van een oor, zo zullen de Israëlieten gered worden, zij die daar in Samaria zitten in de hoek van het rustbed en op het zachte kleed van de divan’ (Amos 3:12). Wanneer een leeuw zijn prooi verslindt, eet het door totdat er niets anders meer over is dan gebeente.

Dat is precies wat Amos zegt dat de vijand zal doen met de weelderig levende rijken. Hij zal niets anders overlaten dan kale restantjes van hun op verkeerde manier verkregen rijkdom. Amos vertelt hen: ’U dacht dat u veilig was door de miljoenen die u had weggelegd. Maar een brullende leeuw zal het allemaal verslinden. Wanneer hij klaar is, zal er niets anders over zijn dan een karkas’. Geliefden, dezelfde waarschuwende trompet klinkt in Amerika heden ten dage. Maar erg weinig mensen zijn gealarmeerd.

Hoort en betuigt

De Schrift zegt het oordeel begint in het huis van God. Inderdaad, voordat de Heer enige natie zal treffen, zal Hij zijn toorn in zijn kerk openbaren: ’Hoort, en betuigt aan het huis van Jakob. Voorwaar, ten dage dat Ik Israël’s overtredingen aan hem bezoek, zal Ik ook bezoeking doen aan Pedels altaren’ (Amos 3:14). Het huis van Jacob vertegenwoordigt hier de kerk, God’s volk.

Denk eens aan wat Amos heeft geprofeteerd tot dit punt: God zou zeer zeker iedere natie oordelen die zijn rug naar hem zou toekeren. Hij zou toestaan dat boosaardige tegenstanders die naties zouden plunderen en terroriseren. En ieder persoon die zich keerde tot goddeloze pleziertjes en losbandigheid zou vernederd en omlaag gebracht worden. Maar, temidden van al deze dingen was God nog steeds voornamelijk bezorgd om zijn kerk. Hij was altijd al bewogen met zijn volk, met hen die zich noemden met zijn naam.

Het doet er niet toe of onze regering God’s Naam van onze munten verwijdert, van onze gerechtshoven, onze scholen en van onze openbare verzamelplaatsen. Geen van deze dingen bedroeft de Heer zo erg als de vuiligheid die in zijn kerk plaatsvindt. God lacht om de stupide pogingen van de goddelozen om hem uit de maatschappij te verwijderen. De dag van hun oordeel is al begonnen. Zelfs nu worden ze getroffen door zijn toorn. Maar de mensen die God het meest bedroeven zijn zijn eigen huisgezin. Hij is diep gewond door het lage gedrag van zijn kinderen.

De Heer richtte nu zijn aandacht op wat er gebeurde bij de altaren van Israël. De naam Bethel betekent: ’Huis van God, plaats van zuivere aanbidding’. Eens werd er gezegd van deze altaren: ’De Heer is in deze plaats’ (Genesis 28:16). Inderdaad, Jacob noemde Bethel een vreeswekkende plaats (zie 28:17). Hiermee bedoelde hij een plaats van ontzag, omdat God zijn tegenwoordigheid daar manifesteerde.

Bethel

Bethel was de plek waar Jacob het visioen had van de ladder die zich opwaarts naar de hemel strekte. Het was een heilige plaats van aanbidding, waar God hen ontmoette die hem in zuiverheid zochten. Vaak in het leven van Israël verwees de Heer naar zichzelf als naar ’de God van Bethel’. En op een zeker moment instrueerde Hij Jacob om naar Bethel terug te keren om daar de altaren te herstellen.

In het kort, God vertelde Israël: ’Ik sta op het punt uw verdorven natie te oordelen. De wereld zal sidderen vanwege de oorlog en het geweld dat op u zal komen. Ik zal overstromingen zenden, droge periodes, de pest, vervloekingen van schimmelziektes. Uw economie zal kapot gaan, uw rijkdom verslonden worden. Maar, tegelijkertijd als ik deze dingen doe, zal ik ook Bethel bezoeken. Ik zal mijn oordeel uitgieten op mijn volk omdat zij mijn altaren hebben verdorven. Ik zal hen straffen om hun corrupte aanbidding.’

Dit is eerder gebeurd in Bethel. Toen Jerobeam koning werd, bedierf hij de aanbidding daar: ’de koning maakte twee gouden kalveren, en zeide tot het volk: Dit zijn uw goden. Hij stelde het ene op te Bethel en het andere plaatste hij te Dan. En dit werd een oorzaak tot zonde. Zelfs was het volk voor het ene (beeld) uitgelopen tot Dan toe. En stelde priesters aan uit alle kringen van het volk, die niet tot de Levieten behoorden’ (1 Koningen 12:28-31).

Afgodsbeelden

Ten eerste richtte Jerobeam afgodsbeelden op in de plaatsen van aanbidding. Toen nam hij het criminele deel van de maatschappij, mensen die geen hart voor God hadden, en noemde ze priesters. Israël’s aanbidding was volledig bedorven, omdat het uit slechte, zondige harten kwam. Daarom verachtte God Bethel als een plaats van vermenging vanaf de regering van Jerobeam tot aan de dagen van Amos. Hij haalde het altaar daar neer, en liet er niets van over.

Heden ten dage is er nog steeds een geest van Bethel in de kerk. Er is een geestelijke conditie van terugval. En zijn belangrijkste thema is een aanbidding van vermenging met het doel grote menigtes mensen aan te trekken. Het is naar buiten toe een vleselijke show, vol van spanning en uitgelatenheid. Maar het is totaal zonder enige heiligheid. En velen worden er in deze laatste dagen door verstrikt. Hoe meer dat de mensen geloven dat deze aanbidding van God is, hoe meer verblind ze worden.

De Heer is vastbesloten om het allemaal te oordelen. Hij waarschuwt: ’Als je je bezig houdt met deze corrupte aanbidding, ben je je zonden alleen maar aan het vermeerderen.’ Weer drong God erop aan: ’Ontsteekt een lofoffer van het gezuurde en roept vrijwillige offers uit; doet het horen!’ (Amos 4:5). Waarom zei Hij dit? Omdat de wet verbood dat gezuurde lofoffers met vuur verbrand zouden worden (zie Lev. 2:11). Bovendien was gezuurd brood alleen bedoeld voor priesters.

Evenzo moest ieder dankoffer van brood zijn: ’ongezuurde koeken met olie aangemaakt, en ongezuurde dunne koeken, met olie bestreken’ (7:12). Deze ongezuurde offers waren allemaal als toelichting bedoeld. Zij betekende lofprijs, dat zuiver was. Door de Schriften heen wordt zuurdeeg gezien als een soort zondig vlees. Het werd soms gebruikt om naar melaatsheid te verwijzen. ’Uw lofoffers zijn vol vlees. Ik zal alleen die offers accepteren die geheiligd zijn, geofferd door schone handen en zuivere harten. Er kan geen zuurdeeg, geen vleselijke toegeeflijkheid zijn in mijn aanwezigheid.’

’Wie mag de berg des HEREN beklimmen, wie mag staan in zijn heilige stede? Die rein is van handen en zuiver van hart, die zijn ziel niet op valsheid richt, noch bedrieglijk zweert.’ (Psalmen 24:3-4).

Populair

Aan de buitenkant waren de Bethel aanbidders erg religieus. Zij offerden ijverig iedere morgen. En ze waren getrouw in het geven van de tiende en de gaven. Eens temeer drong God er bij hen op aan: ’Brengt des morgens uw slachtoffers, op de derde dag uw tienden!’ (Amos 4:4). Hij zag dat deze mensen iedere dag begonnen met lofprijs en aanbidding. Ze waren vrolijk als ze naar hun erediensten gingen. Het gaan naar Bethel om te aanbidden werd zo populair dat het zich uitbreidde naar steden in de omtrek, van Bethel naar Gilgal tot Bersheba.
Maar de Heer waarschuwde hen allen: ’Zoek niet Bethel, noch Gilgal, en ga niet naar Bersheba. Het zal tot niets worden’ (5:5). God stond op het punt het allemaal neer te halen. Hij zou al hun gezuurde offers van prijs en aanbidding verteren. Waarom? Omdat de mensen: ’de gerechtigheid ter aarde nederwerpen!’ (Amos 5:7).

God heeft nog steeds een heilig, afgescheiden overblijfsel van wie de lofoffers zuiver zijn. Deze vrome heiligen zijn niet bevangen door wereldse doeleinden. Hun aanbidding heeft het geluid van machtige waterstromen. En zij hebben een gebroken hart voor de Heer en een heilige eerbied voor Hem. Uit zulke eerbied komen glorievolle uitroepen van lof.
Maar grote menigtes in de kerk zijn altijd op zoek naar iets nieuws. Ze willen nieuwe en opwindende manieren om God te aanbidden. Dus zoeken zij Bethel-altaren uit, waar de lofprijs luid en vrolijk klinkt. Maar de aanbidding in deze plaatsen wordt niet geleid door mensen die huilen over de zonden in God’s huis. Hun lofprijs kan dan wel uitbundig en kleurvol zijn. Maar er is geen echte aanwezigheid van Christus. En er is geen bescherming tegen de leugen van het vlees.

Het was waarschijnlijk spannend om deel te nemen aan de lofprijsdiensten in Bethel. Maar die aanbidders hadden geen hart voor de dingen van God. Zij hielpen niet de armen noch maakten zij zich druk om de behoeftigen. In plaats daarvan was hun lofprijs vol vlees en zuurdeeg. Amos waarschuwde: ’Zoekt de HERE opdat Hij niet vare als een vuur in het huis van Jozef’ (Amos 5:6). Laat mij evenzo deze waarschuwing geven van de Heer: Preekt uw voorganger niet een woord dat zonde blootlegt, is er geen oproep tot bekering en berouw, geen waarschuwing om de zonde achterwege te laten? Dan bent u waarschijnlijk een Bethel-altaar aan het aanbidden. En dan bent u in groot gevaar om bedrogen uit te komen.

Ontredderend woord

God verklaarde: ’Ik zal ook bezoeking doen aan Betels altaren, zodat de altaarhoornen afgehouwen worden en ter aarde vallen’ (Amos 3:14). Dit was een ontredderend woord. In het Oude Testament had het houten altaar in de tempel vier uitgesneden horens aan zijn hoeken. Deze horens waren overdekt met koper en waren in de vorm van de horen van een ram. De horens vertegenwoordigden het recht van toevluchtsplaats. Door zich hier aan vast te houden, plaatste een overtreder zich onder de bescherming van God’s reddende, behoudende genade. Als een jonge man hoorde ik vele vrome oude mannen zeggen: ’Ik ben veilig, Heer. Ik heb beslag gelegd op de horens van het altaar.’

We zien dit soort van toevlucht geïllustreerd in het leven van David’s zoon Adonia. Deze rebelse man had geprobeerd de troon van Israël te roven. Maar David’s andere zoon, Salomo, gaf een doodvonnis uit voor Adonia. In paniek rende Adonia naar de tempel en greep de horens van het altaar. Zijn leven werd gespaard. Nu vertelde God aan Amos dat Hij deze ontzagwekkende horens van bescherming zou afsnijden. De Heer zou de horens van het altaar afhouwen en ze op de grond neerwerpen. Dit betekent dat de mensen niet langer onder zijn bescherming zouden staan. In plaats daarvan zouden ze open staan voor grote leugens. Zij zouden geen beveiliging hebben tegen valse doctrines of valse aanbidding.

In Afrika komen grote menigtes van mensen van over de hele wereld om een man te horen die claimt dat God hem profetieën gaf in de schoot van zijn moeder. Amerikanen in het bijzonder reizen bij honderden om een ’persoonlijke profetie’ te horen van deze man. Maar de boodschap is volkomen onbijbels en godslasterlijk. Deze onwijze zoekers zijn verstrikt door een leugen.

In een Balkan-staat claimt een profetes mensen te leiden in tripjes naar de hel. De vrouw was eens een heks, en ze zegt dat ze eens zelf in de hel was. Ze instrueert mensen op de vloer te liggen en hun geest los te laten, terwijl zij hen leidt in een denkbeeldig tripje met wat zij zelf ervaarde. Mensen lopen in grote getale naar haar toe voor de ervaring. Maar het is allemaal onbijbels, een totale toestand van verwarring. Inderdaad, er is iets duivels dat achter dit werk schuilgaat.

In Brazilië belooft een evangelist om kanker in mensen te genezen voor duizend dollar. Hij doet ook aan duivel-uitdrijving tegen betaling. Hij heeft een grote schare volgelingen gekregen, en hij wordt rijk door wat hij zegt dat zijn gaven zijn. Toch is het volkomen onbijbels, een totale leugen.

Leugenachtige evangeliën

Amerika zelf is ’s werelds ergste brutale verkoper geworden van leugenachtige evangeliën. Hoe dit mogelijk is? Christenen zijn bijbels-ongeletterd geworden. Zij nemen niet meer de moeite om God’s Woord te bestuderen. Zij zijn niet bereid om te vasten of tijd in gebed door te brengen. In plaats daarvan rennen ze nu weer hier en dan weer daar heen, terwijl ze het vlees koesterende onderwijs uitzoeken van de een of andere evangelist die compromieën sluit met de wereld.

Hoe zouden grote menigtes van mensen kunnen vallen voor zulke leugens? Hoe zouden ze zo gemakkelijk op een zijweg kunnen geleid worden? Hoe werden deze massa’s van mensen zo blind voor valse werken van het vlees? Amos vertelt ons waarom: hun beschermende muren zijn neergehaald, vanwege zonde. God heeft de horens van het altaar verwijderd. En de mensen hebben al hun onderscheidingsvermogen verloren. Zulke gelovigen zullen onder de eersten zijn die de antichrist omarmen.

’In alle wijngaarden (kerken) zal gejammer zijn: want Ik zal door u heen gaan, zegt de Heer. Wee hun, die verlangen naar de dag des HEREN! Wat toch zal de dag des HEREN voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht! Ik veracht uw feesten, en kan uw samenkomsten niet luchten. Ja, als gij Mij brandoffers brengt, en uw spijsoffers, heb Ik daaraan geen welgevallen. Doe van Mij weg het getier van uw liederen, het getokkel van uw harpen wil Ik niet horen. Maar laat het recht als water golven, en gerechtigheid als een immer vloeiende beek’ (Amos 5:17-24).

God’s boodschap is duidelijk: totdat zijn rechtvaardigheid in ons midden begint te stromen, onze harten schoonmakend, zullen we niet in staat zijn Hem een echt aanbiddingsoffer te geven. Lofprijs die komt van harten die gevuld zijn met lust en begeerte zijn alleen maar lawaai in zijn oren. Hij wil niet de aanbidding accepteren van hen die alleen plezier zoeken of weigeren anderen te vergeven.

Temidden van al deze profetische waarschuwingen geeft Amos dit woord van hoop: ’Zoekt het goede en niet het kwade, opdat gij leeft en aldus de HERE, de God der heerscharen, met u zij, gelijk gij zegt. Haat het kwade en hebt het goede lief, en houdt het recht hoog in de poort; misschien zal de HERE, de God der heerscharen, Jozefs rest genadig zijn’ (Amos 5:14-15).
Ik dring er bij u op aan de boodschap van Amos nauwlettend in acht te nemen. Zoek de Heer met uw gehele hart. Sta uzelf toe geoordeeld te worden door zijn Woord. Belijd uw zonden en laat ze achterwege. Dan zal God u zegenen met onderscheidingsvermogen. U zult weten of u aan het aanbidden bent bij een Bethel-altaar. En u zult in staat zijn hem te aanbidden in Geest en waarheid.

Bron : David Wilkerson – Vertaling : Onbekend (© World Challenge, Lindale, Texas, USA) Geplaatst op 2009-03-28

Firesale (uitverkoop v/d wereld)

Digital Firesale – Digitale Uitverkoop
ALLES MOET WEG

De speelfilm “Die Hard 4.0 – Live Free or Die Hard” uit 2007 heeft nogal wat raakvlakken met de huidige Cyber aanvallen op o.a. diverse banken in de wereld.
Op het eerste gezicht zou je misschien kunnen denken wat hebben Ddos (Distributed Denial of Service) aanvallen nu te maken met een speelfilm uit 2007 ? Wellicht helemaal niets maar er zijn raakvlakken waar velen nooit aan gedacht zouden kunnen of durven hebben. Zoals met vele films uit Hollywood al gebleken is, blijken film scenario’s regelmatig bizarre en angstvallige profetische verhaallijnen te bevatten. Van de meest recente films zelfs van en over zaken die mogelijk in de al dan niet nabije toekomst moeten gaan gebeuren.

Het zou een nogal boude stelling zijn te beweren dat de huidige Ddos aanvallen een zeer geraffineerde en gevaarlijke “False Flag operatie” zou kunnen zijn die zijn weerga niet kent. Er is reeds geopperd dat het hele “Bankenschandaal” op een bizar scenario van een filmscript lijkt. En dat laatste klopt feitelijk ook wel. In dit geval is het echter een echt verhaal wat zich onder onze neuzen en in het echt afspeelt. Niks geen enge film dus, niks geen spannende thriller, waar het aan het eind van de film altijd wel goed afloopt. Het loopt niet goed af en heel langzaam lijkt het erop alsof de wereld in een digitale chaos wordt gestort. Voor alle wantrouwige lezers is het al lang al duidelijk wie daar goed garen bij spinnen.

In Die Hard 4.0 loopt het aan het eind slecht af met de kwade genius die de wereld, en dan voornamelijk Amerika, stort in een Firesale. (een grootschalige uitverkoop waarbij alles weg moet). In het echte leven echter loopt niets zoals het in een filmscript zou moeten lopen, of misschien toch wel, alleen zijn u en ik als toeschouwer daar helemaal niet bewust van. Dat maakt de False Flag van de huidige Financiële crisis dubbel eng en dubbelgevaarlijk. Daarbij komt dat zowel in de film Die Hard 4.0, als met de crisis, we nu te maken hebben met een cyberoorlog waarbij al flink wat belangrijke websites worden aangevallen. Het is nog net geen Firesale, maar het begint er wel verdacht veel op te lijken en dan zijn we waarschijnlijk nog maar aan het begin.

Zonder dat we het door hebben is door en dankzij o.a. de bankencrisis, het drama van Cyprus en het dictatoriale gedrag van de #EUSSR de wereld overgeleverd aan een Firesale, en dan hebben we het net als in de film wel over een Digitale Firesale. De nabije toekomst zal uitwijzen in hoeverre we daadwerkelijk te maken hebben met een “Firesale”. Wie verder kijkt dan z’n neus lang is zal veel overeenkomsten zien tussen het kwade genius uit de speelfilm Die Hard 4.0. (gespeeld door acteur Timothy Olyphant) en de huigie spelers op het wereld toneel. Daarbij komt dat in de film de veroorzaker niets anders is als een ordinaire dief die gewoon veel geld wilt stelen, een bizarre overeenkomst met de huidige dieven die doodleuk elk bankrekeningnummer kunnen confisqueren en het geld van gewone mensen afpakken.

Ook de tweede titel van de film (Live Free or Die Hard) heeft een hele vreemde lading. Zij die vrijheid immers inruilen voor veiligheid zullen hardhandig ontdekken dat velen op een hardhandige wijze zullen te komen sterven.

Ik zou zeggen : kijkt u, indien u de kans heeft, een keer naar de film Die Hard 4.0, let op de details en het script, vergelijk uw bevindingen eens met alle voorkennis over de NWO en het huidige banken crisis fenomeen. Ik weet zeker dat u zich zult verbazen……………………

Lees ook – “Er waait een gure wind door Nederland”

Contactloos betalen met OV-chipkaart wordt landelijk uitgerold

Bankpas_Joker

Nederland is voorloper van contactloos betalen via RfiD,
wellicht worden alle Nederlanders ook wel als eerste GECHIPPED !

Vanaf het najaar kunnen consumenten met een ov-chipkaart producten kopen bij winkels op het station. NS Stations Retailbedrijf werkt hiervoor samen met verschillende banken. Een proef met de betaalwijze in Amersfoort is succesvol verlopen.

NS Stations Retailbedrijf begon al begin 2011 met een test met betalen via ov-chipkaart bij de winkels op station Amersfoort. Het ging om een proef met onder meer vijfhonderd medewerkers van TLS, het bedrijf achter de ov-chipkaart, die hun chipkaart onder andere bij Burger King en de Broodzaak als betaalpas konden gebruiken.

De test in Amersfoort is succesvol afgesloten en NS Stations Retailbedrijf en de banken waarmee het bedrijf samenwerkt maken zich op om dit najaar het betalen met de ov-chipkaart naar alle stations in Nederland uit te rollen, schrijft de Telegraaf.

Betalen met de chipkaart verloopt contactloos via rfid : het pasje moet bij een speciale lezer worden gehouden, waarna de transactie binnen één of twee secondes afgerond is.

De bedoeling is dat straks niet alleen producten met de kaart aangeschaft kunnen worden, maar dat ook bijvoorbeeld huurfietsen op het station ermee betaald kunnen worden. Daarnaast denkt NS Station Retailbedrijf aan het betalen van parkeerplekken met de kaart. Volgens het bedrijf is een voordeel voor consumenten dat afrekenen met een ov-chipkaart sneller gaat dan pinnen of chippen. Ook zou de gebruiker inzage kunnen krijgen in transacties door middel van een app voor smartphones.

Bron : Tweakers

Lees hier de Schokkende PDF van de Rijks Overheid waarin zij via een veelheid van moeilijke woorden aanstuurt op het “Chippen” van de Nederlandse Bevolking 

Anti Semitisme groeit in “Occupy beweging”

Naar aanleiding van het vorige Artikel : Veiligheidsriemen vast ! Occupy beweging wordt steeds bozer en enger ! Ontving ik een reactie van het Tribulation Network uit Amerika. Bij deze een fragment van het volledige artikel op de website van Tribulation Network die er er geen misverstand over laat bestaan hoe erg het Anti Semitisme reeds is gevorderd binnen de Occupy beweging.

“Anti-Semitisme en anti-Zionisme zijn inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden. De verontrustende beelden van de “Occupy Wall Street” protesten laten overduidelijk een anti-Semitische ondertoon zien, die niet eenvoudig weg afgedaan kan worden als een bijverschijnsel van een groeiend aantal demonstranten. Zij zien hebzucht en inhaligheid/gierigheid vooral als een standaard expressie van Anti Semitisme – De Joden en Israël zijn de hoofdschuldigen van de wereldwijde economische wanhoop.”

In bijgaande video is te zien hoe griezelig gevaarlijk een subtiele vorm van Joden haat en Israël haat ingang vind in wat gezien wordt als een vreedzame vorm van protest.

 

U kunt maar weer geinformeerd en gewaarschuwd zijn.

Vr. Gr. Pineut

Bron : The Tribulation Network

Wat indien de euro het niet overleeft ?

Er staat iets “groots” te gebeuren !

Ondanks een bail-out van 110 miljard euro voor Griekenland en 85 miljard euro voor Ierland …
Ondanks een Europese noodfonds van 750 miljard euro om te probleemlanden te financieren …
En ondanks obligatie-aankopen van meerdere miljarden euro’s PER WEEK door de ECB …
… is de toekomst van de euro onzekerder dan ooit!

Europa probeert met man en macht het hoofd te bieden aan een dodelijke schuldencrisis. Men heeft letterlijk alles uit de kast gehaald om te vermijden dat de eurozone uit mekaar valt. Maar wat men ook probeert, niets lijkt te werken!

De schuldencrisis is in alle hevigheid losgebarsten en verspreidt zich nu sneller dan het Ebola-virus over Europa. Speculanten kregen reeds Griekenland, Portugal en Ierland op de knieën en hebben nu bloed geroken. Zij weten beter dan wie dan ook dat je een schuldencrisis niet oplost met meer schulden.

Nochtans is dat precies wat de EU probeert te doen! Maar het is een hopeloze strijd. De bail-outs werken niet. De euro dreigt nu zelfs compleet uit mekaar te vallen. De crisis brengt steeds meer Europese landen in gevaar. Zelfs België staat nu volop in de schijnwerpers ! En misschien terecht ?

De staatsschuld ligt met 100,6% van het BNP hoger dan die van Portugal, Ierland of Spanje.
Het buitenland bezit 60,3% van de Belgische obligaties en dat is veel meer dan in Ierland of Spanje.

De overheid staat voor 31,3% garant voor de banksector. Opnieuw meer dan in Portugal, Spanje of zelfs Griekenland ! Je mag er niet aan denken wat er gebeurt indien nog meer landen gered moeten worden door Europa. Beleggers in de Benelux dreigen een flink deel van hun vermogen te verliezen nu de eurozone davert op zijn grondvesten.

Wie de markten al enkele jaren volgt, zal het eens zijn dat het koersverloop van goud en zilver niet echt een normaal verloop kende vorige week. Goud zette bijvoorbeeld eerder deze maand nog een nieuwe high neer om vervolgens meteen te crashen. Vanaf de top !

Het is zelden gezien. En al zeker niet in grondstoffen. We hebben het hier tenslotte niet over een bedrijf dat zopas een winstwaarschuwing de wereld in stuurde. Edelmetaal-info.nl consulteerde een aantal experts en ook hier waren er velen die de wenkbrauwen frontsten.

Toen de Zwitsers hun eigen valuta vastklikten aan de euro, was het ook al van dat. Vijf minuten vooraleer het werd aangekondigd, werd de goudprijs gesloopt met een zware hamer. De prijs moest eerst hard onderuit zodat de aankondiging niet het “verkeerde signaal” de wereld instuurde.

Stel je voor dat goud op zo’n moment $100 oploopt. We zaten toen ook al dicht tegen de $2.000. Men heeft de indruk dat men de goudprijs daar liever niet boven ziet. Was ook al het geval bij de $1.000. Je herinnert je misschien hoe goud toen tot vier keer toe tegen de $1.000-grens moest aanbeuken om er uiteindelijk afstand van te nemen ? Daarna ging het vrijwel in één rechte lijn richting $2.000.

Men heeft het gevoel dat er iets “groots” te gebeuren staat. En vooraleer het nieuws de wereld wordt ingestuurd, moet de goudprijs flink lager worden gezet. Op die manier wil men vermijden dat de prijs als een speer over de $2.000 holt en zo nog meer kopers op de kar springen. Stel je voor dat men bijvoorbeeld een default van Griekenland aankondigt en de goudprijs stijgt meteen naar $2.080 of zo.

Kan je je de koppen in de krant al voorstellen? Precies. Vandaar dat men ervoor de prijs al lager wil zetten. Goud zal nog stijgen in zo’n geval maar het zal niet tot nieuwe highs leiden. Het trekt minder de aandacht.

Meer christenen worden moslim.

Als de ketting der Liefde van de Heere Jezus Christus wordt gebroken, is het einde der tijden dichterbij dan ooit.

Nu de islam in Nederland sterk groeit, worden ook steeds meer christenen moslim. Daarom is het noodzakelijk dat we beter leren omgaan met de ‘verlokking van de islam’.

Dat zegt ds. Marten de Vries. Hij is namens de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt werkzaam onder moslims in en rond de stad Rotterdam. Het is zijn opdracht om contacten te leggen met moslims en om kerkleden toe te rusten voor het gesprek met moslims.

Paulus zegt in Galaten 1: ‘Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Er is geen ander evangelie, er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien.’ Omgaan met moslims is geen onschuldige bezigheid, vindt predikant en islamdeskundige Marten de Vries. “Als je als christen niet sterk in je schoenen staat, kun je vallen voor de verlokking van de islam.”

Wat is die verlokking dan?

“Uiteindelijk is het evangelie niet een religie naar de mens. De islam is dat wel. Ik ken een aantal moslims die vroeger bij de kerk hoorden. Het aspect van het heil zelf verdienen en het schijnbaar logische systeem van de islam spreekt ze aan. Uiteindelijk wil de mens zichzelf redden en niet gered worden. Ook geloven deze mensen niet meer in God al de drie-ene en verwerpen ze de leer van de twee naturen (God/mens) van Christus. Ze zeggen dat ze dat altijd al moeilijk vonden om te geloven.”

Het aspect van het heil zelf verdienen en het schijnbaar logische systeem van de islam spreekt ze aan.

Toch gaat u de dialoog aan met moslims.

“Ja zeker, maar dat moet je wel goed voorbereiden. Als ik een gespreksgroep leid tussen christenen en moslims, bereid ik dat samen met de deelnemers ook altijd goed voor. Wat heel erg helpt om het gesprek voor moslims én christenen aangenaam te houden is om, van te voren, doelen te stellen. Ik zeg dan: ‘Ik snap best dat jullie willen dat wij moslims worden en ook wij zouden natuurlijk graag willen dat jullie christen worden, maar laten we een agenda opstellen voor de gesprekken, gespreksregels en onszelf tot doel stellen, dat we elkaar beter begrijpen in wat we precies geloven.”

Moeten we bang zijn voor de islam?

“Ik heb het gisteren nog in mijn preek genoemd: Paulus zegt in de brief aan de Galaten dat hij bezorgd is om zijn lezers omdat zich zich wendden tot een ander evangelie en zichzelf nieuwe wetten en regels lieten opleggen. Ik maak me niet zo veel zorgen over de groei van de islam, maar wel over hoe de jeugd wordt opgevoed en onderwezen in de christelijke leer. We moeten niet bang zijn voor de islam, maar sterk zijn in Christus. Gelukkig komen veel kerken door de aanraking met moslims ook tot die overtuiging.”

Bron : CV Nieuws

31 Signalen die er op wijzen dat de hele wereld wordt getransformeerd in een futuristische “Big Brother” gevangenis.

Naarmate de tijd en de technologie verstrijkt veranderd onze leefwereld meer en meer in een globale futuristische Big Brother wereld. Onderstaand 31 signalen die op deze veranderende en almaar verdergaande trends wijzen. Het artikel is iets ingekort ten opzichte van de originele engelse tekst, maar de boodschap is helder, meer en meer zijn we hard op weg naar een globale één wereldregering waarbij de mens nog slechts als object en nummer volledig onder Controle komt te staan van een dictatoriale elite.

1. De dagen van een vrij en open Internet komen langzaam aan het einde. Vele naties in de wereld hebben een strenge internetcensuur geïmplementeerd en vele andere naties zijn hard op weg in die richting. Met elk voorbijgaand jaar neemt het niveau van de vrijheid op het internet af.

Regulering van het internet is zelfs een primair onderwerp van bespreking op de G-8 bijeenkomsten. Volgens The New York Times, neemt de Franse president Nicolas Sarkozy de leiding voor een meer ‘beschaafd Internet “….

Waarom verzetten groepen, die de vrijheids van meningsuiting verdedigen, zich tegen hetgeen Sarkozy probeert te doen ?

Dat is omdat westerse regeringen de vrijheid willen vermoorden en de vrijheid van het internet, net zoals China dat doet. Het internet is een geweldig middel om mensen wakker te schudden en voor het verspreiden van informatie, en de control freaks die de baas willen spelen over al onze levens vinden dat maar helemaal niks.

2. Internet censuur in China, de grootste natie op aarde, is absoluut brutaal. De Chinese regering blokkeert alle websites die spreken over onderwerpen zoals de Dalai Lama, de 1989 repressie op het Tiananmen plein tegen de demonstranten en de Falun Gong. Ook zoekopdrachten op het web voor het Engels woord “vrijheid” zijn geblokkeerd.

3. Vanaf volgend jaar (2012) zullen alle nieuwe mobiele telefoons worden verplicht om een ​​chip ingebouwd te hebben die het de president mogelijk maakt om “noodoproepen” uit te zenden wanneer hij dat maar wil ! Gebruikers van mobiele telefoons zal niet worden toegestaan ​​om af te zien van deze presidentiële berichten. In deze CBS-reportage is te zien hoe dat werkt ….

4. Het Verenigd Koninkrijk heeft meer bewakingscamera’s per inwoner dan waar ook ter wereld. In feite, volgens een schatting zijn er 4,8 miljoen video camera’s die voortdurend kijken naar elke beweging die de burger maakt. Zie bijvoorbeeld deze nederlandstalig ondertitelde video : “Screaming Camera’s”

5. Een “gecertificeerde TSA official” werd ingebracht om toezicht te gaan houden op studenten op de Santa Fe High School Prom afgelopen weekend. Zullen dit soort zaken ook gaan gebeuren op andere middelbare scholen in Amerika ? In Europa is een dergelijk systeem van toezicht al in werking.

6. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw besteedt enorme hoeveelheden geld om bewakingscamera’s te installeren in de cafetaria’s van de openbare scholen, zodat de overheid controle-freaks op de voet kunnen volgen wat onze kinderen eten. In dit recente artikel gepost op Infowars.com is een omschrijving te lezen over dit nieuwe programma ….

7. De EU besteedt honderden miljoenen euro’s aan propaganda campagnes in een poging om de burgers van Europa ervan te overtuigen dat de EU goed voor hen is.

8. FBI inspectie teams gebruiken regelmatig, zonder rechts machtiging, GPS opsporings apparatuur om de bewegingen van vredes activisten in de gaten te kunnen houden. Zelfs als zij in het geheel niet verdacht worden van enig strafbaar feit. De regering van Obama is in gevecht met het gerecht om deze praktijken legaal te houden. De volgende vragen zijn wat dat betreft relevant : hoe lang duurt het nog voordat men dit globaal gaat implementeren als Obama zijn zin krijgt, en wie zal men nog meer in de gaten willen gaan houden met dit systeem ? De gewone argeloze burger ?

9. Volgens de FBI-directeur Robert Mueller, zijn “huisgekweekte terroristen” net zo’n grote bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid als al-Qaeda dat is.

10. Duizenden ‘disfunctionele’ gezinnen in het Verenigd Koninkrijk worden onderworpen aan een intensieve 24-uurs bewaking om ervoor te zorgen dat hun kinderen naar school gaan, dat zij op tijd naar bed gaan en dat zij een goede maaltijd krijgen. Leuk hè zo’n intensieve CONTROLE ?

11. Amerikaans senator Chuck Schumer zegt dat Amtrak een “no ride list” moet krijgen vergelijkbaar met de “no fly list” die wordt gebruikt op Amerikaanse luchthavens. Voordat je op een vliegtuig kan stappen wordt eerst je naam gecontroleerd om ervoor te zorgen dat je niet op een internationale lijst staat. Deze lijsten lijken verduiveld veel op de voorbode van de inmiddels besproken rode, blauwe en gele lijsten !! Wat moet iemand doen om op zo’n lijst te komen ? Niemand die het echt weet. En wat is de volgende stap ? Een “verboden adem te halen lijst” ?

12. Britse autoriteiten geven nu toe dat, elk telefoontje, sms, email en bezochte websites door burgers, worden opgeslagen voor een jaar en beschikbaar zal zijn voor controle door de overheid. Gaaf hè die CONTROLE ?

13. De hoeveelheid van de mobiele telefoon surveillance die alsmaar doorgaat is absoluut onthutsend. Een voorbeeld; een Duitse politicus genaamd Malte Spitz ging onlangs naar de rechter om Deutsche Telekom te dwingen te onthullen hoe vaak zijn mobiele telefoon werd gevolgd. Wat hij ontdekte was absoluut waanzinnig. Het blijkt dat in slechts een periode van 6 maanden, Deutsche Telekom de lengte-en breedtegraad coördinaten van zijn mobiele telefoon 35.000 keer had opgenomen.

14. DARPA heeft nu nieuwe video surveillance technologie ontwikkeld, waar velen al heel lang voor waarschuwen, die een eind zal maken aan de publieke anonimiteit. ExtremeTech blog beschrijft deze nieuwe technologie ….

15. In het Verenigd Koninkrijk, is het nu illegaal om de politie om welke reden dan ook te fotograferen.

16. De politie in het Verenigd Koninkrijk hebben software aangekocht die hen in staat stellen om heel éénvoudig de “digitale voetafdrukken” van vrijwel iedereen te volgen. In dit recente artikel is te lezen hoe deze nieuwe software wordt beschreven ….

17. In Tacoma, Washington werd een zevende klas student onlangs ondervraagd door de geheime dienst over een bericht dat hij had geplaatst op zijn Facebook pagina. Wees maar heel voorzichtig met wat je schrijft op Facebook, Fuckbook, Twitter, Trutter, Hyves, Hifs e.d. de hele wereld kijkt mee !!!

18. Volgens de ACLU, gebruikt de staats politie van Michigan speciale “extractie apparatuur” om de gegevens van mobiele telefoons van automobilisten, die ze aan de kant zetten, te downloaden. Dit vindt plaats zelfs als de personen die aan de kant werden gezet van geen enkel strafbaar feit werden beschuldigd. In dit CNET News artikel worden de mogelijkheden van deze “extractie apparatuur” beschreven….

19. In een peiling vorig jaar bleek dat 51% van de Amerikanen het eens was met de stelling “dat het noodzakelijk is om enkele burgelijke vrijheden op te geven om zo ervoor te zorgen dat het land beter beschermd kan worden tegen terrorisme” ! Naar men kan aannemen zal het elders in de wereld wel niet veel beter gesteld zijn met een dergelijke opvatting.

20. De MPAA en de RIAA hebben hun masterplan ingediend, voor de handhaving van het auteursrecht, bij de nieuwe “Office of Intellectual Property Enforcement” het omvat de installatie van spyware op computers van iedereen welke inbreukmakend materiaal kan detecteren en verwijderen. Geweldig hè al die uitvindingen om iedereen te kunnen CONTROLEREN ?

21. De nieuwe Britse Internet Wet bevat een “three strikes” regel die het toestaat om een heel gezin van het internet af te sluiten als één van de leden van dat gezin wordt beschuldigd van inbreuk op het auteursrecht – ZONDER ENIGE VORM VAN BEWIJS OF PROCES !!

22. Lijkt het u niet fijn als uw gezicht wordt gescanned en uw ID wordt geregistreerd elke keer als u naar een publiek evenement gaat ? (Denk hierbij o.a. aan dierentuinen, pretparken, muziekfestivals e.d.) Nee niet lachen !! De San Francisco Entertainment Commissie stelt een nieuwe regel voor die “zou vereisen dat alle locaties met een bezetting van meer dan 100 mensen om van alle bezoekers en medewerkers de gezichten te scannen en hun ID’s te registreren en deze gegevens op te slaan in een database welke zij dienen over te dragen aan rechtshandhavers wanneer daarom wordt gevraagd”.

23. De Amerikaanse regering en de regeringen in de hele geïndustrialiseerde wereld zijn zo geobsedeerd door het verminderen van de uitstoot van koolstof, dat zij nu zelfs ons gaan vertellen wat voor soort lampen we alleen nog maar mogen kopen.

24. De regering van Obama ontwikkeld een universeel “Internet ID” programma dat kijkt, traceerd, controleerd, en mogelijk uw internet activiteiten registreerd. Deze “vertrouwde indentiteiten” worden aangeprezen als een manier om meer veiligheid en beveiliging op het internet te realiseren. En als een manier om de behoefte aan tientallen verschillende gebruikersnamen en wachtwoorden te elimineren.

25. Zoals vermeld in eerdere berichten begint de “Internet Kill Switch” het belangrijkste en favoriete middel te worden voor tyrannieke regeringen over de hele wereld.

26. Een schokkend document dat is gepubliceerd door Wikileaks bewijst dat hoge regerings functionarissen aandringen op een fusie van Noord Amerika. Volgens het document zijn enkele doelen van deze fusie o.a. het veranderen van Noord Amerika naar een economische éénheid zoals de E.U. , een éénheids munt voor het hele continent (Amero ?) en een algemene “beveiligings éénheid” voor het hele continent.

27. Eén van de meest vrijheids dodende delen van wetgeving van de laatste jaren is wel de gehate Patriot Act. Ongelukkig genoeg zullen het overgrote deel van de Republikeinen en de Democraten nooit tegen een vernieuwing van de Patriot Act stemmen, simpelweg omdat men niet soft willen overkomen ten aanzien van terrorisme.

De enigste Senator in de VS die zich tegen de Patriot Act heeft gekeerd is Rand Paul. Hij doet alles wat in zijn vermogen ligt en strijd als éénling tegen de Patriot Act. Maar de leider van de meerderheid in de senaat, Harry Reid, doet juist zijn best om de Patriot Act uit te breiden, zonder dat er enig debat wordt gevoerd.

Top Democraten proberen te beweren dat zelfs een debat voeren over de vernieuwing van de Patriot Act bepalingen de nationale veiligheid in gevaar zouden brengen. De meeste Republikeinen zijn niet van plan om daar tegen in te gaan omdat zij helemaal gek zijn op de Patriot Act. Als u dacht dat de Patriot Act een goed idee is moet u maar eens naar onderstaande video kijken, en dit recente artikel lezen.

28. Als je tegenwoordig de “verkeerde” politieke boodschap op je auto voert loop je het risisco dat wets handhavers je te grazen nemen. Zo werd een 73-jarige inwoner uit Virginia uit een nationaal park gestuurd vanwege een sticker op zijn auto die reclame maakte voor “de Ron Paul Campagne voor Vrijheid”. Dit Rutherford Instituut artikel raporteerd daarover.

29. Extreme groeps controle technieken zijn er niet alleen meer voor grote evenementen. Pasgeleden gebruikte oproer politie in Illinois traangas, LRAD geluidswapens en groeps onderdrukkings technieken tegen een groepje studenten die wat stoom wilde afblazen tijdens een einde jaars feestje in de Western Illinois Universiteit.

30. De Amerikaanse regering verzameld over iedereen gegevens zoals zij dat nooit eerder gedaan heeft. Volgens een bericht in de Baltimore Sun is de hoeveelheid informatie die de NSA elke 6 uur verzamelt gelijk aan de volledige bibliotheek van Congress. Niemand is nog langer anoniem. De waarheid is dat naast de Amerikaanse regering, regeringen over de hele wereld en grote internationale ondernemingen, meer informatie over iedereen heeft dan de meesten ooit durfden te denken.

31. Als u dacht dat we er nu al slecht voorstaan, wacht dan nog maar even af wat de globalisten voor u in de toekomst in petto hebben. Bent u klaar om in een voorgekookte cq voorgekauwde wereld te leven ? Bent u er klaar voor om een calorie kaart te moeten gebruiken en dat er voor u wordt bepaald wat u wel en niet mag eten door een wereld raad van voedsel experts ? In onderstaande video, o.a. mede geproduceerd door Koninklijke Shell Nederland, presenteerd het Forum van de toekomst hun griezelige versie van de toekomst.

Bron : End of the American Dream | Vertaling : Pineut

D.U.M.B.S. – Diepe ondergrondse militaire bases voor de NWO Elite !

(bijgewerkte video versie d.d. 08-05-2011)

Noot : Dit artikel is enigszins speculatief !

Sinds de jaren 40 is men in de Verenigde Staten druk doende geweest met het bouwen van enorme ondergrondse militaire bases. Het algemene argument was dat deze dienden als toevluchtsoord in het geval van een nucleair armageddon met de USSR. Na de val van de Berlijnse muur en een min of meer beeindiging van de toenmalige koude oorlog raakten een aantal van dit soort bunkers in verval. Ook de vele gebouwde silo’s om kernraketten mee af te vuren raakten in verval. Ook in de USSR zijn naar het schijnt dergelijke onderaardse schuilkelders gebouwd. Hoe het daar nu mee staat is min of meer onduidelijk. Ook China schijnt al jaren bezig te zijn met het bouwen van enorme onderaardse overlevingsbunkers.

Met de huidige nieuwe nieuwsberichten komen deze nog immer bestaande en flink gemoderniseerde bunkers in een ander daglicht te staan. Ook het nieuw gebouwde vliegveld in Denver is de laatste tijd weer flink in het nieuws geweest via de alternatieve media, vooral het enorme onderaardse complex onder het enorme vliegveld is voer voor speculaties. Maar voor de duidelijkheid, alleen al het feit dat het gebouwd wordt en dat er foto’s van zijn als bewijs, maakt duidelijk dat we niet langer meer kunnen spreken van een simpele samenzweringstheorie. We kunnen over een flink aantal zaken gerust spreken van één of meerdere samenzweringsfeiten.

De problemen zijn helaas wel veelledig en dat is dat in feite niemand echt zeker weet wat er achter gesloten deuren gaande is en wat er over onze levens wordt bedisseld en beslist. Ook is volkomen onduidelijk wie dat precies doet en wat de rol is van de personen die dat doen. Aannames en speculaties genoeg, maar keiharde bewijzen zijn er helaas niet. Het enige bewijs dat we hebben is de feitelijke aanwezigheid van zaken die door regeringen worden gebouwd, maar met welk verder doel en nut blijft in raadselen gehuld. Hiertoe behoren bijv. de zeer omstreden Georgia Guide Stones met de zeer bizarre 10 geboden. Tel daar de wikileaks affaire bij op die misschien ook behoord tot een vooropgezet plan om chaos en verdeeldheid te creeëren en de verwarring is min of meer compleet.

Het is momenteel zeer interessant om dus eens over een aantal zaken te speculeren die thans extra opvallen in het nieuws, die deze onderaardse bunkers en andere zaken in een wellicht nieuw profetisch perspectief plaatsen. Zo zagen we een plotselinge val van dictators in het midden oosten, zelfs een bericht van een koning in Saudie Arabie die zou zijn overleden op 11 Februari 2011. Maar misschien is dat ook allemaal wel een vooropgezet toneelspelletje ?

Van de bunkers wordt aangenomen dat ze bestemd zijn voor de elite van de elite van deze wereld en we moeten er niet raar van staan opkijken als deze dictators en zogenaamde sterfgevallen een dekmantel blijken te zijn om zich in de luxueuze en hypermoderne schuilbunkers terug te trekken. Naar het schijnt kan men er jaren in verblijven. De rijksten van deze aarde zullen zich volgens het bijbelboek openbaring in de rotsen verschuilen om aan de Toorn des Heren te kunnen ontkomen. Wellicht is het woord rotsen en spelonken een acronym voor onderaardse hypermoderne schuilkelders ? En misschien is de Toorn des Heren een verwijzing naar de enorme rampen die over deze aarde gaan komen ? Rampen waar het overgrote deel van de wereldbevolking helemaal geen acht op slaat. Door het creeëren van opzettelijke chaos en burgeroorlogen hebben vele mensen het ook veel te druk om op te letten waar de rijksten van de aarde werkelijk mee bezig zijn. En dan vergeet ik ook nog bijna de Doomsday Seed Fault te vermelden, al dat soort zaken zijn echt niet voor niets gebouwd en gemaakt en via de reguliere media wordt de massa iets op de mouw gespeld wat ook nog eens als waarheid wordt aanvaard. Maar of het ook allemaal waar is, is zeer discutabel.

De enorme toename van Aardbevingen, Vulkanische activiteiten, diverse natuurrampen, verandering van het weer, de massale sterfte van dieren, een verschuiving van het magnetisch poolveld, kortom allerlei zaken die niet meer normaal te noemen zijn en die nota bene door diverse culturen en door Jezus Christus in de bijbel zijn voorspeld vallen nu extra op. Neem daarbij de verwachtte komeet Elenin die als object wellicht de donkere grote planeet Nibiru is, of een aankondiger van een nog veel groter object die dan de feitelijke grote donkere dwergplaneet Nibiru is en het plaatje van een eindtijds doom scenario wordt steeds completer. Ook dat staat symbolisch omschreven in het bijbelboek openbaringen als de ster Alsem, waarbij ster en Alsem wellicht een andere duiding hebben maar die men in de tijd dat het werd opgeschreven als enige vorm kon omschrijven.

Alle zaken bijelkaar genomen begint de legpuzzel van het grote raadsel steeds meer duidelijkheid te vertonen voor hen die al deze zaken tenminste bij elkaar op kan tellen. Heel af en toe laten de MSM eens wat door sijpelen maar vaak spant men dan het paard achter de wagen en is het voor de gewone man in de straat feitelijk al te laat. Over het algemeen genomen echter doet de MSM er volledig het zwijgen toe.

In onderstaande video’s worden de enorme onderaardse bunkers besproken, hypermoderne schuilkelders waar naar men aanneemt alleen de superrijken en elites zich in gaan verschuilen als eerdaags de vlam wereldwijd letterlijk in de pan slaat. Voor Christenen zijn de profetische aspecten vanuit de bijbel duidelijk maar dat is dan vooral theoretisch, hoe e.e.a. er werkelijk in de praktijk uit ziet of uit gaat zien is een geheel ander verhaal. Dat laatste maakt het wellicht ook extra moeilijk om feiten van fictie en misleiding te onderscheiden. God de Vader waarschuwt er echter wel voor dat er in de laatste fase een grote misleiding zal komen waardoor heel veel mensen ten val zullen komen.